Organizační struktura

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Nemoforum bylo založeno zástupci zakládajících subjektů v říjnu 1999 jako účelové sdružení podle § 829-841 Občanského zákoníku podpisem Smlouvy o sdružení N E M O F O R U M. Nemoforum nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům a povinnostem. Účastníky Nemofora mohou být orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy, přičemž každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce jako člena Pléna Nemofora. Členem sdružení se nemůže stát fyzická osoba či jednotlivá firma.

V únoru 2002 byl schválen Dodatek č. 5 ke Smlouvě o sdružení Nemoforum obsahující možnost navrhovat kandidáty na funkci předsedy Nemofora i z okruhu mimo účastnické instituce.

Plénum Nemofora je nejvyšším orgánem sdružení. Tvoří jej zástupci všech účastnických organizací a je rozděleno na dvě platformy:

  • Veřejná platforma - sdružuje organizace státní správy a místní samosprávy,
  • Profesní platforma - zahrnuje profesní asociace, svazy, komory, či sdružení a vysoké školy.
Plénum Nemofora má 22 členů (červen 2024) a tvoří je 11 členů z institucí Veřejné platformy, 10 členů z organizací Profesní platformy a nezávislá předsedkyně. V době vzniku Nemofora mělo Plénum 13 členů. Plénum se schází k jednáním obvykle dvakrát ročně.

Výkonným orgánem je pětičlenná Rada Nemofora, která je volena ze zástupců Veřejné i Profesní platformy a je řízena předsedou Nemofora. Rada Nemofora se schází podle potřeby, přibližně 3 až 4x ročně.

Po založení Nemofora byly k hlavním tématickým okruhům ustaveny pracovní skupiny z odborníků delegovaných účastnickými organizacemi Nemofora.

Sekretariát Nemofora, zřízený při Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, zajišťuje administrativní, organizační a propagační podporu činnosti sdružení.

Datum poslední aktualizace: 13.11.2019

Aktuality resort

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.