Rozhodnutí vydaná ve věcech správního trestání na úseku zeměměřictví

Pořadové číslo,
ZKI, čj., ze dne
Anotace
formát souboru PDF PDF 267) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-003/01424/2023-07 z 12.1.2024 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření ZPMZ a souvisejícího GP pro rozdělení pozemku, obsahujících následující vady, související zejména s chybným postupem při vytyčování hranic pozemků podle § 87 KatV, konkrétně: absence zaměření identických prvků v terénu; chybějící zhodnocení původních výsledků zeměměřických činností a chybějící zdůvodnění, proč nebyla existující rozhrada (stávající oplocení) vyhodnocena jako hranice pozemku. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ ve znění účinném do 30. 6. 2023. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 266) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-002/01356/2023-06 z 8.12.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření ZPMZ s dokumentací o vytyčení hranice pozemku, obsahujících následující vady: vytyčení obrazu katastrální mapy do terénu bez posouzení identických prvků v terénu, původních výsledků zeměměřických činností a existujících rozhrad; určení souřadnic podrobných bodů technologií GNSS bez nezávislé kontroly. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ ve znění účinném do 30. 6. 2023. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 265) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-4/718/2023-4 z 31.10.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemků a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady, zejména nevyužití původních výsledků zeměměřických činností a neposouzení možnosti využití původního trvalého označení rozhraničení pozemků. Ověření GP a souvisejícího ZPMZ pro vyznačení změny obvodu a zpřesnění obvodu budovy, obsahujících vady. Například: nerespektování platných údajů katastru nemovitostí; hrubé narušení logických vztahů polohopisu. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 30 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 264) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-2/476/2023-12 z 29.6.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro rozdělení pozemku a souvisejícího ZPMZ a vytyčovací dokumentace, obsahujících vady. Například: nevyužití původních výsledků zeměměřických činností, neověření souladu průběhu hranice s údaji KN. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 30 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 263) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-2/200/2023-16 z 20.6.2023 + odvolací řízení ČÚZK sp. zn. ČÚZK-24439/2023-21, čj. ČÚZK-27234/2023 z 26.7.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Opakované ověření GP a s nimi souvisejících ZPMZ, obsahujících více vad. Například: neověření souladu průběhu hranice s údaji katastru nemovitostí; neuvedení všech dotčených parcel ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru; určení nových bodů polohopisu v rozporu s § 81 odst. 3 KatV; opakované použití totožného čísla ověření pro různé výsledky zeměměřických činností a další vady. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 262) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-1/286/2023-11 z 17.5.2023 + odvolací řízení ČÚZK sp. zn. ČÚZK-24111/2023-21, čj. ČÚZK-24797/2023 z 25.7.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro rozdělení pozemku a s ním související ZPMZ, obsahující více vad. Například: nevyužití původního výsledku zeměměřické činnosti; neprokázané pozvání vlastníků pozemků k seznámení s vytyčenou hranicí; absence zaměření identických bodů nebo linií při práci s mapou KMD a další vady. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 25 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 261) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-3/318/2023-3 z 11.5.2023 + opravné usnesení ZKI v Brně čj. ZKI BR-P-3/318/2023-4 z 12.6.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Vícenásobné ověření dvou GP a souvisejících ZPMZ, opakovaně obsahujících téže vady. Například: neověřená dokumentace vytyčení hranic pozemku; chybné určení výměr pozemků; nesoulad mezi grafickou částí GP a výkazem dosavadního a nového stavu údajů KN; nedoložení výpočtu souřadnic podrobných bodů; ověření různých verzí ZPMZ a GP pod stejným číslem z evidence ověřovaných výsledků. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 18 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 260) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-001/00592/2023-04 z 5.6.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro rozdělení pozemku a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Rozporné údaje výsledků měření a uváděných souřadnic výsledků měření metodou GNSS, vyvolávající důvodné pochybnosti o správnosti ověření stávající hranice. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 5 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 259) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-1/237/2022-29 z 20.2.2023 + odvolací řízení ČÚZK sp. zn. ČÚZK-06905/2023-21, čj. ČÚZK-08282/2023 z 24.4.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření elaborátu zjišťování průběhu hranic vnitřních obvodů komplexní pozemkové úpravy a s ním související ZPMZ, obsahující více vad. Například: nerespektování skutečného průběhu hranic v terénu; nezjištění příčin rozporů mezi skutečnými a evidovanými hranicemi; nedostatečně spolehlivě zjištěná přesnost stávajících bodů obvodu pozemkové úpravy; chybějící části elaborátu a další vady. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 142 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 258) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-1/197/2023-5 z 20.3.2023 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro vytyčení hranic pozemku a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: neodůvodněné nevyužití původních výsledků zeměměřických činností a určení vytyčovacích prvků pouze ze souřadnic obrazu katastrální mapy. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 257) ZKI v Opavě, čj. ZKI OP-P-2/1145/2022-8 z 5.12.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemků a s ní souvisejícího ZPMZ, které dokumentují chybný postup při vytyčování hranic pozemků. Například: využití chybných podkladů pro vytyčení hranic pozemků; nedostatečná dokumentace určení vytyčovacích prvků; záměna souřadnic obrazu a souřadnic polohy u bodů uvedených ve vytyčovacím náčrtu; označení hranic v terénu trvalým způsobem i přes nesouhlas vlastníků pozemků s průběhem a označením hranic pozemků vyjádřený v protokolu o vytyčení hranice pozemků. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 256) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-4/1336/2022-8 z 25.11.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření ZPMZ souvisejícího s vytyčením hranice pozemku a ověření GP pro rozdělení pozemku a s ním souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady (řešeno jako dva přestupky ve společném řízení). Například: rozdílné údaje o ověření mezi elektronickou a listinnou verzí výsledku zeměměřické činnosti; chybný a nejednoznačně zdokumentovaný postup při označení hranic pozemků; nedostatečný popis podkladů pro vytyčení; chybný postup při seznamování vlastníků pozemků s vytyčenou hranicí. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest ve výši 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 255) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-5/812/2022-5 z 8.11.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro vyznačení změny obvodu budovy, která je hlavní stavbou na pozemku, a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: vyznačení budovy u předmětu polohopisu, který není budovou podle KatZ, resp. předmětem polohopisu katastrální mapy podle KatV; nesprávně provedené napojení změny na dosavadní obsah katastrální mapy; nedoložení původu souřadnic polohy předávaných do katastru. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 12 500 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 254) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-3/516/2022-15 z 2.11.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranic pozemku, obsahující vady. Například: nevyužití původního výsledku zeměměřických činností při vytyčování hranic pozemku, namísto toho vytyčení souřadnic obrazu; neposouzení využitelnosti v terénu dochovaných hraničních znaků. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 18 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 253) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-003/01184/2022-08 z 25.10.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace více verzí téhož GP pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: rozpor mezi zobrazením průběhu hranice v náčrtu ZPMZ a skutečností; označení podrobných bodů v náčrtu v rozporu se skutečným stavem v terénu; zpřesnění hranice bez doložení písemného vyjádření vlastníků; rozpor přiřazených kódů charakteristiky kvality mezi seznamem souřadnic GP a návrhem změny ve výměnném formátu; chybné údaje ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů KN. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 252) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-2/297/2022-5 z 15.9.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření elaborátu podrobného měření polohopisu v rámci obnovy SGI u neřešených pozemků podle ustanovení § 2 zákona o pozemkových úpravách. Například: zjevné nesoulady mezi zobrazením v náčrtech ZPH a měřických náčrtech a mezi skutečným stavem v terénu; dodatečné provádění změn ve výsledcích ZPH bez vědomí vlastníků; nedoložení způsobu určení polohy některých podrobných bodů; nezaměření některých bodů v terénu, ale určení měřických prvků zjištěním jejich hodnot ze stávající mapy. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 40 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 251) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-1/480/2022-9 z 22.8.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření 3 GP (jeden opakovaně) pro rozdělení pozemků, zpřesnění hranic a vyznačení stavby a souvisejících ZPMZ, obsahujících vady. Například: absence zaměření identických bodů a chybějící vytyčení bodů napojení změny; označení lomových bodů změny a navazujících kontrolních bodů způsobem, který neodpovídá skutečnosti; nezohlednění stávající rozhrady při napojení změny. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 12 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 250) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-4/601/2022-4 z 23.8.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace pro doplnění souboru geodetických informaci o pozemky dosud evidované zjednodušeným způsobem a souvisejícího ZPMZ a GP, obsahujících vady. Například: nerespektování platného geometrického a polohového určení parcel ve zjednodušené evidenci; nevytyčení hranic, které nebyly v terénu označeny trvalou ani dočasnou stabilizací; přiřazení nesprávného kódu kvality podrobným bodům; neověření některých podrobných bodů nezávislým měřením; navržení druhu pozemku v GP v rozporu se skutečným stavem v terénu. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 25 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 249) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-2/842/2022-10 z 15.8.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření několika GP pro rozdělení pozemku a souvisejících ZPMZ, obsahujících vady. Například: uvedení zaměření a popisu stabilizace bodů, které mají v terénu jinou stabilizaci nebo jsou zcela bez označení; neprovedení trvalé stabilizace u bodů, z kterých vychází nová hranice; neúplné nebo nesprávné údaje pod popisovým polem ZPMZ. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 60 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 248) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-002/00700/2022-07 z 13.6.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace GP pro rozdělení pozemku a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: nedokumentování zaměření jednoznačně identifikovatelných bodů zobrazených v katastrální mapě; jejich nevyznačení příslušnou mapovou značkou; nedoložení správnosti nově určené polohy bodů polohopisu ve vztahu k okolním nemovitostem. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 5 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 247) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-2/407/2022-4 z 26.5.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranic a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: nedostatečné ověření polohy kontrolních bodů na dosavadní hranici dotčené změnou a lomového bodu změny oměrnými nebo jinými kontrolními mírami; nevyrozumění vlastníka sousedního pozemku o vyhodnocení hranice jako identické a o záměru trvalého označení bodu napojení; chybná volba postupu při tvorbě návrhu změny. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 246) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-001/00559/2022-05 z 20.5.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP k rozdělení pozemku a průběhu nebo zpřesnění hranic a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: zpřesnění průběhu hranic v souladu se skutečným stavem, ačkoliv průběh hranic v terénu neodpovídal zobrazení v katastrální mapě; dokumentace neprokazuje vytyčení hraničních bodů podle údajů katastru; náčrt ZPMZ a grafické znázornění GP nevycházejí z dosavadního stavu katastrální mapy. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 7 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 245) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-1/110/2022-6 z 27.4.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření ZPMZ pro vytyčení hranice pozemku, obsahujícího vady. Například: hrubý nesoulad souřadnic dvojmo kontrolně zaměřeného vytyčovaného bodu bez zjištění příčiny a odstranění nesouladu; nedostatečné ověření polohy tohoto bodu kontrolními mírami a tím vzniklé pochybnosti o jeho skutečné poloze; neuvedení vytyčovacích prvků u vytyčovaných bodů a údajů o použitých geodetických metodách. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 244) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-1/334/2022-7 z 3.5.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP k rozdělení pozemku a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: nesoulady měřených údajů při dalším předložení původně nepotvrzeného výsledku zeměměřické činnosti; pochybení ve vedení evidence ověřovaných výsledků zeměměřických činností spočívající v použití shodného čísla z evidence pro dva různé výsledky. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 243) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-1/283/2022-4 z 25.4.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Postup v rozporu s ustanovením § 16 odst. 7 a § 16 odst. 1 písm. e) ZemZ. Ověření stejnopisu GP v listinné podobě, který měl odpovídat GP v elektronické podobě, potvrzenému katastrálním úřadem. Při ověření stejnopisu ověřovatel neměl k dispozici originál GP, opatřený doložkou o potvrzení katastrálním úřadem, takový originál ani neexistuje. Nesrovnalosti v evidenci ověřených výsledků zeměměřických činností. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 62 500 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 242) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-1/732/2021-9 z 24.2.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření více GP (pro změnu hranic a změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku, vytyčení hranice) a souvisejících ZPMZ, obsahujících vady. Například: nezaměření bodů napojení změny; neposouzení dosažených odchylek; nevyhodnocení využitelnosti stávajících trvale stabilizovaných prvků hranic v terénu a znatelného přirozeného rozhraničení pozemků; nesprávné postupy při zpřesňování hranic. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 241) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-1/524/2021-7 z 13.1.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranic pozemku a souvisejícího ZPMZ a GP, obsahujících vady. Například: nedodržení technologie měření GNSS (neprokazatelné zajištění nezávislosti měření); při vytyčení nebyla respektována znatelná a přirozená rozhraničení pozemků; nedostatky v náčrtu (nevyznačení identických bodů pro přiřazení změny, nemožnost zjištění polohy některých bodů v náčrtu); ověření vytyčovacího náčrtu v rozporu s ustanovením § 16 odst. 4 ZemZ. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 8 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 240) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-1/994/2021-4 z 28.1.2022 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace zjišťování průběhu hranic a podrobného měření pro obnovu katastrálního operátu - pozemky neřešené ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb., a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: nesprávné uvedení vlastníků v soupisu nemovitostí spolu s neprokázaným pozváním vlastníka k zjišťování průběhu hranic; nepodchycení všech šetřených skutečností a změn v náčrtu zjišťování hranic; nedoložení zaměření některých podrobných bodů v zápisníku a v protokolu o výpočtech; neuvedení zajišťovacích měr k bodům dočasně stabilizovaným; nedoložení transformace z místního souřadnicového systému do systému S-JTSK; nezakreslení měřické sítě do náčrtu. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 8 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 239) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-002/01100/2021-07 z 9.11.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP k rozdělení pozemku a zpřesnění hranic a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: údajně měřené hodnoty polární metody v zápisníku byly zpětně určeny ze souřadnic; rozpory zobrazení situace v náčrtu se skutečností; rozpor v označení stabilizace bodů napojení změny se skutečností; odlišná data ve výměnném formátu návrhu změny oproti grafické části GP. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 238) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-2/884/2021 z 13.10.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření více výsledků, týkajících se stanovení hranic pozemků, průběhu vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků, rozdělení pozemků a opravy geometrického a polohového určení při provádění komplexních pozemkových úprav, které obsahovaly vady. Například: neprovedení zaměření skutečného stavu upřesněného obvodu pozemkových úprav v terénu; ponechání původních souřadnic podrobných bodů s kk 8 i v případech stabilizace bodů na hranicích trvalým způsobem a jejich označení kk 3 bez uvedení nových souřadnic; neprovedení lokální transformace na identické body pro případné přesnější vytyčení bodů na neznatelné hranici; neověření polohy bodů evidovaných s kk3; chybějící dokumentace vytyčení hranic pozemků při pozemkové úpravě; nedoložení nového zaměření bodů po jejich vytyčení; porušení zásad podrobného měření (pouze jedna záměra při orientaci na stanovisku); neuvedení úplných čísel bodů v případě bodů ze sousedních k. ú. i další závady a nedostatky. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 50 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 237) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-001/00664/2021-11 z 13.7.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP k rozdělení a změně hranice pozemku a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: nedostatečné zaměření identických bodů k zobrazení změny do obsahu katastrální mapy; nesoulad návrhu změn ve výměnném formátu a v geometrickém plánu, zejména rozdílné výměry parcel nového stavu a bonitních dílů parcel. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 5 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 236) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-2/261/2021-4 z 9.7.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření výsledků týkajících se obnovy souboru geodetických informací u neřešených pozemků v rámci obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav, které obsahovaly vady. Například: porušení předpisů při číslování náčrtů zjišťování hranic a při vyznačování čísel podrobných bodů polohopisu v měřických náčrtech; nevhodně zvolené rozhraní náčrtů jak zjišťování hranic, tak měřických; nesprávné vyznačení obvodu pozemkových úprav a rozhraní mezi pozemky řešenými a neřešenými v náčrtech zjišťování hranic; zjištěné změny, uvedené v soupisech nemovitostí, neodpovídají zobrazení v náčrtech zjišťování hranic; nepřehlednost soupisu nemovitostí a zásahy do něj; ponechání původních souřadnic podrobných bodů s kódem kvality vyšším než 3 v případě jejich určení podrobným měřením s kódem kvality 3; nejasné vyznačení příslušnosti podezdívky plotu k pozemku v měřickém náčrtu; nedodržení obecných zásad podrobného měření. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 235) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-1/246/2021-3 z 30.6.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP k rozdělení pozemku a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: nedostatečné ověření polohy lomových bodů změny; chybějící souřadnice polohy v návrhu změny. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 234) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-1/291/2021-9 z 27.4.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP k rozdělení pozemku a vytyčení a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: absence podpisu vytyčovatele ve vytyčovacím protokolu; chybné uvedení parcelních čísel; nezaslání pozvánek k seznámení s vytyčenou hranicí všem vlastníkům; nepravdivé údaje o účasti dotčených vlastníků; neúplné ověření vytyčovacího náčrtu. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 233) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-2/603/2020-10 z 5.3.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP k zpřesnění hranice pozemku a rozdělení pozemku a GP k vymezení rozsahu věcného břemene a souvisejících ZPMZ, obsahujících vady. Například: nesprávný postup při určení souřadnic lomových bodů nově vznikajících parcel (neurčení souřadnic polohy, nevytyčení v terénu, neoznačení trvalým způsobem, nedostatečné ověření polohy, neseznámení vlastníků s jejich polohou); neuvedení všech dotčených parcel ve výkazu GP; chybně uvedený způsob určení výměry a nesprávné vyrovnání odchylek ve výměrách; neurčitost GP (vyznačení překrytu dvou věcných břemen). Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 232) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-3/604/2020-12 z 5.3.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření více GP pro změnu hranic pozemků a zpřesnění vlastnické hranice a pro rozdělení pozemku a souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nejasnosti a rozpory v seznámení vlastníků s průběhem hranice (chybné číslo GP, neexistující parcely, neuvedení jednoho ze spoluvlastníků, přepisy v datech zaměření, neponechání lhůt vlastníkům k případnému nesouhlasu); nevytyčení zpřesňovaných bodů, nedostatečná stabilizace nebo neoznačení trvalých bodů hranic, chybný výpočet zaměřených bodů (pochybnost o průběhu měření); nevyrovnání odchylek výměr v souladu s bodem 14.8 KatV; neoznačení zpřesňovaných bodů v GP v souladu s KatV; nedoložení součástí vytyčovací dokumentace a nesprávné označení souboru protokolu; neuvedení vzdání se lhůty k podání nesouhlasu; neověření souboru vytyčovací dokumentace. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest – pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 231) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P4/615/2020-7 z 16.2.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranic pozemku a souvisejícího ZPMZ, obsahujících vady. Například: nedodržení technologie měření GNSS (nezajištění nezávislosti měření); závady v zápisníku měření (nedoložení doby druhého měření GNSS) zpochybňující průběh měření a důvěryhodnost ověřených výsledků. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 230) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-1/78/2020-22 z 19.1.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření elaborátu zjišťování hranic pro komplexní pozemkové úpravy a ověření GP pro stanovení obvodu pozemkové úpravy a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: dodatečné vpisování do elaborátu zjišťování hranic po podpisu vlastníkem; nezjištění a nezadokumentování totožnosti vlastníka či jeho zmocněnce; neuvedení zajišťovacích měr u dočasně stabilizovaných bodů k trvale stabilizovaným bodům; nezobrazení podezdívek plotů a neuvedení jejich šíře; ponechání neplatného způsobu využití; nezařazení vlastníka budovy rozdílného od vlastníka pozemku; u GP nebylo vycházeno z platných údajů KN; neuvedení parcel dotčených zpřesněním hranice a vstupujících do porovnání evidence právních vztahů; neuvedení některých dílů parcel s příslušným kódem BPEJ; v grafickém znázornění nezobrazení všech platných dosavadních hranic dle KN; neúplnost výsledku zeměměřické činnosti. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest - pokuta 42 500 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru ZIP ZIP 229) ZKI v Brně, čj. ZKI BR_P_2_464_2020_5 z 2.7.2020 + odvolací řízení ČÚZK sp.zn. ČÚZK_11479_2020_21_čj._ČÚZK_02466_2021 z 15.2.2021 ve formátu ZIP Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách a s nimi souvisejících dvou ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nesprávné upřednostnění souřadnic orientačně předvytyčených bodů získaných vektorizací zpřesněných rastrů map PK z SGI (bez předložení úplné dokumentace o vytyčení) na obvodu pozemkové úpravy před geodetickými metodami určenou polohou lomových bodů hranice vyšetřených v terénu a odsouhlasených vlastníky; nesoulad jednotlivých částí elaborátu; pro zápis do KN není k některým bodům navrženo závazné geometrické určení, ale souřadnice získané přizpůsobením změny mapě; převzetí souřadnic bodu s kódem kvality 8 z dřívějšího výsledku zeměměřické činnosti, jeho přečíslování a bez dalšího přiřazení kódu kvality 3. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest - pokuta 4 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 228) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-02/01059/2020/13 z 7.1.2021 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách resp. pro zápis upřesněného obvodu pozemkových úprav do KN, s ním souvisejícího ZPMZ a dokumentace výsledků zjišťování hranic, které obsahovaly vady. Například: porušení zásady nezasahovat bez vědomí vlastníků do dokumentace výsledků zjišťování hranic po již ukončeném šetření v terénu; u jednoho z pozemků nezajištění nezpochybnitelnosti průběhu hranice obvodu pozemkové úpravy; nejednoznačné či chybějící údaje v ZPMZ; absence dokumentace určení souřadnic pomocných měřických bodů využitých pro určení souřadnic nových podrobných bodů polohopisu v protokolu o výpočtech ZPMZ; grafické znázornění GP a náčrt ZPMZ nevycházejí ze stavu katastrální mapy, který měl být doplněn o znázornění změny; porušení zásad při určení výměr. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru ZIP ZIP 227) ZKI v Opavě čj. ZKI OP_P_2_106_2020_12 z 31.7.2020 + odvolací řízení ČÚZK sp.zn. ČÚZK_12868_2020_21_čj. ČÚZK_00556_2021 z 11.1.2021 ve formátu ZIP Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemků a s ní souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nevyužití původního výsledku zeměměřických činností; nedodržení geometrického určení nemovitosti; nedoručení pozvánky k seznámení s vytyčenou hranicí v sedmidenním předstihu; neověření ZPMZ v týž den jako ověření dokumentace o vytyčení; chybné vedení evidence ověřených výsledků zeměměřických činností. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 30 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 226) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-6/985/2020-6 z 3.12.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření čtyř GP (dle názvu v popisovém poli pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice pozemků a rozdělení pozemků) a s nimi souvisejících čtyř ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nedodržení předepsaného postupu při určování bodů na obvodu pozemkových úprav; chyby v předpisu výměr u většiny dotčených parcel; chybné pojmenování důvodu změny a nesprávné názvy ZPMZ a GP (ve skutečnosti se jednalo o zeměměřické činnosti provedené za účelem určení hranic pozemků při pozemkových úpravách). Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest – pokuta 40 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 225) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-4/856/2020-6 z 2.12.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro určení hranic pozemků při pozemkových úpravách a dělení pozemku a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: pro zápis do katastru byl nesprávně upřednostněn obraz hranice evidovaný v SGI s přesností nevyhovující kritériím upřesněného obvodu pozemkové úpravy před vlastníky nezpochybňovaným průběhem hranice; poloha bodů navržená pro zápis do KN nebyla určena geodetickou metodou a nevychází z výsledků zjišťování hranic, ale pouze vektorizací katastrální mapy; absence měřených údajů a nedostatečné ověření podrobných bodů; neprovedení výpočtu souřadnic bodů z měřených hodnot a obsahové nedostatky protokolu o výpočtech. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru ZIP ZIP 224) ZKI v Českých Budějovicích čj. ZKI CB-P-2/79/2020-9 z 29.6.2020 + odvolací_řízení_ČÚZK sp.zn. ČÚZK-11800/2020-21 čj. ČÚZK-16008/2020 z 16.11.2020 ve formátu ZIP Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou dokumentací o vytyčení hranice pozemku a s nimi souvisejících dvou ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: k provedení vytyčení a následnému vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemku nebyly využity závazné podklady (platné v KN evidované geometrické a polohové určení, neodůvodněné a účelové nevyužití původního výsledku zeměměřických činností jako základního podkladu pro vytyčení hranice pozemku); při vyhotovení výsledku zeměměřických činností byl účelově v prospěch objednatele zneužit institut mezních chyb; ověření odborné správnosti výsledku zeměměřických činností nebylo provedeno v souladu s § 16 odst. 4 ZemZ. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest – pokuta 40 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 223) ZKI v Praze, ZKI PR-P-7/1003/2020 z 26.11.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nedostatečné ověření podrobných bodů; nedodržení stanoveného postupu pro výpočet výměr; nedostatky v obsahu a formálních náležitostech různých částí ověřeného elaborátu. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 5 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 222) ZKI v Praze, ZKI PR-P-5/843/2020-6 z 24.11.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP (pro rozdělení pozemku, opravu geometrického a polohového určení, určení hranic pozemků při pozemkových úpravách) a s nimi souvisejících dvou ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nedodržení předepsaného postupu při určování bodů na obvodu pozemkových úprav; neprovedení zaměření navazujícího kontrolního bodu v případě opravy geometrického a polohového určení; chybný výpočet výměr. Přestupky na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest – pokuta 40 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 221) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-3/766/2020-4 z 26.10.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Ověření GP a s ním související dokumentace, které obsahovaly vady: např. : Byly vytyčeny lomové body, přesto, že nejsou lomovými body platného GPU a nevznikly původní zeměměřickou činností při obnově operátu EN novým mapováním v r. 1988, ale vytyčení bylo provedeno na základě mapy z r. 1942, body napojení změny nebyly určeny měřením a ověřeny, vytyčení body byly v terénu označeny trvalým způsobem přes nesouhlas vlastníka, údaje o rozsahu vytyčení nejsou jednoznačné, absence doložení transformace do S-JTSK, Správní trest - pokuta 3 000,- Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 220) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-3/519/2020-13 z 30.10.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, které obsahovaly vady: např. : Chybné vyznačení polohy bodů v náčrtu, chybné určení nové hranice, absence kontrolního měření, chybné určení výměr, neuvedení typu použitého podkladu v protokolu o vytyčení, absence uvedení transformace ve výpočetním protokolu, chybná čísla ZPMZ pod popisovým polem GP, neověření správnosti vytyčení dle původního výsledku zeměměřické činnosti, absence údajů o kontrolním měření v zápisníku. chybné určení souřadnic nové hranice. Správní trest - pokuta 17 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 219) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-1/216/2020-4 z 17.8.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady: např. : V seznamu souřadnic GP jsou uvedeny i souřadnice určené měřením, které se liší od souřadnic určených pro jejich zápis do KN (porušen bod 17.23 přílohy KatV; dle zápisníku a protokolu o výpočtech byla provedena orientace, která ve skutečnosti nebyla možná (hustý lesní porost vysokých stromů bránící přímé viditelnosti); zakomponovování smyšlené záměry do zápisníku na v terénu neexistující bod (porušení § 81 odst. 1 písm. a) KatV a bodu 16.19 písm. b) přílohy KatV a § 16 odst. 1 písm. a) ZemZ. Správní trest - pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 218) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-2/423/2020-6 z 29.6.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP (pro změnu obvodu budovy a upřesnění hranice pozemku) a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly následující vady. Grafické znázornění v ZPMZ neodpovídá souřadnicím upřesněných bodů; chybné napojení zpřesněné hranice na stávající stav KN. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Správní trest - pokuta 5 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 217) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-1/358/2020-19 z 28.5.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady spočívající v absenci kontrolního měření a nedostatečného ověření výchozích podrobných bodů. Přitom zobrazení v kat. mapě se hrubě liší od skutečnosti v terénu (až o 1,5 m). Dohled vykonal ZKI v Liberci, sankční správní řízení vedl a rozhodoval v něm ZKI v Praze. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15000 Kč + 1000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 216) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-1/119/2020-5 z 10.3.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí. Ověření GP a souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady spočívající v absenci kontrolního měřen a nedostatečného ověření podrobných bodů. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 5000 Kč + 1000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 215) ZKI v Opavě, čj. ZKI OP-P-1/25/2020-9 z 5.3.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro katastr nemovitostí. Ověření GP pro vyznačení (mimo jiné) budovy bez č.p./č.e. se způsobem využití garáž, která nebyla budovou ve smyslu § 2 písm. l) katastrálního zákona. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 5000 Kč + 1000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 214) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-6/1314/2019-17 z 14.2.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP a s nimi souvisejících dvou ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nevyužití původních výsledků zeměměřických činností; chybné určení průběhu části vlastnické hranice; použití chybné barvy v náčrtu; absence seznamu souřadnic převzatých bodů; chybné použití souřadnic obrazu; chybné určení výměr; chybné uvedení způsobu označení bodu. Přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest - pokuta 5 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 213) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-5/1209/2019-7 z 10.2.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP a s nimi souvisejících dvou ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nesprávná velikost značky pro zpřesněné body; absence zobrazení ortogonální metody v náčrtu; rozpor mezi výpočtem a údaji zápisníku a náčrtu; chybná čísla bodů ve výpočtu; chybný údaj kontrolního výpočtu výměry; absence kontrolní oměrné; chybné číslo koncového bodu přímky ve výpočtu souřadnic; absence některých převzatých souřadnic v seznamu; absence způsobu určení vytyčených souřadnic; chybné určení vytyčených souřadnic; absence některých rušených bodů v jejich seznamu; absence souřadnic některých nových bodů v jejich seznamu; chybné zpřesnění vlastnické hranice; absence kontroly výměr; nevyužití původního výsledku zeměměřické činnosti při vytyčení. Přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Úhrnný správní trest - pokuta 5 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 212) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-3/384/2019-6 z 20.1.2020 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady a nedostatky. Například: Z náčrtu ZPMZ není zřejmý způsob označení lomových bodů hranic v terénu; zápisník neobsahuje všechny měřené hodnoty použité ve výpočtu; zápisník není autentickým dokladem o provedeném měření; absence mapové značky lomových bodů v náčrtu ZPMZ; chybné očíslování pomocného bodu. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 211) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA -P-03/00972/2019/13 z 17.12.2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN.. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Příklady zjištěných vad: náčrt je nejednoznačný a nevystihuje stav v terénu (absence zobrazení oplocení a některých budov); absence mapových značek způsobu označení bodu; změnou dotčené vlastnické hranice nejsou v terénu označeny trvalým způsobem; absence dokumentace o vytyčení napojení změny; absence polárních doměrků a kolmic; uvádění hodnot, které ve skutečnosti nemohly být (pro překážky v terénu) měřeny; chybné kontrolní měření; absence vytyčovacích prvků+ chybný kód způsobu určení výměr; návrh změny ve výměnném formátu není v souladu s GP; chybná délka v grafickém znázornění GP; absence údaje o způsobu označení bodu v terénu. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 210) ZKI v Brně, čj.ZKI BR-P-3_844_2019_4 z 10.12.2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN.. Dva přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Ověření dvou GP pro určení hranice pozemků při pozemkových úpravách a s nimi související ZPMZ, které obsahovaly vady, např.: absence kontrolního měření; absence výpočtu souřadnic; výrazné rozdíly mezi skutečnou (vlastníky odsouhlasenou) polohou bodů v terénu a jejich souřadnicemi navrženými k zápisu do KN (preferovány byly dosavadní souřadnice obrazu získané vektorizací zpřesněného rastru); souřadnice bodu nebyly určeny geodetickými metodami; absence souhlasu vlastníka se zpřesněním hranice; chybně stanovený způsob výpočtu výměry, chybné vyrovnání výměry a chybná výměra v novém stavu; upřesněný obvod pozemkové úpravy není identický se stavem vyšetřeným v terénu; neopodstatněné přečíslování podrobných bodů. Úhrnný trest za oba přestupky - pokuta 55 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 209) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-02/00937/2019/7 z 5. 11. 2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady a nedostatky. Například: V ZPMZ absentuje údaj o vyrozumění vlastníků sousedních pozemků a o jejich nesouhlasu s vyhodnocením hranice jako identické; situace v náčrtu ZPMZ neodpovídá stavu v terénu (oplocení se vychyluje až o 90 cm) a budovy nejsou v náčrtu zvýrazněny šrafováním; absence mapových značek způsobu označení bodů; absence některých oměrných měr; absence některých měřených hodnot v zápisníku; v zápisníku jsou uváděny hodnoty, které nemohly být (pro překážky v terénu) skutečně změřeny; absence dokumentace o posouzení dosažené přesnosti; absence některých vytyčovacích prvků; absence zaměření navazujících kontrolních bodů; návrh změny ve výměnném formátu nesouhlasí se stavem navrženým v GP; neúplné údaje o seznámení s průběhem nových a změněných hranic; absence souřadnic některých bodů v seznamu souřadnic GP; absence čísla LV ve výkazu dosavadního a nového stavu. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 208) ZKI v Praze čj. ZKI PR-P-4/850/2019-10 z 8.10.2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP a s nimi souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady a nedostatky. Například: v náčrtu je uvedena stabilizace bodu mezníkem, ač tento bod nebyl zaměřen ani vytýčen; čísla bodů v zápisníku neodpovídají číslům uvedeným v seznamu souřadnic; absence výpočtu nového bodu; chybná hodnota vypočtené vzdálenosti; absence parc. čísla v náčrtu ZPMZ; absence výpočtu průsečíku původní a nové hranice; chybné číslo daného bodu; chybné souřadnice v protokolu o výpočtu; absence místních souřadnic v zápisníku; absence parc. čísla v graf., znázornění GP. Přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Souhrnná pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 207) ZKI v Brně čj. ZKI BR-P-2/652/2019-4 z 30.9-2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP a s nimi technologicky související dokumentace (ZPMZ, dokumentace o vytyčení), které obsahovaly vady a nedostatky. Například: grafická část GP a náčrt ZPMZ nevychází z polohopisu platné katastrální mapy; nově navrhovaná hranice není určena geodetickými metodami v S-JTSK, ani jakkoli ověřena; chybné určení výměry parcely; absence označení dílu písmenem malé abecedy; nepřizvání vlastníka k seznámení s výsledkem vytyčení; souřadnice uvedené na vytyčovacím náčrtu nejsou shodné se souřadnicemi v ostatních částech; chybný kód kvality souřadnic bodu; prodloužení měřické přímky o více než 1/3 její délky; výpočty nevycházely z aktuálních údajů SGI; nesprávné vyrovnání výměr ve skupině; absence nezávislého ověření určení bodu; zjištěny rozdíly v poloze bodů 0,60 až 0,69 m; kontrolní oměrné nejsou doloženy v zápisníku a v protokolu o výpočtu nejsou porovnány s délkami vypočtenými; nedoložené kontrolní zaměření bodu; měřická přímka je ve skutečnosti nerealizovatelná (prochází zděným přístavkem budovy. Přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Souhrnná pokuta 25 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru ZIP ZIP 206) ZKI v Praze čj. ZKI PR-P-1/377/2019-22 z 20.6.2019 + odvolací řízení ČÚZK čj.ČÚZK-14459/2019 z 1.10.2019 ve formátu ZIP Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemku a s ní souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Na vytyčovacím náčrtu a ZPMZ byly vyznačeny ověřovací doložky různého obsahu (stejné č. ověření, ale různá kalendářní data téhož ověření). Výpočet souřadnic volného stanoviska č. 4001 byl proveden pouze pomocí bodů č. 4002 a č. 4003 určených pouze jedenkrát technologií GNSS (tj. poloha bodů č. 4002 a č. 4003 nebyla technologií GNSS určena nezávisle dvakrát, a ani nebyla určena z výsledku měření klasickou metodou). Měření technologií GNSS a měření polární metodou bylo provedeno téměř ve stejném čase, paralelně a touž osobou, což je v praxi nereálné. Dále byly inspektorátem zjištěny i další vady svědčící o porušení: ust. bodů 16.19 písm. b), 16.28, 16.29 a 16.31 přílohy KatV a bodu 9.1 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru ZIP ZIP 205) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-01_00047/2019/4 z 12.3.2019 + odvolací rozhodnutí čj. ČÚZK-12642/2019 z 15.8.2019 ve formátu ZIP Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Např.: Obsahem ZPMZ není zaměření situace v takovém rozsahu, aby dostatečným způsobem dokumentovalo přiřazení změny podle identických prvků; zobrazená situace v náčrtu ZPMZ a v grafickém znázornění GP neodpovídá skutečnému stavu v terénu; v místech napojení změny bylo navrženo zpřesnění hranice, přitom vzhledem ke skutečné vzájemné poloze dotčených budov mělo být postupováno dle ustanovení KatV o vytyčování hranic; souřadnice podrobných bodů jsou určeny na základě hodnot, které nebylo možné v terénu zaměřit tak, jak je dokumentováno v ZPMZ; chybné určení výměr parcel nového stavu; v zápisníku chybí měřené hodnoty vodorovného směru z pomocného měřického bodu (volného stanoviska) na bod orientace; v seznamu souřadnic chybí některé z podrobných bodů využitých pro určení souřadnic nových bodů; uváděný způsob označení některých podrobných bodů neodpovídá skutečnosti v terénu. