Smlouva o sdružení NEMOFORUM

 

§ 1
Účel Nemofora

1. Účelem sdružení Nemoforum - informace - nemovitosti - využití území (dále jen Nemoforum) je spoluprací účastníků podporovat koordinaci řešení problémových oblastí, záměrů a úkolů spojených s nemovitostmi (pozemky a budovami) ve vazbě na potřeby správy a rozvoje území a jejich potřebného informačního zabezpečení. V dohodě účastníků pak potřebná opatření, kroky, postupy a návrhy realizovat, pokud jsou v kompetenci účastníků, či iniciovat jejich řešení u jiných subjektů.
2. K zabezpečení účelu ve smyslu § 1 odst. (1) Nemoforum bude zejména:
a. napomáhat při vymezování politiky využívání nemovitostí ve vazbě na potřeby správy a rozvoje území a při její realizaci,
b. harmonizovat potřeby informačního zabezpečení pol. a ovlivňovat jejich zabezpečování,
c. navrhovat a prosazovat řešení potřebných informačních zdrojů týkajících se nemovitostí (pozemků a budov) a jejich obsahové a funkční úpravy,
d. navrhovat a prosazovat zajištění přístupu k informacím o území a vytvářet a iniciovat korektní podmínky pro tento přístup pro všechny zainteresované subjekty a veřejnost,
e. řešit problematiku racionálního technického přístupu k informacím o území a ke sdílení a výměně těchto informací a iniciovat a vytvářet pro ně podmínky,
f. podporovat a koordinovat vzájemnou spolupráci veřejné správy a dalších subjektů, které v oblasti společného zájmu působí,
g. spolupracovat s dalšími orgány a subjekty, které jsou pro naplnění účelu ve výše uvedených oblastech významné,
h. aktivně přispívat k realizaci státní informační politiky v práci účastníků v souladu s účelem Nemofora,
i. podporovat ve výše uvedených oblastech spolupráci se zahraničím a přispívat k oboustrannému přenosu poznatků a zkušeností.
 

§ 2
Vznik a zánik Nemofora

1. Nemoforum zakládají účastníci uvedení v příloze 1 této smlouvy. Svoji účast potvrzují podpisem smlouvy o sdružení oprávněnými zástupci.
2. Účastníky Nemofora se mohou stát po uzavření smlouvy i další orgány veřejné správy, profesní svazy, komory či sdružení a vysoké školy ve smyslu §§ 7 a 8 (dále jen zájemci).
3. Účastníky Nemofora nemohou být fyzické osoby či jednotlivé firmy.
4. S přistoupením zájemce ke smlouvě musí vyslovit souhlas Rada Nemofora (dále jen Rada viz § 6) nadpoloviční většinou všech členů. V případě souhlasu Rady se zájemce stává účastníkem Nemofora dnem podpisu dodatku ke smlouvě o sdružení. Dodatek podepisuje oprávněný zástupce zájemce a předseda Nemofora.
5. Členství účastníka v Nemoforu zaniká:
a. zánikem účastníka jako právnické osoby bez právního nástupce, a to ke dni takového zániku,
b. písemným sdělením účastníka doručeným Radě, že vystupuje z Nemofora. Členství zaniká k 31.12. kalendářního roku nejbližšímu po uplynutí šesti měsíců od doručení sdělení. Sdělení musí být podepsáno oprávněným zástupcem účastníka. Pokud vystupuje z vážných důvodů ve smyslu § 838 odst. (1) obč.z., musí sdělení tyto důvody obsahovat. Členství pak zaniká dnem doručení sdělení,
c. vyloučením účastníka z Nemofora z vážných důvodů ve smyslu § 838 odst. (2) obč.z. usnesením 2/3 všech členů pléna Nemofora. Členství zaniká dnem doručení takového usnesení účastníkovi. Usnesení musí být podepsáno předsedou Nemofora.
6. S účastníkem, který vystoupil nebo byl vyloučen, se provede majetkové vyrovnání ve smyslu § 839 obč.z.
7. Účastník, který vystoupil nebo byl vyloučen, se nezprošťuje ve smyslu § 840 obč.z. odpovědnosti za závazky z činnosti Nemofora, které vznikly do dne vystoupení nebo vyloučení.
8. Nemoforum zaniká:
a. usnesením 4/5 všech členů Pléna Nemofora (viz § 5). Součástí usnesení musí být i majetkové vyrovnání účastníků,
b. pokud počet členů jedné z platforem poklesne pod čtyři. O této skutečnosti je předseda Nemofora povinen neprodleně informovat Radu a všechny účastníky. Likvidaci zajistí likvidátor jmenovaný Radou. Pokud do 14 dnů po zjištění uvedené skutečnosti poklesu členů platformy Rada likvidaci nezajistí, je předseda povinen do 5 dnů podat návrh na jmenování likvidátora soudem.
 

