Digitální mapa veřejné správy Publicita IROP

Vysvětlení pojmů

Subjektem se v rámci IS DMVS rozumí:

  • právnická nebo fyzická osoba, která se registruje v IS DMVS jako vlastník/správce/
  • provozovatel DTI
  • editor DTI/ZPS (subjekt, který je vlastníkem/správcem/provozovatelem nebo krajem pověřen editací pro určitý rozsah nebo území)
  • ČÚZK jako provozovatel IS DMVS
  • kraje jako provozovatelé DTM
  • ÚOZI - úředně oprávněný zeměměřický inženýr
  • žadatel o neveřejný výdej dat (stavební úřad nebo jiný subjekt, který splní podmínky dané zákonem pro výdej neveřejných dat v dané lokalitě).

Prvek DTI - fyzický úsek DTI nebo záměr, který je možné zakreslit do DTM. U prvku se eviduje:

  • kdo ho založil a kdo ho naposled editoval,
  • nebo úplná historie editace (datum, editor).
Skupina DTI - množina typů prvků definovaná přílohou vyhlášky.

Část DTI - území pokrývající prvky DTI a ochranná pásma jednoho vlastníka v jedné skupině DTI. Je vymezená jedním nebo více polygony a skupinou DTI. Část DTI musí mít vždy svého vlastníka, pokud zákon nedefinuje, kdo je správcem nebo provozovatelem, nebo pokud nejde o zjednodušenou evidenci. Části DTI vymezují území, k němuž se vlastník (nebo jím určený subjekt) vyjadřuje. Části DTI jednoho vlastníka a v jedné skupině DTI se nesmějí překrývat.

Rozsah editace DTI - rozsah, který je možné přidělit editorovi a v němž může pro daný subjekt (vlastníka, případně správce nebo provozovatele u zjednodušené evidence) zakládat a editovat prvky. Je omezen na jednoho vlastníka a jednu skupinu prvků.

Území kraje  - území, v němž editaci ZPS vykonává kraj (nebo má právo jí někomu svěřit)

Územní působnost editora ZPS - území svěřené krajem k editaci určenému editorovi. Územní působnosti se mohou překrývat.

Též viz prezentace IS DMVS - Názvosloví a role ve formátu PDF dokument ve formátu PDF se schématy.

Datum poslední aktualizace: 26.04.2021

Zde si můžete nastavit upozornění na novinky Digitální mapy veřejné správy prostřednictvím RSS kanálu:

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - novinky Digitální mapy veřejné správy RSS 2.0 pro novinky Digitální mapy veřejné správy