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 204) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-1/164/2019-4 z 8.7.2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a s ním souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Např.:. Absence dokumentace o využití původních výsledků zeměměřických činností z r. 1923; skutečný průběh ohradní zdi v terénu neodpovídá stavu zobrazenému v náčrtu ZPMZ; absence údajů o některých lomových bodech a jejich porovnání se skutečným stavem zaměřeným v terénu; absence řádného označení některých bodů předepsaným způsobem; nesprávné vytyčení kontrolního bodu toliko jen ze souřadnic obrazu KMD; absence skutečného měření některých oměrných měr. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru ZIP ZIP 203) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-4/990/2018-25 z 25. 3. 2019 + odvolací rozhodnutí čj. ČÚZK-11272/2019 z 16. 7. 2019. ve formátu ZIP Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP, ZPMZ a dokumentace o vytyčení hranic pozemků, obsahující vady. Primární a zásadní vadou byla skutečnost, že při vytyčení hranic pozemků nebyly využity existující původní výsledky zeměměřických činností (dochované původní GP) a vytyčení bylo provedeno toliko interpretací souřadnic obrazu KMD na zemský povrch. Ověřené výsledky obsahovaly i řadu dalších drobnějších vad. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 25 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 202) ZKI v Plzni, čj. ZKI PL-P-2/206/2019-4 z 3.7.2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Opakované ověření dvou různých verzí téhož GP a souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: nedoložení zaměření lomových bodů změny; překročení mezní polohové odchylky; hodnoty v protokolu o výpočtech neodpovídají údajům v zápisníku; nedodržení přesnosti měření; chybné souřadnice polohy výchozího bodu v protokolu o výpočtech; neodůvodněné rozdíly v hodnotách oměrných; dodatečné přepisování hodnot oměrných v „ručně“ vedeném zápisníku; nestabilizování vytyčených bodů trvalým způsobem. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 201) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-2/423/2019-8 z 25. 6. 2019 ve formátu PDF Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Šestinásobně opakované ověření stejných výsledků zeměměřických činností (GP, ZPMZ, dokumentace o vytyčení hranic), které byly KÚ pro zjištěné vady opakovaně vraceny bez jejich převzetí (v případě GP bez jejich potvrzení). Příklady zjištěných vad: V souvislosti s návrhem na zpřesnění GPU nebylo postupováno v souladu s § 35 a body 16.4, 16.13 a 17.8 písm. a) KatV; na pevných stanoviscích byla provedena orientace pouze na 1 bod; v zápisníku bylo uvedeno chybné číslo bodu; absence kontrolního měření na vytyčený bod; rozdílné údaje mezi zápisníkem a protokolem o výpočtu; chybný výpočet průměrné hodnoty souřadnice; rozdíly v hodnotách souřadnic téhož bodu; překročení mezní délky kolmice; absence výpočtu kontrolního zaměření vytyčovaného bodu; absence měřených délek v úloze „kontrolní oměrné“; hrubý rozdíl kontrolního měření vodorovného úhlu; nedoložení výpočtu souřadnic obrazu; uvádění souřadnic obrazu namísto souřadnic polohy; absence dokumentace o vytyčení; absence vytyčovacího protokolu; vytyčovací náčrt nevychází ze stavu katastrální mapy; značky vytyčovaných bodů jsou v náčrtu zakresleny nesprávnou barvou; nesprávný obsah vytyčovacího protokolu; rozpor v čísle ověření mezi vytyčovacím náčrtem a protokolem o vytyčení; absence čísel sousedních parcel a absence značek zpřesněných bodů v grafickém znázornění GP. Přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Souhrnná pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
200) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-3/435/2019-14 z 11.6.2019 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP (pro rozdělení pozemků a pro vyznačení budov) a související dokumentace (ZPMZ), které obsahovaly vady, a to: V náčrtu chybí zobrazení bodu použitého pro výpočet průsečíku; absence čísla bodu u vyznačení orientace; absence bodu v seznamu souřadnic; chybné použití bodu s KK 4 ve výpočtu; překročení mezních hodnot délek na orientační body; překročení mezní odchylky v orientaci; chybné určení souřadnic stanoviska. Přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Souhrnná pokuta 12 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
199) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-1/293/2019-6 z 3.5.2019 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP pro rozdělení pozemku a změnu obvodu budovy a související dokumentace (ZPMZ), které obsahovaly vady, a to: v dokumentaci není doloženo kontrolní zaměření obvodu budovy a soulad se skutečným stavem není ověřen ani oměrnými nebo jinými kontrolními mírami; vyznačení obvodu budovy v GP a náčrtu ZPMZ neodpovídá skutečnému stavu v terénu; podrobné body nejsou identické se skutečnými rohy budovy a budova je zjevně širší, než by vyplývalo z jejího zákresu v GP; podrobné body, které jsou v náčrtu ZPMZ zobrazeny jako rohy budovy, nejsou ve skutečnosti v terénu označeny rohem zdiva, ale jedná se o body na zdi budovy, vložené do přímky mezi skutečné rohy budovy. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
198) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-1/157/2019-7 z 17.4.2019 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP, dokumentace o vytyčení hranice a ZPMZ, které obsahovaly vady, a to: neodborné využití předchozích výsledků zeměměřických činností (nové hranice měly být ztotožněny s dosavadními hranicemi, tak jako v předchozích výsledcích zem. činností, neodborné vytvoření nového bodu napojení změny); měření nemohlo proběhnout deklarovaným způsobem; podrobný bod označený v terénu kolíkem, byl údajně v terénu zaměřen, přitom jeho poloha neodpovídá žádnému předchozímu výsledku zem. činnosti; byly zaměřeny pouze body změny a nebyla zaměřena žádná trvalá nebo přirozená označení v terénu (tedy kontrolní body, identické body); vytyčení nebylo provedeno dle ust. KatV a podrobné body nebyly označeny trvalým způsobem; vytyčené body nebyly kontrolně zaměřeny a nebyla ověřena správnost vytyčení; chybné údaje o umístění bodů v dokumentaci o vytyčení. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
197) ZKI v Opavě čj. ZKI OP-P-1/640/2018-20 z 14.1.2019 + odvolací rozhodnutí čj. ČÚZK-05730/2019 z 9.5.2019 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP (a souvisejících ZPMZ a dokumentace o vytyčení hranice pozemku), které obsahovaly vady, a to: rozpory mezi zaměřením, připojením změny a výpočtem změny (záměna souřadnic trigonometrického bodu s jeho excentrickým cílem, na který bylo skutečně měřeno); průsečík hranic nebyl zaměřen, ani označen trvalým způsobem; rozpory v ověřovací doložce dokumentace o vytyčení hranice; rozpor u prvotního určení nového bodu jako bodu napojení; absence záznamu výpočtu souřadnic nového bodu; absence dokumentace o vytyčení jako přílohy ZPMZ; nesprávné označení bodu v terénu trvalým způsobem. Přestupky na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Souhrnná pokuta 35 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
196) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-4/662/2018-8 z 25.2.2019 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Například: absence zápisníku jako přílohy k ZPMZ; terestrická měření nemohla být ve skutečnosti realizována způsobem, jaký je v dokumentaci deklarován a přesnost výsledných souřadnic proto nebyla měřením prokázána. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 17 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
195) ZKI v Liberci, čj ZKI LI-P-2_485_2018-9 z 25.1.2019 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP (na průběh vytyčené hranice pozemků, opravu GPU nemovitosti, průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemku), které obsahovaly vady. Zaměření vedlejší stavby neodpovídá skutečné poloze a rozměrům budovy v terénu; v zápisníku i protokolu o výpočtu jsou uvedeny hodnoty polárního měření, neodpovídající situaci v terénu (nebylo je možné v terénu změřit); překročení mezních odchylek; poloha budovy nebyla určena zaměřením a zeměměřické činnosti nemohly ve skutečnosti proběhnout tak, jak je v dokumentaci deklarováno. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 28 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
194) ZKI v Českých Budějovicích čj ZKI CB-P-3/427/2018-5 z 23.10.2018 + odvolací řízení ČÚZK sp. zn. ČÚZK-00464/2019-21 z 19.2.2019 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP (pro rozdělení lesního pozemku) a souvisejících ZPMZ a dokumentace o vytyčení, které obsahovaly vady. Nevyužití a neprověření hraničních znaků a přirozených rozhraničení existujících v terénu, absence zápisníku terestrického měření, délky na určované body přesáhly délku k nejvzdálenějšímu orientačnímu bodu. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 35 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
193) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-2/891/2018-5 z 5.12.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP (na změnu obvodu budovy a na opravu geometrického a polohového určení nemovitosti), souvisejícího ZPMZ a přiložené dokumentace o vytyčení hranice pozemku, které obsahovaly značné množství vad. Příklady zjištěných vad: ve vytyčovacím náčrtu nejsou znázorněny body geometrického základu; v protokolu o vytyčení hranice chybí podpisy vlastníků nebo údaje o odmítnutí podpisu nebo údaje o neúčasti vlastníků; bod napojení změny a navazující kontrolní body nebyly ověřeny měřením; absence některých údajů v zápisníku z měření nebo jejich nepřípustné dodatečné doplňování (nepřípustná dodatečná editace zápisníku); absence některých oměrných; rozdílné hodnoty mezi náčrtem a zápisníkem; nepřípustná délka kolmice přesahující ¾ délky měřické přímky; nepřípustné prodloužení měřické přímky, přesahující 1/3 její délky; chybějící výpočty výměr pro 3 dotčené parcely; absence vyrovnání ve výpočtu výměry; nestandardní barevné provedení GP (použití fialové barvy). Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 25 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
192) ZKI v Praze čj. ZKI PR-P-3/847/2018-11 z 16.11.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP a souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady, a to např.: překročení mezních odchylek v orientaci a délce při určování stanoviska; uvádění nepravdivých (smyšlených) hodnot při určování podrobných bodů; nesprávné vyznačení skutečného stavu v náčrtu; kontrolní měření a měření oměrných nebylo fakticky provedeno. Přestupek na úseku zeměměřictví, ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 30 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
191) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-2/292/2018-11 z 16.7.2018 + odvolací řízení čj. ČÚZK-10237/2018-21/R z 24.10.2018 Neoprávněně ztěžování dohledu na ověřování výsledků zeměměřických činností. ZKI svým rozhodnutím uznal obviněného vytyčovatele vlastnické hranice vinným z přestupku na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) ZemZ, za neoprávněně ztěžování dohledu na ověřování výsledků zeměměřických. činností. Tohoto přestupku se měl obviněný vytyčovatel dopustit tím, že na písemnou výzvu inspektorátu (učiněnou v souvislosti s výkonem dohledu nad ÚOZI, který dokumentaci o vytyčení ověřil) nepředložil inspektorátu doklady o doručení písemné pozvánky k projednání vytyčené hranice vlastníkům dotčených pozemků. Za tento přestupek ZKI obviněnému vytyčovateli uložil pokutu 62 500 Kč a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč. ČÚZK v odvolacím řízení shledal rozhodnutí ZKI nezákonným, a proto je zrušil. Inspektorátem zahájené správní řízení o přestupku pak ČÚZK zastavil.
190) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-2/644/2018-11 z 17.9.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP a souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady, a to např. absence nezávislého kontrolního měření; druhé měření GNSS nebylo provedeno při nezávislém postavení družic; přístroj GNSS nebyl vůbec připojen k síti CZEPOS; měření nemohlo být provedeno tak, jak je deklarováno v zápisníku; absence podr. bodu v seznamu souřadnic; uvedení chybné výměry ve výkazu dosavadního stavu GP; chybné číslo parcely ve výkazu BPEJ. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 25 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
189) ZKI v Českých Budějovicích, čj. ZKI CB-P-1/291/2018-5 z 27. 7. 2018 + odvolací řízení ČÚZK, čj. ČÚZK-09095/2018-21/R z 12.9.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření tří GP a souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady, a to např.: protokol o výpočtu hrubě neodpovídal náčrtu a naměřeným údajům (týkal se zcela jiné zakázky); úplná absence zápisníků z terestrických měření; měření bylo údajně připojeno na takové body, které ve skutečnosti v terénu vůbec neexistují (resp. nejsou na zemském povrchu nijak označeny). Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 27 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
188) ZKI v Brně, čj. ZKI BR-P-1/645/2018-5 z 20. 8. 2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a s ním souvisejících dokumentací, které obsahovaly vady, a to např.: v graf znázornění GP chybí označení nově oddělované parcely parc. číslem a označení dílů parcel písmeny; kód kvality souřadnic uváděný v seznamu souřadnic na GP neodpovídá kódu kvality uváděnému v seznamu souřadnic na ZPMZ; označení dvou různých dílů parcel stejnými písmeny; absence bodu napojení změny v seznamu souřadnic; absence dokumentace o vytyčení průsečíků nových a dosavadních hranic; absence dokumentace o kontrolním zaměření vytyčeného bodu; chybné číslo bodu v seznamu souřadnic; absence zobrazení bodů geometrického základu ve vytyčovacím náčrtu; neúplný výčet parcel v protokolu o vytyčení; nevěrohodné údaje o označení bodu v terénu; chybné určení konečných výměr; absence čísel podrobných bodů v protokolu o výpočtu; absence vyznačení záměr na vytyčované body v náčrtu. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
187) ZKI v Praze, čj. ZKI PR-P-1/561/2018-6 z 2. 8. 2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dvou GP a souvisejících ZPMZ (pro rozdělení pozemku a pro průběh vlastníky zpřesněné hranice pozemku, změnu hranice pozemku a změnu obvodu budovy), které obsahovaly vady, a to např.: nebylo zaměřeno 10 navazujících kontrolních bodů na dosavadní hranici; opakované kontrolní měření technologií GNSS bylo neodborné, když nebylo provedeno při nezávislém postavení družic; úplná absence kontrolního měření u některých bodů; chybné vyznačení dosavadního stavu v náčrtu; průběh zpřesňované hranice pohledově neodpovídá jejímu zobrazení v katastrální mapě; údaje v zápisníku nevycházejí ze skutečného měření, ale byly doplněny nepřípustnou editací; nesprávný obsah protokolu o výpočtech; chybné hodnoty souřadnic v ZPMZ. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 25 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
186) ZKI v Pardubicích, čj. ZKI PA-P-02/00604/2018/4 z 6.8.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP (a souvisejícího ZPMZ), které obsahovaly vady, a to např.: absence kopií písemných nesouhlasů vlastníků s vyhodnocením hranic jako identických; nesprávný kód kvality podr. bodu; nesprávná mapová značka způsobu označení nebo absence takové značky; neoznačení některých bodů trvalým způsobem; neposouzení vytyčené polohy se stavem v terénu; absence dokumentace o vytyčení některých bodů; absence mapové značky druhu a způsobu využití pozemku; nesprávné některé údaje v protokolu o výpočtu; absence údaje o kódu kvality v seznamu souřadnic u některých bodů. Přestupku se ÚOZI dopustil jako podnikající fyzická osoba. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
185) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-1/303/2018-13 z 28.6.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření 3 GP (a souvisejících 3 ZPMZ), které obsahovaly vady, a to např.: nedostatečné zaměření situace pro navázání změny v terénu; nejasný způsob označení bodů v terénu; chybný výpočet výměr parcel; chybné podlomení parcelního čísla; chybný údaj o BPEJ; chybný výměnný formát; absence poznámky o potřebě souhlasného prohlášení; chybný postup při navázání změny na stávající obsah katastrální mapy; chybné souřadnice podrobného bodu; nesprávné označení vytyčených bodů toliko dočasným způsobem; nepřiřazení souřadnic polohy vytyčeným daným bodům; vnitřní nesoulady v dokumentaci. Přestupku se ÚOZI dopustil jako podnikající fyzická osoba. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
184) ZKI v Pardubicích čj. ZKI PA-P-01/00312/2018/4 z 18.5.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených v ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření 3 GP (a souvisejících ZPMZ), které obsahovaly vady, a to např.: ve výpočtu polární metody jsou jako měřené hodnoty uvedeny délky, u kterých bylo pouze předpokládáno, že se jedná o délky vodorovné; jako orientační směr je uvedena záměra na bod, který nemohl být vidět; absence některých měřených délek a směrů v zápisníku; nesprávné posouzení charakteru změny; zobrazení náčrt v ZPMZ neodpovídá situaci v terénu; absence ověření polohy nově určovaných bodů; hodnoty vstupující do výpočtu neodpovídají hodnotám v zápisníku; nesprávné přiřazení kódu kvality; nesoulad průběhu oplocení v náčrtu se skutečným stavem v terénu; chybné přiřazení údajů o BPEJ; absence dokumentace o vytyčení a o ověření polohy bodu napojení změny; pomocný polygonový pořad byl připojen na bod, který byl zničen a již neexistuje; hodnoty staničení a kolmic nejsou v souladu s měřenými hodnotami uvedenými v náčrtu; absence mapové značky oplocení. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
183) ZKI v Plzni čj. ZKI PL-P-2/52/2018-7 z 20.3.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření 4 GP (a souvisejících ZPMZ), které obsahovaly vady, zejména: absence měření pro určení a ověření polohy lomových bodů změny, absence vytyčení bodu napojení změny na dosavadní vlastnickou hranici, chybný výpočet výměr parcel a další drobnější vady menší závažnosti. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
182) ZKI v Opavě čj. ZKI OP-P-1/1879/2017-4 z 9.3.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemku, která nebyla vyhotovena v souladu s předpisy. Vytyčení bylo provedeno pouze z obrazu (resp. souřadnic obrazu) katastrální mapy a pro vytyčení nebyl využit původní výsledek zeměměřické činnosti (náčrt k ohlašovacímu listu z r. 1940). Ověřovatel při ověřování dokumentace o vytyčení hranice pozemku nezjistil, že při vytyčení nebylo dodrženo ust. § 89 odst. 1 KatV a vytyčovatel nepřizval (písemnou pozvánkou) všechny dotčené vlastníky pozemků k seznámení s výsledkem vytyčení. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 14 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
181) ZKI v Plzni čj. ZKI PL-P-1/31/2018-3 z 5.3.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností stanovených ZemZ pro ověřování výsledků zeměměřických činností využívaných pro KN. Ověření GP a ZPMZ (pro změnu obvodu budovy), obsahujících vady a nedostatky: údaje zápisníku měřených údajů neodpovídají údajům protokolu o výpočtech, s údaji zápisníku (resp. protokolu o výpočtech) bylo účelově manipulováno a nepředstavují autentické hodnoty naměřené v terénu, z náčrtu ZPMZ ani z jiných částí dokumentace není zřejmý způsob označení bodu v terénu, není doloženo zaměření lomového bodu změny, v seznamu souřadnic protokolu o výpočtech ani v návrhu změny (VFK) nejsou uvedeny souřadnice polohy lomových bodů změny. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 10 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
180) ZKI v Praze čj. ZKI PR- P-3_862_2017-32 z 18.1.2018 + odvolací řízení čj. ČÚZK-02223_2018-21_R z 19.3.2018 Neoprávněné znemožňování nebo ztěžování výkonu zeměměřických činností, které mají být využívány pro katastr nemovitostí. Vlastník pozemku (jako fyzická osoba) neumožnil soukromým zeměměřičům (vystupujícím v pozici osob oprávněných k výkonu zeměměřických činností) přístup za jím zbudovaný plot (nacházející se převážně na jeho pozemku) za účelem zamýšleného vytyčení hranic pozemků. Přístup odmítl zeměměřičům vlastník oplocení umožnit přesto, že mu byl záměr vytyčení hranic (ještě před realizací zamýšleného vstupu za oplocenou část jeho pozemku) ústně oznámen, a to za přítomnosti (zeměměřiči přivolané) hlídky Policie ČR. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) ZemZ. Pokuta 2 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
179) ZKI v Liberci čj. ZKI LI-P-3_571_2017-15 z 31.1.2018 Nedodržení podmínek nebo povinností pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a souvisejícího ZPMZ, které obsahovaly vady. Podrobné body měřené 2 x metodou GNSS nebyly zaměřeny v nezávislých časech, ale byly měřeny při závislém postavení družic v rozporu s bodem č. 9.5 přílohy ZemV. Druhá (závislá) měření nebyla nahrazena jiným (nezávislým) určením těchto bodů, čímž nebyly dodrženy podmínky pro měření bodů metodou GNSS stanovené v bodech č. 9.4 a 9.5 (příp. 9.8) přílohy ZemV. Časové rozestupy měření metodou GNSS mezi jednotlivými body jsou příliš malé a měření nemohla na některých bodech proběhnout tak, jak je deklarováno. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 2 písm. a) ZemZ. Pokuta 20 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
formát souboru PDF PDF 178) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-1/194/2017-12 z 8.6.2017 + odvolací řízení čj. ČÚZK-09163/2017-21_R z 18.12.2017 ve formátu PDF Rozhodnutí ČÚZK ze dne 18. 12. 2017, čj. ČÚZK-09163/2017-21/R bylo zrušeno rozsudkem NSS čj. 1 As 468/2018-30 ze dne 18. 4. 2019. Řízení o jiném správním deliktu bylo usnesením ZKI v Liberci ze dne 13. 3. 2020, sp. zn. ZKI LI-P-1/194/2017, čj. ZKI LI-P-1/194/2017-53 zastaveno, neboť odpovědnost za jiný správní delikt zanikla.
