Nezávislý monitoring permanentních stanic GNSS na území ČR – pokračování

Využívání permanentních stanic GNSS pro účely zeměměřictví a katastru nemovitostí přináší úspory času a nákladů při provádění zeměměřických činností.
Nese s sebou několik skrytých úskalí, která mohou zásadním způsobem znehodnotit kvalitu výsledků měřických prací a která jsou, bohužel, velmi často podceňována. Jedná se především o:

  1. Kvalitu určení souřadnic konkrétní permanentní stanice (nebo stanic jedné sítě permanentních stanic) ve vztahu k národní realizaci souřadnicového systému ETRS89
    a jejich přesnost.
  2. Stabilitu souřadnic konkrétní permanentní stanice.

Geocentrické souřadnice permanentní stanice je možné určit různými metodami měření GNSS, které se liší svojí vnitřní přesností a způsobem následného početního zpracování výsledků měření. Praxí je potvrzeno, že i při využití nejpřesnějších metod a dodržení všech doporučených parametrů měření závisí výsledné hodnoty souřadnic a jejich přesnost na zvoleném technologickém postupu zpracování měření. Tzn., že při využití různých zpracovatelských programů a různých postupů výpočtů je možné získat odlišné výsledky. Praxe také prokázala, že v našich podmínkách mohou rozdíly nabývat hodnot i přes 5 cm.

Jednou určené souřadnice stanice se mohou v průběhu času měnit a mohou vykazovat nejen periodické změny s různou délkou periodicity, ale také posunu s různou hodnotou gradientu. Periodické i systematické změny hodnot souřadnic mohou nastávat v důsledku velkého množství jednotlivých dílčích vlivů nebo jejich spolupůsobení a nelze je jasně definovat, předvídat, ani postihnout běžně používanými měřickými postupy měření GNSS (přitom není rozdílu, zda se jedná o měření s následným zpracováním nebo o měření RTK). Důležité závěry o stabilitě souřadnic lze vyslovit pouze na základě vyhodnocení časové řady jejich změn získaných z výsledků dlouhodobého sledování.

Protože rozdíl mezi uváděnými souřadnicemi permanentní stanice a souřadnicemi skutečnými, které pro stanici platily v okamžiku provádění měřických prací v terénu, plně ovlivní výsledek měřických prací, je nutno této problematice věnovat náležitou pozornost.

Z toho důvodu ČÚZK zadal v r. 2008 VÚGTK, v. v. i, výzkumný úkol, který se uvedenou problematikou zabýval. V rámci tohoto úkolu byla vyvinuta a zpracována „Metodika pro ověření polohy a monitoring kvality dat a polohy permanentních stanic GNSS sloužících k určování polohy technologií GNSS v závazných referenčních souřadnicových systémech“. Po vyhodnocení metodiky a jejím schválení ČÚZK pověřil VÚGTK, v. v. i, prováděním nezávislého monitoringu. VÚGTK, v. v. i, zřídil na svém pracovišti Geodetická observatoř Pecný Sledovací centrum (SC), které monitoring podle uvedené metodiky provádí.

Vzhledem k tomu, že pro účely monitoringu byla využita aktuální doporučení IAG (International Association of Geodesy) pro zpracování metodik a technologických postupů pro určování souřadnic permanentních stanic v návaznosti na realizaci systému ETRS v epoše 1989.0, musely být pro dosažení plné homogenity nově přepočteny a změněny i dosud platné (od 5. 10. 2009) souřadnice stanic sítě CZEPOS. Změny souřadnic jsou na úrovni několika milimetrů a nedosahují hodnot, které by mohly způsobit nehomogenitu výsledků zeměměřických činností v případě podrobných bodových polí a podrobného měření provedených před a po změně souřadnic stanic sítě CZEPOS.

