Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)

FAQ - Obecné metodické dotazy

Seznam FAQ

1. Jaké stavební objekty se zapisují do RÚIAN?
2. Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje obecní úřad?
3. Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje stavební úřad?
4. Zapisují do RÚIAN také speciální, vojenské a jiné stavební úřady?
5. Zapisuje do RÚIAN také krajský úřad?
6. V jakých rolích se mohou do ISÚI přihlásit jeho externí uživatelé?
7. Lze pro využívání jedním uživatelem sloučit agendové činností role Obce a Stavebního úřadu, příp. speciálního a vojenského stavebního úřadu?
8. Jakých údajů se týká veřejnoprávní smlouva?
9. Požádá-li obec A obec B o uzavření veřejnoprávní smlouvy na editaci údajů v RÚIAN, může obec B odmítnout? Pokud ano, jaký další postup doporučujete obci A?
10. Reklamace nesprávných údajů
11. Přístupnost údajů UIR-ADR (Územně identifikační registr adres)
12. Jak zjistím, která data je třeba čistit/opravit a jakým způsobem?
13. Vymezení správních obvodů stavebních úřadů
14. Jak postupovat v případě, kdy stavba (resp. areál) leží ve správním obvodu více stavebních úřadů?
15. Jak se stavební úřad dozví, že obec, kterou má v územní působnosti, zapsala do ISÚI stavební objekt?
16. Kde najdu důležité informace související s editací v ISÚI/RÚIAN?
17. Podpora ČÚZK

Dokument "FAQ - Obecné metodické dotazy" ke stažení v PDF formátu dokument ve formátu PDF 

Aktualizováno: 7. 10. 2021

 

Seznam zkratek a pojmů:

Pojem/zkratka

Vysvětlení

ČÚZK

Český úřad zeměměřický a katastrální

DCU

definiční čára ulice

ISKN

Informační systém katastru nemovitostí

ISÚI

Informační systém územní identifikace

KN

Katastr nemovitostí

PSČ

poštovní směrovací číslo

RÚIAN

Základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí

ÚIR-ADR

Územně identifikační registr adres

VDP

Veřejný dálkový přístup


 

FAQ - otázky a odpovědi

1. Jaké stavební objekty se zapisují do RÚIAN?
Stavebním objektem se rozumí dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční (§ 29 odst. 1 písm. c) zákona o základních registrech).
Podle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) se budovou rozumí nadzemní stavba spojená se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (§ 2 písm. l).
Zákon o obcích se v případě definice budovy odkazuje na § 3 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, podle kterého se budovami rozumí stavby prostorově soustředěné a navenek převážně uzavřené obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory.

 
2. Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje obecní úřad?
Podle § 42 až 44 zákona o základních registrech obec zapisuje údaje o:
-    ulici (§ 43 odst. 4 ZZR);
-    stavebním objektu, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu (blíže v dokumentu Zápisy stavebních objektů obcemi dokument ve formátu PDF);
-    adresním místu, jestliže nevzniká, nemění se nebo nezaniká spolu se stavebním objektem vyžadujícím stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu (identifikační údaje pro zápis adresního místa jsou definovány v § 14 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.). Jedná se například o doplnění orientačního čísla nebo doplnění vazby adresního místa na nově pojmenovanou ulici.

Kromě zápisu těchto údajů má obec, podle § 43 zákona o základních registrech, povinnost sdělit správci registru (ČÚZK) údaje o:
-    definiční čáře ulice;
-    městském obvodu nebo městské části, je-li obec územně členěným statutárním městem;
-    městské části a správním obvodu (v případě hl. m. Prahy).
 Tyto údaje obec zasílá do datové schránky ČÚZK (ID: uuaaatg). Využijte zveřejněný dokument „Technické požadavky na formu sdělení obce správci registru dokument ve formátu PDF“, vč. vzorů sdělení.
Způsob, jakým obce poskytují ČÚZK lokalizační údaje územních prvků a územně evidenčních jednotek je obsahem vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

Starosta do RÚIAN dále zapisuje údaje o vymezení volebních okrsků, včetně jejich změn (§ 26 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb.). Volební okrsky jsou v RÚIAN vedeny jako účelové územní prvky. K zápisu o vymezení volebních okrsků do RÚIAN došlo dne 31. prosince 2013 (viz Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 369 ze dne 25. listopadu 2013).
Detailní informace k problematice vymezování volebních okrsků jsou uvedeny v bloku Volební okrsky na https://ruian.cuzk.cz.
 

