Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud používáte služeb Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, adresa trvalého pobytu, adresa pro doručení, telefon (nepovinné), e-mail (nepovinné), státní občanství, číslo občanského průkazu nebo pasu.

Účel zpracování

Ochrana archiválií při jejich předkládání k nahlížení, poskytování služeb badatelny archivu (vyhotovování kopií archiválií), evidence archiválií přijatých formou daru.

Právní základ pro zpracování

V případech žádosti o nahlížení do archiválií je právním základem Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, který v § 35 stanoví, že pro účely ochrany archiválií jsou veřejné archivy oprávněny zpracovávat osobní údaje žadatelů o nahlížení, a to v předepsaném rozsahu a v předepsané podobě – v žádostech o nahlížení, tzv. badatelských listech. V případech žádosti o vyhotovení kopií archiválií jde o údaje sloužící k vyhotovení příjmového pokladního dokladu nebo faktury. V případech přijetí archiválií formou daru je povinnost vést předepsanou evidenci Národního archivního dědictví zakotvena v § 16 a 17 výše uvedeného zákona č. 499/2004 a podrobně je rozpracována v metodických pokynech Odboru archivní správy ministerstva vnitra.   

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Údaje jsou sděleny žadatelem o nahlížení do archiválií při osobní návštěvě badatelny archivu a založení badatelského listu, který je zároveň žádostí o nahlížení. V případě žádosti o vyhotovení kopií archiválií jsou údaje sděleny při podání žádosti. V případě darování archiválií jsou údaje sděleny při jejich převzetí archivem.

Plánovaná doba zpracování

Badatelské listy (žádosti o nahlížení) jsou vyhotovovány a vedeny pro příslušný kalendářní rok a jsou uchovávány po dobu 5 let od jejich uzavření. Poté jsou ve skartačním řízení zničeny. Stejně tak jsou ve skartačním řízení zničeny ve stanovených lhůtách i účetní a pokladní doklady. Identifikační údaje dárců archiválií jsou jako součást evidence Národního archivního dědictví uchovávány trvale.

Příjemci údajů

Údaje z badatelských listů třetím osobám nejsou poskytovány, údaje z evidence Národního archivního dědictví jsou poskytovány Odboru archivní správy ministerstva vnitra.

Předání údajů do třetích zemí

Údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služby, Zeměměřický úřad (kontaktní údaje ZÚ).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní osoba pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018