Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

FAQ - ulice a číslování SO

Seznam FAQ

1. Přidělování názvů ulic
2. Dopady přejmenování ulice
3. Pojmenování ulic
4. Název ulice neodpovídá pravidlům českého pravopisu
5. Vznik ulice
6. Okamžik očíslování, přečíslování nebo zrušení budovy
7. Jak rychle obdrží stavební úřad odpověď na žádost o nové číslo popisné či evidenční?
8. Co je číslo domovní?
9. Jsou v adresách rozlišována malá a velká písmena?
10. Délka názvu ulice
11. Jak obec přiměje stavebníka garáže či skladu podle § 103 stavebního zákona, aby si zažádal o přidělení čísla a nechal si stavbu zapsat do katastru?
12. Proč již nelze zapsat PSČ k adresnímu místu?
13. Přidělili jsme čísla popisná stavebním objektům, s jejichž stavbou se začne v blízké budoucnosti. Je možné tyto stavby již zapsat do ISÚI?
14. Kontroluje se v ISÚI vazba mezi typem stavebního objektu a jeho způsobem využití?
15. Podpora ČÚZK

Dokument "FAQ - ulice a číslování SO" ke stažení v PDF formátu

Aktualizováno: 9. 5. 2019

 

Seznam zkratek a pojmů:

Pojem/zkratka

Vysvětlení

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

DCU

definiční čára ulice

ISKN

Informační systém katastru nemovitostí

ISÚI

Informační systém územní identifikace

KN

Katastr nemovitostí

PSČ

poštovní směrovací číslo

RÚIAN

Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ÚIR-ADR

Územně identifikační registr adres

VDP

Veřejný dálkový přístup


 

FAQ - otázky a odpovědi

1. V obci je ulice, která prochází přes několik částí obce. Je třeba, aby obec změnila název ulice tak, aby v každé části obce měla jiný název, nebo může zůstat název ulice stejný na území všech částí obce a pro rozlišení adresy stačí správné označení části obce?
Současná právní úprava umožňuje, aby ulice procházející přes více částí obce, měla v celém svém průběhu právě jeden název. Název ulice musí být jedinečný v rámci celé obce.
Nelze však pojmenovat v rámci obce stejným názvem dvě a více ulic. Uvedené vyplývá z čl. XCVIII zákona č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech.  Zde je stanoveno, že: „Pokud názvy ulic, silnic, náměstí, parků a mostů, jakož i dalších veřejných prostranství v téže obci, čísla popisná či evidenční v téže části obce a čísla orientační v téže ulici jsou shodná, obec rozhodne o změně jejich názvů, popřípadě čísel, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“. § 29 odst. 1 zákona o obcích stanoví, že se ulice nebo jiná veřejná prostranství nepojmenovávají shodnými názvy.

 
2. Ve městě XY byl použit stejný název ulice Družstevní pro dvě různé ulice, které spolu nesousedí (netvoří jedno veřejné prostranství). V souladu s článkem XCVIII zákona č. 227/2009 Sb. byla usnesením zastupitelstva města jedna z ulic přejmenována a druhá ulice zůstala beze změny. Přes ISÚI byla tato ulice založena jako nová. Jak se projeví tato změna u čísel popisných, které jsou zařazeny do této nově vzniklé ulice?
Poté, co jste správně založili novou ulici, je třeba u všech dotčených adresních míst změnit název ulice, případně je možné upravit čísla orientační (pokud jsou v ulici zavedena).
V ISÚI proveďte „změnu prvku“, vyhledejte dotčená adresní místa a u každého z nich změňte název ulice. Návod je uveden v dokumentu „Uživatelské postupy v ISÚI - obecní úřady dokument ve formátu PDF“, případně v dokumentu „Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici dokument ve formátu PDF“.

Současně upozorňujeme, že občanům, kterým se tímto úkonem změnila adresa trvalého pobytu, bude třeba provést výměnu občanských průkazů (OP) z moci úřední, neboť údaje o adrese trvalého pobytu jsou po přejmenování ulice neplatné (jiný název ulice). Obec vyzve občany k výměně OP. Každý občan je povinen si vyměnit OP, který obsahuje neplatné (respektive nesprávné) údaje (celý OP je pak neplatný). Výměna je prováděna bezplatně [bez správního poplatku – viz § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích].

K výše uvedené situaci se vztahuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinnost (pokud došlo ke změně údajů v Informačním systému evidence obyvatel – změna názvu ulice) ohlašovně přistoupit k výměně OP. Dále pak zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, upravuje skončení platnosti občanského průkazu, který obsahuje nesprávné údaje (§ 11 odst. 2 písm. b)).