 
3. Jaké údaje a na základě jakého zákona zapisuje stavební úřad?
Podle § 42 zákona o základních registrech zapisuje stavební úřad údaje o stavebním objektu, který vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu.
Zapisovanými údaji o stavebním objektu jsou:
-    identifikační údaje (část obce a č.p./č.ev. nebo údaj o tom, že se č.p./č.ev. nepřiděluje);
-    údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky (katastrální území, parcela, v případě statutárních měst také vazba na MOMC), v případě číslovaných stavebních objektů vazba na územně evidenční jednotku část obce;
-    definiční bod stavebního objektu;
-    typ stavebního objektu (č.p./č.ev. nebo bez č.p./č.ev.);
-    způsob využití;
-    technickoekonomické atributy.

Údaje o hranici stavebního objektu a typu a způsobu ochrany nemovitosti nezapisuje stavební úřad, ale jsou přebírány z Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN).

Stavební úřad, podle § 44 odst. 2 zákona o základních registrech, dále zapisuje údaje o adresním místě (vzniká-li, mění se nebo zaniká současně se stavebním objektem). Identifikační údaje pro zápis adresního místa jsou definovány v § 14 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí.

 
4. Zapisují do RÚIAN také speciální, vojenské a jiné stavební úřady?
V § 42 odst. 1 zákona o základních registrech je stanoveno, že „Identifikační údaje stavebního objektu a údaje o jeho vazbách na ostatní územní prvky a na územně evidenční jednotku část obce zapisuje editor těchto údajů, kterým je příslušný stavební úřad“.

Do RÚIAN tedy zapisují také speciální, vojenské a jiné stavební úřady. Zapisují takové stavební objekty, které vyžadují stavební povolení nebo ohlášení a které dle § 29 odst. 1 písm. c) zákona o základních registrech:
a) jsou zapisovány do katastru nemovitostí jako dokončená budova, nebo
b) jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční.

Přehled speciálních, vojenských a jiných stavebních úřadů a zapisovaných staveb je uveden v následující tabulce:
 
Ustanovení stavebního zákona Příslušný stavební úřad Ustanovení zvláštního právního předpisu Typ staveb zapisovaných do RUIAN
§ 15 odst. 1 písm. a) Úřad pro civilní letectví § 36 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví Stavba (budova) sloužící k zajištění leteckého provozu.
§ 15 odst. 1 písm. b) Drážní správní úřad § 7 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách Stavby dráhy, které jsou budovami (např. releový domek).  
Pozn. stavby na dráze přešly s účinností od 1. 1. 2018 do věcné působnosti obecných stavebních úřadů.
§ 15 odst. 1 písm. c) Silniční správní úřad § 16 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Stavby ve věcné působnosti speciálního stavebního úřadu, kterým je silniční správní úřad, se do RUIAN do 31. 12. 2017 nezapisovaly, neboť nesplňovaly definici stavebního objektu zapisovaného do RÚIAN podle § 29 odst. 1 písm. c) zákona o základních registrech. Se zavedením společného řízení ukončeného společným povolením, nelze vyloučit případy staveb (budov), které by měly být zapsány do RÚIAN tímto speciálním stavebním úřadem (předpokládá se však, že se bude jednat o výjimečné případy).
§ 15 odst. 1 písm. d)  [Vodoprávní stavební úřady]
 
