Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89

V roce 2008 byly u více než 780 dalších TB a ZhB určeny souřadnice v systému ETRS89. Celkový počet bodů s těmito souřadnicemi se tak zvýšil o téměř 26 %. Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 přineslo i výrazné zlepšení jejich konfigurace na celém území ČR, a to zejména v oblastech, kde jejich dosavadní hustota neumožňovala provedení transformace mezi ETRS89 a S-JTSK podle vyhl. č. 31/1995 Sb. bez nutnosti časově i nákladově náročného doměření identických bodů v terénu.
Mapka zhuštění
               Kliněte pro zvětšení

Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech byl k 1. 1. 2009 rozšířen o 25,5 %. Nově určené body se souřadnicemi v systému ETRS89 jsou zveřejněny v Databázi bodových polí i v Geoprohlížeči WMS.

V březnu 2009 provedl Zeměměřický úřad měřické práce v oblasti Prahy za účelem určení souřadnic ETRS89 dalších 37 TB. Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech tak byl k 30. 4. 2009 rozšířen o dalších 1,2 %. Nově určené body se souřadnicemi v systému ETRS89 jsou zveřejněny v Databázi bodových polí od 30. 4. 2009.

Upozornění

Pokud je při transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využíván soubor identických bodů dodaný prodejcem přístrojů pro měření pomocí GNSS, je třeba ověřit jeho aktuálnost.
Týká se především uživatelů, kteří potřebné sestavy, t. j. přístroje + zpracovatelské programy, zakoupili před 30. 4. 2009

Podrobněji

"Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89 na území České republiky a v oblasti hl. m. Prahy"

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) v reakci na technologický rozvoj, ke kterému v oblasti využití globálních navigačních družicových systémů (GNSS) došlo v letech 2004 - 2006, realizoval v letech 2007 - 2009 několik projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení podmínek pro výkon zeměměřických činností pro účely zeměměřictví a katastru nemovitostí při využití GNSS.

Projekt „Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 na území ČR“ byl realizován v roce 2008 a jeho cílem bylo vytvoření podmínek pro co největší minimalizaci polních měřických prací při využití GNSS a co možná největší zjednodušení a usnadnění přijímání takto získaných výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.
Počátek realizace systému ETRS89 na území ČR spadá do r. 1991, kdy byly v rámci kampaně EUREF 1991 CS/H provedeny měřické práce na třech TB (6 TB na území tehdejší ČSFR). Během následujících 16 let byly realizovány kampaně CS-NULRAD (1992), CS-DOPNUL (1993-94) a program vybrané údržby (1996-2006). Bylo tak dosaženo počtu 3096 TB se souřadnicemi v systému ETRS89 a tím na většině území ČR umožněno provádět transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK v lokálních podmínkách bez nutnosti doměřování identických bodů v terénu. Přestože bylo v průměru dosaženo hustoty 4 TB se souřadnicemi v ETRS89 na jeden triangulační list, nebylo možno, s ohledem na dosaženou konfiguraci těchto bodů, situaci hodnotit jako zcela uspokojivou. I přes uvedenou průměrnou hustotu těchto bodů se na území ČR vyskytoval větší počet lokalit, ve kterých bylo obtížné pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK v místních podmínkách sestavit vhodnou konfiguraci identických bodů a transformaci nebylo možné provést bez doměření dalších identických bodů.

Konfigurace bodů ETRS89 2007

Konfigurace bodů s ETRS89 k 1. 1. 2007 (po dokončení programu výběrové údržby)

