Plénum Nemofora

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Veřejná platforma (*zakládající členové)

Předsedkyně Nemofora                                             Ing. Veronika Nedvědová - ČLEN RADY
Účastník (organizace) Člen pléna
*Český úřad zeměměřický a katastrální Ing. Karel Štencel – předseda Veřejné platformy
místopředseda ČÚZK
ČLEN RADY
Český statistický úřad Ing. Zdeňka Udržalová
vedoucí oddělení statistických územních jednotek ČSÚ
*Ministerstvo financí JUDr. Alena Holmesová
ředitelka odboru Legislativy majetkových daní a poplatků MF
*Ministerstvo pro místní rozvoj Ing. Vladimír Voldřich
odbor územního plánování
*Ministerstvo vnitra RNDr. Eva Kubátová
odb. rozvoje projektů a služeb eGovernment MV
ČLEN RADY
*Ministerstvo zemědělství  Ing. Martin Havlíček
ředitel odboru rozvoje a projektového řízení IT
*Svaz měst a obcí ČR Petr Gabriel
člen majetkové komise SMO
Ministerstvo životního prostředí   Ing. Vladimír Fanta 
ředitel agentury CENIA
Asociace krajů ČR  Ing. Pavel Matějka
Krajský úřad Libereckého kraje

Profesní platforma (*zakládající členové)

Účastník (organizace) Člen pléna
*Česká asociace pro geoinformace Doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc. – předseda Profesní platformy
místopředseda CAGI
ČLEN RADY
*Asociace realitních kanceláří ČR  JUDr. Miroslav Duda
pověřený zástupce (DUDA SVD, s.r.o.)
*Česká společnost certifikovaných odhadců majetku  Ing. Zbyněk Smejkal
prezident ČSCOM (A-Consult, s.r.o.)
 
*Masarykova univerzita Brno Prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.
vedoucí Laboratoře geoinformatiky a kartografie, PřF MU
*Notářská komora ČR Mgr. Robert Procházka
pověřený zástupce
*Správci sítí východních Čech Ing. Petr Pavlík
pověřený zástupce (GasNet, s.r.o.)
Komora geodetů a kartografů  Ing. Milan Kocáb, MBA
pověřený zástupce (VÚGTK, v.v.i.)
Správci sítí středních Čech Ing. Zbyněk Businský
pověřený zástupce (ČEZ Distribuce, a.s. )
Západočeská univerzita v Plzni Doc. Ing. Václav Čada, CSc. 
Katedra geomatiky, Fakulta aplikovaných věd ZČU
ČLEN RADY
Svaz vlastníků půdy v ČR  Ing. Jaroslav Urban
člen předsednictva SVP ČR
Sdružení pro dopravní telematiku ČR Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
pověřený zástupce (ČVUT - Fakulta dopravní)

Aktuality resort

12.09.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Specialista GIS.

12.09.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2018) je k dispozici ke stažení.

06.09.2018
Zkoušky ÚOZI se budou konat dne 25. září 2018.