 
3. Dne 30. 11. 2011 zastupitelstvo obce rozhodlo o vytvoření názvů ulic. Prosíme o sdělení, jak máme přesně postupovat (krok za krokem).
Je potřeba rozlišit, zda se jedná o dodatečně pojmenovanou ulici, na které se již stavební objekty nacházejí, nebo zda vzniká nová ulice bez stavebních objektů.
V prvním případě je potřeba vedle založení nové ulice/veřejného prostranství provést změnu adresních míst, které se v nové ulici nacházejí a doplnit u nich vazbu na novou ulici.
Můžete postupovat podle dokumentu „Založení ulice a změna příslušnosti adresního místa k ulici dokument ve formátu PDF“.

Ve druhém případě je možné postupovat podle stejného dokumentu, pouze se nedoplňuje vazba na ulici u adresních míst.

V obou případech je nutné po založení nové ulice v ISÚI zaslat na ČÚZK grafickou podobu definiční čáry ulice. Využijte zveřejněný dokument „Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru dokument ve formátu PDF“, vč. vzorů sdělení.

 
4. Název ulice neodpovídá pravidlům českého pravopisu
ČÚZK nemá možnost automaticky provádět změny názvů ulic nebo jiných veřejných prostranství tak, aby byly v souladu s pravidly českého pravopisu. O názvu ulic přísluší rozhodovat obci (§ 27 odst. 1 zákona o obcích). K pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí (§ 28 odst. 3 zákona o obcích). Tyto údaje do registru zapisuje obec.

Název ulice musí být uváděn v podobě, v jaké byl název schválen zastupitelstvem obce. Pravidla českého pravopisu nejsou obecně závazným právním předpisem, proto jejich změna nemá vliv na názvy ulic uváděné podle jejich dřívějšího znění. Pokud by název ulice měl být uváděn v RÚIAN v nové podobě (v souladu s aktuálními Pravidly českého pravopisu), muselo by nejdříve dojít ke změně názvu ulice podle příslušných ustanovení zákona o obcích.

 
5. V jakém okamžiku vzniká ulice?
Ulice vzniká zápisem do RÚIAN (viz § 28 odst. 3 zákona o obcích a § 13 odst. 3 zákona o hl. m. Praze).

 „Ke vzniku, změně názvu nebo zániku části obce a k pojmenování, přejmenování nebo zániku ulice nebo jiného veřejného prostranství dochází zápisem do registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle zvláštního právního předpisu.“ (§ 28 odst. 3 zákona o obcích).

„K pojmenování ulice nebo jiného veřejného prostranství, jejich přejmenování nebo zániku dochází zápisem do registru územní identifikace adres a nemovitostí.“ (§ 13 odst. 3 zákona o hl. m. Praze).

 
6. Okamžik očíslování, přečíslování nebo zrušení budovy
 „K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí“ (§ 31a odst. 7 zákona o obcích, § 14a odst. 6 zákona o hl. m. Praze).

 
7. Jak rychle obdrží stavební úřad odpověď na žádost o nové číslo popisné či evidenční?
„Pokud stavbou vzniká nová budova, které se přiděluje číslo popisné nebo evidenční, případně číslo orientační, stavební úřad …vyzve písemně příslušnou obec o přidělení čísla popisného nebo evidenčního, případně orientačního.“ (§ 121 odst. 2 stavebního zákona). „Obecní úřad sdělí …neprodleně příslušnému stavebnímu úřadu údaje o čísle popisném nebo evidenčním a jeho příslušnosti k části obce, popřípadě název ulice, do níž stavební objekt náleží, a údaje o čísle orientačním.“ (§ 31a odst. 2 zákona o obcích).

Nový stavební objekt s číslem popisným nebo evidenčním se zapíše do RÚIAN do 3 pracovních dnů ode dne, kdy stavební úřad obdrží všechny náležitosti potřebné k zápisu (§ 4 odst. 3 zákona o základních registrech).

Nejedná se o správní řízení, nelze tedy použít lhůty stanovené správním řádem. Pokud obec tak neučiní, lze použít ustanovení § 6  odst. 1 správního řádu, které zní: „Správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů. Nečiní-li správní orgán úkony v zákonem stanovené lhůtě nebo ve lhůtě přiměřené, není-li zákonná lhůta stanovena, použije se ke zjednání nápravy ustanovení o ochraně před nečinností (§ 80).“

Poznámka: Výzvu k přidělení čísla popisného podle § 31a zákona o obcích lze použít i u staveb pravomocně povolených přede dnem nabytí účinnosti stavebního zákona č. 183/2006 Sb., tedy před 1. 1. 2007.

 
8. Co je číslo domovní?
Číslo domovní je souhrnné označení pro číslo popisné a číslo evidenční. Je užívané pro potřeby datových standardů, není definováno žádným právním předpisem.
V Informačním systému o datových prvcích je číslo domovní definováno jako číselný prostorový identifikátor prvku prostorové identifikace „stavební objekt“. Číslo domovní je datový prvek, který je složen z číselného označení druhu čísla domovního a čísla popisného nebo evidenčního.

