Transformace mezi ETRS89 nebo WGS84 a S-JTSK

Úroveň homogenity výsledků zeměměřických činností provedených v různých termínech (ve většině případů i různými subjekty) v dané lokalitě je závislá na volbě a konfiguraci identických bodů a na kvalitě zpracovatelského (transformačního) programu. Obecně platí, že nejvyšší míry homogenity je dosaženo, pokud je použit shodný technologický postup, tedy shodná volba a konfigurace identických bodů a shodný transformační program. Pro dosažení co nejvyšší homogenity výsledků je dle ustanovení bodu 9.11 přílohy k  vyhl. č. 31/1995 Sb., v platném znění, možné použít pouze takový transformační program, který je k tomuto účelu schválen Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.

Ze stejného důvodu se doporučuje při měření s využitím GNSS použít pracovní postup s připojením do souřadnicového systému ETRS89 a jako identické body pro transformaci do S-JTSK volit právě takové TB a ZhB, jejichž souřadnice v ETRS89 jsou uveřejněny v geodetických údajích, a je možné je získat z Databáze bodových polí pomocí přístupu přes webové rozhraní. Při opakovaných pracích v téže lokalitě pak ve shodném počtu i konfiguraci.

Upozornění

Pokud je při transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využíván soubor identických bodů dodaný prodejcem přístrojů pro měření pomocí GNSS, je třeba ověřit jeho aktuálnost. To se týká především uživatelů, kteří přístroje a zpracovatelské programy zakoupili před 30. 4. 2009, kdy byly do Databáze bodových polí doplněny geocentrické souřadnice dalších více než 700 TB a ZhB nebo před 2. 1. 2011, kdy byl proveden přechod na novou realizaci souřadnicového systému ETRS89 v ČR.

Aktuální informace o schválených transformačních programech

Upozornění

  1. Na základě doporučení Mezinárodní asociace geodézie (IAG) změnit rámec souřadnicového systému ETRS89 z ETRF89 na ETRF2000 došlo v ČR dne 2. 1. 2011, v čase 0;00;00 (GMT), GPS Week 1617, GPS Week Number 16170 k přechodu na novou realizaci souřadnicového systému ETRS89, která toto doporučení akceptuje. Z toho důvodu po tomto datu není možné pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace bez volby identických bodů používat transformační programy schválené před tímto datem. V  důsledku změny realizace systému ETRS89 došlo ke změně hodnot geocentrických souřadnic všech bodů, kterým byly určeny a v Databázi bodových polí zveřejněny před touto změnou. Při transformaci pomocí výpočtu místních transformačních parametrů je nutno této skutečnosti věnovat náležitou pozornost.
  2. S platností od 1. 7. 2012 je k dispozici zpřesněná verze 1202 převodních tabulek, které jsou součástí doporučeného jednotného postupu pro zpřesněnou globální transformaci mezi novou realizací ETRS89 v ČR a S-JTSK. Platnost programů, které obsahují předchozí verzi 1005 převodních tabulek je ukončena dnem 31. 12. 2012.
  3. S účinností od 1. 7. 2014 je použití verze 1202 převodních tabulek pro určování bodů PPBP a podrobných bodů vyloučeno v území JV od Bystřice pod Hostýnem vymezeném souřadnicemi:
    Y = 516 až 519 km a X = 1145 až 1150 km.
    Při práci v tomto území je nutné transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK řešit pomocí určení místních transformačních parametrů, nebo zpřesněnou globální transformaci provést využitím Síťové transformační služby na Geoportálu ČÚZK, aplikace Transformace souřadnicTransformace souřadnic.
  4. S platností od 1. 1. 2018 je k dispozici zpřesněná verze 1710 převodních tabulek, která byla vytvořena na základě souřadnic vybrané množiny TB. Platnost programů, které obsahují předchozí verzi 1202 tabulek je ukončena dnem 30. 6. 2018.
     

Transformační programy schválené pro transformaci z WGS84 nebo ETRS89 do S-JTSK

(bod 9 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů):

A - Transformační programy schválené pouze pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK bez volby identických bodů pomocí zpřesněné globální transformace

Důsledné používání těchto programů úspěšně předchází vzniku nehomogenit výsledků zeměměřických činností, které při procesu transformace mezi souřadnicovými systémy vznikají v důsledku volby různé konfigurace identických bodů. Efektu lokálního výběru identických bodů je docíleno pomocí implementovaných převodních tabulek schválených ČÚZK. Uživatel tak nepotřebuje provádět výběr identických bodů individuálně. Hodnoty převodních tabulek jsou vždy vztaženy ke konkrétní realizaci systému ETRS89 a ke konkrétní množině dat, z nichž byly vypočteny. Jednotlivé programy také, především v závislosti na hustotě interpolační mřížky, poskytují různou vnitřní přesnost transformačního procesu. Z toho důvodu je tedy nutné při použití těchto programů věnovat náležitou pozornost jejich přesnosti a časovému vymezení jejich možného použití.

Programy použitelné pro data získaná pomocí GNSS před 2. 1. 2011
Programy použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 2. 1. 2011 do 31. 12. 2012
Programy použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2018
Programy použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období od 1. 1. 2018

 

Pozn.: Pro jednotlivé verze převodních tabulek pro zpřesněnou globální transformaci mezi novou realizací ETRS89 (platná od 2. 1. 2011) a S-JTSK platí, že v důsledku snahy o odstranění zjištěných deformací je vždy pro novější verzi převodních tabulek využita jiná (doplněná/zpřesněná) konfigurace identických bodů se souřadnicemi i v ETRS89. Z toho důvodu se pak v takových místech hodnoty jednotlivých verzí převodních tabulek liší. Hodnota změny sice jen zřídka překračuje 1,5 násobek mxy stanovené pro body PPBP a pomocné body, může se však negativně projevovat při postupném napojování bodů PPBP nebo pomocných bodů, konkrétně při posuzování kritéria přesnosti orientačního směru (zejména při krátkých záměrách). V odůvodněných případech je tedy možné souřadnice S-JTSK dříve vzniklého pomocného bodu nebo bodu PPBP nově přeurčit užitím zpřesněné globální transformace s využitím novější verze převodních tabulek. Vždy je nutné odůvodnění uvést v technické zprávě výsledného elaborátu a doložit, např. ověřením místopisných měr, že poloha takového bodu (a tím i jeho souřadnice v ETRS89) nebyla od jeho určení změněna.

 

B - Transformační programy schválené pro transformaci z WGS84 nebo ETRS89 do S-JTSK pomocí místního klíče a volby identických bodů

Programy využívají obecných matematických vzorců pro výpočet místních transformačních parametrů pro transformaci pomocí sedmiprvkové transformace, nebo pro provedení transformace po krocích a to vždy na základě znalosti souřadnic vhodného počtu a konfigurace identických bodů v obou souřadnicových systémech. Vždy se jedná o určení vztahu mezi dvěma různými v prostoru obecně definovanými souřadnicovými systémy. Z toho důvodu není funkčnost programů závislá na konkrétní realizaci každého z nich. Je však nutné dodržet obecně platnou zásadu, že souřadnice všech nově určovaných bodů i bodů identických musí být ve shodné realizaci konkrétního souřadnicového systému (viz bod 9.11 přílohy k vyhl. č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Seznam schválených programů

Poslední aktualizace seznamů transform. programů: 21. 12. 2023

Datum poslední aktualizace: 21.12.2023

Aktuality

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.