Úprava Geoportálu ČÚZK
v návaznosti na Portál veřejné správy

ESS – základní informace z IS Benefit


Projekt „Úprava Geoportálu ČÚZK v návaznosti na Portál veřejné správy“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Integrovaného operačního programu, Modernizace veřejné správy – Cíl konvergence.

Základní charakteristiky projektu

Prioritní osa: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Operační program: 6.1a Modernizace veřejné správy – Cíl Konveregence
Oblast podpory: 6.1.1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Strategické projekty Smart Administration, č. 16
Číslo projektu v BENEFIT 7: CZ. 1.06/1.1.00/16.09228
Termín realizace akce: 15. 3. 2014 – 31. 12. 2014
Předmět projektu: Hlavním předmětem projektu je řešení modernizace Informačního systému Geoportál ČÚZK a z části i  Informačního systému leteckého měřického a Ortofota České republiky. Základním cílem je poskytovat Geoportálem ČÚZK dálkovým přístupem aktuální i  historické geografické informace o vývoji území ČR orgánům a organizacím státní správy a územní samosprávy a tím podporovat uplatnění politiky ČR v oblasti harmonizace hospodářského rozvoje a životních podmínek společnosti. Současně budou tyto geografické informace zpřístupněny i  podnikatelům z české a zahraniční veřejnosti pro jejich účelové aplikace včetně užití při ochraně jejich územně orientovaných práv a pro všeobecnou informovanost o změnách charakteru území v jejich zájmové oblasti. Cíle projektu má být dosaženo digitalizací historických leteckých měřických snímků, zajištěním jejich správy a archivace v digitální formě a modernizací Geoportálu ČÚZK k zajištění přístupu k předmětným informacím dálkovým přístupem.

Právní akt

„Dopis ředitele odboru strukturálních fondů a podmínky k dopisu“
(č.j. : MV- 110143-12/OSF-2013 ze dne 1. února 2014)

Veřejné zakázky v rámci projektu

1. Pořízení speciálních fotogrammetrických skenerů s příslušenstvím

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 31. 3. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 8. 2014
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je dodávka čtyř souprav speciálních fotogrammetrických skenerů s příslušenstvím nezbytným pro provozování skeneru (řídící počítač, prvky konektivity).

2. Vybavení serverovny a úložiště dat LMS

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 30. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 30. 9. 2014
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ jsou dodávky provozního diskového pole s celkovou kapacitou 120 TB, provozně-archivačního diskového pole s celkovou kapacitou 300 TB, archivační magnetopáskové knihovny s minimálně s 2 mechanikami, 1ks server s 1x šestijádrovým CPU, 4 ks server s 2x osmijádrové CPU. Součástí VZ je dodávka záložního zdroje napájení serverovny a nezbytné prvky konektivity.

3. Rozšíření kapacit diskového pole EMC VNX 5300

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 5. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 7. 2014
Podrobnější popis: Rozšíření stávající diskové pole o ukládací kapacitu - 1 x DAE 15 x 3,5" a 15 x 2TB 7,2 k SAS, včetně montáže a uvedení do provozu.

4. Pořízení databázového systému Oracle s extenzí SDO Geometry

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 8. 2014
Podrobnější popis: Pořízení databázového systému Oracle ve verzi Enterprise Edition včetně modulu SDO Geometry bude řešit potřebu systémového ukládání metainformací o leteckých měřických snímcích včetně jejich geometrického a polohového určení a zajištění systémové kompatibility s databázemi používanými v IS ZABAGED a dalších IS zeměměřictví a katastru.

5. Pořízení software GeoExpres pro formátové a geografické informace

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 8. 2014
Podrobnější popis: Software GeoExpres umožní provádět transformace rastrových dat mezi různými geodetickými referenčními systémy, transformace mezi různými formáty rastrových dat (TIF/JPEG) a umožní kompresi dat.

6. Služby administrátora EU fondů a projektový dohled k projektu „Úprava Geoportálu ČÚZK v návaznosti na Portál veřejné správy"

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 5. 2014
Podrobnější popis: Administrátor fondů EU bude zajišťovat administraci Projektu ve vztahu ke Strukturálním fondům EU, zpracovávat hlášení o pokroku, zpracovávat monitorovací zprávy a oznámení o změně, bude komunikovat s odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

Výchozím podkladem pro řízení a realizaci Projektu je Studie proveditelnosti, č. j. ČÚZK-15712/2013-24 ze dne 30. 7. 2013 a Projektová žádost ve znění posledních změn.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.