Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

FAQ - stavební objekty

Seznam FAQ

1. Jaké stavby se zapisují do RÚIAN?
2. Které z uvedených staveb má editovat stavební úřad a které obec?
3. Zapisují se do RÚIAN stavby v předčasném užívání, stavby ve zkušebním provozu a stavby dočasné?
4. Jak zapsat do RÚIAN existující stavební objekt (nebo provést jeho opravu), ke kterému chybí potřebná dokumentace?
5. Jestliže zapisovaný stavební objekt leží na nové parcele (vzniklé podle geometrického plánu), naleznu ji také v nabídce parcel pro zápis identifikačních údajů?
6. Stavební objekt s číslem domovním je zapsán v RÚIAN, ve skutečnosti existuje, ale chybí v katastru nemovitostí.
7. Je možno zapisovat stavby do ISÚI, jestliže v daném území současně probíhá obnova katastrálního operátu?
8. Kterým dnem začíná pro stavební úřad běžet lhůta 3 pracovních dní pro zápis referenčního údaje (§ 4 odst. 3 zákona o základních registrech)?
9. Od kdy je třeba do RÚIAN zapisovat technickoekonomické atributy stavebních objektů?
10. Mají se stavební objekty se dvěma vchody, kde každý vchod je z jiné ulice, zapisovat do ISÚI jako případ stavebních objektů s vchody?
11. Lze přiřadit vchody stavebnímu objektu s č.p., pokud v obci nemáme zavedeny ulice?
12. Zápis přístavby do RÚIAN
13. Počet podlaží
14. Zadávání počtu bytů v TEA v případě ubytovacího zařízení
15. Definice pro zastavěnou plochu, podlahovou plochu a obestavěný prostor v TEA
16. Typ stavebního objektu
17. Může existovat jeden stavební objekt na více parcelách?
18. Odstranění stavebního objektu
19. Software na vyplňování TEA pro ČSÚ
20. Pokud v ISÚI zruším stavební objekt dojde automaticky ke zrušení také v katastru nemovitostí?
21. Pokud v ISÚI založím stavební objekt, promítne se to automaticky do ISKN?
22. Pokud v ISÚI změním stavební objekt dojde automaticky ke změně také v katastru nemovitostí?
23. Je stavební úřad zodpovědný za zápis technickoekonomických atributů, ke kterému stavebník nedodal aktuální podklady?
24. Způsob využití stavebního objektu
25. Pokud stavebník požádá o změnu způsobu využití a stavební úřad změnu schválí a provede v ISÚI, dojde automaticky i ke změně v katastru nemovitostí?
26. Podpora ČÚZK

Dokument "FAQ - stavební objekty" ke stažení v PDF formátu 

Aktualizováno: 14. 04. 2020

 

Seznam zkratek a pojmů:

Pojem/zkratka

Vysvětlení

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

DCU

definiční čára ulice

ISKN

Informační systém katastru nemovitostí

ISÚI

Informační systém územní identifikace

KN

Katastr nemovitostí

PSČ

poštovní směrovací číslo

RÚIAN

Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ÚIR-ADR

Územně identifikační registr adres

VDP

Veřejný dálkový přístup


 

FAQ - otázky a odpovědi

1. Jaké stavby se zapisují do RÚIAN?
Podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/2009 Sb., v platném znění, o základních registrech, se jako stavební objekt do RÚIAN zapisuje „dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční.“

Zapisovanou budovou do katastru nemovitostí je jednak budova, která je samostatnou věcí a jako taková je předmětem evidence katastru nemovitostí, ale i budova, která je hlavní stavbou na pozemku, jehož je součástí nebo je součástí práva stavby, a o níž se příslušné údaje zapisují k pozemku nebo k právu stavby a její obvod se v katastrální mapě zapisuje jako další prvek polohopisu.

Podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (§ 2 písm. l).
Zákon o obcích se v případě definice budovy odkazuje na § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle kterého se budovami rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory.

 
2. Které z uvedených staveb má editovat stavební úřad a které obec?
Podle § 42 odst. 4 zákona o základních registrech (ZZR) edituje stavební úřad takové stavební objekty, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.

Podle § 42 odst. 4 ZZR edituje obec takové stavební objekty, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Z těchto staveb se jedná o:
a)    stavby, které jsou zapisovány jako dokončená budova do katastru nemovitostí
a mají č.p. nebo č.ev.; obec se o nich dozví při přidělování č.p./č.ev.,
b)    stavby zapisované jako dokončená budova do katastru nemovitostí, ale bez č.p./č.ev.;
c)    stavby nezapisované do katastru nemovitostí, pokud jim bylo přiděleno číslo popisné nebo evidenční (§ 29 odst. 1 písm. c) ZZR); obec se o nich dozví při přidělování č.p./č.ev.