 
Odbor ŽP krajského úřadu § 107 odst. 1 písm. x) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů čistírny odpadních vod sloužící k nakládání s vodami podle písmene § 107 odst. 1 písm. k) vodního zákona, a pokud si to vyhradí i k dalším vodním dílům s tímto nakládáním spojeným*
Odbor ŽP ORP § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů provozní objekty na vodohospodářské infrastruktuře (objekty čistíren odpadních vod, úpravny vody, vodojemy*)
Újezdní úřady § 105 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů provozní objekty na vodohospodářské infrastruktuře (objekty čistíren odpadních vod, úpravny vody, vodojemy*)
§ 16 odst. 1 Újezdní úřady § 35 odst. 1 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky stavební objekty zapisované do RUIAN, které leží na území vojenského újezdu
§ 16 odst. 2 písm. a) Ministerstvo obrany viz stavební zákon stavby (budovy) důležité pro obranu státu mimo území vojenských újezdů, které slouží nebo mají sloužit k zajišťování obrany státu a jsou zřizovány Ministerstvem obrany nebo právnickou osobou jím zřízenou nebo založenou
§ 16 odst. 2 písm. b) Ministerstvo vnitra viz stavební zákon Stavby (budovy) pro bezpečnost státu, kterými se rozumí stavby nebo jejich části sloužící k plnění úkolů Ministerstva vnitra, organizačních složek státu zřízených Ministerstvem vnitra, Policie České republiky, Policejní akademie České republiky, Hasičského záchranného sboru České republiky, Úřadu pro zahraniční styky a informace a Bezpečnostní informační služby s výjimkou staveb nebo jejich částí převážně užívaných pro účely bytové nebo rekreační, a u staveb sloužících k plnění úkolů Národního bezpečnostního úřadu.
§ 16 odst. 2 písm. c) Ministerstvo spravedlnosti viz stavební zákon Stavby (budovy) sloužící k plnění úkolů Ministerstva spravedlnosti a staveb pro služební účely Vězeňské služby a jejích organizačních složek.
§ 16 odst. 2 písm. d) Ministerstvo průmyslu a obchodu viz stavební zákon Stavby (budovy) k účelům těžby, zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a u staveb jaderných zařízení.
§ 17 odst. 1 Ministerstvo pro místní rozvoj viz stavební zákon Stavby (budovy) technicky zvlášť obtížné nebo neobvyklé nebo opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí.
§ 16 odst. 3 Obvodní báňské úřady viz stavební zákon Stavby (budovy), které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, včetně staveb úložných míst pro těžební odpad, a skladů výbušnin, s výjimkou staveb náležejících do působnosti Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
* předmětem zápisu do RÚIAN nejsou vodní díla (přehrady, hráze, jezy atd.)

 
5. Zapisuje do RÚIAN také krajský úřad?
Ano, krajský úřad je editorem RÚIAN z pozice:
1)     obecného stavebního úřadu (§ 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů);
2)    speciálního stavebního úřadu (blíže viz dotaz 4).

 
6. V jakých rolích se mohou do ISÚI přihlásit jeho externí uživatelé?
Role definují rozsah editačních práv uživatele aplikace ISÚI a dělí uživatele do těchto skupin:
•    Zapisovatel – uživatel, který zadává návrhy změn a řeší reklamace (zkratka EDI).
•    Schvalovatel – uživatel, který schvaluje zapisovatelem zadané návrhy změn (SCH).
•    Distributor – uživatel, který má právo odebrat (u agendy Obec nebo Stavební úřad) zapisovateli nebo schvalovateli návrh změny nebo reklamaci (DEX). Pokud si některý uživatel převezme návrh změny k vyřízení, ostatní uživatelé do něj nemohou zasáhnout. V případě, že tento uživatel odejde na dovolenou nebo změní zaměstnání, je třeba, aby situaci napravil distributor. Z tohoto pohledu je zavedení uživatelské role Distributor nutností.
•    Starosta – uživatel s právem editovat a schvalovat návrhy změn volebních okrsků (STA).

 
7. Lze pro využívání jedním uživatelem sloučit agendové činností role Obce a Stavebního úřadu, příp. speciálního a vojenského stavebního úřadu?
Nelze. Důvodem je částečně odlišná funkčnost aplikace ISÚI a obvykle rozdílný rozsah územní působnosti vykonávaných agendových činnostních rolí.

 
8. Jakých údajů se týká veřejnoprávní smlouva?
Editační povinnosti obcí a stavebních úřadů jsou dány zákonem o základních registrech. Pokud některá (zpravidla menší) obec není personálně schopna v RÚIAN/ISÚI zajistit editaci, může tyto povinnosti veřejnoprávní smlouvou převést na jinou obec ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností (viz § 63 odst. 1 zákona o obcích). Obecně platí, že každé rozložení editačních povinností, které neodpovídá zákonu, by mělo být upraveno smlouvou.

 
9. Požádá-li obec A obec B o uzavření veřejnoprávní smlouvy na editaci údajů v RÚIAN, může obec B odmítnout? Pokud ano, jaký další postup doporučujete obci A?
Smlouva je dvoustranný (vícestranný) právní úkon, který musí být učiněn svobodně a vážně, určitě a srozumitelně, jinak je neplatný. Z toho vyplývá, že žádná obec nemůže nutit druhou obec k uzavření veřejnoprávní smlouvy. Jestliže nějaká obec odmítne smlouvu uzavřít, pak musí v této věci dotčená obec oslovit obec jinou. Podle § 63 odst. 1 zákona o obcích je možno uzavřít veřejnoprávní smlouvu, podle níž budou orgány jedné obce vykonávat přenesenou působnost nebo část přenesené působnosti pro orgány jiné obce pouze tehdy, pokud obě obce vykonávají přenesenou působnost ve stejném správním obvodu obce s rozšířenou působností. K uzavření veřejnoprávní smlouvy je třeba souhlasu krajského úřadu.
Praktický postup delegování správy ISÚI je popsán v dokumentu „Nastavení přihlašování do ISÚI přes JIP v Seznamu OVM“, který je zveřejněn na stránkách ČÚZK https://ruian.cuzk.cz.

