Návod na použití programu ETRFJT01, resp. ETRFJTWW nebo J2E, a ETRFJT07 pro transformaci podrobných bodů katastru do S-JTSK

Programy je možné použít pouze k transformaci mezi systémy ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK a pro účely katastru nemovitostí ČR pouze pro transformaci podrobných bodů.

Rozdíl mezi programem ETRFJT01 (resp. ETRFJTWW a J2E) a ETRFJT07 spočívá ve způsobu, jakým bylo dosaženo zpřesnění globální transformace a z toho vyplývající přesnosti transformačního postupu.

V případě programu ETRFJT01 (resp. ETRFJTWW a J2E) bylo zpřesnění globální transformace dosaženo na základě hodnot určených na přibližně 27 tis. trigonometrických bodech, jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny transformací jejich souřadnic  v  systému S42/83. Přesnost transformace je dána charakteristikou mxy = 0,11 m (mp = 0,15 m).

V případě programu ETRFJT07 bylo zpřesnění globální transformace dosaženo na základě hodnot určených na cca 3096 trigonometrických bodech sítě výběrové údržby (stav k 31. 12. 2006), jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny měřením pomocí technologií GNSS. Přesnost transformace je dána charakteristikou mxy = 0,07 m (mp = 0,10 m).

Využití těchto programů je možné pouze za předpokladu dodržení následujících podmínek:

 1. měření bylo s požadovanou přesností spolehlivě připojeno do souřadnicového systému ETRS89 (v rámci ETRF89),
 2. při výpočtech bylo postupováno v souladu s tímto návodem a nebyly provedeny žádné uživatelské zásahy do datových sad (souborů), se kterými program pracuje,
 3. připojení do ETRS89 (v rámci ETRF89) bylo provedeno jedním z níže uvedených způsobů:
  1. postupem podle bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhl. č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platí pro měření realizovaná před přijetím rámce ETRF2000, tedy před 1. 10. 2010,
  2. připojením měření pomocí GNSS na nejméně dva body (před 1. 10. 2009 na nejméně jeden bod) se známými souřadnicemi ETRS89 (v rámci ETRF89),
  3. připojením měření pomocí GNSS na nejméně dva body (před 1. 10. 2009 na nejméně jeden bod) se známými souřadnicemi v S-JTSK, jejichž geocentrické souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly získány transformací jejich souřadnic S-JTSK pomocí těchto programů.

Návod na použití programu ETRFJT01, resp. ETRFJTWW nebo J2E, a ETRFJT07 pro transformaci podrobných bodu katastru do S-JTSK

 1. Měření GPS provedeme tak, že měříme na jednom připojovacím bodě se známými souřadnicemi Yp, Xp v S-JTSK a se známou nadmořskou výškou hp v Bpv.
 2. Pomocí transformace JTSK > ETRF89 určíme (B, L, H)p připojovacího bodu v ETRF89.
 3. Tyto (B, L, H)p použijeme k připojení vyrovnané "sítě" vektorů, zaměřených metodou GPS pomocí firemního GPS software > dostáváme pro všechny body (B, L, H) v ETRF89.
 4. transformace ETRF89 > JTSK transformujeme (B, L, H) všech určených bodů na Y, X, v Křovákově zobrazení (a nadmořskou výšku h v Bpv).

Zdiby, 22. 4. 2004, Jan Kostelecký


Aktualizováno: 15.1.2013

Aktuality

19.02.2021
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2020.

15.02.2021
Od 15.2.2021 jsou úřední hodiny na všech katastrálních úřadech v rozsahu minimálně pondělí a středa 8.00-17.00 hodin, pokud to aktuální personální situace umožňuje, tak i nad tento rozsah. Před návštěvou si prosím ověřte přesný rozsah úředních hodin na www stránkách příslušných katastrálních úřadů. Děkujeme za pochopení.

11.02.2021
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2021"

11.02.2021
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2021) je k dispozici ke stažení.

10.02.2021
V aplikaci Nahlížení do katastru nemovitostí jsou nově aktualizována ortofota v rozsahu východní poloviny území ČR z leteckého snímkování v roce 2020. Nové soubory ortofota ve formátu JPEG již lze také objednávat v Internetovém obchodě a využívat v aplikaci Geoprohlížeč.


08.02.2021
Zveřejněn aktualizovaný seznam změn názvů katastrálních území.

S aplikací eRouška pomůžete zastavit šíření COVID-19.