Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

Výhody zavádění ÚÚP

Většina údajů obsažených v RÚIAN je referenční (podle § 38 ZZR) a to mimo jiné znamená, že tyto údaje jsou závazné pro použití v agendách veřejné správy. Díky tomu mohou být data ÚÚP z RÚIAN přebírána do různých systémů veřejné správy. Obecně to vede ke zvýšení aktuálnosti evidovaných údajů a zlepšení digitalizace veřejné správy, protože je možné řešit určité agendy vzdáleně prostředky e-governmentu. Díky referenčnosti údajů vedených v RÚIAN je podle § 4 odst. 4 ZZR zajištěna také možnost vznést ohledně nich oprávněnou pochybnost (prostřednictvím reklamací), na základě které musí být oprávněným editorem ověřena správnost údajů.

Vybrané údaje z RÚIAN lze například automatizovaně převzít do informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Jednotlivým gestorům díky tomu odpadá povinnost zasílat podklady pro zápis do katastru nemovitostí (KN) samostatně, a to vede mimo jiné ke snížení administrativní zátěže katastrálních pracovišť.

Editace ÚÚP probíhá přes editační webové služby ISÚI (provozované přes Informační systém základních registrů), které si jednotliví správci implementují do svých agendových informačních systémů. Údaje přes ISÚI tedy zadávají a mění přímo zákonem stanovení editoři, kteří data spravují ve svých systémech.

Přínosem pro vlastníky nemovitostí, občany, veřejnou správu i komerční sektor je také snadný přístup k datům ÚÚP. Všechna data RÚIAN jsou volně dostupná veřejnosti k prohlížení (přes Veřejný dálkový přístup) i stahování (ve formě Výměnného formátu RÚIAN) – vše je shromážděno na jednom místě ve stejném formátu. Navíc jsou data poskytována informačními webovými službami (eGON službami) přístupnými pro orgány veřejné moci.

Účelovým územním prvkům se v RÚIAN podle potřeby přímo nastavuje automatické vytváření vazeb na územní prvky vedené v RÚIAN: parcely, stavební objekty, adresní místa. Pro uživatele dat je díky tomu jednoduché dohledat jejich příslušnost k ÚÚP, např. zda konkrétní parcela patří do národního parku či nikoliv. Také je zavedena možnost nastavit pro jednotlivé prvky ÚÚP generování URL odkazu směřujícího na podrobnější informace o prvku do informačního systému/webu správce těchto dat.