Návod na použití programu ETRFJT01, resp. ETRFJTWW nebo J2E, a ETRFJT07 pro transformaci podrobných bodů katastru do S-JTSK

Programy je možné použít pouze k transformaci mezi systémy ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK a pro účely katastru nemovitostí ČR pouze pro transformaci podrobných bodů.

Rozdíl mezi programem ETRFJT01 (resp. ETRFJTWW a J2E) a ETRFJT07 spočívá ve způsobu, jakým bylo dosaženo zpřesnění globální transformace a z toho vyplývající přesnosti transformačního postupu.

V případě programu ETRFJT01 (resp. ETRFJTWW a J2E) bylo zpřesnění globální transformace dosaženo na základě hodnot určených na přibližně 27 tis. trigonometrických bodech, jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny transformací jejich souřadnic  v  systému S42/83. Přesnost transformace je dána charakteristikou mxy = 0,11 m (mp = 0,15 m).

V případě programu ETRFJT07 bylo zpřesnění globální transformace dosaženo na základě hodnot určených na cca 3096 trigonometrických bodech sítě výběrové údržby (stav k 31. 12. 2006), jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny měřením pomocí technologií GNSS. Přesnost transformace je dána charakteristikou mxy = 0,07 m (mp = 0,10 m).

Využití těchto programů je možné pouze za předpokladu dodržení následujících podmínek:

 1. měření bylo s požadovanou přesností spolehlivě připojeno do souřadnicového systému ETRS89 (v rámci ETRF89),
 2. při výpočtech bylo postupováno v souladu s tímto návodem a nebyly provedeny žádné uživatelské zásahy do datových sad (souborů), se kterými program pracuje,
 3. připojení do ETRS89 (v rámci ETRF89) bylo provedeno jedním z níže uvedených způsobů:
  1. postupem podle bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhl. č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platí pro měření realizovaná před přijetím rámce ETRF2000, tedy před 1. 10. 2010,
  2. připojením měření pomocí GNSS na nejméně dva body (před 1. 10. 2009 na nejméně jeden bod) se známými souřadnicemi ETRS89 (v rámci ETRF89),
  3. připojením měření pomocí GNSS na nejméně dva body (před 1. 10. 2009 na nejméně jeden bod) se známými souřadnicemi v S-JTSK, jejichž geocentrické souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly získány transformací jejich souřadnic S-JTSK pomocí těchto programů.

Návod na použití programu ETRFJT01, resp. ETRFJTWW nebo J2E, a ETRFJT07 pro transformaci podrobných bodu katastru do S-JTSK

 1. Měření GPS provedeme tak, že měříme na jednom připojovacím bodě se známými souřadnicemi Yp, Xp v S-JTSK a se známou nadmořskou výškou hp v Bpv.
 2. Pomocí transformace JTSK > ETRF89 určíme (B, L, H)p připojovacího bodu v ETRF89.
 3. Tyto (B, L, H)p použijeme k připojení vyrovnané "sítě" vektorů, zaměřených metodou GPS pomocí firemního GPS software > dostáváme pro všechny body (B, L, H) v ETRF89.
 4. transformace ETRF89 > JTSK transformujeme (B, L, H) všech určených bodů na Y, X, v Křovákově zobrazení (a nadmořskou výšku h v Bpv).

Zdiby, 22. 4. 2004, Jan Kostelecký


Aktualizováno: 15.1.2013

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.