 
10. Reklamace nesprávných údajů. Bude registr územní identifikace poskytovat rozhraní na příjem reklamací jím evidovaných dat?
Orgán veřejné moci může zaslat reklamaci do ISÚI prostřednictvím svého agendového informačního systému a systému ISZR. Jedná se o službu E53 (isuiReklamujPrvek), která je volně dostupná od 15. 3. 2012. ISÚI dohledá příslušného editora a o nesouladu ho uvědomí.

Uživatelé mimo OVM, kteří zjistí v RÚIAN chybný údaj, by se měli obrátit na příslušného editora daného referenčního údaje, tzn. kontaktovat ten úřad, který je oprávněn referenční údaj editovat (zapisovat). Případně mohou zaslat reklamaci prostřednictvím reklamačního formuláře RÚIAN, reklamace bude automaticky předána přímo editorovi do ISÚI.

Editory dat RÚIAN jsou:
•    obce;
•    stavební úřady;
•    katastrální úřady;
•    Český statistický úřad;
•    Český úřad zeměměřický a katastrální (reklamace údajů je možno posílat do datové schránky ČÚZK „uuaaatg“).

Občan může také doložit chybu orgánu veřejné moci, který s daným údajem pracuje. Tím vznikne oprávněná pochybnost o správnosti evidovaného údaje a orgán veřejné moci uvědomí příslušného editora (§ 5 odst. 2 zákona o základních registrech) prostřednictvím výše uvedené služby E53.

Na stavební úřady se generují následující typy reklamací:
 
-    Doplnění stavebního objektu;
-    Oprava stavebního objektu;
-    Zrušení stavebního objektu;
-    Změna identifikační parcely stavebního objektu;
-    Oprava definičního bodu stavebního objektu.

Na obce se generují následující typy reklamací:
 
-    Doplnění ulice;
-    Oprava ulice;
-    Zrušení ulice;
-    Doplnění adresy;
-    Oprava adresy;
-    Zrušení adresy.

Pro řešení reklamací použijte dokument Řešení reklamací dokument ve formátu PDF.

 
11.     Přístupnost údajů UIR-ADR (Územně identifikační registr adres). Využíváme služeb UIR – ADR, kde si lze volně vyhledávat v číselníku katastrálních území, v parcelních číslech, zjišťovat kód budov nebo čísla popisná. Je toto možné i po zavedení základních registrů?
Po spuštění základních registrů (k 1. 7. 2012) tuto úlohu převzala aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP - https://vdp.cuzk.cz/) do RÚIAN. Od okamžiku, kdy byla zahájena editace údajů o adresách v ISÚI (srpen 2011), již v UIR-ADR nebyla prováděna editace a UIR-ADR přebíral změnové soubory z ISÚI. Služba UIR-ADR byla ukončena k 31. 12. 2016.

 
12. Jak zjistím, která data je třeba čistit/opravit a jakým způsobem?
V lednu 2016 byly nahrazeny kontrolní sestavy doposud zveřejňované v sekci 3. Kontroly dat ISÚI/RÚIAN aplikací na vyhledání chybných údajů nebo údajů, u nichž vznikla oprávněná pochybnost o jejich správnosti: Aplikace pro kontroly dat RÚIAN. Zde jsou k dispozici i popisy jednotlivých kontrol a návody k řešení. V současné době je zveřejňováno osm vybraných kontrol. Všechny opravy údajů je potřeba provádět přímo v ISÚI, aktualizace kontrolních sestav se provádí jednou měsíčně.

 
13. Vymezení správních obvodů stavebních úřadů
Podle novely stavebního zákona účinné od 1. 1. 2018 „správní obvody obecných stavebních úřadů stanoví prováděcí právní předpis“ (§ 13 odst. 7), nicméně k datu aktualizace tohoto dokumentu vyhláška dosud nebyla publikována ve Sbírce zákonů. Povinnost ohlásit Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu změny v územní působnosti stavebních úřadů stanovená krajům zůstala zachována (viz § 13 odst. 5 stavebního zákona).
Do 31. 12. 2017 platilo, že obecné stavební úřady vykonávaly působnost ve správních obvodech, ve kterých vykonávaly působnost k 31. prosinci 2006.