Tab. 1: Příklady staveb editovaných v RÚIAN obcí:
Ustanovení stavebního zákona Příklad stavby Je evidována v katastru nemovitostí? Má č.p./
č.ev.?
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 1. garáž do 25 m2 jako hlavní stavba ANO č.ev.
garáž do 25 m2 jako vedlejší stavba ANO, pokud je na samostatné parcele NE
16 m2 ˂ sklad ˃ 25 m2 jako vedlejší stavba (v areálu) ANO, pokud je na samostatné parcele NE
§ 103 odst. 1 písm. e) bod 2. 16 m2 ˂ zemědělský objekt ˃ 60 m2 jako vedlejší stavba stavby hlavní na jiné parcele ANO NE
zemědělský objekt do 60 m2 jako hlavní stavba ANO č.ev.
§ 79 odst. 2 písm. n) 16 m2 ˂ skleník ˃ 40 m2 jako vedlejší stavba ANO, pokud je na samostatné parcele NE
skleník do 40 m2 jako hlavní stavba ANO č.ev.


 
3. Zapisují se do RÚIAN stavby v předčasném užívání, stavby ve zkušebním provozu a stavby dočasné?
A) Stavby v předčasném užívání (§ 123 stavebního zákona) jsou předmětem zápisu do RÚIAN i do KN. Po dokončení stavby zapíše editor „Datum dokončení“ a pokud se změní některé technickoekonomické atributy stavebního objektu, zapíše do RÚIAN editor také jejich změnu.

B) Stavby ve zkušebním provozu (§ 124 stavebního zákona) nejsou předmětem zápisu do RÚIAN.

Stavebním objektem zapisovaným do RÚIAN se rozumí dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční (§ 29 odst. 1 písm. c) zákona o základních registrech).

V případě staveb ve zkušebním provozu (§ 124 stavebního zákona) není splněna ani jedna z výše uvedených podmínek.

Podle § 119 odst. 1 písm. c) stavebního zákona může být stavba, u které bylo stanoveno provedení zkušebního provozu, užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu je stavebník povinen připojit k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (§ 124 stavebního zákona). Stavbě ve zkušebním provozu se č.p./č.ev. nepřiděluje, neboť podle § 121 stavebního zákona může stavební úřad vyzvat písemně příslušnou obec o přidělení č.p./č.ev. až poté, co je mu předložena žádost stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu.

Stejně tak není splněna ani druhá z podmínek, tzn. nejedná se o budovu zapisovanou do katastru nemovitostí. Stavba, která je povolena ke zkušebnímu provozu, není podle stavebního zákona stavbou dokončenou, není tedy ani stavbou, která se eviduje v katastru nemovitostí.

Na stavby ve zkušebním provozu se tedy pohlíží jinak, než na stavby v předčasném užívání. V případě, že by se měl na stavby ve zkušebním provozu vztahovat postup podle  § 121 odst. 2, bylo by to v § 124 uvedeno.  

C) Stavby dočasné se do RÚIAN zapisují. Podle § 31 odst. 2 písm. b) zákona o obcích se stavby dočasné označují čísly evidenčními.

 
4. Jak zapsat do RÚIAN existující stavební objekt (nebo provést jeho opravu), ke kterému chybí potřebná dokumentace?
Podle § 125 odst. 1 stavebního zákona je vlastník stavby povinen uchovávat po celou dobu trvání stavby ověřenou dokumentaci odpovídající jejímu skutečnému provedení podle vydaných povolení. V případech, kdy dokumentace stavby nebyla vůbec pořízena, nedochovala se nebo není v náležitém stavu, je vlastník stavby povinen pořídit dokumentaci skutečného provedení stavby.
Nesplní-li vlastník stavby tuto povinnost, stavební úřad mu nařídí, aby pořídil dokumentaci skutečného provedení stavby. Pokud není nezbytná úplná dokumentace skutečného provedení stavby, uloží stavební úřad pouze pořízení zjednodušené dokumentace (pasport stavby), pokud ji stavebník nepořídil sám (§ 125 odst. 3 stavebního zákona).

 
5. Jestliže zapisovaný stavební objekt leží na nové parcele (vzniklé podle geometrického plánu), naleznu ji také v nabídce parcel pro zápis identifikačních údajů?
Ano, tato parcela by měla být v nabídce pro zápis identifikačních údajů. V grafické části aplikace potom bude nová hranice stavebního objektu zvýrazněna oranžovou barvou jako tzv. budoucí stav.

Výjimkou je situace, kdy byl geometrický plán vyhotoven před rokem 2001, kdy nebyla povinnost předávat katastrálnímu pracovišti data ve výměnném formátu pro vytvoření tzv. budoucího stavu geometrického plánu. V takovém případě se v aplikaci pro přiřazení ke stavebnímu objektu nenabízí parcela z potvrzeného geometrického plánu (parcela budoucího stavu) nebo se nezobrazuje v grafickém zobrazení. Není možné ji zadat v detailu stavebního objektu, tudíž nedochází k lokalizaci v mapě. Důsledkem je nemožnost zadat definiční bod stavebního objektu i definiční body případných navázaných adresních míst. Řešení těchto nestandardních situací je popsáno v dokumentu „Řešení nestandardních situací při zadání parcely a definičního bodu dokument ve formátu PDF“ na https://ruian.cuzk.cz.