Přehled permanentních stanic GNSS schválených ČÚZK pro připojení do ETRS89 bez nutnosti provedení ověřovacích měření

Jako permanentní stanici GNSS, která je ČÚZK schválena pro připojení do ETRS89 bez nutnosti provedení ověřovacích měření, lze využít takovou permanentní stanici, která v době prováděných měřických prací splňuje podmínky:

  1. je zahrnuta do nezávislého monitoringu prováděného VÚGTK, v. v. i., podle stanovené metodiky,
  2. provozovatel stanice pro stanici používá souřadnice shodné se souřadnicemi vypočtenými VÚGTK, v. v. i., podle stanovené metodiky,
  3. pro statut stanice je ve výsledcích nezávislého monitoringu prováděného VÚGTK, v. v. i., podle stanovené metodiky uvedeno: „Ověřeno“.

Využití virtuální referenční stanice (síťové řešení) ze sítě stanic schválených Úřadem pro připojení do ETRS89 bez nutnosti provedení ověřovacích měření:

Připojení do systému ETRS v epoše 1989.0 pomocí virtuální referenční stanice (síťové řešení) ze sítě permanentních stanic schválených Úřadem pro připojení do ETRS v epoše 1989.0 bez nutnosti provedení ověřovacích měření je možné použít bez provedení ověřovacích měření, pokud alespoň u 60% stanic dané sítě je v daném čase ve výsledcích nezávislého monitoringu prováděného VÚGTK, v. v. i., podle stanovené metodiky uvedeno: „Ověřeno“.

Vysvětlení pojmů uváděných ve výsledcích nezávislého monitoringu prováděného VÚGTK, v. v. i.

 
Pojem Vysvětlení
souřadnice stanice souřadnice v systému ETRS v epoše 1989.0, které jsou vypočteny SC dle stanovené metodiky z ročních dat (po zapojení stanice do monitorovacího procesu jsou souřadnice vypočteny z nejméně šestitýdenních dat a po získání ročních dat jsou přepočteny)
historie souřadnic zachycuje vývoj souřadnic stanice v dlouhodobém horizontu (změny způsobené přemístěním stanice nebo dlouhodobým působením geodynamických procesů)
kalendář stavu zachycuje vývoj statutu stanice, který je určen na základě porovnání souřadnic stanice se souřadnicemi vypočtenými z aktuálních denních dat
statut zachycuje význam zjištěné odlehlosti souřadnic vypočtených z denních dat (aktuální denní souřadnice) od souřadnic stanice (v důsledku fyzikálního chování družicového systému, atmosféry i Země samé se mohou „skutečné“ souřadnice, platné pro konkrétní den, krátkodobě lišit od souřadnic stanice)
Dráhy (*.sp3), komentář poskytuje informaci, z jakých drah družic bylo dosaženo statutu stanice (zda z ultrarapid, rapid či finálních), a komentář k dosaženému výsledku
výpočet OK denní souřadnice se od souřadnic stanice neliší o více než 7 mm
malá odlehlost denní souřadnice se od souřadnic stanice neliší o více než 15 mm
velká odlehlost denní souřadnice se od souřadnic stanice liší o více než 15 mm
podezření na odlehlost v případě, že denní souřadnice vypočtené z ultra rapid efemerid se od souřadnic stanice liší o více než 12 a méně než 15 mm (nelze vyloučit, že po výpočtu denních souřadnic z rapid efemerid, které jsou k dispozici se zpožděním 48 hod., dojde ke změně statutu stanice na „ověřeno“)
rapid, ověřeno denní souřadnice vypočtené z rapid drah satelitů se od souřadnic stanice nelišily o více než 15 mm (byla zjištěna "malá odlehlost"), při výpočtu z finálních drah však byla hodnota 15 mm mírně překročena. Výsledná hodnota odlehlosti denních souřadnic je z hlediska přesnosti měření pro potřeby katastru nemovitostí nevýznamná a statut stanice je i nadále "Ověřeno"
nejsou data denní data nebyla provozovatelem stanice dodána (např. v případě dlouhodobého výpadku stanice nelze vyloučit, že po pozdějším dodání dat dojde ke změně statutu stanice na „ověřeno“)
nezpracováno denní data nebyla zpracována (např. v případě nesprávných údajů v hlavičce RINEXových souborů nelze vyloučit, že po pozdějším zpracování opravených dat dojde ke změně statutu stanice na „ověřeno“)

Zveřejněno: 31.8.2010

Aktuality

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.