Slovo předsedy

Ing. Karel Večeře, předsedaOrgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí řízené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) zajišťují státní správu katastru nemovitostí zahrnující zápisy věcných práv k nemovitostem a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, například správu geodetických základů, základní báze geografických dat, tvorbu ortofota či základních map ČR.

Nejnáročnější a současně veřejností nejvíce sledovanou činností je provádění vkladů práv k nemovitostem a dalších zápisů do katastru nemovitostí. V počtech podání k zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem se projevuje vývoj realitního a hypotečního trhu. Po roce 2000 proto počet zápisů práv meziročně rostl o 10 % a více až do roku 2009, kdy došlo k poklesu a následné stagnaci vlivem krize realitního a hypotečního trhu v České republice. V posledních letech je situace stabilizovaná, katastrální úřady provádějí ročně více než 1 mil. vkladů práv. Počty smluvních převodů vlastnického práva a smluvních zástavních práv se postupně mírně zvyšují. S ohledem na právní úpravu katastru nemovitostí účinnou spolu s novým občanským zákoníkem od 1. 1. 2014 není možné vklad práva povolit dříve než po uplynutí dvacetidenní ochranné lhůty. Katastrální úřady proto vyřizují vklady práv k nemovitostem zpravidla za 3 až 4 týdny po podání návrhu. Ostatní zápisy do katastru nemovitostí jsou prováděny zpravidla do týdne.

Veřejná správa i realitní trh potřebuje pro své řádné fungování informace o nemovitostech a právech k nim. Katastr nemovitostí tyto informace poskytuje převážně elektronickou cestou, službami dálkového přístupu a nahlížení do katastru nemovitostí. Nahlížení je bezplatné a poskytuje základní orientaci v katastrálních mapách i informacích o vlastnictví nemovitostí. Dálkový přístup poskytuje veřejné správě bezplatně a ostatním uživatelům za poplatek úplné informace o zápisech v katastru nemovitostí, zejména výpisy z katastru nemovitostí, ale i například přehledy o vlastnictví nemovitostí ve větším územním rozsahu. Tyto informace může veřejnost získat nejen na katastrálních úřadech, ale i na kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT). Jde o výsledek dlouhodobých koncepčních kroků v elektronizaci, které snižují náklady a umožňují uspokojovat stále rostoucí zájem o katastrální informace.

V elektronické formě je dostupná většina údajů katastru nemovitostí. Digitalizace katastrálních map byla dokončena v roce 2017, vyšší geometrické přesnosti a obsahové aktuálnosti katastrálních map však bude možné postupně dosáhnout jedině novým katastrálním mapováním v těch územích, kde dosud používáme katastrální mapy původem ze stabilního katastru vzniklého bezmála před 200 lety. Elektronicky jsou dnes dostupné i kopie listin, na podkladě kterých byly zápisy provedeny, elektronická je též komunikace s vyhotoviteli geometrických plánů při dělení pozemků.

Úplná elektronizace katastru nemovitostí při zápisech práv a dalších údajů je v posledních letech podpořena novým katastrálním zákonem. Všechna podání k vyznačení změn v katastru nemovitostí je možné dnes podávat elektronicky a téměř polovina podání je také katastrálním úřadům prostřednictvím datových schránek doručována.

Státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí zajišťuje vedle katastru nemovitostí také důležité zeměměřické produkty a služby, které spoluvytvářejí národní geoinformační infrastrukturu. Zajišťujeme provoz a modernizaci České sítě permanentních stanic GNSS, která umožňuje rychle a s centimetrovou přesností určovat polohu bodů na území České republiky díky permanentnímu příjmu signálů z družic globálního navigačního systému. Staráme se i o klasické polohové, výškové a tíhové body na území státu. Průběžně aktualizujeme Základní bázi geografických dat, ortofotografické zobrazení území státu či přesný výškový model území, vytváříme z těchto podkladů i základní mapy České republiky. Tyto produkty a služby poskytujeme prostřednictvím Geoportálu. Uživatelé našich webových služeb si již nemusí pořizovat kopie dat, ale mohou si do svých aplikací připojit aktuální data v potřebném rozsahu a využívat je pro naplňování úkolů a informačních potřeb.

Věřím, že internetové stránky státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky Vám poskytnout širokou škálu užitečných a zajímavých informací.

Datum poslední aktualizace: 04.06.2020

Aktuality

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.19.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení kvality.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/referentka - Podpora uživatelů.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.