 
9. Jsou v adresách rozlišována malá a velká písmena?
Ano, malá a velká písmena jsou rozlišována v adresách zapisovaných do ISÚI a vedených v RÚIAN. Je tedy třeba zapsat název přesně ve shodě s příslušným rozhodnutím obce. Naproti tomu v Registru obyvatel (ROB), který přebírá adresy z RÚIAN (§ 18 odstavec 1 zákona o základních registrech), jsou adresy psané pouze velkými písmeny, tzv. kapitálkami.

 
10. Jaká je maximální přípustná délka názvu ulice? Můžeme při zápisu používat zkratky – např. nám. = náměstí, sv. = svatý, tř. = třída apod.?
Název ulice se do ISUI zapíše vždy v souladu s rozhodnutím obce o pojmenování ulice. Maximum je 48 znaků. Zkratky jsou povoleny. Od 1. 7. 2012 má zápis ulice do RÚIAN konstitutivní charakter. To znamená, že daná skutečnost nastává až zápisem do RÚIAN a zapsaný tvar je závazný.

 
11. Jak obec přiměje stavebníka garáže či skladu podle § 103 stavebního zákona, aby si zažádal o přidělení čísla a nechal si stavbu zapsat do katastru?
I když má vlastník povinnost ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu dokládá (§ 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona), ne vždy se tak děje. Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku podle § 57 odst. 2 písm. d) katastrálního zákona, který může být pokutován (§ 57 odst. 3).
Pokud vlastník stavebního objektu nepožádá o zápis do katastru nemovitostí, nebude stavební objekt do katastru nemovitostí zapsán. Vlastník stavby pocítí důsledky ve chvíli, kdy bude chtít se stavbou nakládat (hypotéka, prodej, zřízení provozovny apod.).
 

 
12. Proč již nelze zapsat PSČ k adresnímu místu?
Podle § 45 zákona o základních registrech zapisuje PSČ ČÚZK na základě podkladů od České pošty. Proto bylo od května 2012 pole „Pošta“ v detailu adresního místa znepřístupněno pro editory ISÚI z obecních a stavebních úřadů. Jedná se tedy o stav aplikace, který odpovídá zákonu.
Podnět k reklamaci přiděleného PSČ je třeba zaslat nejlépe datovou schránkou na ČÚZK.

Množina PSČ zahrnutých do RÚIAN se řídí vyhláškou č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Podle § 2 odst. 2 této vyhlášky 359/2011 Sb. se zvláštními údaji pro doručování prostřednictvím poštovních služeb rozumí údaje o poštovním směrovacím čísle, které přísluší danému územnímu prvku. Obsahem RÚIAN tedy nemohou být PSČ firem a organizací, neboť tato PSČ jsou vázána k právnickým osobám bez ohledu na to, kde v příslušné obci sídlí, tzn., nemají vztah k územní identifikaci. V RÚIAN jsou vedena PSČ s vazbou na příslušný územní prvek – adresní místo, resp. atribut PSČ je vztažen k územní lokalizaci adresního místa.

 
13. Přidělili jsme čísla popisná stavebním objektům, s jejichž stavbou se začne v blízké budoucnosti. Je možné tyto stavby již zapsat do ISÚI?
Tento postup neodpovídá § 31a zákona o obcích, podle kterého se číslo přiděluje již existující stavbě. V RÚIAN jsou evidovány pouze dokončené stavby [§ 29 odst. 1 písm. c) zákona o základních registrech].

Pokud jste již čísla přidělili, nezapisujte je do ISÚI dříve, než bude stavba dokončena!

 

 
14. Kontroluje se v ISÚI vazba mezi typem stavebního objektu a jeho způsobem využití?
V červenci 2017 byla do ISÚI zavedena kontrola na soulad kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu podle přílohy katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., která vychází z ustanovení § 31 zákona o obcích. Pokud editor nastaví hodnoty, které jsou s přílohou katastrální vyhlášky v rozporu, zobrazí se při kontrolách návrhu změny nové hlášení „Nepovolená kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu“. Hlášení je typu WARNING (varování), návrh změny je tedy přesto možné předat ke schválení a schválit.

Nastavené kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu:


 
15. Podpora ČÚZK
Pokud jste nenalezli odpovědi na své otázky, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:
Telefon:    28404 4455
Kontaktní formulář Helpdesk

Helpdesk z aplikace ISÚI (funkční pouze z produkční verze):
Helpdesk
Při zasílání dotazu vždy uvádějte konkrétní informace o daném případu a detailní informace o problémovém prvku/návrhu změny. Může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.

Další související dokumenty jsou vystaveny na internetových stránkách https://ruian.cuzk.cz