Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud vůči nám vystupujete jako uchazeč o zaměstnání (účastníte se výběrového řízení na obsazení služebního nebo pracovního místa), zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Výběrové řízení na obsazení služebního místa (do služebního poměru):
Jméno; příjmení; titul; den, měsíc, rok a místo narození; místo trvalého pobytu; adresa pro doručování, pokud je odlišná od adresy místa trvalého pobytu; nejvyšší dosažené vzdělání; studijní program v absolvovaném studijním oboru; státní občanství; výsledek lustrace dle zákona č. 451/1991 Sb.; údaj o trestní bezúhonnosti; telefonní číslo (nepovinný údaj); eMail nebo ID datové schránky (nepovinný údaj), další osobní údaje uvedené žadatelem v osobním životopise (předešlá zaměstnání, absolvované stupně vzdělání, absolvované kurzy, zájmy, osobní kompetence apod.).
Dále osobní údaje pro účely opatření výpisu z Rejstříku trestů služebním orgánem (nepovinné údaje): rodné příjmení; rodné číslo; stát narození; okres narození; obec narození.
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa (do pracovního poměru):
Osobní údaje uvedené žadatelem v osobním životopise (jméno; příjmení; titul; den, měsíc, rok a místo narození; místo trvalého pobytu; nejvyšší dosažené vzdělání; předešlá zaměstnání, absolvované stupně vzdělání, absolvované kurzy, zájmy, osobní kompetence apod.).

Účel zpracování 

Osobní údaje slouží k identifikaci uchazeče o zaměstnání a pro provedení výběru nejvhodnějšího uchazeče.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) nařízení) vyplývající z:
Výběrové řízení na obsazení služebního místa (do služebního poměru): § 45 odst. 2 a § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a z § 25 a 26 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
Výběrové řízení na obsazení pracovního místa (do pracovního poměru): § 30 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje jsou sděleny uchazečem o zaměstnání v rámci výběrového řízení. Údaj o trestní bezúhonnosti může být získán služebním orgánem prostřednictvím výpisu z Rejstříku trestů.

Plánovaná doba zpracování

Jste-li uchazečem, který BYL na základě výběrového řízení PŘIJAT do služebního nebo pracovního poměru, pak jsou Vaše údaje zpracovány po dobu trvání takového poměru, prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů. Uplatní se skartační lhůty stanovené spisovým a skartačním řádem a speciální skartační lhůty vyplývající z právních předpisů.
Jste-li uchazečem, který NEBYL na základě výběrového řízení PŘIJAT do služebního nebo pracovního poměru, pak jsou Vaše údaje zpracovány jen po dobu běhu výběrového řízení. Po jeho ukončení jsou údaje zlikvidovány.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je zeměměřický a katastrální inspektorát, který vyhlásil výběrové řízení, do nějž se hlásíte (kontaktní údaje ZKI).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v oblasti katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.

Datum poslední aktualizace: 20.06.2018