Nová realizace systému ETRS89 v ČR

Dne 2. 1. 2011 v čase 00;00;00 (GMT), GPS Week 1617, GPS Week Number 16170, vstoupila v platnost nová realizace systému ETRS89 v ČR, která je jedním z výsledků víceletého výzkumného úkolu VÚGTK, v. v. i., na jehož splnění se spolupodílel Zeměměřický úřad a Fakulta stavební ČVUT. Pracovní postup plně akceptoval doporučení Mezinárodní asociace geodézie (IAG) přejít u systému ETRS v epoše 1989.0 z jeho rámce ETRF89 na rámec ETRF2000 a v průběhu jeho naplnění byla nově souhrnně zpracována, včetně nového komplexního vyrovnání, všechna měření GNSS provedená v ČR na trigonometrických a zhušťovacích bodech v rozmezí let 1996-2009.

Nová realizace systému ETRS89 na území ČR spočívala v provedení několika postupných kroků. Základem bylo zpracování dlouhodobých pozorování na permanentních stanicích sítě CZEPOS a vybraných dalších permanentních stanicích na území ČR. Zpracovávaná data byla vyrovnána s připojením na vybrané stanice evropské sítě pernamentních stanic EUREF (EPN). K takto vzniklé kostře byla připojena měření provedená ZÚ v letech 1996 až 2007 v síti DOPNUL a síť byla opět vyrovnána.

Tím bylo dosaženo navázání geodetických základů ČR na evropské geodetické základy a jejich rámec ETRF2000. Následně byla připojena data z měření, která v letech 1997 až 2008 realizoval ZÚ na TB výběrové údržby a síť byla znovu vyrovnána. Jako výsledné řešení bylo přijato vyrovnání „volné sítě“, takže i permanentní stanice i body sítě DOPNUL získaly nové souřadnice.

Do této kostry pak byla vyrovnána data z měření, která v letech 1996 až 2006 a 2008 realizovaly jednotlivé katastrální úřady.

Výsledná síť tak čítá přibližně 46 tis. trigonometrických a zhušťovacích bodů se souřadnicemi v ETRS89 v rámci ETRF2000.

Nová realizace systému ETRS89 je podrobně popsána v technické zprávě č. TZ-1153/2010, která je uložena ve VÚGTK, v. v. i.

Pozn. V důsledku přechodu na novou realizaci systému ETRS89 v ČR došlo ke změně hodnot geocentrických souřadnic všech bodů, které byly určeny a v Databázi bodových polí zveřejněny před touto změnou (před 2. 1. 2011). Při transformaci do S-JTSK je nutno této skutečnosti věnovat náležitou pozornost.
Změny hodnot geocentrických souřadnic v Databázi bodových polí jsou součtem změn způsobených přijetím nového rámce ETRF2000 pro systém ETRS89 a změn způsobených novým souhrnným zpracováním včetně nového komplexního vyrovnání všech měření GNSS provedených v ČR na trigonometrických a zhušťovacích bodech v rozmezí let 1996-2009.

Pro transformaci mezi novou realizací systému ETRS89 (v rámci ETRF2000) a S-JTSK byl v rámci téhož víceletého výzkumného úkolu VÚGTK, v. v. i. vyvinut program etrf00-jtsk_v1012, při jehož použití je nutné postupovat podle návodu k použití tohoto programu. Program není možné použít k transformaci mezi S-JTSK a ETRS89 v rámci ETRF89, tj. pro data získaná měřením před 2.1.2011. Z důvodu nižší míry spolehlivosti ztotožnění souř. systémů ETRS89 a S-JTSK v 18 TL: 0602, 0806, 0915, 1625, 1917, 1918, 2416, 2421, 2518, 2709, 2714, 2811, 3601, 3721, 3725, 4219, 4509 a 8025 není možné program v uvedených 18 TL použít pro práce vyžadující přesnost PPBP. Použitelnost programu je časově omezena do 31. 12. 2012, tj. není možné jím zpracovávat data získaná měřením po 31. 12. 2012.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky

S cílem nahradit program etrf00-jtsk_v1012 s územním omezením využitelnosti pro práce v PPBP, byly v r. 2011 provedeny další potřebné měřické práce. S využitím jejich výsledků byl pak ve VÚGTK, v. v. i., vyvinut program etrf00-jtsk_v1203, který výše uvedený problém uspokojivě řeší. Program je možné používat od 1. 7. 2012, tj. je možné jím zpracovávat data získaná měřením po 30. 6. 2012, a při jeho použití je nutné postupovat podle návodu k použití tohoto programu. Důsledným používáním programů, které respektují doporučený postup jednotné transformace mezi ETRS89 a S-JTSK pomocí zpřesněné globální transformace (viz níže: Metodika převodu.pdf), se předejde vzniku nehomogenit výsledků zeměměřických činností, které při procesu transformace mezi souřadnicovými systémy vznikají v důsledku volby různých konfigurací identických bodů.

Ve verzi 1202 převodních tabulek, které program etrf00-jtsk_v1203 používá, byla zjištěna chyba v hodnotách v jejich uzlu Y = 518 km; X = 1148 km. Hodnota chyby v uvedeném uzlu činí 0,5 m. Nesprávné hodnoty v uzlu 518;1148 km ve verzi 1202 tabulek se projevují pouze v jeho nejbližším okolí. To umožnilo zvolit řešení, které působení nesprávných hodnot v uzlu 518;1148 km spolehlivě eliminuje a nevyvolalo akutní potřebu nové verze převodních tabulek a tím ani změn ve schválených transformačních programech. S účinností od 1.7.2014 je tedy použití verze 1202 pro určování bodů PPBP a podrobných bodů vyloučeno v území JV od Bystřice pod Hostýnem vymezeném souřadnicemi:  Y = 516 až 519 km a X = 1145 až 1150 km. (Na zbývajícím území republiky je možné verzi 1202 i nadále využívat bez jakýchkoli dalších opatření.)
Při práci ve vyloučeném území je nutné transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK řešit pomocí určení místních transformačních parametrů, nebo zpřesněnou globální transformaci provést využitím Síťové transformační služby na Geoportálu ČÚZK, aplikace Transformace souřadnic.

Použitelnost programu etrf00-jtsk_v1203 je časově omezena do 30. 6. 2018, tj. není možné jím zpracovávat data získaná měřením po 30. 6. 2018.

V roce 2017 byla Zeměměřickým úřadem ve spolupráci s VÚGTK, v. v. i. vyvinuta aktualizovaná verze 1710 převodních tabulek a VÚGTK, v. v. i. je zapracoval do programu  etrf00-jtsk_v1801, který je možné používat od 1. 1. 2018, tj. je možné jím zpracovávat data získaná měřením po 31. 12. 2017. Při jeho použití je nutné postupovat podle návodu k použití tohoto programu.

Ke stažení

Název souboru Formát Možnost využití pro data
Metodika převodu PDF  
table_yx_3_v1005.dat DAT získaná měřením v období 2. 1. 2011 – 31. 12. 2012
table_yx_3_v1202.dat DAT získaná měřením v období 1. 7. 2012 - 30. 6. 2018
table_yx_3_v1710.dat DAT získaná měřením v období  od 1. 1. 2018
CR-2005_v1005.dat DAT  

Pozn.: Pokud je využitím těchto souborů a informací, které obsahují, vytvořen vlastní transformační program, musí být pro využití pro potřeby katastru nemovitostí schválen Úřadem (viz. bod 9.11 přílohy k vyhlášce č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Datum poslední aktualizace: 25.05.2020

Aktuality

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.