Semináře Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

V současné době se Nemoforum orientuje na pořádání seminářů k aktuálním tématům navrženým členskými institucemi. Semináře, na které jsou zváni účastníci z okruhu Nemofora (Plénum, pracovní skupiny) i další zájemci, se osvědčily jako velmi užitečná a potřebná forma činnosti, která přispívá ke vzájemné informovanosti, poskytuje prostor pro diskusi a podporuje prezentaci Nemofora směrem k odborné veřejnosti. Informace o plánovaných seminářích jsou zveřejňovány též v kalendáři akcí na www.zememeric.cz  a www.geoinformace.cz .
 

Dosud proběhly tyto semináře Nemofora:

Název s odkazem na prezentaci datum
Využijeme šance vybudovat digitální mapu veřejné správy? říjen 2019
Modernizace státního mapového díla prosinec 2018
Zavádění metody BIM v ČR říjen 2018
Kulatý stůl na téma Role DMVS 2020 Plus v NIPI - interní akce prosinec 2017
GeoInfoStrategie a TA ČR - Spolupráce Technologické agentury ČR při implementaci GeoInfoStrategie duben 2017
BPEJ a pozemkové úpravy prosinec 2016
Kulatý stůl k zákonu o oceňování (Ministerstvo financí) - interní seminář duben 2016
Implementace GeoInfoStrategie říjen 2015
GeoInfoStrategie - Česká republika na startu nové etapy listopad 2014
Činnost soukromé sféry v oboru zeměměřictví a katastru září 2014
Nový katastrální zákon prosinec 2013
Proměny mapy velkého měřítka - nizozemská inspirace září 2013
Kulatý stůl k úvahám o zdanění inženýrských sítí daní z nemovitostí (Ministerstvo financí) - interní seminář únor 2013
Příprava GeoInfoStrategie – mezinárodní souvislosti a zahraniční podněty leden 2013
Digitální mapa veřejné správy - první kroky, čtyři roky listopad 2012
Kulatý stůl ke koncepci daně z nemovitostí (Ministerstvo financí) - interní seminář květen 2012
Diskusní seminář k tématice cenových map červen 2011
Digitalizace katastrálních map červen 2010
Digitální mapa veřejné správy říjen 2009
Seminář k digitalizaci katastrálních map prosinec 2008
Jednotné digitální technické mapy listopad 2008
Diskusní seminář k tématice registru bytů duben 2008
Přednáška D. Smejkala: "Mezinárodní oceňovací standardy" prosinec 2007
Seminář k digitalizaci katastrálních map červen 2007
Kulatý stůl o digitalizaci katastrálních map říjen 2006
Geoinformační infrastruktura v ČR a INSPIRE březen 2006
Webové portály technických map a komunikace správců sítí s veřejnou správou říjen 2005
Jak dále v dani z nemovitostí? červen 2004
Pozemkové úpravy X. (MZe a Spolek zeměměřičů Brno) duben 2004
Seminář k tématice dopravní telematiky leden 2004
Seminář k problematice ochrany osobních údajů říjen 2003
Diskuse "u kulatého stolu" k tématice základních datových fondů geodat ČR duben 2003
Seminář k tématice povodní únor 2003
Seminář k tématice daně z nemovitostí únor 2003
Evropské aktivity v oblasti geoinformací a katastru v období rozšiřování Evropské unie a zapojení České republiky v souvisejících programech a projektech červen 2002
Pozemková registrace v oblastech s příděly (v rámci projektu Kadaster International, NL) únor 2002
Registr budov (v rámci projektu Kadaster International, NL) únor 2002
Ceny stavebních pozemků na internetu únor 2002
Prostorová identifikace v základních registrech ISVS a registr geografických informací leden 2002
Seminář "NEMOFORUM" (v rámci projektu Kadaster International, NL) říjen 2001
Katastr nemovitostí říjen 2001

Aktuality resort

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.