 
6. Stavební objekt s číslem domovním je zapsán v RÚIAN, ve skutečnosti existuje, ale chybí v katastru nemovitostí.
V tomto případě je směrodatné, zda je stavba předmětem zápisu do katastru nemovitostí. Pokud ano (ve většině případů), pak vlastník nemovitosti nesplnil povinnost ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů ve lhůtě do 30 dnů, tak jak mu to ukládá katastrální zákon č. 256/2013 Sb. v § 37, odst. 1, písmeno d).
Pro dodatečné zapsání do katastru nemovitostí je třeba příslušnému katastrálnímu pracovišti předložit potřebnou dokumentaci.

 
7. Je možno zapisovat stavby do ISÚI, jestliže v daném území současně probíhá obnova katastrálního operátu?
Stavební objekty se do ISÚI zapisují bez ohledu na probíhající obnovu katastrálního operátu.

 
8. Kterým dnem začíná pro stavební úřad běžet lhůta 3 pracovních dní pro zápis referenčního údaje (§ 4 odst. 3 zákona o základních registrech)?
Podle § 4 odst. 3 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, je třeba zapsat nový stavební objekt a příslušná adresní místa, resp. jejich změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku, resp. změně dozví.

Počátek lhůty pro zápis referenčních údajů dle právního aktu úřadu:
Právní předpis Dotčené stavby Nutno zapsat do RÚIAN do 3 pracovních dnů od/ode… Podklady pro zápis SO do RÚIAN
§ 82 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění pozdějších předpisů
§ 190 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (účinnost od 1. 1. 2007)
stavby pravomocně povolené podle zákona č. 50/1976 Sb. a dokončené po 31. 12. 2006
 
pozdějšího z těchto dat:
  1. den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
  2. den přidělení čísla popisného/evidenčního
kolaudační rozhodnutí
 
§ 122a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., účinnost od 1. 1 2018) stavby uvedené v § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb., povolené po 31. 12. 2006 a dokončené po 31. 12. 2017 pozdějšího z těchto dat:
  1. den nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí
  2. den přidělení čísla popisného/evidenčního
kolaudační rozhodnutí
§ 122 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů stavby uvedené v § 119 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. povolené po 31. 12. 2006 pozdějšího z těchto dat:
  1. den nabytí právních účinků kolaudačního souhlasu
  2. den přidělení čísla popisného/evidenčního
kolaudační souhlas
§ 120 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2017 stavby  povolené po 30. 6. 2006 a dokončené před 31. 12. 2017 31. dne od oznámení záměru započít s užíváním stavby oznámení záměru započít s užíváním stavby
§ 120 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění platném do 31. 12. 2017 stavby  povolené po 30. 6. 2006 a dokončené před 31. 12. 2017 dne vydání písemného souhlasu stavebního úřadu s užíváním stavby vydání písemného souhlasu stavebního úřadu, že lze stavbu užívat 
§ 31a odst. 1 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
§ 14a odst. 1 písm. a) zákona o hlavním městě Praze
stavby dokončené po 1. 1. 2018 a před 12. 3. 2020 vyžadující stavební povolení nebo ohlášení, ale nevyžadující kolaudaci; současně se jedná o stavby, kterým se přiděluje č.p./č.ev. ode dne přidělení č.p./č.ev. obecním úřadem na základě písemné výzvy stavebního úřadu.
TEA „datum dokončení stavebního objektu“ se zapíše v součinnosti s vlastníkem
žádost stavebníka o přidělení čísla nově vzniklé budově
§ 4 odst. 2 a § 5 odst. 2 zákona o základních registrech
 
 
 
 
§ 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona
stavby dokončené po 1. 1. 2018 a před 12. 3. 2020 vyžadující stavební povolení nebo ohlášení, ale nevyžadující kolaudaci; současně se jedná o stavby, kterým se nepřiděluje č.p./č.ev.
 
 
 
ode dne, kdy se o vzniku nebo o změně skutečnosti, kterou referenční údaj popisuje, dozví (§ 4 odst. 3 zákona o základních registrech) nebo
 
 
 
 
ohlášení stavebníka o fázi výstavby – dokončení stavby
stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru stavebníka spolu s listinami, na jejichž základě byl proveden zápis do KN (listiny budou získávány prostřednictvím dálkového přístupu k datům KN) nebo
 
ohlášení fáze výstavby
§ 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona změny stavby (např. přístavby, nástavby, stavební úpravy pro změny v užívání stavby) podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení dokončené před 12. 3. 2020. ohlášení stavebníka o fázi výstavby – dokončení stavby ohlášení fáze výstavby
§ 152 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 47/2020 Sb. (účinnost od 12. 3. 2020) stavby povolené po 31. 12. 2006 a dokončené po 11. 3. 2020, ale nevyžadující kolaudaci pozdějšího z těchto dat:
a) ohlášení stavebníka o dokončení stavby
b) den přidělení čísla popisného/evidenčního
ohlášení dokončení stavby


 
9. Od kdy je třeba do RÚIAN zapisovat technickoekonomické atributy stavebních objektů?

Povinnost vést údaje o technickoekonomických atributech stavebního objektu (TEA) vyplývá z § 34 odst. 1, 2 zákona o základních registrech.  Dle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 359/2011 Sb. má editor povinnost zapsat TEA současně se zápisem stavebního objektu (do novely vyhlášky účinné k 1. 1. 2017 bylo možné TEA SO zapisovat do jednoho měsíce od zápisu stavebního objektu). Definice TEA jsou uvedeny v dokumentu „Definice technickoekonomických atributů stavebních objektů dokument ve formátu PDF“ vystaveném na https://ruian.cuzk.cz.

