Transformační programy pro transformaci mezi ETRS89
a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace použitelné pro data získaná pomocí GNSS v období
2. 1. 2011 - 31. 12. 2012

Níže uvedené programy byly schváleny pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK po zavedení nové realizace systému ETRS89 v ČR. Nelze je tedy použít pro transformaci mezi ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK.

S ohledem na jejich přesnost je možné je používat:

 1. pro oblast podrobných bodů neomezeně,
 2. pro práce vyžadující přesnost PPBP s územním omezením 18 TL, programy nelze použít v TL: 0602, 0806, 0915, 1625, 1917, 1918, 2416, 2421, 2518, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509 a 8025
 1. Program VÚGTK, v.v.i., etrf00-jtsk_v1012.
  Nutnými podmínkami pro využití programu je:
  1. geocentrické souřadnice nově určovaných bodů musí být určeny v systému ETRS89 v rámci ETRF2000.
  2. při výpočtu je nutno postupovat dle zásad pro využití tohoto programu.
   Zpřesnění globální transformace je docíleno pomocí převodních tabulek schválených ČÚZK (table_yx_3_v1005.dat). Přesnost transformace je dána charakteristikou: mxy = 0,025 m (mp = 0,035 m) vyjma TL 0602, 0806, 0915, 1625, 1917, 1918, 2416, 2421, 2518, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509 a 8025, ve kterých mají odchylky po transformaci nehomogenní průběh a charakteristika přesnosti mxy nabývá hodnot v rozmezí: 0,025 až 0,057 m (mp 0,035 až 0,080 m).
Programy uvedené v následujících odstavcích vznikly podle stejné metodiky a na základě stejných vstupních informací, vzorců a dat jako program uvedený v odst. 1, platí tedy pro ně shodné podmínky použití a shodné charakteristiky přesnosti.
 1. Program Transform 2011 dodávaný firmou geoobchod, s. r. o.
 2. Program GeoPol/Survey s možností volby Shepardovy nebo Franke – Nielsonovy metody interpolace, dodávaný firmou Ing. Ladislav Fofonka.
 3. Program Transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2011 dodávaný firmou GEOTRONICS Praha, s. r. o.
 4. Program Leica SmartWorx I verze 8.10, 8.11, 8.12, 8.50, 8.55, 8.568.71, 9.01, 9.02 a 9.03 dodávaný firmou GEFOS a.s. Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT10, CSCS model CZ_JT10 a model geoidu CZ_Bpv10.
 5. Program ETRF2KRO dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o.
 6. Program GeoRW5 verze 1.0 vytvořený Dr. Ing. Karlem Machem pro potřeby firmy Geodézie Beskydy s. r. o.
 7. Program Křovák 2011 verze 1.0.0.7 a 1.0.0.8 dodávaný firmou GEOVAP, spol. s r. o. k aparaturám Ashtech, Magellan a Thales.
 8. Transformační modul Czechia Krovak Topcon 2011 firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o. jako volitelná součást programů Topcon TopSURV, Topcon Tools a Topcon LINK od jejich verze 8.1 (shodně pro všechny programy).
 9. Transformační modul Czechia Krovak Sokkia 2011 dodávaný firmou GEODIS BRNO, spol. s r. o. jako volitelná součást programů Spektrum Survey Field, Spectrum Survey Office a Spectrum LINK od jejich verze 8.1 (shodně pro všechny programy).
 10. Transformační modul S-JTSK (GK2011), který je součástí zpracovatelských programů Tracy (od verze 1.7.2.1678), TRIUMPH-VS (od verze 1.4.2.1005) a JustinLink (od verze 1.88.109.8). Programy jsou dodávány firmou GEOPEN, s. r. o. , k aparaturám JAVAD.
 11. Transformační program GlobTrans 2011 verze 1.08.50 vyvinutý Ing. Tomášem Balvarem.
 12. Program SurvCE verze 2.56, 2.57, 2.58, 2.59 a 2.61 vytvořený firmou Carlson Software, Inc. Pro jeho využití pro jednosměrnou transformaci z ETRS89 do S-JTSK v podmínkách ČR, tedy pomocí zpřesněné globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, je modifikován jeho jednotlivými prodejci v ČR, kteří jej distribuují k aparaturám Altus, Ashtech, Magellan, Spectra Precision, South, Stonex, CHC a Satlab. Pro potřeby katastru nemovitostí je tedy možné používat pouze výsledky z instalací, které byly k výše uvedeným aparaturám dodány právě a pouze těmito prodejci:
  1. od verze 2.56 firmami geoobchod, s.r.o., Mensuro s.r.o., GEUS ware s.r.o. a Martin Smíšek (provozovna GEOmart - Martin Smíšek)
  2. od verze 2.58 i firmami Geoteam, s.r.o. a Satlab Geosolutions s.r.o.
  3. od verze 2.61 i firmou GEODETICKÉ CENTRUM s.r.o.
 13. Transformační program ETJTZU (instalační verze v2011-09-15) vyvinutý Zeměměřickým úřadem.
 14. Program Leica Geo Office verze 8.1, 8.2, 8.3 a 8.4 dodávaný firmou GEFOS a. s.  Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT10, CSCS model CZ_JT10 a model geoidu CZ_Bpv10.
 15. Program Leica SmartWorx Viva verze 3.01, 3.03, 3.50, 3.52, 3.53, 4.00, 4.01, 4.03, 4.50, 4.51, 4.60, 5.00, 5.02, 5.05, 5.50, 5.60, 5.61, 5.70, 6.00, 6.03, 6.04, 6.13, 6.16, 7.00, 7.02, 7.50, 7.518.00 a 8.50 dodávaný firmou GEFOS a. s.  Při použití programu musí být voleno nastavení: souřadnicový systém CZ_JT10, CSCS model CZ_JT10 a model geoidu CZ_Bpv10.
 16. Transformační program Transform 12 verze 1.0, vytvořený firmou geoobchod, s. r. o.  a dodávaný firmami geoobchod, s. r. o. , a Geus ware s. r. o.  k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation.
 17. Program FastSurvey verze 2.8.90 a 3.0.03 dodávaný firmami geoobchod, s. r. o. , Geus ware s. r. o.  a GEOVAP, spol. s r. o. k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision a Thales Navigation.
 18. Transformační program Křovák 2013, verze 1.0.1.0., dodávaný firmou GEOVAP, spol. s r. o. Při použití musí být vybrána volba pro použití verze 1005 transformačních tabulek.
 19. Transformační program Transform 2013 verze 1.0 a 20, vytvořený firmou geoobchod, s. r. o.  a dodávaný firmami geoobchod, s. r. o. , a Geus ware s. r. o.  k aparaturám Ashtech, Magellan, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1005).
 20. Transformační program Transform MAX verze 1, 2, 3 a 4 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1005).
 21. Transformační program Transform MAX 1710 verze 1, 2 a 3 vytvořený firmou geoobchod, s.r.o. a dodávaný firmami geoobchod, s.r.o., a Geus ware s.r.o. k aparaturám Ashtech, Magellan, South, Spectra Precision, Stonex a Thales Navigation. Při použití programu musí být voleno nastavení: projekt ETRF2000 <> S-JTSK(1005).

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.