Informace podle článku 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“)

Pokud žádáte o udělení úředního oprávnění, zpracováváme o Vás tyto osobní údaje:

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, adresa místa trvalého pobytu, datum narození, rodné číslo, u cizinců číslo cestovního dokladu.

Účel zpracování

Udělování úředního oprávnění.

Právní základ pro zpracování

Zpracování je nezbytné pro splnění naší právní povinnosti (ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení), a to povinností udělovat úřední oprávnění v souladu s § 14 odst. 1 až 4 zákona o zeměměřictví.

Zdroj, ze kterého údaje pocházejí

Tyto údaje pocházejí z žádosti o udělení úředního oprávnění.

Plánovaná doba zpracování

V případě udělení úředního oprávnění se údaje uchovávají po dobu 10 let, v případě zamítnutí žádosti o udělení úředního oprávnění se údaje uchovávají po dobu 5 let.

Příjemci údajů

Tyto údaje nejsou poskytovány třetím osobám.

Předání údajů do třetích zemí

Tyto údaje nejsou předávány do třetích zemí.

Správce údajů

Správcem osobních údajů souvisejících s udělováním úředních oprávnění, je Český úřad zeměměřický a katastrální (kontaktní údaje ČÚZK).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro všechny úřady působící v resortu katastru a zeměměřictví byl jmenován společný pověřenec (kontaktní osoba pověřenec).

Poučení

Máte právo požádat o vydání potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány včetně dalších souvisejících informací podle článku 15 nařízení.
Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů je porušeno nařízení, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Datum poslední aktualizace: 11.06.2018