Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

O IS DMVS

Novinky  
 • V záložce Portál DMVS byly v souvislosti se změnami nové verze 1.6.1.1 IS DMVS aktualizovány tyto dokumenty: Návod pro registraci obcí a OVM Návod pro registraci VSP DTI Návod pro registraci AZI  a Návod pro registraci částí DTI a rozsahů editace DTI .
  Zveřejněno 20.02.2024
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že byla dokončena instalace nové verze 1.6.1.1 informačního systému na produkční prostředí IS DMVS, prostředí je opět dostupné. Přehledný seznam změn této verze je popsán v dokumentu Přehled změn IS DMVS ve verzi 1.6 , který je umístěn v záložce Portál DMVS.
  Zveřejněno 13.02.2024
 • Český úřad zeměměřický a katastrální informuje, že dne 8. února 2024 byly Koordinační radou správců DMVS a DTM schváleny drobné formální opravy JVF DTM verze 1.4.3. Přehled realizovaných oprav je uveden v dokumentu Přehled dodatečných změn v XSD a popisech JVF 1.4.3 k 17.1.2024 dokument ve formátu PDF, který je vystaven, stejně jako celá aktuálně platná dokumentace, v záložce JVF DTM. Po dohodě s kraji se s nasazením této verze na integrační prostředí INT1 IS DMVS a testovací prostředí IS DTM krajů počítá v termínu od 1. března 2024. Pro lepší informovanost a vyšší komfort implementátorů a uživatelů JVF DTM byl k záložce JVF DTM zřízen samostatný RSS kanál pro možnost nastavení automatického upozornění na provedené změny v této oblasti.
  Zveřejněno 09.02.2024
 • Pro testování funkcionalit Portálu DMVS dostupných jen autorizovaným zeměměřickým inženýrům (AZI) nabízí Český úřad zeměměřický a katastrální možnost vytvoření fiktivní osoby, která bude mít oprávnění vystupovat jako AZI v integračním prostředí INT1 IS DMVS. Pro potřebné kroky kontaktujte správce DMVS prostřednictvím helpdesku ČÚZK odkaz mimo web ČÚZK – otevření v novém okně s nastavením oblasti DMVS/DTM. Tento úkon doporučujeme zejména vývojářům SW řešení pro geodetickou obec, ale také samotným AZI, neboť bez zásahu správce DMVS jejich registrace jako AZI v integračním prostředí INT1 nebude úspěšná. Veškeré informace ohledně integračního prostředí naleznete v záložce Dokumentace integračního prostředí
  Zveřejněno 08.02.2024
 • Archiv všech novinek

Informační systém Digitální mapy veřejné správy je připravován Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním na základě zákona č. 47/2020 Sb. z ledna 2020, kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Úkolem ČÚZK je vybudovat systém zastřešující krajské systémy digitálních technických map, který zároveň zajistí funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni, tj.

 • vytvoření společného rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů,
 • vytvoření jednotného rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů,
 • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní a technické infrastruktury, včetně údajů o tom, v jakém území působí,
 • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

Potřebu pořízení technických map zformulovala Rada Asociace krajů ve svém usnesení č. 84 ze dne 25. listopadu 2017, ve kterém vyzývá k vytvoření podmínek pro vybudování digitálních technických map (DTM) na celém území státu. Správci digitální technické mapy kraje budou krajské úřady. Vlastní obsah DTM krajů bude věcně členěn na vlastní údaje o dopravní a technické infrastruktuře a na údaje o základní povrchové situaci. Podrobné vymezení toho, jaké druhy zařízení, jaké konkrétní objekty a jaké údaje týkající se těchto objektů a zařízení budou v krajských DTM vedeny, stanoví prováděcí vyhláška o digitální technické mapě.

IS DMVS bude garantovaným zdrojem dat, který povede data o vlastnících, správcích a provozovatelích dopravní a technické infrastruktury v jednotné datové struktuře a v aktuální podobě. Zároveň umožní přistupovat přes jedno místo k datům DTM, a to jak pro zobrazování a stahování dat o dopravní a technické infrastruktuře, tak pro zasílání změn DTI ze strany vlastníků, správců a provozovatelů DTI nebo jimi pověřených editorů.

IS DMVS tak v budoucnu bude sloužit jako jeden ze zdrojů informací pro digitální stavební řízení. Nezávisle na postupu řešení digitalizace stavebního řízení bude IS DMVS k dispozici stavebním úřadům, které z něj budou moci získávat jak data o průběhu infrastruktury (včetně záměrů a dalších neveřejných údajů), tak informace o zájmových územích jednotlivých vlastníků/správců/provozovatelů dopravní a technické infrastruktury.

Vytvoření informačního systému bude financováno pomocí Operačního programu IROP (prioritní osa: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita P 2c: Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví, Specifický cíl SC 3.2 „Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT“, výzva č. 94). Výše podpory je 80,863 %, 19,137 % bude financováno ze státního rozpočtu. Neuznatelné výdaje a provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu ČÚZK po dobu udržitelnosti projektu (5 let). Pro tyto účely bude navýšena příslušná kapitola státního rozpočtu.

Datum poslední aktualizace: 26.04.2021

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy