Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud jste zapsán v seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, adresa místa trvalého pobytu, rozsah úředního oprávnění a číslo položky v seznamu.

Účel zpracování

Vedení seznamu úředně oprávněných zeměměřický inženýrů.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení), a to povinnosti vést seznam osob, kterým bylo uděleno úřední oprávnění, v souladu s § 14 zákona o zeměměřictví. Jelikož je vedení tohoto seznamu právní povinností, není ke zpracování údajů v něm obsažených potřebný souhlas subjektu údajů, ani nelze požadovat jejich výmaz.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z žádosti o udělení úředního oprávnění a rozhodnutí o udělení úředního oprávnění.

Plánovaná doba zpracování

Bez omezení.

Příjemci údajů

Seznam osob, kterým bylo uděleno úřední oprávnění, je podle § 14 odst. 7 zeměměřického zákona veřejný, proto mohou být tyto údaje poskytnuty komukoliv, kdo o to požádá.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje mohou být v souladu s čl. 49 odst. 1 písm. g) GDPR předány do třetích zemí za stejných podmínek jako v předchozím odstavci.

Správce údajů

Správcem osobních údajů zapsaných v seznamu osob, který bylo uděleno úřední oprávnění, je Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní osoba pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018