Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud podepisujete jménem právnické osoby a máte u katastrálního úřadu uložený podpisový vzor, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození.

Účel zpracování

Prokazování pravosti podpisu.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění našich právních povinností vyplývajících z katastrálního zákona a katastrální vyhlášky. Tyto údaje zpracovávány zejména na základě podle § 63 odst. 1 písm. b) katastrální vyhlášky.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z předloženého podpisového vzoru.

Plánovaná doba zpracování

Tyto údaje jsou uchovávány po dobu 7 let.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů v evidenci podpisových vzorů je Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK), zpracovateli těchto údajů jsou katastrální úřady.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní údaje pověřenec).

Poučení

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018