Permanentní stanice

Permanentní stanicí se podle § 1 odst. 3 písm. d) vyhl. č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozumí: „soubor technických zařízení, který provádí souvislý záznam dat ze signálů globálních navigačních družicových systémů a umožňuje poskytovat tato data nebo případné další služby a výstupy, které z těchto dat vycházejí, jednotlivým uživatelům“. Na území České republiky se nachází celá řada permanentních stanic, které jsou provozovány různými subjekty. Data z těchto stanic mohou být využita i pro zeměměřické činnosti pro účely katastru nemovitostí. Kvalita služeb a výstupů a především určení souřadnic v systému ETRS89 jednotlivých permanentních stanic je různá, z toho důvodu je potřebné při jejich využití při výkonu zeměměřických činností pro potřeby katastru nemovitostí postupovat v souladu s ustanovením bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhl. č. 31/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stanice GNSS v ČR

Přehled s některými permanentními stanicemi na území ČR – stav k 10. 9. 2009

 

Kampaň CZECH

Z důvodu možnosti vzniku nehomogenit v souřadnicích ETRS89, které vznikají, pokud nejsou souřadnice permanentních stanic určeny jednotným postupem, ČÚZK pověřil VÚGTK, v. v. i., vypracováním „Metodiky pro ověření polohy a monitoring kvality dat a polohy permanentních stanic GNSS sloužících k určování polohy technologií GNSS v závazných referenčních souřadnicových systémech“. Výstupy z ověření podle této metodiky jsou:
  1. homogenní soubor souřadnic jednotlivých permanentních stanic v systému ETRS89,
  2. časové řady souřadnic jednotlivých permanentních stanic.
V případě využití služeb a výstupů z permanentní stanice, jejíž souřadnice v ETRS89 jsou určeny a sledovány podle metodiky, je zaručeno, že připojení do systému ETRS89 je v souladu (je dostatečně homogenní) s realizací systému ETRS89 na území státu a výsledek zeměměřických činností není zatížen chybou z nesprávného určení souřadnic permanentní stanice ani chybou z nestability jejích souřadnic z důvodu pohybu stanice nebo chybou z přechodného výkyvu fyzikálních vlivů, které na GNSS působí.
VÚGTK, v.v.i. realizuje projekt „Kampaň CZECH“, v rámci kterého je podle uvedené metodiky prováděn monitoring vybraných permanentních stanic GNSS a zpracovávána a vyhodnocována jimi poskytovaná data. Tento projekt je založen na dobrovolnosti a je otevřený pro všechny provozovatele permanentních stanic GNSS.

Zapojení do projektu

K účasti na projektu je možné se přihlásit prostřednictvím přihlášky, která je k dispozici na stránkách resortních formulářů. Přihlášku je třeba zaslat ČÚZK.
Monitoring stanic je komplexní a probíhá na dvou úrovních. Základní úroveň zahrnuje jednotné určení souřadnic permanentní stanice v systému ETRS89 a vytváření jejich časové řady denní spolehlivosti a je pro účastníky Kampaně CZECH povinná. Nadstavbová úroveň zahrnuje celou řadu dalších činností a výstupů (např. sledování kvality dat, výpočet zpřesněných souřadnic pro určité období, generování časových řad s mm přesností). Tato úroveň není pro účastníky Kampaně CZECH povinná a její rozsah je možné dohodnout pro každou permanentní stanici.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.