Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud vůči nám vystupujete jako účastník řízení o zřízení, přemístění, či zrušení značky bodů geodetických základů, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa místa trvalého pobytu, případně e-mail.

Účel zpracování

Vedení řízení o zřízení, přemístění, či zrušení značky bodů geodetických základů.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti vyplývající zejména z § 9, § 10 a § 17a, 17b a 17c zákona o zeměměřictví, a to při vedení správních řízení o zřízení, přemístění, či zrušení značky bodů geodetických základů. 
Zdroj, ze kterého údaje pocházejí: Údaje jsou sděleny účastníkem řízení, případně jsou jméno a adresa vlastníka dotčené nemovitosti převzaty z údajů v katastru nemovitostí.

Plánovaná doba zpracování

Doba zpracování je omezena na nezbytně nutné období pro vedení řízení, maximálně pak 2 měsíce. S ohledem na možnost navazujících řízení jsou údaje uchovávány i po ukončení řízení, a to po dobu 10 let.

Příjemci údajů

Údaje o účastnících řízení nejsou poskytovány. 

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů je Zeměměřický úřad (kontaktní údaje ZÚ).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.
 

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018