Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89

V roce 2008 byly u více než 780 dalších TB a ZhB určeny souřadnice v systému ETRS89. Celkový počet bodů s těmito souřadnicemi se tak zvýšil o téměř 26 %. Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 přineslo i výrazné zlepšení jejich konfigurace na celém území ČR, a to zejména v oblastech, kde jejich dosavadní hustota neumožňovala provedení transformace mezi ETRS89 a S-JTSK podle vyhl. č. 31/1995 Sb. bez nutnosti časově i nákladově náročného doměření identických bodů v terénu.
Mapka zhuštění
               Kliněte pro zvětšení

Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech byl k 1. 1. 2009 rozšířen o 25,5 %. Nově určené body se souřadnicemi v systému ETRS89 jsou zveřejněny v Databázi bodových polí i v Geoprohlížeči WMS.

V březnu 2009 provedl Zeměměřický úřad měřické práce v oblasti Prahy za účelem určení souřadnic ETRS89 dalších 37 TB. Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech tak byl k 30. 4. 2009 rozšířen o dalších 1,2 %. Nově určené body se souřadnicemi v systému ETRS89 jsou zveřejněny v Databázi bodových polí od 30. 4. 2009.

Upozornění

Pokud je při transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK využíván soubor identických bodů dodaný prodejcem přístrojů pro měření pomocí GNSS, je třeba ověřit jeho aktuálnost.
Týká se především uživatelů, kteří potřebné sestavy, t. j. přístroje + zpracovatelské programy, zakoupili před 30. 4. 2009

Podrobněji

"Zhuštění bodů se souřadnicemi ETRS89 na území České republiky a v oblasti hl. m. Prahy"

Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) v reakci na technologický rozvoj, ke kterému v oblasti využití globálních navigačních družicových systémů (GNSS) došlo v letech 2004 - 2006, realizoval v letech 2007 - 2009 několik projektů, jejichž hlavním cílem bylo zlepšení podmínek pro výkon zeměměřických činností pro účely zeměměřictví a katastru nemovitostí při využití GNSS.

Projekt „Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 na území ČR“ byl realizován v roce 2008 a jeho cílem bylo vytvoření podmínek pro co největší minimalizaci polních měřických prací při využití GNSS a co možná největší zjednodušení a usnadnění přijímání takto získaných výsledků zeměměřických činností do katastru nemovitostí.
Počátek realizace systému ETRS89 na území ČR spadá do r. 1991, kdy byly v rámci kampaně EUREF 1991 CS/H provedeny měřické práce na třech TB (6 TB na území tehdejší ČSFR). Během následujících 16 let byly realizovány kampaně CS-NULRAD (1992), CS-DOPNUL (1993-94) a program vybrané údržby (1996-2006). Bylo tak dosaženo počtu 3096 TB se souřadnicemi v systému ETRS89 a tím na většině území ČR umožněno provádět transformaci mezi systémy ETRS89 a S-JTSK v lokálních podmínkách bez nutnosti doměřování identických bodů v terénu. Přestože bylo v průměru dosaženo hustoty 4 TB se souřadnicemi v ETRS89 na jeden triangulační list, nebylo možno, s ohledem na dosaženou konfiguraci těchto bodů, situaci hodnotit jako zcela uspokojivou. I přes uvedenou průměrnou hustotu těchto bodů se na území ČR vyskytoval větší počet lokalit, ve kterých bylo obtížné pro transformaci mezi ETRS89 a S-JTSK v místních podmínkách sestavit vhodnou konfiguraci identických bodů a transformaci nebylo možné provést bez doměření dalších identických bodů.

Konfigurace bodů ETRS89 2007

Konfigurace bodů s ETRS89 k 1. 1. 2007 (po dokončení programu výběrové údržby)