Zápis údajů TEA je ze strany editorů nezbytné striktně dodržovat. Při Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 bude RÚIAN jedním z administrativních zdrojů dat a jeho údaje by měly nahradit domovní list, který se již nebude vyplňovat. Vybrané TEA jsou také využívány při odhadu položek národních účtů "Imputované nájemné" a "Individuální bytová výstavba". Tyto položky národních účtů musí být odhadovány v souladu s mezinárodní metodikou ESA95 (pro imputované nájemné platí zvláštní nařízení komise (ES) č. 1722/2005). Údaje jsou dále využívány pro další odhady a výpočty v rámci národních účtů, například k odhadu stavů obydlí a spotřeby fixního kapitálu obydlí aj.

S ohledem na výše zmíněné byla v Aplikaci pro kontroly dat RÚIAN doplněna sestava č.9 "Chybějící TEA u SO".

Přehled číselníků TEA je uveden na webových stránkách RÚIAN: Číselníky ISÚI.

Stavební úřad je editorem TEA u všech SO, které by z dnešního pohledu podléhaly stavebnímu povolení nebo ohlášení, tzn. i u těch stavebních objektů, které byly povoleny před spuštěním základních registrů.

V období listopad 2013 – únor 2014 probíhal proces naplnění (migrace) TEA ze Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 do RÚIAN. Do migrace vstupovaly pouze TEA stavebních objektů, u kterých nedošlo od 1. 7. 2012 ke změně v údajích TEA. Migrace TEA byla ukončena v únoru 2014. 
10. Mají se stavební objekty se dvěma vchody, kde každý vchod je z jiné ulice, zapisovat do ISÚI jako případ stavebních objektů s vchody?
Tlačítko „Vchody…“ se v ISÚI použije pouze v případě, kdy je budova členěna na tzv. samostatné vchody.
 Vchody stavebního objektu
Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní přístup z ulice a které je přiděleno jedno číslo popisné nebo evidenční nebo jedno či více čísel orientačních.
(Řečeno jinými slovy: jedná se o samostatnou skupinu bytů či nebytových prostor, které mají společné jedny nebo více „dveří“). Pokud se ve Vámi uvedeném případě vchází z obou vchodů ke všem bytům v celém objektu, tlačítko „Vchody…“ se nepoužije a ke stavebnímu objektu se založí dvě adresní místa, která se budou lišit v ulici (případně v čísle orientačním).

 
11. Lze přiřadit vchody stavebnímu objektu s č.p., pokud v obci nemáme zavedeny ulice?
Samostatným vchodem se rozumí část stavebního objektu, která má vlastní vstup z ulice, veřejného prostranství či jiné pozemní komunikace, zpřístupňující byty nebo další prostory a zařízení stavebního objektu určené k jiným účelům než obytným, nacházející se v této části stavebního objektu. Pokud se stavební objekt dělí na vchody, musejí být alespoň dva. Každý vchod musí mít přiřazeno adresní místo.
Každá budova se označuje pouze jediným číslem popisným nebo evidenčním, k rozlišení vchodů se proto použijí čísla orientační (případně dodatky čísel orientačních). Označení budov čísly orientačními čísly slouží k usnadnění orientace v jednotlivých ulicích (§ 31 odst. 4 zákona o obcích).  
Z toho vyplývá, že pro zavedení více adresních míst pro jeden stavební objekt s číslem domovním je nutné, aby měla obec zavedenou uliční síť a následně orientační čísla v rámci jednotlivých ulic, resp. nelze přiřadit vchody stavebnímu objektu s č.p., pokud v obci nejsou zavedeny ulice spolu s orientačními čísly (v případě zavedení vchodů do stejné ulice). Zavedení ulic (i samotné přidělení čísel orientačních) znamená změnu adresy. Občané, kterým se tímto úkonem změní adresa trvalého pobytu, budou muset podstoupit výměnu občanských průkazů z moci úřední.

 
12. Bylo vydáno stanovisko k užívání stavby: přístavba rodinného domu, byl vyhotoven nový geometrický plán přístavby. Je nutno tuto změnu stavby zadávat do RÚIAN? Adresní místo se nemění, definiční bod stavebního objektu se také nemění, mění se pouze půdorys domu, zastavěná plocha a obestavěný prostor, žádné další parametry.
V takovém případě je třeba zapsat do ISÚI změněné technickoekonomické atributy (TEA) a v podkladech uvést odkaz na příslušnou listinu (např. kolaudační souhlas).

