Obnova katastrálního operátu novým mapováním

Platné katastrální mapy, přestože jsou již zpravidla vedené v digkatastrální mapa + ortofotoitální podobě, mají převážně původ v 19. století a proto nedosahují dnes požadované kvality. Obnova katastrálního operátu novým mapováním je vedle obnovy na podkladě výsledku pozemkových úprav, jejichž provádění zajišťuje Státní pozemkový úřad, v současné době jediným nástrojem, jak zpřesnit katastrální mapu na větším souvislém území.
 
Obnovu katastrálního operátu novým mapováním provádí katastrální úřad v souladu s § 40 katastrálního zákona, a to zpravidla v zastavěné části katastrálního území. Obnova katastrálního operátu mimo zastavěnou část je nejčastěji řešena komplexními pozemkovými úpravami. Zahájení obnovy novým mapováním oznamuje příslušný katastrální úřad obci, která tuto informaci zveřejňuje způsobem v místě obvyklým.
 
Zásadní pro kvalitní výsledek nového mapování je etapa zjišťování hranic. Předmětem zjišťování hranic jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl. Při zjišťování hranic se dále prověřují i další údaje, které jsou obsahem katastru. Zjišťování hranic provádí komise složená nejenom ze zástupců katastrálního úřadu, ale i dalších orgánů veřejné moci, zejména zástupce obce, stavebního úřadu apod. Zjišťování hranic se provádí za účasti vlastníků, kteří jsou zváni písemnou pozvánkou. Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledku zjišťování hranic, je v zájmu vlastníka se zjišťování hranic účastnit, protože taková účast napomůže k lepšímu vysvětlení a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. Vlastník tím může předejít celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních a dalších předpisů.

ilustrační obrázekPo vyšetření průběhu hranic probíhá jejich zaměření, zpravidla již bez účasti vlastníků. Výsledkem vyšetření a zaměření hranic je nový katastrální operát, který katastrální úřad vyloží v obci na dobu nejméně 10 pracovních dnů k veřejnému nahlédnutí. Termín a dobu vyložení oznámí obec na úřední desce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech. Nahlédnout na vyložený operát je možné také prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí dostupné na webové adrese: https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.
 
ilustrační obrázekV důsledku obnovy novým mapováním může dojít ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku nebo nově určená výměra dle skutečného zaměření. Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo dílčí daňové přiznání do 31. ledna příslušného roku.
  

Další informace týkající se obnovy katastrálního operátu novým mapováním je možné zjistit například z informačního letáku (PDF) nebo na kterémkoli katastrálním pracovišti. Aktuální přehled obnovy operátu mapováním můžete zjistit ve webové aplikaci Přehled mapování a revize. Grafické znázornění těchto údajů si můžete prohlédnout ve webové aplikaci Archiv-WEB.

Datum poslední aktualizace: 13.08.2020

Aktuality

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.

10.02.2021
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.


08.02.2021
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.