177) ZKI v Praze, ZKI PR-P-2/676/2017-4 z 31.10.2017 Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 2 GP pro rozdělení pozemků a s nimi souvisejících ZPMZ.0 Příklady zjištěných vad: Absence zobrazení bodu v ZPMZ, nesprávné označení náčrtu ZPMZ termínem „výkres“, nedoložení zápisníku, nedostatečné ověření výsledků dřívějších měření (absence oměrných, které by byly měřeny k nezávislým bodům), v náčrtu absentuje uvedení způsobu označení některých podrobných bodů, neoznačení bodu trvalým způsobem, absence dokumentace o předchozím vytyčení některých lomových bodů. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ (ve znění účinném ke dni 1.7.2017). Pokuta 20 000 Kč.
176) ZKI v Liberci, čj. ZKI LI-P-2_364_2017-17 z 2.10.2017 Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 4 výsledků zeměměřických (3 GP+1 ZPMZ), pro změnu obvodu budovy, rozdělení pozemku, průběh vlastníky zpřesněné hranice, které nesplňovaly požadavky stanovené předpisy na správnost a úplnost náležitostí. Příklady zjištěných vad: nedodržení měřických zásad polární metody (neúměrné prodloužení měřené délky oproti orientační vzdálenosti), nedodržení měřických zásad metody GNSS (nedodržení minimálního časového odstupu), početní chyby a nežádoucí editace protokolu, oměrné a kontrolní míry nebyly v terénu nově změřeny, převzetí předchozího výsledku zeměměřických činností bez jeho ověření, nesoulad výměr v různých částech elaborátu, absence údajů o BPEJ v GP, absence souřadnic polohy u bodů změny, chybně řešené zpřesnění (vycházející z chybných grafických zobrazení GP i náčrtu), nezaměření kontrolních bodů, nedoložení dosažených odchylek zaměřených bodů od bodů daných, nedoložení shody stavu v terénu s původním náčrtem a nevyužití původního náčrtu, nesprávné uvedení kódu kvality, nejasný způsob označení bodů v terénu, chybné údaje o BPEJ). Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. 17b odst. 2 písm. a) ZemZ (ve znění účinném ke dni 1.7.2017). Pokuta 15 000 Kč + 1 000 Kč náhrada nákladů řízení.
175) ZKI v Č. Budějovicích čj. ZKI CB-P-1_109_2017-9 z 18.5.2017 + čj. ČÚZK-08452_2017_R z 7.8.2017 Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření GP pro oddělení pozemku a souvisejícího ZPMZ. Při ověřování nebylo vycházeno ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Byly preferovány souřadnice obrazu kat. mapy před původním (nevyužitým) výsledkem zeměměřické činnosti a navrhovaný nový podrobný bod byl umístěn o diferenci pouhých 2 cm od obrazu dosavadní hranice. Přitom při konfrontaci zobrazení dosavadní hranice v kat. mapě s dochovaným původním výsledkem zeměměřické činnosti (z r. 1920) se jevila v mapě chyba (absence 1 lomového bodu dosavadní hranice), aniž by na ni bylo předepsaným způsobem upozorněno. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 15 000 Kč.
174) ZKI v Brně, ZKI BR-P-2/502/2017-5 z 28.6.2017 Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření GP pro vyznačení budovy a souvisejícího ZPMZ. V ověřených výsledcích byly shledány vady, např.: V zápisníku jsou uváděny údaje, které nemohly být ve skutečnosti naměřeny, když mezi dotčenými body není přímá viditelnost. U polární metody je orientace na stanovisku provedena pouze na jeden bod polohového bodového a byl měřen pouze vodorovný úhel bez délky. V zápisníku absentuje zaměření identických bodů pro kontrolu měření. Sankce 10 000 Kč.
173) ZKI v Praze, ZKI PR-P-_352_2017-24 z 14.6.2017 Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření GP a souvisejícího ZPMZ pro rozdělení pozemku a doplnění SGI o pozemek evidovaný v ZE. V ověřených výsledcích byly shledány vady, např.: Absence identifikace osoby seznámené s výsledkem vytyčení a data a místa tohoto seznámení, nesprávná čísla bodů v náčrtu, absence vyznačení druhé orientace v náčrtu, absence některých bodů využitých pro výpočet souřadnic v náčrtu a v seznamu souřadnic, mylné označení identického bodu v náčrtu, absence vyznačení parc. čísla v náčrtu, absence čísel stanovisek v zápisníku, v náčrtu nejsou zobrazeny body obsažené v zápisníku měření GNSS, absence výpočtů číselně určených výměr ve výpočetním protokolu, absence záznamu výpočtu výměr v ZPMZ, překročení mezní polohové chyby u bodů nově určených technologií GNSS, chybný údaj o stabilizaci některých bodů uvedený v náčrtu, nevhodná volba identických bodů, posun obnovovaných hranic parcel PK o cca 6 m, rozporné údaje o observační době v protokolu měření GNSS, absence údajů o zaměření některých bodů v zápisníku, v náčrtu absentuje vyznačení některých bodů použitých při výpočtu ortogonální metody, nedostatečné označení parcel PK v graf. znázornění GP, absence slučky a škrtnutí vnitřní kresby v graf. znázornění GP, nesprávně uvedený návrh na opravu výměry, v graf. znázornění GP a seznamu souřadnic GP absentují některé body, absence parcely v tabulce o BPEJ, nesprávné údaje o stabilizaci některých bodů v náčrtu o vytyčení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 20.000 Kč.
172) ZKI v Brně, ZKI BR-P-1-312-2017 z 11.4.2017 .docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření GP pro rozdělení pozemku a související dokumentace. V zápisníku z měření byly uváděny nepravdivé údaje o měření (jak určujících veličin, tak měření kontrolním), které nemohly být získány skutečným měřením, když některé zaměřované body nebyly v terénu vůbec vyznačeny, a to ani trvale ani dočasně. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 15.000 Kč.
171) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-1_16_2017-5 z 20.2.2017.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření tří GP a souvisejících ZPMZ. V ověřených výsledcích byly shledány vady, např.: Není doloženo vytyčení bodů napojení změny na dosavadní vlastnické hranice, nedodržení požadované přesnosti (nepřípustné rozdíly mezi vytyčenou a kontrolně zaměřenou polohou bodů), nepřípustné rozdíly mezi kontrolním měřením a stavem KN, nevěrohodné porovnání kontrolních oměrných (zjištěny rozdíly v řádu několika metrů), absence souřadnic polohy v návrhu změny ve formátu vfk, absence souřadnic obrazu a kódu kvality podr. bodů v seznamu souřadnic ZPMZ, chy\bné číslo orientačního bodu v náčrtu, nesprávný účel GP v popisovém poli. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 20.000 Kč.
170) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-5_2016_9 z 12.1.2017.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření ZPMZ zhotoveného v souvislosti s vytyčením hranice pozemků. Inspektorát v terénu zjistil přirozená rozhraničení a znaky trvalého označení, které měly být při vytyčení pozemků (v součinnosti s vlastníky pozemků dotčených vytyčením) využity pro přiřazení polohy vytyčovaných hranic pozemků (lomových bodů) na polohopisný obsah katastrální mapy. Podrobné lomové body byly dále v terénu označeny v rozporu s § 88 odst. 2 KatV, kdy vytyčované podrobné body byly stabilizovány hraničními znaky z plastu, i když se jednalo o podrobné body s přesností souřadnic vyjádřenou kkv 8, které nebyly navrženy ke zpřesnění. Absence čísla mapového listu v popisovém poli ZPMZ. Absence návrhu změny dle ust. bodu 16.1 písm. f) KatV. Neúplné údaje o objednateli v protokolu o vytyčení. Neúplné údaje o rozsahu vytyčení v protokolu o vytyčení. Neúplný výčet parcel v protokolu o vytyčení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 5.000 Kč.
169) ZKI v Plzni, ZKI v Plzni, ZKI PL-P-5_352_2016-6 z 21.12.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření jednoho GP a souvisejícího ZPMZ. V ověřených výsledcích byly shledány vady, např.: absence zápisníku, absence údaje o způsobu označení hranic v terénu a příslušné map. značky, uvedení vypočtené vzdálenosti místo oměrné v náčrtu ZPMZ, oměrné v protokolu o výpočtu nejsou autentickým výstupem z výpočetního SW, nedoložené zaměření navazujícího kontrolního bodu, absence kódu kvality v seznamu souřadnic, absence souřadnic polohy u jednoho lomového bodu, údaje protokolu o vytyčení jsou v rozporu s vytyčovacím náčrtem, nedoložení polárních vytyčovacích prvků, různá čísla ověření mezi vytyčovacím náčrtem a protokolem o vytyčení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 5.000 Kč.
168) ZKI v Praze, ZKI PR-P-3_939_2016-14 z 22.12.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření tří GP (všechny tři zhotovené pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku) a souvisejících ZPMZ. V ověřených výsledcích byly shledány vady, např.: absence zápisníku jako náležitosti ZPMZ, nedoložení výpočtu stanovisek v protokolu o výpočtu, nedoložení výpočtu osy věcného břemene, od kterého je jeho okraj vymezen, absence doložení dosažené přesnosti, absence ověření bodů, na které věcné břemeno navazuje, čísla některých bodů v graf. znázornění jsou nečitelná, absence bodu v seznamu souřadnic, chybné datum ověření dokumentace skutečného provedení stavby, neúplný zápisník, absence protokolu o výpočtech metody GNSS, absence určení bodů osy věcného břemene ve výpočetním protokolu, absence čísel některých lomových bodů v graf. znázornění a v seznamu souřadnic, absence čísel navazujících bodů v náčrtu, absence měřených údajů na body osy vedení v zápisníku. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 15.000 Kč.
167) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-6_375_2016 z 8.12.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření GP pro rozdělení pozemků a upřesnění průběhu hranice pozemku, dokumentace o vytyčení hranice pozemku a souvisejícího ZPMZ. V ověřených výsledcích bylo shledáno velké množství vad, např.: V protokolu o výpočtech ZPMZ jsou doloženy dva seznamy souřadnic, každý s rozdílnými souřadnicemi u totožných nově určených bodů; vyhotovená zeměměřická činnost však svým obsahem neodpovídá uvedenému účelu (tj. upřesnění hranice pozemků), ale výsledku pro opravu GPU pozemků; z  protokolu o výpočtech je patrné, že nebylo dodrženo ust. § 81 odst. 8 KatV; ze  ZPMZ není zřejmý původ vytyčovaných bodů a není doloženo určení souřadnic některých vytyčovaných bodů; není doloženo schéma připojení změny do S-JTSK; v náčrtu ZPMZ i ve vytyčovacím náčrtu chybí zobrazení měřické sítě; druh stabilizace uvedený v seznamu souřadnic neodpovídá údajům v graf. znázornění; ve vytyčovacím náčrtu i v náčrtu ZPMZ absentuje označení některých vytyčovaných bodů; není doloženo provedení ověřovacího kontrolního měření. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 20.000 Kč.
166) ZKI v Praze, ZKI PR-P-2_695_2016-11 z 19.10.2016 .docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření dvou GP a souvisejících ZPMZ pro rozdělení pozemků a změnu jejich hranic. V ověřených výsledcích bylo shledáno velké množství vad, např.: v náčrtu nejsou škrtnuta rušená parc. čísla, ani rušené mapové značky, absence značky plotu, absence značky druhu pozemku, absence sluček, absence zobrazení bodu uváděného v zápisníku, chybné uvedení kódu kvality souřadnic, chybné parc. číslo ve výpočtu výměr, chybný kód způsobu určení výměry, absence typu měřených délek v zápisníku, uvádění souřadnic polohy u bodů, které nebyly zaměřeny, absence dokumentace o vytyčení, nesprávné názvy způsobu využití pozemku, uvádění údajů o BPEJ i u částí parcel, které nejsou bonitovány, absence uvedení způsobu stabilizace v seznamu souřadnic, neúplnost seznamu rušených bodů, chybné výpočty výměr některých parcel. Dotčené GP byly opakovaně (celkem 7 x) shledány KP jako nezpůsobilé potvrzení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce 40.000 Kč.
165) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-4_333_2016-12 z 18.10.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření dvou GP a souvisejících ZPMZ. V ověřených výsledcích byly shledány např. tyto vady: u 11 bodů doloženo pouze jedno měření GNSS bez další kontroly, nedodržení minimálního časového odstupu mezi dvojím měřením GNSS, nedoložení kontrolního měření u navazujícího bodu, vnitřní nesoulad v údajích protokolu GNSS (jiné časy měření v různých částech protokolu), nepřípustná editace zápisníku, nepřizvání všech vlastníků k seznámení s výsledky vytyčení, paušální nulový rozdíl mezi oměrnými a vypočtenými délkami u 161 případů, absence údaje o datu měření v protokolu GNSS a absence údaje přístupový bod“, vadné údaje o připojení stanice. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. ZemZ. Sankce: 10.000 Kč.
164) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-1_240_2016-9 z 22.7.2016 + ČÚZK-13567_2016-21_R z 4.10.2016.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření dvou dokumentací o vytyčení hranic pozemků. Ověření vytyčovacího náčrtu, který nebyl vyhotoven na podkladě ZPMZ a jeho příloh stanovených KatV. Absence protokolů o určení souřadnic některých bodů technologií GNSS. Nedoložení seznamu souřadnic, absence údajů o určení bodů geometrického základu a některých dalších bodů, neúplné údaje o objednateli, nedostatečný obsah protokolu o provedeném vytyčení (absentují údaje o číslech vytyčených bodů i číslech vytyčením dotčených parcel), nepravdivý údaj (nesprávná značka) o typu oplocení v náčrtu, nesprávné údaje v náčrtu o skutečném umístění některých hraničních znaků v terénu. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 27.000 Kč.
163) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-3_2016_6 z 21.9.2016 .docx Neposkytnutí výsledků zeměměřických činností využívaných ve veřejném zájmu bezplatně k využití příslušným orgánům státní správy. Nebyla dodržena povinnosti vytyčovatele stanovená v ust. § 90 KatV a stejnopis dokumentace o vytyčení hranice pozemků ani příslušný ZPMZ (jehož měl být stejnopis dokumentace o vytyčení přílohou) nebyl do 90 dnů po seznámení vlastníků s průběhem vytyčených hranic pozemků doručen příslušnému KÚ k založení do měřické dokumentace. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. b) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 2 000 Kč.
162) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-2_239_2016-13 z 25.7.2016 + ČÚZK-13051_2016-21_R z 21.9.2016.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností při ověření GP (pro rozdělení pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a průběh vlastníky upřesněné hranice pozemků), souvisejícího ZPMZ a dokumentace o vytyčení hranice pozemků a neoznámení zjištěných změn a závad v geodetických údajích bodů bodového pole. Vědomé ověření nepravdivých údajů, které nemohly být v terénu vůbec naměřeny, když dotčené body PPBP v terénu fakticky neexistovaly a neoznámení tohoto zjištěného stavu (tj. zničení bodů PPBP) tomu KÚ, který údaje o těchto bodech poskytl. Vytýčení hranice pozemku toliko prostou interpretací souřadnic obrazu na zemský povrch, aniž by bylo kvalifikovaně využito původního výsledku zeměměřické činnost. Další vady v ověřené dokumentaci (např. užití různých souřadnic u téhož bodu, označení dvou rozdílných bodů stejným číslem, přiřazení souřadnic polohy /SPOL/ bodům, které nebyly měřeny). Jiné správní delikty na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1.  a ust. § 17b odst. 1 písm. b) bodu 3. zákona č. 200/1994 Sb. Souhrnná sankce: 49.000 Kč.
161) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-4_2016_6 z 3.8.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a GP obsahujících vady a nedostatky. Např. absence zobrazení parcely ZE, nedoložení zaměření navazujících kontrolních bodů, přiřazení kódu kvality 3 bodu danému jen zobrazením v měřítku 1:2880, určení výměr chybným způsobem, nevyrovnání výměr na výměru skupiny, chybná čísla pomocných měřických bodů v zápisníku, chybné parc. číslo v náčrtu a graf. znázornění, Absence značky slučky, nedoložení posouzení dosažené přesnosti v protokolu o výpočtu, neúplné údaje o seznámení s průběhem hranic. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000 Kč.
160) ZKI v Brně, ZKI BR-P-4_720_2015-25 z 14.6.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ke dvěma výsledkům zeměměřických činností označeným jako „Posouzení průběhu hranice“ je připojen pouze otisk razítka úředně oprávněného zeměměřického inženýra se státním znakem bez dalších náležitostí pro ověření odborné správnosti výsledku zeměměřické činnosti dle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb. Ověřovatel nejednal odborně a nedodržel podmínky stanovené právními předpisy dle ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. Oba dotčené výsledky zeměměřických činností byly vyhotoveny s odstupem cca 1 roku pro týž účel (v podstatě šlo o vytyčení hranic pozemků v terénu) a přitom bylo dosaženo vzájemně zcela protichůdných výsledků. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 50.000 Kč.
159) ZKI v Praze, ZKI PR-P-1_207_2016-19 z 13.6.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 2 GP pro rozdělení pozemků a 1 GP pro vyznačení budovy do KN, se souvisejícími ZPMZ, které obsahovaly vady. Např.: nesprávný druh čáry v náčrtu, v seznamu souřadnic daných bodů jsou chybně uvedeny souřadnice polohy, překročení mezní odchylky orientace ve výpočtu volného stanoviska, nevyužití původního výsledku zeměměřických činností (GP z r. 1933) pro vytyčení, chybné zobrazení podrobných bodů v náčrtu, absence kontrolního měření, překročení mezní délky rajónu, překročení mezní odchylky měřené délky. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 6.000 Kč.
158) ZKI v Opavě, ZKI OP-P-2_2015-30 z 12.5.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro rozdělení pozemku, průběh vytyčené hranice pozemku, vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku a vyznačení budovy do KN, který nebyl pro zjištěné vady KP potvrzen. Zjištěné vady: V popisovém poli GP absentuje jako jeho účel i vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, dokument označený jako „zápisník měření“ není autentickým záznamem měření změny a nelze jej považovat za zápisník podle bodu 16.1 písm. c) KatV, nesprávná technologie určení nového podrobného bodu a jeho souřadnic, absence záznamu kontrolního měření v protokolu, souřadnice uváděné v seznamu souřadnic nejsou souřadnicemi obrazu a polohy ve smyslu ust. bodu 17.23, poslední věty, přílohy KatV, absence údajů o provedeném vytyčení podrobného bodu, nedoložení využité měřické dokumentace skutečného provedení stavby (osy kanalizace), neověření kontrolním měřením totožnosti hranice rozsahu věcného břemene s hranicí pozemku. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000 Kč.
157) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-3_127_2016 z 13.5.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Postupné ověření 7 verzí téhož GP a ZPMZ, obsahujících vady. Např. Chybné názvy obce i k. ú., chybná podlomení nových parc. čísel, převzetí souřadnic bez ověření měřením v terénu, absence měřených údajů v náčrtu a zápisníku, nedoložení zaměření sousedních lomových bodů dosavadní hranice, absence předepsaných náležitostí seznamu souřadnic, chybná data ověření GP, absence údaje o způsobu označení bodů v terénu,   Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
156) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-2_121_2016 z 3.5.2016.docx ZKI v zahájeném správním řízení neprokázal, že se obviněný dopustil porušení pořádku na úseku zeměměřictví tím, že vytyčovaná vlastnická hranice nebyla v terénu ztotožněna se stávajícím plotem. Naopak ověřovatel prokázal fotodokumentací své tvrzení o tom, že v projednávaném případě se jednalo o nově postavený plot a oba vlastníci jsou srozuměni s tím, že tento plot není postaven na vlastnické hranici, jelikož poloha vlastnické hranice je v tomto místě patrná z umístění stromu, který zde již dlouhodobě roste a byl by stavbou zděného plotu v místě vlastnické hranice ohrožen. ZKI proto rozhodl tak, že se obviněný porušení pořádku na úseku zeměměřictví nedopustil.
155) ZKI v Liberci, ZKI LI-P-2_253_2015_2 z 18.2.2016 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-06055_2016-21_R z 29.4.2016.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 3 GP a 4 ZPMZ, které obsahovaly vady. Uvedení nepravdivého údaje o účasti vlastníka při seznámení s výsledkem vytyčení v protokolu o vytyčení hranice pozemku. Neprovedení prokazatelného přizvání dotčených vlastníků k seznámení s výsledky vytyčení hranice pozemku. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
154) ZKI v Liberci, ZKI LI-P-1_60_2016 z 18.3.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 3 ZPMZ a  2 GP, které obsahovaly vady. Např. náčrt ZPMZ ani graf. znázornění GP nevycházejí z platného stavu kat. mapy, obvod budovy v GP není totožný s obvodem budovy v ZPMZ, chybný výpočet výměry, absence zaměření 2 identických bodů, za identický bod byl zvolen bod vytyčený, absence kontrolního měření v zápisníku, rozpor mezi zápisníkem a protokolem o výpočtu, nesprávné vyznačení obvodu budovy. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
153) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-7_2015_8 z 1.2.2016 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-04173_2016-21_R z 13.4.2016.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a  GP, které obsahovaly vady. Např. chybné zobrazení měřické sítě v náčrtu, chybné číslování pomocných bodů, různé hodnoty téže oměrné, nesprávné mapové značky označení bodu, absence čísla bodu v náčrtu, absence přečíslování bodů v protokolu o výpočtu, absence některých měřených hodnot v zápisníku, absence vyrovnání dvakrát měřené délky, absence kódu kvality u některých bodů v seznamu souřadnic, absence vytyčovacích prvků některých bodů, rozpor mezi protokolem o výpočtu a záznamu výsledků výpočtu výměr, chybný odkaz na ust. KatV odůvodňující změnu výměry, absence informací o BPEJ, návrh změny nebyl v souladu s GP, záměna vytyčovaných bodů s body připojovacími. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
152) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-2_2016_5 z 22.3. 2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a  GP, které obsahovaly vady. Např. absence seznamu příloh c ZPMZ, absence mapové značky pro rozsah věcného břemene, absence některých oměrných, chybné parcelní číslo, neúplné zobrazení měřické sítě v náčrtu, absence měřených hodnot v zápisníku, absence některých využitých bodů v seznamu souřadnic, absence pomocných měřických bodů v protokolu o výpočtu, absence vytyčovacích prvků v protokolu o výpočtu, nepoužity mapové značky pro způsob označení bodů, některé vytyčované body nebyly označeny předepsaným způsobem, absence souřadnic některých nově vytyčených bodů, chybný zápis ve výkazu dosavadního a nového stavu, chybné určení způsobu využití pozemku, nesprávný formát čísel bodů, absence souřadnic bodů napojení změny. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
151) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-1_15_2016 z 12.2.2016.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 4 GP, které obsahovaly vady. Např. absence zápisníků měřených údajů polární metody, seznam souřadnic nemá všechny předepsané náležitosti, seznam souřadnic dosavadních bodů obsahuje i souřadnice neevidované v RES KN, není doloženo zaměření 1 identického bodu, neuvedení 1 zaměřeného bodu v seznamu souřadnic ani v náčrtu ZPMZ, určení pomocných měřických bodů pouze na základě jednoho měření GNSS, aniž by byla kontrola nahrazena jiným měřením, výpočty v protokolu nejsou chronologicky řazeny a protokol tak je nepřehledný. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
150) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-6_2015_6 z 11.12.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 2 GP a souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady. Např.: Chybné údaje v popisovém poli ZPMZ, absence mapové značky způsobu označení bodu, nedostatečný obsah náčrtu, neúplnost protokolu o určení souřadnic GNSS a jeho nepravdivý obsah o časových údajích, nesprávnosti v seznamu souřadnic protokolu o výpočtu, nedodržení přesnosti pro práce v KN, nedostatečné doložení ověření polohy nově určovaných bodů, absence údaje o seznámení vlastníků, Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000 Kč.
149) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-7_491_2015-10 z 10.12.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností a ověření výsledku zeměměřických činností vykonaných odborně nezpůsobilou osobou. Ověřeny byly dva GP a související ZPMZ obsahující vady (náčrt ZPMZ bez vypovídací hodnoty, absence ověření stavu v terénu se stavem KN, absence údajů o využití výsledků původní zeměměřické činnosti pro vytyčení, nerovnoměrné rozložení orientačních směrů u polární metody, Jiné správní delikty na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. a bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce za oba delikty: 27.500 Kč.
148) ZKI v Praze, ZKI PR-P-3_873_2015-18 z 19.11.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 3 GP a souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady. Např.: absence koncového staničení ortogonální metody v náčrtu, absence zobrazení pomocného měř. bodu a 3 bodů PBPP v náčrtu, absence měřených údajů ortogonální metody v zápisníku, absence měření 2. orientačního směru, překročení mezní odchylky v orientaci, vzdálenost určovaného bodu přesáhla délku spojnice stanoviska s nejvzdálenějším orientačním bodem o více jak ½, neúplné údaje v ZPMZ. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Od sankce bylo upuštěno.
147) ZKI v Opavě, ZKI OP-P-1_2015-6 z 2.11.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností a nevedení evidence o ověřených výsledcích v předepsaném rozsahu. Ověřen byl GP (a související ZPMZ) pro rozdělení pozemku a vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku. V ověřených výsledcích jsou uvedeny nepravdivé údaje o způsobu označení podrobných bodů, absentuje řádné ověření nezměněné polohy identických bodů nebo dokumentace o jejich novém vytyčení, vnitřní rozpory v uváděných měřických údajích vylučují jejich vzájemnou kontrolní funkci a zpochybňují i skutečnou realizaci měření v terénu. Evidence výsledků zeměměřických činností ověřených podle § 13 odst. 1 písm. a) ZemZ nebyla vedena odděleně od jiných ověřených výsledků, nebyla v ní uváděna jména osob, které zeměměřické činnosti vykonaly, a odděleně nebyla vedena ani evidence ověřených stejnopisů GP. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 35.000 Kč.
146) ZKI v Praze, ZKI PR-P-2_837_2015-12 z 23.10.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a ZPMZ pro rozdělení pozemku obsahujících vady. Např.: absence zobrazení některých bodů v náčrtu, absence údaje o počátku a konci staničení měřické přímky, překročení mezní odchylky v orientaci při výpočtu volného stanoviska, dvojnásobné překročení mezní délky pro určení pomocného měřického bodu, uvedení chybného parc. čísla, chybné zaokrouhlení výpočtu výměry. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000 Kč.
145) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-6_405_2015-12 z 20.10.2015.doc Výkon zeměměřických činností (měřické práce pro ZPMZ a dokumentaci o vytyčení hranice pozemku) osobou odborně nezpůsobilou. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 1.500 Kč.
144) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-5_375_2015-12.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP na upřesnění hranice pozemků, ZPMZ a dokumentace o vytyčení hranice pozemku, které obsahovaly vady. Např. absence údajů o využití výsledků původní zeměměřické činnosti pro vytyčení, neuvedení podrobnějších údajů o použité transformaci a nedoložení transformačního klíče v protokolu o výpočtech, nesprávná volba a rozvržení identických bodů, uvedení nesprávného údaje o způsobu stabilizace bodů. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 35.000 Kč.
143) ZKI v Pardubicích,  ZKI PA-P-5_2015_4 z 2.10.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a GP, obsahujících velké množství vad a nesprávností jak formálního, tak i technického charakteru. Např.: chybné číslo k. ú. v popisovém poli GP, absence záměr na vytyčované body v náčrtu, nesprávné mapové značky druhu pozemků, nesprávný způsob zápisu oměrných v náčrtu, absence mapových značek pro označení některých podrobných bodů, nesprávný údaj o SW použitém pro určení bodů technologií GNSS, absence souřadnic polohy některých bodů, nedoložení některých kontrolních měření, chybné údaje v záznamu výpočtu výměr, návrh změny ve výměnném formátu není v souladu s obsahem GP, absence protokolu o vytyčení hranice pozemku jako přílohy k ZPMZ, neúplné náležitosti ověření dokumentace o vytyčení, absence odůvodnění pro užití dočasné stabilizace, použití nesprávné barvy v náčrtu, nesprávný kód způsobu využití stavby, nesprávně vytvořené parc. číslo, nesprávné uvádění bodů, které nejsou obsahem kat. mapy. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000 Kč.
142) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-3_239_2015-12 z 29.7.2015 + ČÚZK, ČÚZK-14002_2015-21_R z 8.10.2015.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 3 GP a souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady. Nedoložení celého transformačního klíče a neporovnání s mezními hodnotami, absence souřadnic v gusterbergském systému na GP, protokol o výpočtu nebyl vyhotoven chronologicky, absence odůvodnění dočasné stabilizace. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000 Kč.
141) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-3_181_2015 z 23.7.2015 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-13786_2015-21_R z 6.10.2015.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahoval vady. Nedodržení předepsaného intervalu pro opakované měření GNSS a neověření polohy pomocných bodů jiným způsobem (nedodržení bodu 9.4 přílohy ZemV). Neověření nezměněné polohy bodů geometrického základu (§ 81 odst. 4 KatV). Určení souřadnic pomocného měřického bodu úlohou „volné stanovisko“ mimo rozmezí 30 gon až 170 gon. Nevhodné měřítko náčrtu ZPMZ. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000 Kč.
140) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-4_357_2015-10 z 23.9-2015.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahoval vady. Podle protokolu o výpočtech bylo pro výpočet polární metody pro určení volného stanoviska použito transformace a tento výpočet nesplňoval „požadavek kružnice“ (§ 75 odst. 4 KatV). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 2.500 Kč.
139) ZKI v Pardubicích,  ZKI PA-P-4_2015_4 z 4.9.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahoval vady. Např. absence čísla map. listu v popisovém poli, absence rámu map. listu v náčrtu, mapové značky zobrazeny v rozporu s platným stavem kat. mapy, chybné číslování podr. bodů, absence některých údajů v seznamu souřadnic, nevhodná volba identického bodu, nedoložení ověření identických bodů, absence výsledné výměry ve výpočtu výměr, nesprávná barva výsledné výměry ve výpočtu výměr, návrh změny nebyl vyhotoven ve shodě s GP. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
138) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-4_316_2015 z 28.8.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP (vyhotoveného v souvislosti s probíhající KPÚ) pro zpřesnění hranic (obvodu PÚ) a rozdělení pozemků, který obsahoval vady. Např. Absence přehledu kladů náčrtů, chybné mapové značky, absence vyznačení hranice k. ú., chybný název k. ú., vyznačení nových parc. čísel černě místo červeně, uvedení chybného kódu kvality některých bodů, neúplnost náležitostí seznamu souřadnic, nesprávná čísla podr. bodů, absence některých pomocných bodů v seznamu souřadnic, absence bodů ve výpočtu výměr, absence výpočtu výměr některých parcel, rozpory v uvedení způsobů stabilizace, nedoložení určení souřadnic pomocných měřických bodů, apod. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000 Kč.