Obecně po stavebních úpravách, kdy dojde k přístavbě nebo nástavbě, editor opraví (případně doplní) příslušné TEA konkrétního stavebního objektu tak, aby byly v souladu s dokumentací. Přístavba se nezapisuje jako nový stavební objekt, ale dochází ke změně prvku „stavební objekt“. Datum dokončení SO zůstává nezměněn (přístavba, rekonstrukce).

 
13. Počet podlaží
TEA SO byly migrovány do RÚIAN z registru sčítacích obvodů a budov ve správě ČSÚ. V RÚIAN se v souladu s § 34 odst. 1 písm. f) zákona o základních registrech uvádí počet všech podlaží (nadzemních i podzemních). Počtem všech podlaží budovy rozumí součet všech podlaží v budově. Je-li budova celá podsklepená, pak se započítává i toto podzemní podlaží. Obyvatelné podkroví (zpravidla u rodinných domů) se považuje za nadzemní podlaží.

 
14. Zadávání počtu bytů v TEA v případě ubytovacího zařízení
U příslušného stavebního objektu v TEA se uvádí jen počet bytových jednotek, které byly na základě kolaudačního rozhodnutí k příslušné stavbě povoleny k užívání – typ: „bytová jednotka“.
V případě povolení užívání typu „ubytovna“ se tyto prostory do celkového počtu bytů nezahrnují.

 
15. Definice pro zastavěnou plochu, podlahovou plochu a obestavěný prostor v TEA
V zásadě je potřeba při editaci těchto údajů v ISÚI vycházet z příslušné dokumentace ke stavbě, kde jsou tyto plochy uvedeny nebo je potřeba si je projektantem nechat uvést. Obsah dokumentace staveb je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Definice TEA jsou uvedeny v dokumentu „Definice technickoekonomických atributů stavebních objektů dokument ve formátu PDF“.

Zastavěná plocha:
Zastavěnou plochou stavebního objektu se rozumí plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce obvodových konstrukcí všech nadzemních i podzemních podlaží do vodorovné roviny. Plochy lodžií a arkýřů se započítávají.

Podlahová plocha:
Podlahová plocha budovy představuje celkovou využitelnou podlahovou plochu budovy (vč. půdy). Do této plochy se nezahrnují stavební plochy (např. plochy nosných, dělících nebo jiných konstrukcí – sloupy, pilíře, příčky, komíny).

Obestavěný prostor:
Obestavěný prostor budovy je součet obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy.

Informace o obestavěném prostoru a zastavěné ploše je jedním z údajů o stavbě v dokumentaci stavby (viz obsah dokumentace podle vyhlášky č. 499/2006 Sb.). Podlahová plocha zpravidla odpovídá ploše užitné, která je také obsahem dokumentace stavby.

 
16. V Přehledu prvků v ISÚI se při vyhledávání prvku „stavební objekt“ objeví filtr, který nabízí mj. možnost výběru „Typ stavebního objektu“. Jaké údaje zde mám vyplnit?
Vyplní se číselný údaj, který je v souladu s bodem 3 přílohy katastrální vyhlášky (viz následující tabulka).

Číselné označení typu stavebního objektu:
Typ stavebního objektu Název
1 stavební objekt s číslem popisným
2 stavební objekt s číslem evidenčním
3 stavební objekt bez čísla popisného nebo evidenčního


 
17. Může existovat více stavebních objektů na jedné parcele? Kdo rozhodne v případě souvisejících objektů, zda se jedná o jediný objekt či zda jde o několik stavebních objektů?
A) Stavební objekt na více parcelách
Stavební objekt může být v KN evidován na více parcelách pouze v případě pozemků různých vlastníků nebo v případě, kdy byl postaven na více pozemcích s různými údaji o právech nebo s různými údaji s právy souvisejícími nebo část stavby zasahuje do pozemku s druhem pozemku vodní plocha (např. mlýn, stavba zčásti na pilotech ve vodním toku), lesní pozemek, popř. u skleníku na zemědělském pozemku.
V případě, že stavební objekt stojí na více pozemcích, uvede se v RÚIAN parcelní číslo pozemku, na kterém se nachází nejvýznamnější část stavebního objektu (tzv. identifikační parcela). Pokud očíslovaný stavební objekt leží na hranici obcí, pak musí být identifikační parcela z toho katastrálního území, které patří do obce, respektive části obce, v rámci které mu bylo přiděleno číslo popisné či evidenční, a to i kdyby větší část stavebního objektu ležela na území sousední obce.
Definiční bod stavebního objektu se umístí do identifikační parcely, pokud možno do těžiště stavby.

B) Více stavebních objektů na jedné parcele
V RÚIAN je možné evidovat více stavebních objektů na jedné parcele. V případě číslovaných stavebních objektů jejich počet není omezen. Omezení je nastaveno pouze u nečíslovaných stavebních objektů, kdy nelze na jedné parcele evidovat dva nečíslované objekty. Při snaze o zápis dvou nebo více nečíslovaných stavebních objektů na stejnou parcelu se ve Výsledcích kontrol vypisuje hláška "Nelze zapsat více stavebních objektů bez č.p./č.ev. na jedné parcele.“. Kombinace nečíslovaného a číslovaného stavebního objektu na jedné parcele v ISÚI/RÚIAN je možná, ale pouze s tou podmínkou, že předmětem evidence v KN je nečíslovaný stavební objekt.