 
14. Jak postupovat v případě, kdy stavba (resp. areál) leží ve správním obvodu více stavebních úřadů?
Krajský úřad řízení provede sám nebo stanoví, který stavební úřad řízení provede (viz § 13 odst. 4 stavebního zákona). Tentýž stavební úřad stavbu po jejím dokončení zapíše do RÚIAN.
Pro nastavení editačních práv pro zápis do ISÚI je třeba, aby stavební úřad, který stavbu kolauduje, zaslal příslušné rozhodnutí krajského úřadu prostřednictvím datové schránky na ČÚZK. Poté bude provedeno nastavení odpovídající územní působnosti pro kolaudující stavební úřad.

 
15. Jak se stavební úřad dozví, že obec, kterou má v územní působnosti, zapsala do ISÚI stavební objekt?
Pokud obec zapsala do ISÚI stavební objekt, který nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, může stavební úřad (pokud se s obcí nedohodne jinak), tuto informaci zjistit
a)    Výpis editace prvků za období v ISÚI (viz blok „Výpisy“ na úvodní obrazovce ISÚI)
b)    vyhledáním stavebního objektu přímo v ISÚI pomocí odkazu Přehled prvků (dostupného na kterékoli obrazovce ISÚI vpravo nahoře); přihlašovací jména zapisovatele a schvalovatele návrhu změny, kterým byl konkrétní stavební objekt založen, lze nalézt pod odkazem Poslední NZ po stisknutí tlačítka Historie NZ nebo pomocí tlačítka Detail hlavičky NZ, kde v Dalších podrobnostech je jasně uvedeno uživatelské jméno,
c)    vyhledáním stavebního objektu v aplikaci Veřejný dálkový přístup – VDP na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/stavebniobjekty/vyhledej,
d)     z datových sad výměnného formátu RÚIAN, které lze získat v aplikaci VDP na adrese https://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/vymennyformat/vyhledej.

V případě, že neznáte přesnou identifikaci stavebního objektu, doporučujeme ověřit si změny pomocí vyhledání širší skupiny stavebních objektů, nebo stažením přírůstků dat výměnného formátu od určitého data.

Příklad vyhledání stavebních objektů bez čísla domovního v příslušném k.ú.:

FAQ_vyhledani_prvku1.png

Příklad vyhledání číslovaných stavebních objektů v rámci konkrétní části obce:

FAQ_vyhledani_prvku2.png
 

 
16. Kde najdu důležité informace související s editací v ISÚI/RÚIAN?
Všechny důležité informace související s editací v ISÚI/RÚIAN najdete na https://ruian.cuzk.cz.
V úvodu jsou uživatelům ISÚI/RÚIAN k dispozici „Novinky“, ve kterých jsou aktualizovány důležité informace s datem zveřejnění. Pod novinkami najdete odkazy na samostatné aplikace, podstatný je Veřejný dálkový přístup, kde je možné prohlížet všechna data RÚIAN. V Aplikaci pro kontrolu dat je možné zjistit počet reklamací pro příslušné OVM, nebo statistiku chyb v rámci celé ČR. 
Celý web RÚIAN je rozdělen do několika oblastí, které jsou v levém menu vypsány tučně. V části Editační agendový systém ISÚI najdete detailní příručky, které popisují editaci prvků v ISÚI krok po kroku, nebo řešení konkrétních situací v ISÚI – viz odkaz Uživatelské postupy v ISÚI
V části Školení uživatelů ISÚI / RÚIAN / VDP najdete odkaz na UPK – program pro školení uživatelů ISÚI, který poslouží k vyzkoušení nebo jen k prohlédnutí editace v ISÚI. Dále je v této části možnost pro editory z obecních a stavebních úřadů přihlásit se na praktické školení ISÚI
Další metodické dokumenty s postupy zápisů či změn prováděných v ISÚI včetně požadavků na sdělení údajů od obcí jsou k dispozici v části Metodika a legislativa


 
17. Podpora ČÚZK
Pokud jste nenalezli odpovědi na své otázky, můžete se obrátit na podporu ČÚZK:
Telefon:    28404 4455
Kontaktní formulář Helpdesk

Helpdesk z aplikace ISÚI (funkční pouze z produkční verze):
Helpdesk
Při zasílání dotazu vždy uvádějte konkrétní informace o daném případu a detailní informace o problémovém prvku/návrhu změny. Může se tak významně zkrátit doba řešení Vašeho požadavku.

Další související dokumenty jsou vystaveny na internetových stránkách https://ruian.cuzk.cz.