Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud nakupujete prostřednictvím Geoportálu ČÚZK, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, bankovní spojení, e-mail a tel. číslo, IP adresa.

Účel zpracování

Poskytování služeb Geoportálu ČÚZK, tj. služeb elektronického obchodu (e-shop) a dalších služeb.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení) vyplývající zejména z § 6, § 10 a § 10c vyhlášky č. 31/1995 Sb. Zpracování je nezbytné pro účel vyřizování žádostí o data a služby v aplikaci e-shop Geoportálu ČÚZK. Pro účely případného vymáhání pohledávek v případě neuhrazení úplaty za poskytnuté údaje je zpracováván údaj o bankovním spojení. Pro účely zajištění bezpečnosti provozovaných internetových aplikací je zpracovávána IP adresa.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Údaje jsou sděleny uživatelem při založení zákaznického účtu.

Plánovaná doba zpracování

Doba zpracování je omezena na nezbytně nutné období pro zpracování a vyřízení žádosti. V případě poskytnutí souhlasu s dalším zpracováním osobních údajů, které umožní poskytovat aktualizovaná data se slevou – není doba zpracování omezena (končí odvoláním souhlasu uživatele). S ohledem na možnost případných sporů souvisejících s poskytováním dat a služeb však musejí být uchovávány i po případném ukončení jejího poskytování.

Příjemci údajů

Údaje o uživatelích této služby nejsou poskytovány.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je poskytovatel služby, kterým Zeměměřický úřad (kontaktní údaje ZÚ).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní osoba pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018