137) ZKI v Brně, ZKI BR P-2_599_2015 z 22.7.2015 .docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemku související s GP pro doplnění pozemku ZE do KN. Uváděné hodnoty měřených prvků nevznikly na základě měření v terénu. Uváděné body geometrického základu (PBPP) v terénu fakticky neexistují, vytyčovací záměry nebylo možné pro překážky v terénu a vegetaci vůbec realizovat. Uváděné oměrné se nezakládají na nezávisle zjištěných hodnotách. Vlastníci nebyli přizvání k seznámení s průběhem vytyčené hranice. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000 Kč.
136) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-2_228_2015-10 z 17.7.2015.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a ZPMZ obsahující vady. Protokol o výpočtech obsahuje údaje o měření polární metodou, které nebylo možné v terénu dosáhnout, a uvedené odchylky jsou v rozporu se skutečnou polohou bodů v terénu. V grafickém znázornění absentuje vyznačení oplocení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 7.500 Kč.
135) ZKI v Brně, ZKI BR-P-1_598_2015 z 16.7.2015.pdf Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemku, která obsahuje vady. Vytyčený bod neodpovídá svou polohou původnímu výsledku zeměměřické činnosti. Vytyčováno bylo pouze ze zobrazení v analogové mapě bez využití konkrétních měřických údajů uvedených v náčrtu THM. Ověřená dokumentace vykazuje také rozpor v údaji o stabilizaci bodu mezi náčrtem a protokolem o vytyčení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000 Kč.
134) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-3_2015_4 z 2.7.2015.pdf Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro rozdělení pozemku a souvisejícího ZPMZ. V ověřených výsledcích nebyla pravdivá informace o tom, že evidovanému vlastníku (který nebyl objednatelem GP) byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic. Evidovanému vlastníku nebyl ani oznámen záměr vstupu na jeho pozemek. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 1.000 Kč.
133) ZKI v Praze, ZKI PR-P-1_535_2015-9 z 13.7.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření tří GP a souvisejících ZPMZ (pro rozdělení pozemku, pro změnu obvodu budovy a pro upřesnění hranice), které obsahovaly vady. Například: absence souřadnic některých bodů a jejich zobrazení v náčrtu, neúplné náležitosti ZPMZ, absence druhého měření metodou GNSS, datum ověření náčrtu předchází datu jeho vyhotovení, absence nezávislého kontrolního měření některých bodů, nesprávné uvedení čísel bodů, absence mapové značky, absence 1 bodu ve výpočtu výměry, chybějící měření 2. orientace, nesprávně uváděné časy měření GNSS, absence porovnání výsledků s mezními hodnotami, uvedení chybné výměry dílu v GP, uvedení nesprávného kódu způsobu určení výměry. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000 Kč.
132) ZKI v Českých Budějovicích ZKI CB-P-1_190_2015-8 z 11.5.2015 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-09894_2015-21_R z 14.7.2015.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Úmyslné nedodržení hodinového rozestupu pro dvojí měření technologií GNSS, dodatečné a nepravdivé pozměňování údajů z měření a absence jiné kontroly měření. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 37.500,- Kč.
131) ZKI v Liberci, ZKI LI-P-1_114_2015 z 30.4.2015 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-08455_2015-14_R z 22.6.2015.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dvou GP a s nimi souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady a nedostatky. Absence kontrolního druhého měření GNSS nebo nezávislého terestrického měření, nedoložení skutečného způsobů určení souřadnic podrobných bodů, využití nedostatečně ověřeného elaborátu skutečného provedení stavby a absence jeho měřické kontroly. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
130) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-2_173_2015 z 15.6.2015 .docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření stejnopisů dvou GP v listinné podobě, přestože originály těchto GP v elektronické podobě nebyly nikdy předloženy KÚ k potvrzení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
129) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-2_2015_4 z 27.5.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nepřesné údaje v protokolu GNSS, absence určení souřadnic některých podrobných bodů v protokolu o výpočtu, chybné určení mezního rozdílu délek, absence posouzení dosažené přesnosti zobrazení, absence zápisníku jako náležitosti ZPMZ, chybné určení kódu kvality u některých podrobných bodů, neuvedení navazujících kontrolních bodů v seznamu souřadnic na GP. Ověření ZPMZ a GP, které obsahovaly vady. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
128) ZKI v Pardubicích,  ZKI PA-P-1_2015_6 z 4.5.2015.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a GP, které obsahovaly vady. Souřadnice lomových bodů nových hranic byly určeny protínáním z délek od bodů daných pouze zobrazením. Bodům připojení změny nebyly určeny a přiřazeny souřadnice polohy splňující předepsanou přesnost. Nebyla tudíž doložena ani přesnost určení souřadnic bodů napojení změny a přesnost určení souřadnic nových podrobných bodů polohopisu. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
127) ZKI v Praze,ZKI PR-P-3_994_2014-15 z 16. 2. 2015 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-04637_2015-14_R z 30. 4. 2015.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a ZPMZ, které obsahovaly vady. Např. absence zápisníku měření, nebyl měřením ověřen soulad výsledků dřívějšího měření se stavem v terénu, nesprávné formální číslování podrobných bodů, překročení mezní odchylky v orientaci, chybné zobrazení spojnice bodů v náčrtu, chybné zobrazení orientačního bodu v náčrtu, absence údaje o koncovém staničení, absence mapové značky pro nádvoří. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
126) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-1_84_2015 z 10.4.2015.pdf Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření výsledků zeměměřických činností týkajících se určení obvodu KPÚ. Zjištěné vady: nedoložení zaměření nově určovaných bodů, absence porovnání odchylek proti stavu KN, nedoložení vytyčení bodů, nesoulad mezi oměrnými a délkami vypočtenými, souřadnice učené technologií GNSS nebyly ověřeny nezávislým měřením, seznam souřadnic nemá předepsané náležitosti, více než 75 % oměrných vykazuje nulový rozdíl oproti vypočteným délkám, chybný údaj o k.ú. v seznamu rušených bodů. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 35.000,- Kč.
125) ZKI v Praze, ZKI PR-P-4_1006_2014-28 z 4.2.2015 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-02898_2015-14_R z 3.4.2015.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nedodržení povinností při ověření GP a ZPMZ pro změnu obvodu budovy a opravu GPU. Nedodržení požadavků stanovených v bodě 9 přílohy vyhlášky č. 31/1995 Sb. pro měření a zpracování výsledků měřických prací za použití technologií využívajících GNSS, kdy určení souřadnic pomocných měřických bodů bylo provedeno pouze jedenkrát, aniž by jejich určení bylo dále ověřeno klasickou metodou či jiným vhodným způsobem (nedodržení předepsané technologie však nevedlo k určení chybných souřadnic podrobných bodů). Neúplnost dokumentace náležitostí ZPMZ, kdy v náčrtu i zápisníku chybí měřené údaje ortogonálních metod, jejichž výpočet je uveden v protokolu o výpočtu. Nevyznačení koncového staničení měřické přímky. Chybné použití metody konstrukčních oměrných. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 6.000,- Kč.
124) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-4_278_2014 z 22.1.2015 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-02291_2015-14_R z 16.3.2015.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro rozdělení pozemku a vytyčení části pozemku obsahujícího vady. Při vytyčení bodu s kódem kvality souřadnic 7 byl umístěn v terénu nový hraniční znak (plastový mezník) ve vzdálenosti 0,84 m od stávajícího sloupku plotu. V ZPMZ není sloupek plotu ani na něj navazující oplocení vyznačeno a ani zde není o tomto stávajícím oplocení žádná zmínka. Z vyjádření dotčených vlastníků pozemku přitom vyplynulo, že oplocení, které v době vytyčení existovalo a dosud existuje, považují za vlastnickou hranici. V žádné další části dokumentace není o posouzení této stávající rozhrady žádná zmínka. Odvolatel při ověřování výsledku zeměměřických činností nepostupoval tedy odborně a nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci, když došlo k vytyčení lomových bodů vlastnické hranice do vzdálenosti mezní polohové chyby od přirozeného rozhraničení v terénu (plotu) bez toho, že by nesprávnost stávajícího označení byla prokázána. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
123) ZKI v Brně, ZKI BR-P-4_651_2014 z 21.1.2015.docx Ověření výsledků zeměměřických činností (devíti GP), které vyhotovila odborně nezpůsobilá osoba. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 7.500,- Kč.
122) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-3_277_2014 z 28.11.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření tří GP pro rozdělení pozemků, které obsahovaly vady. Např. nedodržení časového odstupu kontrolního měření GNSS, nedoložení dokumentace o vytyčení podrobného bodu změny, absence údajů o způsobu označení bodů v terénu, nezaměření kontrolních bodů na dosavadní vlastnické hranici, mylné údaje v protokolu u vytyčení, nedoložení polárních vytyčovacích prvků. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
121) ZKI v Liberci, ZKI LI-P-2_584_2014 z 17.12.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dvou GP (pro vyznačení vodního díla a pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku) a s nimi souvisejících ZPMZ, které obsahovaly vady. Např. převzetí dokumentace skutečného provedení stavby bez ověřovacího měření, absence zápisníku, využití výsledků předchozích zeměměřických činností, které nebyly ověřeny ÚOZI, nedoložení výpočtu bodu změny, nedoložení vytyčení a kontrolního měření na neznatelné hranici, uvádění různých kódů kvality souřadnic u téhož bodu, absence výpočtu výměry parcely v protokolu o výpočtu, uvedení neúplného názvu k.ú., přečíslování čísel bodů bylo provedeno v rozporu s KatV, vadné vedení evidence ověřovaných výsledků. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000,- Kč.
120) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-5_298_2014 z 12.12.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření výsledků revize bodů PPBP v rámci zpracování KPÚ, nesplňující požadavky na správnost a úplnost náležitostí. V předaném elaborátu byl z 19 revizí u 15 bodů uveden text „nenalezen“ ač 3 body byly při kontrolní rekognoskaci KÚ nalezeny, nebylo doloženo žádné kontrolní měření, uvedení chybného kódu kvality u PPBP, absence předepsaných formálních náležitostí dokumentace, neúplná technická zpráva obsahující mylné údaje, nesprávné datum ověření opravené dokumentace, neúplnost protokolu o měření GNSS, absence nových geodetických údajů korespondujících s aktuálním stavem v terénu. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
119) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI CB-P-2_410_2014-17 z 16.12.2014.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a dokumentace o vytyčení, které obsahovaly vady. Vytyčení bylo provedeno technologií GNSS ze souřadnic obrazu bodů s kódem kvality 8. Při vytyčení nebyl využit výsledek zeměměřické činnosti z r. 1904, a proto nedošlo ke ztotožnění možných identických bodů a nebyl zaměřen ani dostatečný počet identických bodů (či bodů kontrolních). Nebyla posouzena možnost využití zachovaných lomových bodů hranic označených trvalým způsobem. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 23.000,- Kč.
118) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI-P-3_435_2014-9 z 1.12.2014.doc Neoprávněné znemožňování výkonu zeměměřických činností, které měly být využity pro KN tím, že osobě oprávněné k výkonu zeměměřických činností nebyl umožněn vstup na pozemek. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce 500,- Kč.
117) ZKI v Liberci, ZKI LI-P-1_496_2014 z 24.11.2014.docx Zničení zajišťovacího bodu (ZB2, s hřebovou značkou a dvěma ochrannými tyčemi) ke zhušťovacímu bodu, v souvislosti s kácením dřevin. Náhrada za způsobenou škodu ve výši 13.594,- Kč byla ještě před projednáním přestupku přestupcem v řádných splátkách správci bodu (KÚ pro Ústecký kraj) ze 2/3 uhrazena. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. b) bodu 2. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce 500,- Kč.
116) ZKI v Brně, ZKI BR-P-5_773_2014 z 21.11.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahuje vady. Body změny nebyly v terénu stabilizovány a uváděné hodnoty měřených prvků nebyly v terénu změřeny. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
115) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-3_2014_6 z 11.11.2014 .docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření pěti ZPMZ a GP obsahující vady a nedostatky. Např. nesprávné údaje v popisových polích, absence mapové značky, absence oměrné, nevhodná volba identických bodů, výměra nebyla určena dvěma nezávislými výpočty, absence souřadnic polohy, neúplné údaje o seznámení s průběhem a označením hranic, rozpor údajů GP s údaji KN, nedoložení dosažené přesnosti, nedodržení zásad měření, uvedení chybné výměry, chybné kódy kvality, absence grafického znázornění, absence seznamu souřadnic, nesprávně uváděný zhotovitel ZPMZ. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
114) ZKI v Brně, ZKI BR-P-3_650_2014 z 3.11.2014.pdf Ověření výsledků zeměměřických činností (tří GP) vykonaných osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 7.500,- Kč.
113) ZKI v Opavě, ZKI OP-P-1_359_2014-15 z 23.10.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření vytyčovacího náčrtu a dokumentace o vytyčení hranice pozemků, které osahovaly vady. Např. rozpor údajů o měření s údaji protokolu o výpočtech, nedůvěryhodnost údajů v zápisníku, neověření identického bodu, chybné odsunutí kartometrických souřadnic, nepoužití rastru poskytnutého KP (byl použit firemní rastr), neúplná evidence o ověřování výsledků zeměměřických činností, neoddělená evidence kopií GP, nepřizvání vlastníka k seznámení s výsledkem vytyčení, ověření ZPMZ s nepravdivými údaji. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
112) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI-P-1_332_2014-4 z 15.9.2014.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření výsledků zeměměřických činností, ve kterých byla oproti skutečnosti úmyslně pozměněna doba počátku měření technologií GNSS o 6 minut. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
111) ZKI v Praze, ZKI PR-P-2_507_2014 z 11.6.2014 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-10362_2014 z 30.7.2014.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a ZPMZ, které obsahovaly vady. Náčrt a grafické znázornění GP nevychází ze stavu katastrální mapy, GP vyhotoven za účelem „vyznačení změny obvodu budovy“, ačkoliv ve skutečnosti se na části pozemku označeného dílem a) budova nenachází, postup při zaměření a výpočtu bodů nebyl jasně a srozumitelně vyjádřen. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
110) ZKI v Brně, ZKI-P-1_210_2014 z 7.7.2014.docx Vykonání zeměměřických činností osobou bez oborné způsobilosti při výkonu její podnikatelské činnosti. Zpracování výsledků zeměměřických činností souvisejících s šesti GP. Jiný správní delikt ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
109) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-2_2014_5 z 19.6.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a ZPMZ, které obsahovaly velké množství vad. Např. absence kopie dokumentace o vytyčení, absence některých mapových značek, absence některých délek nebo oměrných mezi podrobnými body, absence čísel některých podrobných bodů v náčrtu, uvedení chybného parc. čísla, absence protokolu o určení bodů technologií GNSS, neúplnost seznamu souřadnic, nedoložení posouzení přesnosti u některých podrobných bodů, uvedení chybného kódu kvality souřadnic, chybné určení výměr nového stavu, neúplnost údajů v popisovém poli GP, apod. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
108) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-1_110_2014 z 2.6.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, v jehož popisovém poli bylo uvedeno, že jde o GP pro rozdělení pozemku. Oproti tomu, z výkazu dosavadního a nového stavu KN vyplývalo, že zaměřována byla stavba vodního díla (odkaliště). V terénu přitom žádná taková stavba vodního díla nebyla patrná. GP tedy předstíral zaměření neexistujícího vodního díla. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
107) ZKI v Plzni, ZKI PL-P-2_127_2014 z 21.5.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro rozdělení pozemku, který vykazuje vady (např.: neoznačení podrobného bodu předepsaným způsobem, uvedení chybných souřadnic v seznamu souřadnic, časy měření GNSS uvedené v protokolu neodpovídaly skutečnosti) Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
106) ZKI v Plzni, ZKI-P-9_141_2013 z 29.4.2014.docx Ověření výsledků zeměměřické činnosti (dvou GP pro rozdělení pozemku a vymezení rozsahu věcného břemene) vykonaných osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
105) ZKI v Plzni, ZKI-P-7_139_2013 z 29.4.2014.docx Ověření výsledků zeměměřické činnosti (dvou GP pro vymezení rozsahu věcného břemene) vykonaných osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
104) ZKI v Brně, ZKI BR-P-2_277_2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro rozdělení pozemku, který vykazuje vady (např.: protokol o výpočtech neodráží skutečný postup měření, datum zpracování zápisníku měření GNSS předchází realizaci samotného měření, absence druhého měření GNSS, absence stabilizace podrobných bodů) Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
103) ZKI v Liberci, ZKI-P-5_486_2013 Tya z 11.2.2014 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-06087_2014-14_R z 7.5.2014.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dvou GP na zaměření vojenských bunkrů. Deklarovaný způsob zaměření nemohl být v terénu realizován. Nesprávné oměrné. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000,- Kč.
102) ZKI v Pardubicích, ZKI PA-P-1_2014_5 z 19.3.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a GP které obsahovaly vady (např. absence parc. čísla v náčrtu, absence mapové značky, absence čísel kontrolních bodů, chybné použití základní stř. souř. chyby pro výpočet mezních rozdílů délek, nevytyčení a neověření bodů na dosavadní hranici, absence dokumentace o vytyčení hranice, absence 1 bodu v seznamu souřadnic, výkaz výměr dosavadního a nového stavu neodpovídá vzoru v KatV, ověření ZPMZ není provedeno předepsaným způsobem, absence podr. bodu v seznamu souřadnic GP). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
101) ZKI v Praze, ZKI PR-P-1_106_2014-13 z 14.3.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dokumentace výsledků zeměměřických činnosti pro dva GP, které obsahovaly vady. Např. měření v terénu nemohlo být provedeno (nerealizovatelnost záměr), absence některých oměrných, absence zobrazení některých bodů v náčrtu, nedoložení způsobu určení souřadnic, chybné vyrovnání bodu do přímky, absence zápisníku, absence zaměření navazujících kontrolních bodů,  Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 35.000,- Kč.
