Úprava Geoportálu ČÚZK
v návaznosti na Portál veřejné správy

ESS – základní informace z IS Benefit


Projekt „Úprava Geoportálu ČÚZK v návaznosti na Portál veřejné správy“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Integrovaného operačního programu, Modernizace veřejné správy – Cíl konvergence.

Základní charakteristiky projektu

Prioritní osa: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Operační program: 6.1a Modernizace veřejné správy – Cíl Konveregence
Oblast podpory: 6.1.1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: Strategické projekty Smart Administration, č. 16
Číslo projektu v BENEFIT 7: CZ. 1.06/1.1.00/16.09228
Termín realizace akce: 15. 3. 2014 – 31. 12. 2014
Předmět projektu: Hlavním předmětem projektu je řešení modernizace Informačního systému Geoportál ČÚZK a z části i  Informačního systému leteckého měřického a Ortofota České republiky. Základním cílem je poskytovat Geoportálem ČÚZK dálkovým přístupem aktuální i  historické geografické informace o vývoji území ČR orgánům a organizacím státní správy a územní samosprávy a tím podporovat uplatnění politiky ČR v oblasti harmonizace hospodářského rozvoje a životních podmínek společnosti. Současně budou tyto geografické informace zpřístupněny i  podnikatelům z české a zahraniční veřejnosti pro jejich účelové aplikace včetně užití při ochraně jejich územně orientovaných práv a pro všeobecnou informovanost o změnách charakteru území v jejich zájmové oblasti. Cíle projektu má být dosaženo digitalizací historických leteckých měřických snímků, zajištěním jejich správy a archivace v digitální formě a modernizací Geoportálu ČÚZK k zajištění přístupu k předmětným informacím dálkovým přístupem.

Právní akt

„Dopis ředitele odboru strukturálních fondů a podmínky k dopisu“
(č.j. : MV- 110143-12/OSF-2013 ze dne 1. února 2014)

Veřejné zakázky v rámci projektu

1. Pořízení speciálních fotogrammetrických skenerů s příslušenstvím

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 31. 3. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 8. 2014
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ je dodávka čtyř souprav speciálních fotogrammetrických skenerů s příslušenstvím nezbytným pro provozování skeneru (řídící počítač, prvky konektivity).

2. Vybavení serverovny a úložiště dat LMS

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 30. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 30. 9. 2014
Podrobnější popis: Předmětem plnění VZ jsou dodávky provozního diskového pole s celkovou kapacitou 120 TB, provozně-archivačního diskového pole s celkovou kapacitou 300 TB, archivační magnetopáskové knihovny s minimálně s 2 mechanikami, 1ks server s 1x šestijádrovým CPU, 4 ks server s 2x osmijádrové CPU. Součástí VZ je dodávka záložního zdroje napájení serverovny a nezbytné prvky konektivity.

3. Rozšíření kapacit diskového pole EMC VNX 5300

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 5. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 7. 2014
Podrobnější popis: Rozšíření stávající diskové pole o ukládací kapacitu - 1 x DAE 15 x 3,5" a 15 x 2TB 7,2 k SAS, včetně montáže a uvedení do provozu.

4. Pořízení databázového systému Oracle s extenzí SDO Geometry

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 8. 2014
Podrobnější popis: Pořízení databázového systému Oracle ve verzi Enterprise Edition včetně modulu SDO Geometry bude řešit potřebu systémového ukládání metainformací o leteckých měřických snímcích včetně jejich geometrického a polohového určení a zajištění systémové kompatibility s databázemi používanými v IS ZABAGED a dalších IS zeměměřictví a katastru.

5. Pořízení software GeoExpres pro formátové a geografické informace

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 8. 2014
Podrobnější popis: Software GeoExpres umožní provádět transformace rastrových dat mezi různými geodetickými referenčními systémy, transformace mezi různými formáty rastrových dat (TIF/JPEG) a umožní kompresi dat.

6. Služby administrátora EU fondů a projektový dohled k projektu „Úprava Geoportálu ČÚZK v návaznosti na Portál veřejné správy"

Termín zahájení zadávacího řízení: Předpokládaný 1. 4. 2014
Číslo jednací: ČÚZK
Vybraný dodavatel: Není
Podpis smlouvy: Do 31. 5. 2014
Podrobnější popis: Administrátor fondů EU bude zajišťovat administraci Projektu ve vztahu ke Strukturálním fondům EU, zpracovávat hlášení o pokroku, zpracovávat monitorovací zprávy a oznámení o změně, bude komunikovat s odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

Výchozím podkladem pro řízení a realizaci Projektu je Studie proveditelnosti, č. j. ČÚZK-15712/2013-24 ze dne 30. 7. 2013 a Projektová žádost ve znění posledních změn.

Aktuality

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.


14.06.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (6/2024) je k dispozici ke stažení.
 

10.06.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.