Pokud na jednom pozemku (parcele KN) existuje více stavebních objektů, v katastru nemovitostí je evidován pouze jeden z nich, a to ten, který je  stavbou hlavní, zatímco ostatní stavební objekty, které jsou jeho příslušenstvím, evidovány v KN nebudou. Pokud by se jednalo o dvě hlavní stavby, které obě jsou předmětem evidence v KN, musí dojít k rozdělení pozemku (parcely) tak, aby každý ze stavebních objektů byl evidován na samostatné parcele.

Existence více stavebních objektů na jedné parcele může být i chybou, může se jednat o tzv. duplicitně zapsané stavební objekty.  V Aplikaci pro kontroly dat RÚIAN je proto zařazena sestava č.4 „Duplicitní definiční body u SO“ a č.5 „SO se shodnou parcelou“.

C) Kdo rozhodne, zda se jedná o jeden či více stavebních objektů?
Na otázku, zda se jedná o jediný objekt či zda jde o několik stavebních objektů, by měl odpovědět vždy stavební úřad. Ze zákona o základních registrech, v návaznosti na katastrální zákon a zákon o obcích, lze dovodit, že stavebním objektem se rozumí budova. Podle zákona o obcích i podle zákona o hlavním městě Praze se číslo popisné nebo číslo evidenční přiděluje budově. Stavební objekt v RUIAN musí být tedy vždy budovou. Podle katastrálního zákona se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. Podle stavebních předpisů (vyhláška č. 268/2009 Sb.) se rozumí „budovou nadzemní stavba včetně její podzemní části prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešní konstrukcí“. Podle zákona o oceňování majetku (zákon č. 151/1997 Sb.) se budovou rozumí pozemní  „stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory“. Z uvedeného vyplývá, že stavebním objektem (hlavní stavbou s číslem popisným nebo evidenčním) je vždy jedna budova, která je prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi.

 
18. Kdo a v jaké lhůtě zapisuje do RÚIAN odstranění stavby a jak se o něm dozví?
Stavební objekt Vlastník stavby… Stavební úřad… Obec…
Nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení, stavba však obsahuje azbest. oznámí stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu (§ 128 SZ) a skutečné odstranění (§ 131a SZ) po oznámení o odstranění sdělí obci zruší stavební objekt a příslušná adresní místa v RUIAN
Nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení a stavba  neobsahuje azbest. požádá obec o zápis odstranění stavby v ISÚI (ve vlastním zájmu pro změnu přiznání daně z nemovitosti)
 
  zruší SO v RUIAN
 
Vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení. oznámí stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu (§ 128 SZ) a skutečné odstranění (§ 131a SZ) po oznámení od vlastníka (§ 131a stavebního zákona) zruší stavební objekt a příslušná adresní místa v RUIAN  
 
Pokud se jedná o číslovaný stavební objekt, při zániku budovy obecní úřad přidělená čísla zruší (viz § 31a odst. 4 zákona o obcích).

Zrušení stavebního objektu a příslušných adresních míst se provádí v rámci stejného návrhu změny, a to do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se editor o skutečnosti dozví. Obec v této souvislosti nevydává žádné rozhodnutí. K očíslování, přečíslování nebo zrušení číslování budovy dochází zápisem do RÚIAN (viz § 31a odst. 7 zákona o obcích).

Vyhláška č. 359/2011 Sb. stanovuje, že „Technickoekonomický atribut měsíc a rok odstranění zapíše editor do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o odstranění stavebního objektu dozví.“ (§ 12 odst. 3). Termín odstranění stavebního objektu se do ISÚI zapisuje jako konkrétní datum. Bez vyplnění tohoto atributu není možné stavební objekt zrušit.

Po schválení Návrhu změny, ve kterém editor uvede chybné datum odstranění stavebního objektu, již nelze tento údaj změnit (opravit). V příslušné dokumentaci ke stavbě si tuto skutečnost poznamená.

Pokud není známo datum odstranění stavebního objektu a nedochovaly se žádné dokumenty, na jejichž základě by bylo možné datum určit, lze zapsat datum, ke kterému editor informaci o odstranění (neexistenci) stavebního objektu získal vlastním zjištěním.

V případě, že stavební objekt ve skutečnosti nikdy neexistoval, uvede se datum odstranění 30. 6. 2011 (datum úvodního naplnění dat do RÚIAN).

Pokud je odstraněná stavba evidována v katastru nemovitostí, je vlastník povinen oznámit do 30 dnů zánik budovy k zápisu do katastru nemovitostí [§ 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona].
 

 
19. Jsme povinni nechat si udělat upgrade našeho softwaru na vyplňování technickoekonomických atributů stavebních objektů pro ČSÚ a ISÚI od stejné firmy jako doposud, přestože to nemáme ve smlouvě?
Povinností to není. Bude se jednat o způsob, jak v jedné aplikaci zadávat údaje potřebné pro
a) vnitřní agendu stavebního úřadu,
b) Český statistický úřad a
c) RÚIAN/ISÚI.
Tím by ve výsledku mělo dojít k časové úspoře a k vyššímu uživatelskému komfortu.