100) ZKI v Pardubicích, ZKIPU-P-2_2013_5 z 27.2.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření ZPMZ a GP pro doplnění parcely ZE a upřesnění hranic pozemků, které obsahovaly velké množství vad. Např. chybné údaje v popisovém poli ZPMZ a GP, chybně uvedené oměrné, v náčrtu chybí úplné vyznačení měřické sítě i některých podrobných bodů, v náčrtu chybí mapové značky, absence některých bodů v seznamu souřadnic, nevhodně zvolené identické body, absence zápisníku oměrných měr, absence posouzení přesnosti některých nových podrobných bodů, chybně uvedená parcelní čísla, nepředání dokumentace o vytyčení hranice, uvedení chybné výměry ve výkazu údajů o BPEJ, neoznačení vytyčených bodů trvalým způsobem apod. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
099) ZKI v Plzni, ZKI-P-8_140_2013 z 18.2.2014.docx Vykonání zeměměřických činností osobou bez odborné způsobilosti. Zpracování výsledků zeměměřických činností souvisejících s dvěma GP pro vymezení rozsahu věcných břemen. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
098) ZKI v Plzni, ZKI-P-12_318_2013 z 31.1.2014.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro vyznačení budovy, kdy v důsledku nesprávné identifikace připojovacích bodů polárního měření došlo k chybnému určení výsledných souřadnic o cca 7 metrů. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
097) ZKI v Brně, ZKI-P-9_570_2013 z 18.12.2013 + trestní oznámení.zip ZKI rozhodnul, že se obviněný ÚOZI nedopustil porušení pořádku na úseku zeměměřictví, neboť v průběhu správního řízení vznikly důvodné pochybnosti o tom, zda ověřovací doložka na dotčeném výsledku zeměměřických činností nebyla padělána jiným zeměměřičem. V této souvislosti proto také podal ZKI v Brně oznámení Policii ČR o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin.
096) ZKI v Opavě, ZKI-P-2_516_2013-40_6 z 17.10.2013 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-24099_2013-14_R z 23.12.2013.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření náčrtu o vytyčení hranice pozemku, aniž by byla vyhotovena úplná předepsaná dokumentace o tomto vytyčení a nepředání kopie této dokumentace příslušnému KÚ k založení do měřické dokumentace. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000,- Kč.
095) ZKI v Brně, ZKI-P-8_478_2013 z 6.12.2013.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro rozdělení pozemku a doplnění KN o pozemek ZE, který obsahoval vady (např. předložená dokumentace neobsahuje zápisník, absence přizvání vlastníka k vytyčení, absence určení bodů nové hranice, které vycházejí z hranice původní) a nevedení řádné evidence ověřených výsledků. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
094) Rozhodnutí ČÚZK-16570_2013-12 z 27.8.2013 + Rozhodnutí předsedy o rozkladu ČÚZK-19364_2013-1 z 14.11.2013.zip Rozhodnutí ČÚZK o odejmutí úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností na dobu jednoho roku, za opakované porušení pořádku na úseku zeměměřictví, o kterém pravomocně rozhodly ZKI v Plzni (v roce 2011, viz položka č. 32) a ZKI v Praze (v roce 2012, viz položka č. 65).
093) ZKI v Opavě, ZKI-P-1_2013-40_45 z 9.8.2013 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚZK-18645_2013-14_R z 21.10.2013.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 130 GP pro vyznačení rozsahu věcného břemene k části pozemku s vymezením jeho rozsahu od liniového prvku, který není v KN evidován, aniž by bylo provedeno jakékoliv vytyčení nebo ověřovací měření v terénu. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 75.000,- Kč.
092) ZKI v Praze, ZKI-P-4-1035-2013 z 14.10.2013.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 3 GP a ZPMZ, které obsahovaly vady (např. absence doložení původu souřadnic podrobných bodů, chybná volba identických bodů a neověření jejich polohy měřením, ztotožňování hranice rozsahu věcného břemene s hranicí pozemku, aniž by došlo k vytyčení nebo zaměření tohoto prvku v terénu). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
091) ZKI v Brně, ZKI v Brně, ZKI-P-7-456-2013 z 8.10.2013.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahoval vady (např. nedůsledně vyplněné popisové pole GP, absence trvalé stabilizace, absence oměrných v zápisníku, údaje v zápisníku neodpovídají reálné situaci v terénu /záměry nebylo možné uskutečnit/). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
090) ZKI v Liberci, ZKI P-3-272-2013 z 27.8.2013.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahoval vady (např. absence zápisníku z měření některých podrobných bodů, nedoložení způsobu určení souřadnic některých podrobných bodů, chybný výpočet průměrné hodnoty výměry, nepředání dokumentace o vytyčení KÚ ve stanovené lhůtě, vytyčené hranice nebyly stabilizovány předepsaným způsobem, absence dokumentace o vytyčení pro dosavadní neznatelnou hranici, absence dokladu o pozvání dotčených vlastníků, nevedení samostatné evidence ověřených výsledků podle různého typu oprávnění). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
089) ZKI v Plzni, ZKI-P-5-123-2013 z 23.8.2013.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností (elaborátu komplexní pozemkové úpravy). Zjištěné vady ? např. z elaborátu nebylo zřejmé vymezení obvodu KPÚ, nejednoznačné informace v náčrtech, v technické zprávě je uvedeno datum zjišťování hranic, které je pozdější, než datum nabytí platnosti obnoveného operátu, chybné označení mapových listů, chybné vyznačení obecní hranice.
088) ZKI v Plzni, ZKI-P-10-142-2013 z 19.8.2013.docx Vykonání zeměměřických činností odborně nezpůsobilou fyzickou osobou (v souvislosti s vyhotovováním dvou GP). Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
087) ZKI v Plzni, ZKI-P-2-61-2013-1 z 19.8.2013.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností (tří GP). Zjištěné vady - např. sloučení částí parcel s různým právním režimem, nedokumentování výpočtu určení souřadnic průsečíků, tvrzení chybné výměry ač nebyla překročena mezní odchylka, absence údajů o BPEJ, stabilizace neprovedena předepsaným způsobem, neřešeno porovnání vlastnických vztahů k parcelám ZE, nezpůsobilý podklad pro stanovení souřadnic rozsahu věcného břemene. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 36.000,- Kč.
086) ZKI v Plzni, ZKI-P-6-105-2013.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření tří GP (pro vyznačení budov) nesplňující požadavky stanovené KatV. Např. absence kontrolního měření, z dokumentace nelze zjistit použitou síť permanentních stanic pro měření GNSS, absence zobrazení některých podrobných bodů v náčrtu ZPMZ. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
085) ZKI v Plzni, ZKI-P-4-102-2013 z 9.8.2013.docx Plné jméno: 85) ZKI v Plzni, ZKI-P-4/102/2013 z 9.8.2013
Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro průběh vytyčené nebo vlastníky upřesněné hranice pozemků, nesplňující požadavky stanovené KatV. Např. absence části dokumentace nebo ověření výsledků ještě před ukončením prací. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
084) ZKI v Praze, ZKI-P-3-853-2013-MR z 16.8.2013.docx Vyhotovení části dokumentace nového geometrického a polohového určení pozemků odborně nezpůsobilou fyzickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 17a odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
083) ZKI v Brně, ZKI-P-4-175-2013 z 17.7.2013.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nevedení evidence ověřovaných výsledků a ověření GP, který obsahuje vady svědčící o nesprávnosti, neúplnosti a nepravdivosti obsahu výsledného elaborátu (např. absence kontrolního měření, nesrozumitelnost protokolu o výpočtu, apod.). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
082) ZKI v Brně, ZKI-P-6-321-2013 z 16.7.2013.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který nebyl v souladu s dokumentací o vytyčení a dokumentace ZPMZ obsahovala další vady (např. nesrozumitelnost protokolu o výpočtu, absence samostatného zápisníku a oměrných). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
081) ZKI v Praze, ZKI-P-2-669-2013 z 10.7.2013.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahoval vady (např. neoznačení podrobných bodů trvalým způsobem, nedostatečný způsob připojení změny, rozpor některých údajů ve výpočetním protokolu a zápisníku, nesprávný způsob číslování parcel nového stavu, neúplnost seznamu daných bodů). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
080) ZKI v Brně, ZKI-P-5-317-2013 z 9.7.2013.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahoval vady (např. body změny nebyly v terénu vůbec stabilizovány, absence oměrných či jiných kontrolních měr v zápisníku). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
079) ZKI v Pardubicích, ZKIPU-P-1_2013_5 z 3.7.2013.docx Chybné vedení evidence ověřených výsledků (v jedné číselné řadě, absence jména osob, které činnosti vykonaly), ověření 3 GP, které obsahovaly vady (např. chybné znázornění dosavadního stavu, chybné číslo podr. bodu v zápisníku, chybné souřadnice pomocného bodu, ve výpočetním protokolu jsou údaje o určení, které nebylo možné technicky provést, nedoložení určení souřadnic pomocného bodu, absence posouzení přesnosti, absence mapové značky, chybné uvedení některých oměrných, chybný kód kvality bodu, absence transformačních klíčů, absence vytyčení bodu na dosavadní hranici). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
078) ZKI v Liberci, ZKI-P-3-471-2012-Tya z 9.5.2013.docx Účastníku řízení nebylo ve správním řízení prokázáno, že by bez odborné způsobilosti vykonal zeměměřické činnosti. Údaje v šesti ZPMZ v rubrice ?zaměřil? účastník řízení označil za ?administrativní chybu? a uvedl, že u těchto měření asistoval pouze jako figurant. Ke všem ZPMZ pak uvedl i konkrétní osoby, které zeměměřické činnosti skutečně vykonaly a doložil i potřebné doklady o jejich odborném vzdělání.
077) ZKI v Liberci, ZKI-P-1-87-2013-Tya z 19.4.2013.docx Neposkytnutí součinnosti při dohledu na zeměměřické činnosti a ověření dvou GP, které obsahovaly vady (např. nepřipojení měření na identické body, chybné rozdělení odchylek výpočtu výměr, absence návrhu zobrazení v analogové formě, absence dokumentace o vytyčení, nesprávné popisové pole ve vytyčovacím náčrtu, použití neplatných souřadnic bodu, absence kontroly měření). Neohlášení změn údajů uvedených v žádosti o udělení úředního oprávnění. Jiné správní delikty na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. a bodu 3. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
076) ZKI v Plzni, ZKI-P-3-72-2013 z 7.5.2013.docx Ověření GP pro vyznačení budovy do KN, ač se ve skutečnosti jednalo o pergolu, která není předmětem evidence v KN. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
075) ZKI v Liberci, ZKI-P-4-523-2012-Lšk z 13.2.2013 + Odvolací řízení ČÚZK-06002_2013-14_R z 22.4.2013.zip Ověření GP který obsahovaly vady (např. neúplná kopie dokumentace o vytyčení, absence uvedení způsobu stabilizace, neuvedení oměrných, opravovaný GP měl být ověřen pod novým pořadovým číslem ověření, nedoložení vytyčení bodů technologií GNSS, identické body neověřeny, absence protokolu o vytyčení, chybné uvedení kódu kvality souřadnic, kresba v náčrtu neodpovídá skutečnosti ani obsahu platné kat. mapy, nesplnění kritérií přesnosti). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
074) ZKI v Liberci, ZKI-P-2-133-2013-Tya z 5.4.2013.docx Ověření dvou GP které obsahovaly vady (např. chybně uvedený účel GP, absence zápisníku, měření nepřipojeno na identické body, absence dokumentace o vytyčení bodů neznatelné hranice, rozpor mezi jednotlivými částmi elaborátu, chybné měřítko návrhu zobrazení změny, absence určení BPEJ u parcel nového stavu, náčrt nevychází z platného stavu kat. mapy, není určen bod napojení nové hranice). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
073) ZKI v Brně, ZKI-P-3-138-2013 z 15.4.2013.doc Ověření GP pro rozdělení pozemku a související dokumentace obsahující zásadní a hrubé vady (vyhotovení GP bez měření v terénu, neoznačení bodů změny ani dočasným způsobem, obsah výsledného elaborátu je nepravdivý, chybné označení parc. číslem, vytyčovací prvky nejsou součástí dokumentace). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 75.000,- Kč.
072) ZKI v Brně, ZKI-P-2-78-2013 z 19.3.2013.doc Nevedení evidence ověřených výsledků v souladu s požadavky zákona a nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 2 GP, které obsahují vady (např. chybný údaj o způsobu určení výměry, chybný údaj o stabilizaci, nevhodně zvolené identické body, chybné souřadnice, dokládané výpočty nejsou autentické, absence zápisníku jako samostatné přílohy, neúplnost seznamu souřadnic, grafické znázornění v GP nevychází ze stavu KN, chybně uvedené souřadnice daných bodů). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
071) ZKI v Praze, ZKI-P-1-147-2013 z 27.3.2013.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 3 GP a 1 dokumentace o vytyčení, které obsahují vady (např. náčrt nevychází z údajů SGI, použití neplatných tiskopisů, neověření identického bodu, zaměřované body přesahují ?kritérium kružnice? podle § 70 odst. 2 KatV, absence pomocných měř. bodů v protokolu o výpočtu, nevyužití původního výsledku zeměměřických činností pro vytyčení, údaje v zápisníku nejsou výsledkem činností v terénu). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
070) ZKI v Opavě, ZKI-P-3-671-2012-40-11 z 14.3.2013.docx Výkon zeměměřických činností osobou odborně nezpůsobilou při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
069) ZKI v Plzni, ZKI-P-7-232-2012 z 7.3.2013.docx Výkon zeměměřických činností osobou odborně nezpůsobilou a to při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
068) ZKI v Plzni, ZKI-P-9-326-2012 z 8.2.2013.docx Ověření výsledků zeměměřických činností (GP), které nebyly vykonány odborně způsobilou osobou. Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahuje vady (např. GP byl vyhotoven pro zaměření budovy, ač se ve skutečnosti jedná o ocelový přístřešek, který není nemovitostí, vymyšlené měření technologií GNSS nekorespondující s výpisem z účtu připojení k síti CZEPOS, souřadnice neurčeny měřením, ale jen jako průsečík přímek). Jiné správní delikty na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1.a bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 50.000,- Kč.
067) ZKI v Plzni, UKI-P-1-21-2013 z 12.2.2013.docx Výkon zeměměřických činností osobou odborně nezpůsobilou. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
066) ZKI v Brně, ZKI-P-1-22-2013 z 21.1.2013 + opravné usnesení ZKI-P-1.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahuje vady (např. body změny nebyly stabilizovány, měřené hodnoty nejsou uvedeny v zápisníku, pozvánka k seznámení s vytyčenou hranicí nebyla vlastníku doručena, vyznačení plotu v náčrtu je nepravdivé). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
065) ZKI v Praze, ZKI-P-2-1362-2012-MR z 10.12.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření tří GP, které obsahují vady (např. ověření GP s neexistující stavbou, připojení změny na podrobné body s kódem kvality 4, nedodržení podmínek pro upřesnění hranice). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
064) ZKI v Brně, ZKI-P-4-292-2012 z 5.11.2012 + Odvolací řízení ČÚZK, Č.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nevedení řádné evidence ověřovaných výsledků a ověření dvou GP, které obsahují vady (např. absence porovnání výsledků s mezními hodnotami, zápisník není autentický, nevhodné použití identických bodů z jiného k.ú.). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
063) ZKI v Plzni, ZKI-P-5-193-2012 z 17.12.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro vymezení rozsahu věcného břemene, který obsahuje vady. Například není doloženo zaměření identických bodů, nebyly využity předchozí výsledky zeměměřické činnosti, u některých podrobných bodů nejsou doloženy vytyčovací prvky ani výpočet. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
062) ZKI v Opavě, ZKI-P-4-671-2012-40-5 z 6.12.2012.docx Ověření výsledků zeměměřických činností vykonaných osobou, která není k této činnosti odborně způsobilá. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
061) ZKI v Pardubicích, ZKIPU-P-5-2012-15 z 6.12.2012.pdf Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření tří GP a související dokumentace obsahující zásadní a hrubé vady. Například nepravdivé a nepodložené údaje v zápisníku, nepřizvání vlastníka k seznámení s výsledky vytyčení, chybné určení souřadnic podrobných bodů, neověření bodů geometrického základu. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 70.000,- Kč.
060) ZKI v Praze, ZKI-P-3-1518-2012 z 7.12.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a související dokumentace obsahující vady. K ZPMZ nejsou připojeny zaznamenané výsledky měření, absentuje údaj o způsobu využití a typu stavby, zaměřovaná budova ještě nebyla v takové fázi rozestavěnosti, aby ji bylo možné považovat za nemovitost, v popisovém poli koliduje datum zaměření a ověření, v náčrtu chybí slučky. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
059) ZKI v Brně, ZKI-P-7-490-2012 z 8.10.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a související dokumentace obsahující vady. Zápisník neobsahuje měřené hodnoty oměrných, vytyčení bodů změny ani navazujících kontrolních bodů na neznatelné dosavadní vlastnické hranici není dokumentováno, absentuje skutečné zaměření bodů změny. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
058) ZKI v Plzni, ZKI-P-6-221-2012 z 13.11.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a související dokumentace obsahující vady. Měření nemohlo být v terénu prováděno, absence ověřovacího měření, nedoloženo vytyčení, nesprávné rozdělení početní odchylky při výpočtu výměr, datum ověření GP předchází datu měření, nedoložen původ a přesnost souřadnic, nedodržena technologie měření GNSS. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
057) ZKI v Pardubicích, ZKIPU-P-4-2012-4 z 7.11.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dvou ZPMZ, na kterých byly uvedeny nesprávné údaje o vyhotoviteli výpočtů měření a výměr. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
056) ZKI v Plzni, ZKI-P-8-275-2012 z 7.11.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dvou GP a související dokumentace obsahující vady. Např.: oměrné míry nebyly určeny měřením v terénu, neznatelné dosavadní hranice nebyly vytyčeny, chybné určení výměr parcel, chybné určení kódu charakteristiky kvality souřadnic, nedoložení připojení na dostatečný počet identických bodů. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
055) ZKI v Brně, ZKI-P-5-454-2012 z 23.10.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nevedení zákonem předepsané evidence ověřených výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a související dokumentace obsahující vady. Např.: zápisník neobsahuje měřené hodnoty oměrných, není dokumentováno vytyčení bodů na neznatelné vlastnické hranici, neoznačení bodů předepsaným způsobem, neprokázání přesnosti měření. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
054) ZKI v Brně, ZKI-P-6-489-2012 z 2.10.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a související dokumentace obsahující vady a nepravdivé údaje. Např.: absence čísel nových parcel, nedoložení výsledků měření GNSS, absence kontroly navazujících bodů, nepřizvání vlastníků dotčených pozemků. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 35.000,- Kč.
