Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud se účastníte se námi pořádaného školení týkajícího se registru územní identifikace a dálkového přístupu k údajům katastru, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, obec nebo stavební úřad, který vysílá svého zaměstnance na školení, email, telefon.

Účel zpracování

Zajištění komunikace a poskytnutí služeb v souvislosti s pořádaným školením.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné moci. Takovým úkolem je vedení základního registru územní identifikace,adres a nemovitostí (RÚIAN) nebo poskytování dálkového přístupu k údajům katastru. K zajištění řádného provozu RÚIAN je třeba editory proškolit, rovněž v oblasti dálkového přístupu je nutné provádět školení odpovědných zástupců obcí a stavebních úřadů.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje jsou poskytnuty obcí nebo stavebním úřadem, který vysílá svého zaměstnance na školení.

Plánovaná doba zpracování

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 6 měsíců od provedeného školení.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů v evidenci účastníků školení je Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018