Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 357/2013 Sb., v platném znění

V zájmu sjednocení a předvídatelnosti postupů zeměměřických a katastrálních orgánů zveřejňuje Český úřad zeměměřický a katastrální některá stanoviska, která zaujal v obecné rovině k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky. Jedná se zpravidla o anonymizované odpovědi na došlé dotazy k aplikaci právních předpisů nebo o přípisy vzniklé při metodické činnosti. Český úřad zeměměřický a katastrální není kompetentní k podávání výkladů obecně závazných právních předpisů, stanovisko tak nemá pro nikoho závazný charakter. Význam a rozsah uplatnění stanoviska pro konkrétní řešený případ je přitom třeba posuzovat vždy vzhledem k individuálním okolnostem.

Pro vyhledání stanoviska zadejte do vyhledávacího pole označení ustanovení ve tvaru „§ X odst. Y“ (např. § 81 odst. 3) nebo „X.Y“ (např. 16.19) v případě bodu přílohy. Pro vyhledání pomocí čísla jednacího zadejte text ve tvaru „ČÚZK-X/Y-Z“ (např. ČÚZK-05299/2014-22). K vyhledání stanoviska lze rovněž použít část textu z jeho názvu (např. GNSS).
Název stanoviska Číslo jednací Datum stanoviska
Postup při provádění zeměměřických činností v souvislosti se současnými krizovými opatřeními (PDF) ČÚZK-04831/2020 24.03.2020
Vyjádření k dotazu na doručení kopie dokumentace o vytyčení hranice pozemku (PDF) ČÚZK-02035/2020 05.02.2020
Práce se souřadnicemi polohy (PDF) ČÚZK-01740/2020 29.01.2020
Využití bodů z neprovedených geometrických plánů (PDF) ČÚZK-18078/2019 12.12.2019
Pracovní pomůcka k posuzování výsledku šetření při ZPH v porovnání s evidovanou hranicí v KN (PDF) ČÚZK-12787/2019 27.08.2019
Souřadnice polohy - vytyčení vlastnické hranice (PDF) ČÚZK-06314/2019 10.04.2019
Vyrovnání na číselně určenou výměru (PDF) ČÚZK-02862/2019 15.02.2019
Vyznačování oměrných měr v geometrickém plánu na vymezení rozsahu věcného břemene (PDF) ČÚZK-11857/2018-22 30.11.2018
Žádost o vyjádření stanoviska k podrobnému měření (PDF) ČÚZK-09735/2018-22 27.09.2018
Metodická pomůcka ke změnám druhu a způsobu využití pozemku (PDF) ČÚZK-09863/2018-22 12.09.2018
Vyznačování tzv. vedlejších staveb (PDF) ČÚZK-06578/2018-22 26.06.2018
Označování parcel parcelními čísly (PDF) ČÚZK-05108/2018-22 01.06.2018
Vytyčení hranice chráněného území (PDF) ČÚZK-04700/2018-22 10.05.2018
Stanovisko k prokazatelnému vyrozumění vlastníka podle § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-03587/2018-22 07.05.2018
Vyhotovení geometrického plánu na vyznačení rozsahu věcného břemene stavby, (PDF) ČÚZK-01699/2018-22 26.02.2018
Uvádění souřadnic obrazu u zpřesněných bodů v geometrickém plánu (PDF) ČÚZK-00728/2018-22 06.02.2018
Sjednocující stanovisko k aplikaci ustanovení § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky ve zvláštních případech (PDF) ČÚZK-12764/2017-22 30.01.2018
Aplikace § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky v souvislosti s opravou geometrického a polohového určení nemovitosti (PDF) ČÚZK-00527/2018-22 22.01.2018
Stanovisko k prokazatelnému vyrozumění vlastníka a lhůtě pro doručení písemného nesouhlasu podle § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-13628/2017-22 02.01.2018
Vyjádření ke stížnosti na postup geodetů (PDF) ČÚZK-12684/2017-22 22.11.2017
Vyjádření k aplikaci § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-10145/2017-22 12.09.2017
Problematika vloženého bodu na neoznačené vlastnické hranici (PDF) ČÚZK-07304/2017-22 30.06.2017
Označování a přidělení kódu kvality u nových bodů (PDF) ČÚZK-06792/2017-22 26.06.2017
Využití jednoho záznamu podrobného měření změn pro zaměření více změn (PDF) ČÚZK-06253/2017-22 25.05.2017
Stanoviska k některým ustanovením novely katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-05313/2017-22 24.05.2017
Stanovisko k aplikaci novely katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-04825/2017-22 15.05.2017
Stanovisko k prokazatelnému vyrozumění vlastníka (PDF) ČÚZK-04727/2017-22 09.05.2017
Stanovisko k výkonu zeměměřických činností a ověřování jejich výsledků v souvislosti se zjišťováním hranic pozemků (PDF) ČÚZK-05355/2017-22 09.05.2017
Aplikace novely katastrální vyhlášky v praxi (PDF) ČÚZK-04718/2017-22 05.05.2017
Seznam souřadnic daných bodů (PDF) ČÚZK-04928/2017-22 03.05.2017
Stanovisko k dokumentaci o vytyčení hranice pozemků a napojení nové hranice (PDF) ČÚZK-05621/2017-22 03.05.2017
Dokládání vytyčovacích prvků v protokolu o výpočtech (PDF) ČÚZK-04568/2017-22 02.05.2017
