Přehled právních předpisů souvisejících se zeměměřictvím a katastrem nemovitostí

Norma Číslo
Občanský zákoník, v platném znění č. 89/2012 Sb.
Správní řád, ve znění pozdějších předpisů č. 500/2004 Sb.
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 183/2006 Sb.
Zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů č. 403/1990 Sb
Zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů č. 87/1991 Sb.
Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů č. 92/1991 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů č. 172/1991 Sb
Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů č. 229/1991 Sb.
Zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů č. 139/2002 Sb.
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 182/2006 Sb.
Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů č. 503/2012 Sb.
Zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů č. 114/1992 Sb.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů č. 334/1992 Sb.
Zákon o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů č. 338/1992 Sb.
Zákon o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů č. 634/2004 Sb.
Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů č. 151/1997 Sb.
Zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů č. 26/2000 Sb.
Zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů č. 128/2000 Sb.
Zákon o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů č. 129/2000 Sb.
Zákon o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů č. 131/2000 Sb.
Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů č. 157/2000 Sb.
Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů č. 219/2000 Sb.
Zákon o změnách některých zákonů souvisejících s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů č. 220/2000 Sb.
Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů č. 254/2001 Sb.
Zákon o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů č. 111/2009 Sb.
Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky č. 23/2007 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů č. 441/2013 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů č. 326/2000 Sb.
Vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů č. 503/2006 Sb.
Nařízení vlády o centrální adrese č. 168/2000 Sb.

Právní předpisy v oboru zeměměřictví a katastru

Aktuality

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.

10.02.2021
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.


08.02.2021
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.