Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud máte zřízenou službu sledování změn, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, rodné číslo (není-li, pak datum narození), adresa místa trvalého pobytu (není-li, pak adresa bydliště), a v závislosti na zvoleném způsobu zasílání zpráv dále buďto e-mail nebo telefonní číslo nebo ID DS.

Účel zpracování

Poskytování služby sledování změn v katastru podle § 55 odst. 6 katastrálního zákona.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývající z § 55 odst. 6 katastrálního zákona. Služba je v souladu s § 19 odst. 1 vyhlášky o poskytování údajů z katastru nemovitostí poskytována osobám, které mají zapsáno věcné právo k dotčeným nemovitostem, nebo účastníkům řízení o takovém právu. Proto se zpracovávají osobní údaje ve stejném v rozsahu, v jakém jsou zpracovávány údaje o osobě vlastníka nebo jiného oprávněného (jméno a příjmení, titul, rodné číslo (není-li, pak datum narození), adresa místa trvalého pobytu (není-li, pak adresa bydliště)). )). K provozování služby jsou nezbytné také údaje určující, jakým způsobem mají být uživateli služby zasílány informace o změnách v katastru a zprávy provozního charakteru (výzva k úhradě, změna adresy, změna hesla, zpráva o aktivaci či ukončení služby). Takovými údaji jsou e-mail, nebo telefonní číslo nebo ID DS.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje jsou sděleny při založení zákaznického účtu žadatelem. Základní identifikační údaje jsou dále porovnávány a aktualizovány na základě údajů Základního registru obyvatel.

Plánovaná doba zpracování

V současné době není stanovena. S ohledem na možnost případných sporů souvisejících s poskytováním služby však musejí být údaje uchovávány i po případném ukončení jejího poskytování.

Příjemci údajů

Údaje o uživatelích této služby nejsou poskytovány.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služby, kterým Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK), zpracovateli těchto údajů jsou katastrální úřady.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
 
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018