O realizaci projektu „Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 na území ČR“ bylo rozhodnuto na základě analýzy popsané situace a po vyhodnocení pilotního projektu, který byl realizován na podzim r. 2007 ve vybraných lokalitách Karlovarského a Plzeňského kraje. Hlavním cílem projektu bylo zlepšit konfiguraci bodů se souřadnicemi v ETRS89 tak, aby více vyhovovala potřebám praxe. Jinými slovy docílit pokud možno na celém území ČR takové hustoty a konfigurace bodů se souřadnicemi ETRS89, která umožní provádět transformaci mezi ETSR89 a S-JTSK bez nutnosti časově i nákladově náročného doměřování identických bodů v terénu. Jednoznačným přínosem realizace projektu tak je snížení objemu polních prací a tím i zátěže podnikatelů v oboru a současně s tím i zkvalitnění a zvýšení homogenity výsledků přijímaných do katastru. Odpadá totiž nebezpečí vzniku nehomogenit, které v konkrétní lokalitě mohou vzniknout v důsledku využití jiných identických bodů, a současně i nejistota způsobená tím, že jako identický bod by mohl být použit takový bod, jehož poloha se během času změnila, v důsledku čehož je bod neidentický.
V rámci projektu bylo navrženo doplnit souřadnice ETRS89 u dalších 80 TB. Vzhledem ke konfiguraci bodů základního polohového bodového pole a vegetačnímu krytu bylo rozhodnuto pro další zhuštění systému ETRS89 využít možnosti, kterou představuje soubor ZhB. K doplnění souřadnic v systému ETRS89 bylo vybráno 704 ZhB. Pro určení souřadnic ZhB byla preferována metoda RTK s využitím síťových služeb sítě CZEPOS. Tam, kde nebylo možné využít měření RTK, bylo možné zvolit i jiný ZhB, upřednostněno však bylo rovnoměrné rozložení bodů, a to i za cenu použití méně progresivních statických metod.
Z hlediska praktického využití výsledků projektu bylo velmi důležité zveřejnit nově určené souřadnice v Databázi bodových polí do konce r. 2008, čehož bylo dosaženo. Souřadnice bodů byly v Databázi bodových polí zveřejněny 18. 12. 2008. Od počátku ledna 2009 jsou body znázorněny i v grafických přehledkách triangulačních listů (http://bodovapole.cuzk.cz/ ) a od 12. 2. jsou znázorněny i v grafice Geoprohlížeče WMS (http://geoportal.cuzk.cz/geoprohlizec/ ).
V rámci projektu, kterého se zúčastnily všechny katastrální úřady spolu se Zeměměřickým úřadem, byly souřadnice ETRS89 určeny na 66 TB a 723 ZhB rozmístěných na celém území republiky. Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech tak byl k 1. 1. 2009 rozšířen o 25,5 %.

Konfigurace bodů ETRS89 k 1. 1. 2009

Konfigurace bodů s ETRS89 k 1. 1. 2009 (po dokončení projektu Zhuštění ETRS89 v ČR)

V rámci projektu „Zhuštění bodů se souřadnicemi v systému ETRS89 v oblasti hl. m. Praha“ určil Zeměměřický úřad v březnu 2009 souřadnice ETRS89 na dalších 37 TB. Práce, které byly provedeny v TL 1304, 1305, 1415, 1419, 1420, 1424, 1425, 2101, 2211, 2216 a 2221, jsou dalším krokem na cestě k nové realizaci systému ETRS89 v ČR. Ke zhuštění systému ETRS89 byly vybrány výhradně TB. Stejně jako u TB zahrnutých do programu výběrové údržby byla opravena jejich povrchová stabilizace. Na rozdíl od TB zahrnutých do programu výběrové údržby byla pro určení jejich souřadnic v systému ETRS89 zvolena metoda měření v reálném čase s využitím sítě CZEPOS. Souřadnice v systému ETRS89 těchto 37 TB byly zveřejněny v Databázi bodových polí 30. 4. 2009. Tím byl soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech rozšířen o dalších 1,2 %.
Soubor bodů se souřadnicemi v obou souřadnicových systémech byl dále rozšířen o souřadnice 27 stanic sítě CZEPOS, jejichž souřadnice v ETRS89 byly určeny v návaznosti na realizaci systému ETRS89 v ČR korektně. Následně byly do Databáze doplněny ještě souřadnice všech zničených TB z výběrové údržby (např. bod sítě Dopnul jihozápadně od Přeštic, 3 TB v jižních oblastech Prahy apod.), pro které platí, že i přes nemožnost měřického využití bodu nepozbyl korektně určený vztah mezi ETRS89 a S-JTSK platnosti, a soubor bodů se souřadnicemi v ETRS89 tak obsahuje celkem 3949 bodů a navýšení jejich počtu dosáhlo hodnoty 27,6 %.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.