Prezentace z odborného semináře k novele KatV v oblasti tvorby GP (ZIP) ČÚZK-04923/2017-22 25.04.2017
Vzor vyrozumění vlastníka o označení bodu na hranici pozemku (ZIP) ČÚZK-04923/2017-22 25.04.2017
Stanoviska k požadavkům na vyhotovování geometrických plánů (PDF) ČÚZK-01923/2017-22 24.02.2017
Vyjádření k postupu katastrálních úřadů při potvrzování geometrických plánů (PDF) ČÚZK-17662/2016-22 14.12.2016
Použití mapové značky pořadové číslo 2.20 v geometrickém plánu (PDF) ČÚZK-12716/2016-22 17.08.2016
Správní poplatek za podání žádosti o potvrzení geometrického plánu (PDF) ČÚZK-11578/2016-22 27.07.2016
Přesnost geometrického a polohového určení v katastru nemovitostí (PDF) ČÚZK-11329/2016-22 21.07.2016
Použití mapové značky pořadové číslo 1.05 v geometrickém plánu (PDF) ČÚZK-10737/2016-22 15.07.2016
Nesoulad rozměrů staveb v katastru nemovitostí (PDF) ČÚZK-09919/2016-22 15.06.2016
Problematika zpřesněného geometrického a polohového určení pozemku na základě původního výsledku zeměměřické činnosti (PDF) ČÚZK-09480/2016-22 10.06.2016
Problematika stejnopisu a konverze geometrického plánu (PDF) ČÚZK-09759/2016-22 10.06.2016
Problematika odvolání daru a přistoupení ke smlouvě (PDF) ČÚZK-08888/2016-22 10.06.2016
Předkládání návrhu změn v systému S-SK v rámci mapy KM-D (PDF) ČÚZK-08596/2016-22 01.06.2016
Geometrický plán na majetkoprávní vypořádání pro budoucí liniové stavby (PDF) ČÚZK-07801/2016-22 13.05.2016
Vyjádření k doplnění dokumentace o vytyčení hranice pozemků (PDF) ČÚZK-06173/2016-22 20.04.2016
Změna vnitřní kresby na hranici parcely v rámci tvorby geometrického plánu (PDF) ČÚZK-06047/2016-22 19.04.2016
Vytyčení bodu na dočasně označené vlastnické hranici (PDF) ČÚZK-06115/2016-22 07.04.2016
Sloučení části pozemku oprávněného ze služebnosti s pozemkem, v jehož prospěch předmětná služebnost nesvědčí (PDF) ČÚZK-03946/2016-22 01.04.2016
Zaměření navazujících kontrolních bodů (PDF) ČÚZK-03821/2016-22 09.03.2016
Podrobnosti dokumentace k určení rozsahu věcného břemene (PDF) ČÚZK-00715/2016-22 28.01.2016
Vyznačování mapové značky č. 1.09 v náčrtu ZPMZ (PDF) ČÚZK-16467/2015-22 05.01.2016
Dotaz k využití výsledků dřívějších měření a k obsahu protokolu o výpočtech ZPMZ (PDF) ČÚZK-17698/2015-22 30.11.2015
Navazující kontrolní body v případě liniových staveb (PDF) ČÚZK-14851/2015-22 04.11.2015
Dotaz k podmínkám využití druhu pozemku (PDF) ČÚZK-14316/2015-22 29.09.2015
Oprava chybného geometrického a polohového určení (PDF) ČÚZK-14181/2015-22 16.09.2015
Zrušení bodu na přímé hranici pozemku (PDF) ČÚZK-10290/2015-22 01.09.2015
Geometrický plán pro dělení pozemků jednoho vlastníka (PDF) ČÚZK-12431/2015-22 25.08.2015
Uplatnění § 81 odst. 5 katastrální vyhlášky při vymezení rozsahu věcného břemene odvozením od osy inženýrské sítě (PDF) ČÚZK-08441/2015-22 13.07.2015
Označování lomových bodů (PDF) ČÚZK-09613/2015-22 08.07.2015
Označování hranice obce při změně hranice v souvislosti s pozemkovými úpravami (PDF) ČÚZK-06065/2015-22 01.07.2015
Sjednocení postupu KP ve věci čísla geometrického plánu (PDF) ČÚZK-10121/2015-22 19.06.2015
Označování bodu napojení změny (PDF) ČÚZK-06846/2015-22 15.06.2015
Dokumentace ověření bodů geometrického základu (PDF) ČÚZK-18175/2014-22 20.01.2015
Postup při převzetí záznamu podrobného měření změn bez geometrického plánu (PDF) ČÚZK-13984/2014-22 18.09.2014
Obsah ZPMZ (PDF) ČÚZK-10314/2014-22 07.08.2014
Stanovisko k § 84 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-11555/2014-22 05.08.2014
Stanovisko k označování hranic pozemků (PDF) ČÚZK-08850/2014-22 05.08.2014
Hranice stanovená regulačním plánem, územním rozhodnutím nebo územním souhlasem (PDF) ČÚZK-10034/2014-15 03.07.2014
Vyhotovení geometrického plánu pro církevní restituce (PDF) ČÚZK-07414/2014-22 21.05.2014
Stanovisko k § 81 odst. 3 katastrální vyhlášky (PDF) ČÚZK-07353/2014-22 25.04.2014
Rozsah přezkumu při potvrzení geometrického plánu (PDF) ČÚZK-06527/2014-22 09.04.2014
Oměrné míry v zápisníku (PDF) ČÚZK-05299/2014-22 03.04.2014
Posouzení budovy ve smyslu kat. zákona (PDF) ČÚZK-04208/2014-22 24.03.2014
Geometrický plán bez dílů (PDF) ČÚZK-03793/2014-22 10.03.2014
Odpovědi na dotazy k používání technologie GNSS (PDF) ČÚZK-00488/2014-22 08.01.2014
Označování lomových bodů hranice pozemků při vytyčení (PDF) ČÚZK-24237/2013-22 06.12.2013
Stanoviska k aplikaci vyhlášky č. 26/2007 Sb.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.