O realizaci projektu „Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 na území ČR“ bylo rozhodnuto na základě analýzy popsané situace a po vyhodnocení pilotního projektu, který byl realizován na podzim r. 2007 ve vybraných lokalitách Karlovarského a Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit konfiguraci bodů se souřadnicemi v ETRS89 tak, aby více vyhovovala potřebám praxe. Jinými slovy docílit pokud možno na celém území ČR takové hustoty a konfigurace bodů se souřadnicemi ETRS89, která umožní provádět transformaci mezi ETSR89 a S-JTSK bez nutnosti časově i nákladově náročného doměřování identických bodů v terénu. Jednoznačným přínosem realizace projektu tak je snížení objemu polních prací a tím i zátěže podnikatelů v oboru a současně s tím i zkvalitnění a zvýšení homogenity výsledků přijímaných do katastru. Odpadá totiž nebezpečí vzniku nehomogenit, které v konkrétní lokalitě mohou vzniknout v důsledku využití jiných identických bodů, a současně i nejistota způsobená tím, že jako identický bod by mohl být použit takový bod, jehož poloha se během času změnila, v důsledku čehož je bod neidentický.
V rámci projektu bylo navrženo doplnit souřadnice ETRS89 u dalších 80 TB. Vzhledem ke konfiguraci bodů základního polohového bodového pole a vegetačnímu krytu bylo rozhodnuto pro další zhuštění systému ETRS89 využít možnosti, kterou představuje soubor ZhB. K doplnění souřadnic v systému ETRS89 bylo vybráno 704 ZhB. Pro určení souřadnic ZhB byla preferována metoda RTK s využitím síťových služeb sítě CZEPOS. Tam, kde nebylo možné využít měření RTK, bylo možné zvolit i jiný ZhB, upřednostněno však bylo rovnoměrné rozložení bodů, a to i za cenu použití méně progresivních statických metod.
Z hlediska praktického využití výsledků projektu bylo velmi důležité zveřejnit nově určené souřadnice v Databázi bodových polí do konce r. 2008, čehož bylo dosaženo. Souřadnice bodů byly v Databázi bodových polí zveřejněny 18. 12. 2008. Od počátku ledna 2009 jsou body znázorněny i v grafických přehledkách triangulačních listů (http://bodovapole.cuzk.cz/ ) a od 12. 2. jsou znázorněny i v grafice Geoprohlížeče WMS (http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ ).
V rámci projektu, kterého se zúčastnily všechny katastrální úřady spolu se Zeměměřickým úřadem, byly souřadnice ETRS89 určeny na 66 TB a 723 ZhB rozmístěných na celém území republiky. Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech tak byl k 1. 1. 2009 rozšířen o 25,5 %.

Konfigurace bodů ETRS89 k 1. 1. 2009

Konfigurace bodů s ETRS89 k 1. 1. 2009 (po dokončení projektu Zhuštění ETRS89 v ČR)

V rámci projektu „Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 v oblasti hl. m. Praha“ určil Zeměměřický úřad v březnu 2009 souřadnice ETRS89 na dalších 37 TB. Práce, které byly provedeny v TL 1304, 1305, 1415, 1419, 1420, 1424, 1425, 2101, 2211, 2216 a 2221, jsou dalším krokem na cestě k nové realizaci systému ETRS89 v ČR. Ke zhuštění systému ETRS89 byly vybrány výhradně TB. Stejně jako u TB zahrnutých do programu výběrové údržby byla opravena jejich povrchová stabilizace. Na rozdíl od TB zahrnutých do programu výběrové údržby byla pro určení jejich souřadnic v systému ETRS89 zvolena metoda měření v reálném čase s využitím sítě CZEPOS. Souřadnice v systému ETRS89 těchto 37 TB byly zveřejněny v Databázi bodových polí 30. 4. 2009. Tím byl soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech rozšířen o dalších 1,2 %.
Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech byl dále rozšířen o souřadnice 27 stanic sítě CZEPOS, jejichž souřadnice v ETRS89 byly určeny v návaznosti na realizaci systému ETRS89 v ČR korektně. Následně byly do Databáze doplněny ještě souřadnice všech zničených TB z výběrové údržby (např. bod sítě Dopnul jihozápadně od Přeštic, 3 TB v jižních oblastech Prahy apod.), pro které platí, že i přes nemožnost měřického využití bodu nepozbyl korektně určený vztah mezi ETRS89 a S-JTSK platnosti, a soubor bodů se souřadnicemi v ETRS89 tak obsahuje celkem 3949 bodů a navýšení jejich počtu dosáhlo hodnoty 27,6 %.

Datum poslední aktualizace: 25.05.2020

Aktuality

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.