053) ZKI v Plzni, ZKI-P-2_3_2012_1 z 17.7.2012 + Odvolací řízení ČÚZK,.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření výsledků zeměměřických činností, které měly sloužit pro obnovu kat. operátu na podkladě výsledků komplexní pozemkové úpravy, které obsahovaly vady postihující plošně rozsáhlé území (deklarovaná stabilizace neodpovídala skutečnému stavu, rozpory a nesprávnosti ve výsledcích kontrolních měření). V odvolacím řízení vedeném ČÚZK pak byla řešena zejména otázka přiměřenosti sankce udělené prvoinstančním orgánem. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 100.000,- Kč.
052) ZKI v Opavě, ZKI-P-2-265-2012-40-5 z 17.8.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro zpřesnění geometrického a polohového určení aniž by lomové body byly vytyčeny nebo označeny trvalým způsobem, s překročením mezní odchylky délek a dalšími vadami. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
051) ZKI v Plzni, ZKI-P-4-98-2012 z 13.6.2012 + Odvolací řízení ČÚZK, Č.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření výsledků zeměměřických činností vyhotovených za účelem využití pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků komplexní pozemkové úpravy, obsahujících velký počet vad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 65.000,- Kč.
050) ZKI v Plzni, ZKI-P-3-4-2012 z 27.4.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene, který obsahoval vady. Není doložena dosažená přesnost určení bodu změny. Správnost vytyčení není ověřena kontrolním měřením. Rozdílné údaje o způsobu stabilizace bodů mezi náčrtem a seznamem souřadnic. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
049) ZKI v Liberci, ZKI-P-1-147-2012-Tya z 4.5.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření takových výsledků zeměměřických činností (čtyř GP), které nebyly vykonány odborně způsobilou osobou. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
048) ZKI v Brně, ZKI-P-2-2011-2012 z 9.5.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahuje vady. Uvedený způsob stabilizace neodpovídá skutečnosti, absence zápisníku naměřených hodnot. Nevedení evidence ověřených výsledků dle zákona. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 35.000,- Kč.
047) ZKI v Opavě, ZKI-P-1-169-2012-40-5 z 4.5.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP a dokumentace o vytyčení, které obsahovaly vady. Nedoložení kontrolního měření, neúplnost protokolu o výpočtu, nedoložení transformace kartometrických souřadnic do S.JTSK, nezajištění homogenity měřické sítě, nepravdivé údaje v protokolu o vytyčení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
046) ZKI v Praze, ZKI-P-1-433-2012-Ves z 27.4.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření tří GP, které obsahovaly vady. Velké množství formálních vad, nespolehlivé připojení změny, údaje zápisníku nemohly být získány měřením, nedoložená dokumentace o vytyčení kontrolních bodů, neodbornost vytyčovacích prací. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
045) ZKI v Brně, ZKI-P-3-212-2012 z 2.5.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahuje vady (nepravdivé údaje o stabilizaci podrobných bodů, neprokázání, že pozvánka k vytyčení byla vlastníkům doručena, protokol o výpočtu je realizován z údajů, které nemohly být v terénu získány měřením). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
044) ZKI v Liberci, ZKI-P-4-739-2011-Tya z 15.2.2012.docx Výkon zeměměřických činností osobou odborně nezpůsobilou. Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 8.000,- Kč.
043) ZKI v Plzni, ZKI-P-1-2-2012 z 17.2.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dokumentace o vytyčení hranice pozemku, nesplňující stanovené požadavky (vykonstruované připojení na S-JTSK, vytyčení nebylo provedeno podle závazného geometrického a polohového určení, chybný odkaz na ZPMZ). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
042) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI-P-6-288-2011-5 z 10.1.2012 + Odvol.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření výsledků zeměměřických činností vykonaných v rámci veřejné zakázky na zaměření identických bodů pro obnovu katastrálního operátu, obsahujících velký počet vad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
041) ZKI v Brně, ZKI-P-7-492-2011 z 8.2.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahuje vady (nevytyčení bodů neznatelné hranice, neoznačení bodů předepsaným způsobem, hodnoty uvedené v zápisníku nemohly být získány měřením). Nevedení evidence ověřených výsledků v souladu se zákonem. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000,- Kč.
040) ZKI v Brně, ZKI-P-1-1-2012 z 23.1.2012.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který obsahuje vady (absence ověření bodů geometrického základu, absence ověření podrobných bodů, nepřizvání vlastníků k vytyčení, nepravdivé údaje o stabilizaci bodů). Nevedení evidence ověřených výsledků v souladu se zákonem. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 15.000,- Kč.
039) ZKI v Praze , ZKI-P-1-1506-2011-3-Nov z 23.1.2012.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. U GP pro zpřesnění hranic nedodržena kritéria dle § 85 odst. 5 KatV, využití původního ZPMZ s překročenou mezní odchylkou, absence zápisníku měření, nedodržení kritérií přesnosti podrobného měření, absence zaměření kontrolních bodů. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
038) ZKI v Liberci, ZKI-P-3-672-2011-Tya z 15.12.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření 3 GP s vysokým počtem různých vad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
037) ZKI v Opavě, ZKI-P-1-325-2011-40-5 z 27.9.2011 + Odvolací řízení Č.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. U GP pro rozdělení pozemku nebyla změna v terénu zaměřena tak, jak je zaznamenáno v zápisníku, absentuje pozvání k seznámení s výsledky vytyčení, nedoložen doklad prokazující přesnost, nedodrženo ust. § 71 odst. 2 věty druhé kat. vyhl., nerespektováno platné geom. a pol. určení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 50.000,- Kč.
036) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI-P-3-257-2011-5 z 24.11.2005.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nepřizvání všech vlastníků k vytyčení, absence zápisníku měřených hodnot, množství dalších věcných a formálních závad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
035) ZKI v Brně, ZKI-P-6-487-2011 z 1.11.2011.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Nepravdivé deklarování způsobu stabilizace, absence dokumentace o vytyčení bodů na neznatelné hranici. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
034) ZKI v Liberci, ZKI-P-2-602-2011-Lšk z 20.10.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Vady v ZPMZ pro rozdělení pozemku pro vyznačení obvodu KPÚ. Kontrolní oměrné nebyly měřeny, nesprávné souřadnice obvodu KPÚ. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
033) ZKI v Opavě, ZKI-P-2-2011-4-5 z 12.10.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Vady ve 2 GP. Nedoložen zápisník, připojení bez kontroly, poloha nemohla být určena měřením, v dokumentaci jsou zjevně nepravdivé údaje, protokol o výpočtu nezachycuje věrně vstupy a jim odpovídající průběžné a výsledné výstupy dosažené automatickou činností výpočetního programu. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
032) ZKI v Plzni, ZKI - P- 2-80-2011 z 20.7.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Poloha nebyla určena ze dvou nezávislých výsledků měření GNSS, v protokolu o výpočtu není původ vytyčovaných bodů, v zápisníku nedoloženo měření. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč.
031) ZKI v Českých Budějovicích, ZKI-P-2-131-2011-5 z 26.8.2011.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Neoznačení lomových bodů nových navrhovaných hranic v terénu předepsaným způsobem. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč.
030) ZKI v Brně, ZKI-P-5-341-2011 z 1.7.2011 + Odvolací řízení ČÚZK, ČÚ.zip Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Při ověřování několika GP nebyl k ověřovací doložce připojen vlastnoruční podpis ověřovatele, ale bylo použito podpisové razítko a byl ověřen i GP, který obsahoval vady. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
029) ZKI v Plzni, ZKI-P-5-107-2011 z 19.7.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku, ve kterém není respektováno geometrické a polohové určení hranic pozemků evidované v katastru. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 50.000,- Kč.
028) ZKI v Plzni, ZKI-P-7-175-2011 z 20.7.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP pro zaměření budovy, ač se ve skutečnosti nejednalo o budovu, ale o dřevěnou konstrukci nesoucí solární panely. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
027) ZKI v Brně, ZKI-P-4-274-2011 z 13.6.2011.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP, který vykazuje hrubé technické a formální závady (nepravdivé uvedení způsobu stabilizace, body změny nebyly určeny s přesností odpovídající kódu kvality 3, velké množství formálních vad). Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
026) ZKI v Brně, ZKI-P-3-2059-2011 z 6.6.2011.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Při ověřování GP nebyl k ověřovací doložce připojen vlastnoruční podpis ověřovatele, ale bylo použito podpisové razítko, na úředním razítku byl uveden nesprávný rozsah úředního oprávnění, nebyla řádně vedena evidence ověřených výsledků. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 40.000,- Kč.
025) ZKI v Plzni, ZKI-P-6-55-2011 z 10.6.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dvou GP, které obsahují velký počet vad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč
024) ZKI v Plzni, ZKI-P-4-112-2011 z 9.6.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření elaborátu zjišťování hranic při komplexní pozemkové úpravě s četnými vadami. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč
023) ZKI v Plzni, ZKI-P-3-97-2011 z 25.5.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP obsahujícího větší počet vad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč
022) ZKI v Brně, ZKI-P-2-235-2011 z 19.5.2011.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP obsahujícího větší počet vad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč
021) ZKI v Brně, ZKI-P-1-218-2011 z 9.5.2011.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP obsahujícího větší počet vad. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč
020) ZKI v Liberci, ZKI-P-1-260-2011-Tya z 3.5.2011.pdf Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření dvou GP obsahujících množství opakovaných vad, nedostatků a nepřesností. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
019) ZKI v Pardubicích, ZKI PU-P-1-2011-7 z 15.4.2011.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Při ověřování GP bylo porušeno ust. § 16 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, když k ověřovací doložce nebyl připojen vlastnoruční podpis ověřovatele, ale bylo použito ?podpisové? razítko. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč.
018) ZKI v Plzni, ZKI-P-1-35-2011 z 29.3.2011.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP na upřesnění hranice pozemků, ve kterém byly shledány vady. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč
017) ZKI v Opavě, ZKI-P-3-337-2010-10-10 z 30.12.2010 + Odvolací řízení.zip Neoprávněné znemožnění výkonu zeměměřických činností (neumožnění vstupu na pozemky). Přestupek na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17a odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1994 Sb. Sankce 10.000,- Kč + 1.000,- Kč paušální náklady řízení.
016) ZKI v Plzni, ZKI-P-1_444_2010 z 4.3.2011.docx Ověření elaborátu komplexní pozemkové úpravy, který nesplňuje požadavky na správnost a úplnost jeho náležitostí stanovené katastrální vyhláškou. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč
015) ZKI v Brně, č.j._ ZKI-P-7-872-2010 z 9.12.2010.doc Plné jméno: 15) ZKI v Brně, č.j.: ZKI-P-7/872/2010 z 9.12.2010
Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. GP byl vyhotoven na základě nepravdivých údajů, které nemohly být získány měřením v terénu a GP vykazuje i značný počet dalších pochybení. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000,- Kč.
014) ZKI v Pardubicích, ZKI PU-P-1-2010-5 z 13.10.2010.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Ověření GP na zaměření rozestavěných budov, ač v terénu nebyly žádné rozestavěné budovy, u kterých by bylo již patrné dispoziční řešení 1. nadzemního podlaží. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč
013) ZKI v Opavě č.j._ ZKI-P-2-204-2010-40-5 z 6.9.2010.docx Usnesení o zastavení správního řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví. V průběhu správního řízení se nepodařilo spáchání správního deliktu nezpochybnitelným způsobem prokázat, a proto bylo rozhodnuto ve prospěch účastníka řízení.
012) ZKI v Brně č.j._ ZKI-P-6-467-2010 z 27.7.2010.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. GP nebyl vyhotoven na základě v terénu měřených hodnot, ale byl odvozen z grafických podkladů. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč.
011) ZKI v Opavě č.j._ ZKI-P-1-219-2010-40-7 z 28.7.2010.docx Falšované podpisy a smyšlená čísla občanských průkazů na protokolu o vytyčení hranice pozemku.
Nedodržení povinností pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb.
Sankce: 25.000,- Kč
010) ZKI v Brně č.j._ ZKI-P-5-417-2010 z 26.7.2010.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností a ověření výsledku zeměměřické činnosti vykonaného odborně nezpůsobilou osobou.
Jiné správní delikty na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1 a bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb.
Sankce: 35.000,- Kč
009) ZKI v Brně č.j._ ZKI-P-2-38-2010 z 17.6.2010.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
Nedodržení podmínky vést předepsaným způsobem evidenci ověřených výsledků zeměměřických činností - jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Ověření výsledků zeměměřických činností vykonaných osobou bez odborné způsobilosti - jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 4. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 30.000,- Kč
008) ZKI v Brně č.j._ ZKI-P-4-351-2010 z 14.5.2010.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč
007) ZKI v Liberci č.j._ ZKI-P-2-115-2010 Tya z 21.4.2010.doc Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 10.000,- Kč
006) ZKI v Českých Budějovicích č.j._ ZKI-P-1-63-2010 z 19.4.2010.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 20.000,- Kč
005) ZKI v Brně č.j._ ZKI-P-3-229-2010 z 12.4.2010.doc Plné jméno: 5) ZKI v Brně č.j.: ZKI-P-3/229/2010 z 12.4.2010
Výkon zeměměřických činností odborně nezpůsobilou fyzickou osobou při výkonu její podnikatelské činnosti. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. a) ve spojení s ust. § 17a odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 sb. Sankce: 20.000,- Kč
004) ZKI v Opavě č.j._ ZKI-P-3-437-2009-9 z 22.3.2010.docx Plné jméno: 4) ZKI v Opavě č.j.: ZKI-P-3/437/2009/9 z 22.3.2010
Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 25.000,- Kč
003) ZKI v Brně č.j._ ZKI-P-1-37-2010 z 19.2.2010.docx Plné jméno: 3) ZKI v Brně č.j.: ZKI-P-1/37/2010 z 19.2.2010
Zastavení řízení o přestupku. V průběhu správního řízení vyšlo najevo, že odborně nezpůsobilá fyzická osoba vykonala zeměměřické činnosti při výkonu své podnikatelské činnosti. Věc proto nemůže být dále projednávána jako přestupek, ale musí být projednána jako jiný správní delikt.
002) ZKI v Plzni č.j._ ZKI-P-6-292-2009 z 15.1.2010.docx Plné jméno: 2) ZKI v Plzni č.j.: ZKI-P-6/292/2009 z 15.1.2010
Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč
001) ZKI v Opavě č.j._ ZKI-P-5-373-2009 z 23.12.2009.docx Nedodržení podmínek pro ověřování výsledků zeměměřických činností. Jiný správní delikt na úseku zeměměřictví ve smyslu ust. § 17b odst. 1 písm. c) bodu 1. zákona č. 200/1994 Sb. Sankce: 5.000,- Kč
Datum poslední aktualizace: 05.02.2024

Aktuality pro zeměměřiče

01.02.2024
Upozorňujeme, že dnem 1.7.2024 končí možnost používání stávajících certifikátů ÚOZI při ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry podle přechodného ustanovení čl. II bod 18 zákona č. 88/2023 Sb. Od 2.7.2024 bude nutné používat při ověřování výhradně kvalifikované certifikáty vydané pro autorizované zeměměřické inženýry, na které zároveň dopadá požadavek na uložení na kvalifikovaném prostředku (tokenu/čipové kartě) podle článku 3 bodu 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 (tzv. nařízení eIDAS).

03.11.2023
Oznamujeme, že byla provedena úprava ISKN tak, že požadavky na podklady pro měření ve formě exportu VFK zadané prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) budou vyřizovány ihned po zadání požadavku. Nastavení exportu s odloženým startem bylo v minulosti zavedeno z důvodu zatěžování systému ISKN, zátěž systému bude i nadále monitorována a případné provozní problémy se zavedením úpravy spojené analyzovány.

03.11.2023
Upozorňujeme na zveřejnění informace České komory zeměměřičů (ČKZ) o rozhodnutí přípravného výboru o zachování stávajících čísel úředních oprávnění jako čísel autorizace. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách ČKZ zde.

13.09.2023
V návaznosti zejména na novelizaci předpisů týkající se zeměměřictví a katastru došlo k aktualizaci formuláře "Žádost o potvrzení geometrického plánu". S ohledem na potřebu implementace upraveného formuláře do SW vybavení vyhotovitelů geometrických plánů je stanoveno přechodné období, kdy bude katastrálním úřadem akceptováno podání žádosti o potvrzení geometrického plánu na původním formuláři, a to do 30.června 2024. Aktualizovaný formulář č. ČÚZK 6.85 – 2023 naleznete na stránkách https://www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Formulare-v-resortu-zememerictvi-a-KN/Zememericke-cinnosti/Geometricky-plan-(GP).aspx

31.08.2023
V záložce Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je ke stažení vystavena nová verze programu KDirSign 5.0, která zohledňuje zejm. změny vyvolané novelou zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

26.06.2023
Upozorňujeme, že ke dni 30. června 2023 končí lhůta, dokdy mohou být výsledky zeměměřických činností pro účely katastru předloženy katastrálnímu úřadu k převzetí s náležitostmi odpovídající vyhlášce č. 357/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013, o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ("novela katastrální vyhlášky"). Po tomto datu je tak nutné předkládat katastrálnímu úřadu k převzetí výsledky zeměměřických činností s náležitostmí plně odpovídajícími novele katastrální vyhlášky.