OVM, které má zájem editovat údaje v ISÚI prostřednictvím webových služeb, musí splnit konkrétní podmínky. Tyto podmínky jsou stručně popsány v dokumentu "Zprovoznění editačních webových služeb ISÚI", který je zveřejněn na stránkách https://ruian.cuzk.cz pod odkazem Editační webové služby ISÚI.

 
20. Pokud v ISÚI zruším stavební objekt dojde automaticky ke zrušení také v katastru nemovitostí?
Stavební objekt se v katastru nemovitostí zruší na základě:
•    ohlášení vlastníka budovy nebo vlastníka pozemku, na kterém je budova evidována (§ 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona), nebo
•    výsledků revize údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (§ 35 katastrálního zákona), nebo
•    výsledků zjišťování průběhu hranic pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním podle skutečného stavu v terénu (§ 42 katastrálního zákona), nebo
•    zjištění, že stavba, která byla dříve vedena v RÚIAN, byla z RÚIAN vymazána (§ 32 odst. 1 písm. b) katastrálního zákona).

Pokud vám vlastník stavebního objektu oznámí reálné odstranění tohoto objektu (§ 131a stavebního zákona), zrušíte jej v ISÚI spolu s navázanými adresními místy. Současně doporučujeme upozornit vlastníka na povinnost ohlásit tuto změnu katastrálnímu úřadu do 30 dnů od odstranění objektu (§ 37 odst. 1 písm. d) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí).

 
21. Pokud v ISÚI založím stavební objekt, promítne se to automaticky do ISKN?
Mezi ISÚI a ISKN fungují tzv. „interní reklamace“. Pokud v ISÚI založíte nový stavební objekt, do ISKN se generuje reklamace. Její zpracování se však váže na doložení potřebných dokumentů vlastníkem místně příslušnému katastrálnímu pracovišti.
Údaje o stavbě, která je součástí pozemku, se zapisují k pozemku jako jiný údaj katastru nemovitostí na základě ohlášení vlastníka pozemku formou zápisu jiných údajů katastru. Přílohou ohlášení je geometrický plán pro vyznačení obvodu stavby, která je hlavní stavbou na pozemku, pokud obvod stavby na pozemku s druhem pozemku „zastavěná plocha a nádvoří“ není zobrazen v katastrální mapě, nebo není shodný s hranicemi pozemku, na kterém je stavba postavena.

Před novelou zákona o základních registrech účinnou k 1. 1. 2017 bylo nutné dokládat také způsob využití stavebního objektu. Nyní se údaje o typu a způsobu využití stavebního objektu přebírají (ověřují) z RÚIAN.

Nelze postupovat obdobně jako v případě zrušení stavebního objektu. V RÚIAN nejsou vedeny žádné osobní údaje o fyzických ani právnických osobách. Údaje o vlastnictví jsou obsahem KN, zápis do KN nelze proto provést bez souvisejících podkladů.

 
22. Pokud v ISÚI změním stavební objekt dojde automaticky ke změně také v katastru nemovitostí?
Každá změna referenčního údaje stavebního objektu v ISÚI, který má obraz v KN (tzn. stavební objekt v ISÚI/RÚIAN je propojen můstkem s budovou v KN), vede k vygenerování reklamace na straně ISKN. V případě změny spočívající v typu a způsobu využití stavebního objektu nebo v příslušnosti stavebního objektu do části obce, dochází na straně ISKN k automatickému přebírání těchto informací. V případě ostatních změn je na straně ISKN posuzována oprávněnost konkrétní reklamace a ke zpracování dochází „ručně“. Systém reklamací nenahrazuje povinnost vlastníka ohlašovat katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jeho nemovitosti (viz § 37 odst. 1 písm. d) katastrálního zákona).

 
23. Je stavební úřad zodpovědný za zápis technickoekonomických atributů, ke kterému stavebník nedodal aktuální podklady?
Pokud stav technickoekonomických atributů (TEA) neodpovídá skutečnosti proto, že stavebník k jejich zápisu do ISÚI nedodal aktuální podklady (např. neoznámil zavedení vodovodní přípojky), nejsou editoři ISÚI ze stavebních úřadů za tento stav odpovědní. Platí zde ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona o základních registrech, podle kterých „Editor je zodpovědný za to, že jím zapsané referenční údaje (obdobně platí i pro TEA) jsou v souladu s údaji uvedenými v dokumentech, na jejichž základě jsou údaje do příslušného základního registru zapsány; orgány veřejné moci, fyzické a právnické osoby jsou povinny poskytnout editorovi potřebnou součinnost k plnění jeho úkolů tím, že mu poskytnou údaje a podklady potřebné pro ověření správnosti zpracovávaných údajů.