§ 3
Postavení Nemofora, povinnosti účastníků

1. Nemoforum je účelové sdružení vzniklé smlouvou účastníků podle výše citovaných usta-novení Občanského zákoníku. Nemá právní subjektivitu a není způsobilé k právům a povinnostem (§ 829 obč.z.).
2. (Účastníci Nemofora jsou ve smyslu § 830 obč.z. povinni vyvíjet činnost k dosažení sjednaného účelu způsobem stanoveným ve smlouvě a zdržet se jakékoli činnosti, jež by mohla znemožnit dosažení tohoto účelu.
3. Povinnost poskytnout pro účely Nemofora peníze nebo jiné věci není smlouvou stanovena.
4. Pokud se některý z účastníků rozhodne poskytnout pro účely Nemofora peníze nebo jiné věci dobrovolně, musí být nakládání s nimi upraveno dodatkem smlouvy.
5. Při výkonu společné činnosti se nepředpokládá získání majetku. Pokud by k takovému případu došlo, musí být nakládání s ním upraveno dodatkem smlouvy.
 

§ 4
Organizace spolupráce v rámci Nemofora

1. K zajištění efektivní a racionální spolupráce v rámci Nemofora k dosažení stanoveného účelu se účastníci dohodli na ustavení následujících orgánů Nemofora:
a. pléna Nemofora (dále jen Plénum),
b. rady Nemofora(dále jen Rada),
c. platforem Nemofora (dále jen Platformy).
 

§ 5
Plénum Nemofora

1. Plénum je nejvyšším orgánem Nemofora a tvoří jej zástupci všech účastníků takto:
a. každý účastník jmenuje jednoho svého zástupce členem Pléna,
b. zástupci jsou uvedeni v příloze 1 této smlouvy. Při přistoupení dalšího účastníka podle § 2 odst. (2) je určení zástupce součástí žádosti o členství,
c. zástupce může být změněn písemným sdělením oprávněného zástupce účastníka doručeným Radě,
d. při rozhodování v Plénu má každý člen Pléna jeden hlas,
e. pro jednání orgánů Nemofora může být z důvodu nepřítomnosti jmenovaného zástupce účastníka delegována další osoba, a to bez práva hlasovat.
2. Plénum svolává Rada nejméně jednou za rok, a to minimálně 6 týdnů před termínem konání.
3. Rada je povinna svolat Plénum též na žádost 1/3 členů Pléna.
4. Jednání Pléna vede předseda Nemofora.
5. Usnesení Pléna jsou přijímána nadpoloviční většinou hlasů z celkového počtu všech členů. Usnesení Pléna mohou být přijata i prokazatelným písemným či elektronickým způsobem bez fyzického svolání Pléna. To však nevylučuje povinnost svolat Plénum nejméně jedenkrát ročně.
6. Plénum zejména:
a. přijímá program Nemofora,
b. volí předsedu Nemofora z kandidátů navržených členy Pléna, a to na 3 roky. Ke zvolení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Pléna,
c. rozhoduje o počtu členů Rady Nemofora (viz § 6),
d. přijímá usnesení k výsledkům činnosti Nemofora,
e. rozhoduje o vztazích a závazcích Nemofora navenek.
 

§ 6
Rada Nemofora

1. Rada je výkonným orgánem Nemofora.
2. Rada má nejméně tři a nejvýše jedenáct členů.
3. Radu tvoří:
a. předseda Nemofora,
b. místopředsedové Rady, kterými jsou předsedové výborů Veřejné a Profesní platformy,
c. shodný počet ( nejvýše čtyři, podle rozhodnutí Pléna ) členů z obou platforem.
4. Při rozhodování v Radě má každý člen jeden hlas. Usnesení se přijímají nadpoloviční většinou hlasů z celkového počtu členů Rady.
5. Rada se schází nejméně čtyřikrát ročně. Její činnost organizuje předseda Nemofora s podporou Sekretariátu. Předseda Nemofora je povinen svolat Radu též na žádost 1/3 členů.
6. Rada zejména:
a. organizuje plnění programu Nemofora,
b. zajišťuje podklady pro Plénum a organizuje jeho jednání,
c. ustavuje pracovní skupiny, sleduje činnost všech pracovních skupin a přijímá potřebná opatření na podporu jejich činnosti a k využití výsledků jejich činnosti,
d. řídí a kontroluje činnost Sekretariátu.
7. Funkční období Rady je tříleté.
 

§ 7
Veřejná platforma

1. Členové Pléna za účastníky z veřejné správy tvoří Veřejnou platformu.
2. Veřejná platforma zajišťuje vazby Nemofora na Radu vlády pro státní informační politiku. Dále zajišťuje vazby Nemofora na ústřední a územní orgány veřejné správy. O významných skutečnostech informuje výbor platformy ostatní účastníky prostřednictvím Rady Nemofora.
3. Veřejná platforma volí nejvýše pětičlenný výbor v čele s předsedou a stanovuje své zástupce do Rady Nemofora.
4. Funkční období výboru je tříleté.
 

§ 8
Profesní platforma

1. Členové Pléna za účastníky, kteří nenáleží do Veřejné platformy (podle §7 odst. (1) ), tj. za profesní svazy, komory, sdružení, vysoké školy apod., tvoří Profesní platformu.
2. Profesní platforma zajišťuje v oblasti vymezené účelem sdružení (viz §1) vazby Nemofora na subjekty mimo rámec státní správy a územní samosprávy. O významných skutečnostech informuje výbor platformy ostatní účastníky prostřednictvím Rady Nemofora.
3. Profesní platforma volí nejvýše pětičlenný výbor v čele s předsedou a stanovuje své zástupce do Rady Nemofora.
4. Funkční období výboru je tříleté.
 

§ 9
Pracovní skupiny

1. Pracovní skupiny jsou ustaveny Plénem nebo Radou Nemofora ke zpracování materiá-lů k určitým problémovým okruhům, důležitým pro plnění účelu Nemofora a splnění jeho programu.
2. Členové pracovních skupin jsou vybíráni ze zástupců účastníků doporučených členy Pléna. Jeden účastník může mít v pracovní skupině i více zástupců. Každý účastník, který projeví zájem o účast v pracovní skupině, v ní musí mít alespoň jednoho zástupce. Členy pracovních skupin mohou být i jiní odborníci a přizvané osoby. Jejich členství v pracovní skupině musí být schváleno Radou.
3. Činnost pracovní skupiny organizuje a vede člen jmenovaný ustavujícím orgánem (Plénem, Radou). Ustavující orgán též vytyčuje oblast působnosti pracovní skupiny a stanovuje její úkoly a cíle, jichž má dosáhnout.
 

§ 10
Sekretariát

1. Sekretariát podporuje činnost Nemofora zejména tím, že:
a. zpracovává a jinak zajišťuje potřebné podklady pro jejich činnost podle jejich pokynů,
b. zabezpečuje administrativní a obslužné práce potřebné pro chod a činnost Nemofora.
2. Adresa a spojení na sekretariát je adresou a spojením na Nemoforum a jeho útvary.
3. Sekretariát zajišťuje do 31.12.2000 účastník Český úřad zeměměřický a katastrální.
4. Zajištění sekretariátu po této době navrhne Rada a nejpozději do 31.10.2000 předloží návrhy k rozhodnutí Plénu.
5. Sekretariát řídí a za jeho činnost odpovídá vedoucí sekretariátu.
6. Vedoucí sekretariátu se účastní zasedání Pléna a Rady.
 

§ 11
Vztahy a závazky Nemofora navenek

1. Nemoforum navenek reprezentují předseda, místopředsedové a v Radou stanoveném rozsahu Radou určení účastníci.
2. Nemoforum všestranně podporuje činnost Rady vlády pro státní informační politiku a jí ustavených orgánů. Výsledky a doporučeními těchto orgánů se bude Nemoforum ve své činnosti bez prodlení zabývat. Vazbu na tyto struktury zajišťuje ve smyslu § 7 odst. (2) Veřej-ná platforma.
3. Nemoforum vůči European Umbrella Organisation for Geographical Information (dále jen EUROGI) zastupuje za koordinace Radou účastník Česká asociace pro geoinformace, která je již přidruženým členem EUROGI.
 

§ 12
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva může být doplňována nebo měněna dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. Dodatek musí mít písemnou formu a musí být podepsán oprávněnými zástupci všech účastníků, s výjimkou dodatku dle § 2 odst. (4), kdy za účastníky Nemoforum podepisuje dodatek o přistoupení dalšího zájemce předseda Nemofora.
2. Každý účastník obdrží jeden výtisk podepsané smlouvy. Výtiskem může být buď originál nebo ověřená kopie. Stejné ustanovení platí o dodatcích.

Datum poslední aktualizace: 10.09.2013

Aktuality

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.

06.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Hradec Králové.

23.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště České Budějovice a Katastrálního pracoviště Písek.

11.10.2023
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

06.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Karviná.