Slovo předsedy

Orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí řízené Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK) zajišťují státní správu katastru nemovitostí zahrnující zápisy věcných práv k nemovitostem a zeměměřické činnosti ve veřejném zájmu, například správu geodetických základů, základní báze geografických dat, tvorbu ortofota či základních map ČR.

Nejnáročnější a současně veřejností nejvíce sledovanou činností je provádění vkladů práv k nemovitostem a dalších zápisů do katastru nemovitostí. V počtech podání k zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem se projevuje vývoj realitního a hypotečního trhu. Po roce 2000 proto počet zápisů práv meziročně rostl o 10 % a více až do roku 2009, kdy došlo k poklesu a následné stagnaci vlivem krize realitního a hypotečního trhu v České republice. V posledních letech je situace stabilizovaná, katastrální úřady provádějí ročně více než 1 mil. vkladů práv. Počty smluvních převodů vlastnického práva a smluvních zástavních práv se postupně mírně zvyšují. S ohledem na právní úpravu katastru nemovitostí účinnou spolu s novým občanským zákoníkem od 1. 1. 2014 není možné vklad práva povolit dříve než po uplynutí dvacetidenní ochranné lhůty. Katastrální úřady proto vyřizují vklady práv k nemovitostem zpravidla za 3 až 4 týdny po podání návrhu. Ostatní zápisy do katastru nemovitostí jsou prováděny zpravidla do týdne.

Veřejná správa i realitní trh potřebuje pro své řádné fungování informace o nemovitostech a právech k nim. Katastr nemovitostí tyto informace poskytuje převážně elektronickou cestou, službami dálkového přístupu a nahlížení do katastru nemovitostí. Nahlížení je bezplatné a poskytuje základní orientaci v katastrálních mapách i informacích o vlastnictví nemovitostí. Dálkový přístup poskytuje veřejné správě bezplatně a ostatním uživatelům za poplatek úplné informace o zápisech v katastru nemovitostí, zejména výpisy z katastru nemovitostí, ale i například přehledy o vlastnictví nemovitostí ve větším územním rozsahu. Tyto informace může veřejnost získat nejen na katastrálních úřadech, ale i na kontaktních místech veřejné správy (CzechPOINT). Jde o výsledek dlouhodobých koncepčních kroků v elektronizaci, které snižují náklady a umožňují uspokojovat stále rostoucí zájem o katastrální informace.

V elektronické formě je dostupná většina údajů katastru nemovitostí. Digitalizace katastrálních map byla dokončena v roce 2017, vyšší geometrické přesnosti a obsahové aktuálnosti katastrálních map však bude možné postupně dosáhnout jedině novým katastrálním mapováním v těch územích, kde dosud používáme katastrální mapy původem ze stabilního katastru vzniklého bezmála před 200 lety. Elektronicky jsou dnes dostupné i kopie listin, na podkladě kterých byly zápisy provedeny, elektronická je též komunikace s vyhotoviteli geometrických plánů při dělení pozemků.

Úplná elektronizace katastru nemovitostí při zápisech práv a dalších údajů je v posledních letech podpořena novým katastrálním zákonem. Všechna podání k vyznačení změn v katastru nemovitostí je možné dnes podávat elektronicky a téměř polovina podání je také katastrálním úřadům prostřednictvím datových schránek doručována.

Státní správa zeměměřictví a katastru nemovitostí zajišťuje vedle katastru nemovitostí také důležité zeměměřické produkty a služby, které spoluvytvářejí národní geoinformační infrastrukturu. Zajišťujeme provoz a modernizaci České sítě permanentních stanic GNSS, která umožňuje rychle a s centimetrovou přesností určovat polohu bodů na území České republiky díky permanentnímu příjmu signálů z družic globálního navigačního systému. Staráme se i o klasické polohové, výškové a tíhové body na území státu. Průběžně aktualizujeme Základní bázi geografických dat, ortofotografické zobrazení území státu či přesný výškový model území, vytváříme z těchto podkladů i základní mapy České republiky. Tyto produkty a služby poskytujeme prostřednictvím Geoportálu. Uživatelé našich webových služeb si již nemusí pořizovat kopie dat, ale mohou si do svých aplikací připojit aktuální data v potřebném rozsahu a využívat je pro naplňování úkolů a informačních potřeb.

Věřím, že internetové stránky státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky Vám poskytnout širokou škálu užitečných a zajímavých informací.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.