 
24. Způsob využití stavebního objektu
Výčet způsobů využití stavebního objektu, který se nabízí v ISÚI, vychází z přílohy katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb. Blíže viz následující tabulka.
Kód Způsob využití stavebního objektu uvedený v ISÚI Název způsobu využití stavby dle katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb.
2 zemědělská usedlost zemědělská usedlost
6 bytový dům bytový dům
7 rodinný dům rodinný dům
8 stavba pro rodinnou rekreaci stavba pro rodinnou rekreaci
9 stavba pro shromažďování osob stavba pro shromažďování
10 stavba pro obchod stavba pro obchod
11 stavba ubytovacího zařízení stavba ubytovacího zařízení
12 stavba pro výrobu a skladování stavba pro výrobu a skladování
13 zemědělská stavba zemědělská stavba
14 stavba pro administrativu stavba pro administrativu
15 stavba občanského vybavení stavba občanského vybavení
16 stavba technického vybavení stavba technického vybavení
17 stavba pro dopravu stavba pro dopravu
18 garáž garáž
19 jiná stavba jiná stavba
20 víceúčelová stavba víceúčelová stavba
21 skleník skleník
1 průmyslový objekt průmyslový objekt
3 objekt k bydlení objekt k bydlení
4 objekt lesního hospodářství objekt lesního hospodářství
5 objekt občanské vybavenosti objekt občanské vybavenosti
pozn.:zrušené způsoby využití

V ISÚI jsou uvedeny též zrušené způsoby využití (v tabulce označeny červeně), které není možné z technických důvodů odstranit.  Pokud existující stavební objekt má veden zrušený způsob využití, je řazen na konci seznamu/číselníku.  

Od verze ISÚI/RÚIAN 2.1, která byla instalována do produkce ve dnech 9. – 11. 12. 2016, platí při zadávání způsobů využití následující pravidla:
•    při vzniku nového SO editoři mohou zadat pouze platný způsob využití, neplatné způsoby využití zadat nelze;
•    při změně stavebního objektu, u kterého je veden platný způsob využití, nelze tento platný způsob využití změnit na neplatný;
•    při změně stavebního objektu, který má neplatný způsob využití, je editor varován, že měněný stavební objekt obsahuje neplatný způsob využití. Návrh změny však lze schválit, aniž by byl způsob využití změněn na platný.

Vzhledem k tomu, že novelou zákona o základních registrech, účinnou k 1. 1. 2017, se stal způsob využití dalším referenčním údajem RÚIAN, doporučujeme tam, kde je to možné, neplatné způsoby využití nahrazovat platnými.

Katastrální vyhláška obsahuje i jiné způsoby využití, např. přehrada, jez, stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna). Uvedené způsoby využití není možné v ISÚI zvolit. Jedná se o způsoby využití vázané na stavby vodních děl zapisovaných do katastru nemovitostí na základě § 20 odst. 1 vodního zákona. Primární stavbou zapisovanou do katastru nemovitostí je vodní dílo jako celek. Budovy postavené na vodním díle zapisovaném do katastru nemovitostí jsou stavbami na jiné stavbě a do katastru nemovitostí se proto nezapisují. Předmětem zápisu do RÚIAN mohou být takové budovy pouze v případě, že jim bylo přiděleno č.p. nebo č.ev. Do RÚIAN se však tyto budovy/stavební objekty nezapisují se způsobem využití vyhrazeným katastrální vyhláškou vodním dílům, je nutné použít jiný způsob využití např. stavbu technického vybavení nebo jinou stavbu.

Podle přílohy katastrální vyhlášky č. 357/2013 Sb., která vychází z ustanovení § 31 zákona     o obcích, je v ISÚI od července 2017 zavedena kontrola souladu kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu:

Pokud editor nastaví hodnoty, které jsou s přílohou katastrální vyhlášky v rozporu, zobrazí se při kontrole návrhu změny varování „Nepovolená kombinace způsobu využití a typu stavebního objektu“. Hlášení je typu WARNING (varování), návrh změny je tedy přesto možné předat ke schválení a schválit.

Údaj o způsobu využití stavebního objektu je referenční a povinná položka, proto byla v Aplikaci pro kontroly dat RÚIAN doplněna sestava č.8 "SO bez vyplněného způsobu využití".

 
25. Pokud stavebník požádá o změnu způsobu využití a stavební úřad změnu schválí a provede v ISÚI, dojde automaticky i ke změně v katastru nemovitostí?
Ano. V souvislosti s novelou zákona o základních registrech (účinnou k 1. 1. 2017) bylo zajištěno přebírání způsobu využití stavebních objektů jako referenčního údaje z ISÚI/RÚIAN do ISKN.

Rozpor mezi způsobem využití vedeným u budovy v ISKN a způsobem využití u spárovaného stavebního objektu v RÚIAN je na straně ISKN řešen prostřednictvím nového typu reklamace.

 
26. Podpora ČÚZK
Pokud jste nenalezli odpovědi na své otázky, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:
Telefon:    28404 4455
Kontaktní formulář Helpdesk


Helpdesk z aplikace ISÚI (funkční pouze z produkční verze):
Helpdesk
Při zasílání dotazu vždy uvádějte konkrétní informace o daném případu a detailní informace o problémovém prvku/návrhu změny. Může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.

Další související dokumenty jsou vystaveny na internetových stránkách https://ruian.cuzk.cz.