Návod na použití programu ETRFJT01, resp. ETRFJTWW nebo J2E, a ETRFJT07 pro transformaci podrobných bodů katastru do S-JTSK

Programy je možné použít pouze k transformaci mezi systémy ETRS89 v rámci ETRF89 a S-JTSK a pro účely katastru nemovitostí ČR pouze pro transformaci podrobných bodů.

Rozdíl mezi programem ETRFJT01 (resp. ETRFJTWW a J2E) a ETRFJT07 spočívá ve způsobu, jakým bylo dosaženo zpřesnění globální transformace a z toho vyplývající přesnosti transformačního postupu.

V případě programu ETRFJT01 (resp. ETRFJTWW a J2E) bylo zpřesnění globální transformace dosaženo na základě hodnot určených na přibližně 27 tis. trigonometrických bodech, jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny transformací jejich souřadnic  v  systému S42/83. Přesnost transformace je dána charakteristikou mxy = 0,11 m (mp = 0,15 m).

V případě programu ETRFJT07 bylo zpřesnění globální transformace dosaženo na základě hodnot určených na cca 3096 trigonometrických bodech sítě výběrové údržby (stav k 31. 12. 2006), jejichž souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly určeny měřením pomocí technologií GNSS. Přesnost transformace je dána charakteristikou mxy = 0,07 m (mp = 0,10 m).

Využití těchto programů je možné pouze za předpokladu dodržení následujících podmínek:

 1. měření bylo s požadovanou přesností spolehlivě připojeno do souřadnicového systému ETRS89 (v rámci ETRF89),
 2. při výpočtech bylo postupováno v souladu s tímto návodem a nebyly provedeny žádné uživatelské zásahy do datových sad (souborů), se kterými program pracuje,
 3. připojení do ETRS89 (v rámci ETRF89) bylo provedeno jedním z níže uvedených způsobů:
  1. postupem podle bodu 9.10 písm. c) přílohy k vyhl. č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Platí pro měření realizovaná před přijetím rámce ETRF2000, tedy před 1. 10. 2010,
  2. připojením měření pomocí GNSS na nejméně dva body (před 1. 10. 2009 na nejméně jeden bod) se známými souřadnicemi ETRS89 (v rámci ETRF89),
  3. připojením měření pomocí GNSS na nejméně dva body (před 1. 10. 2009 na nejméně jeden bod) se známými souřadnicemi v S-JTSK, jejichž geocentrické souřadnice v systému ETRS89 (v rámci ETRF89) byly získány transformací jejich souřadnic S-JTSK pomocí těchto programů.

Návod na použití programu ETRFJT01, resp. ETRFJTWW nebo J2E, a ETRFJT07 pro transformaci podrobných bodu katastru do S-JTSK

 1. Měření GPS provedeme tak, že měříme na jednom připojovacím bodě se známými souřadnicemi Yp, Xp v S-JTSK a se známou nadmořskou výškou hp v Bpv.
 2. Pomocí transformace JTSK > ETRF89 určíme (B, L, H)p připojovacího bodu v ETRF89.
 3. Tyto (B, L, H)p použijeme k připojení vyrovnané "sítě" vektorů, zaměřených metodou GPS pomocí firemního GPS software > dostáváme pro všechny body (B, L, H) v ETRF89.
 4. transformace ETRF89 > JTSK transformujeme (B, L, H) všech určených bodů na Y, X, v Křovákově zobrazení (a nadmořskou výšku h v Bpv).

Zdiby, 22. 4. 2004, Jan Kostelecký


Aktualizováno: 15.1.2013

Aktuality

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Blansko.

10.01.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 4. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.