Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK v návaznosti na systém datových schránek

ESS – základní informace z IS Benefit

logo

Projekt „Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK v návaznosti na systém datových schránek“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Základní charakteristiky projektu

Prioritní osa: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Operační program: 6.1a Modernizace veřejné správy – Cíl Konveregence
Oblast podpory: 6.1.1.1a Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Výzva: 03 Kontinuální výzva pro oblast podpory 1a a 1b – Modernizace veřejné správy 
Číslo projektu v BENEFIT 7: CZ.1.06/1.1.00/03.05956
Číslo akce ISPROFIN: 146V011000147
Předmět projektu: Předmětem projektu je vytvoření  komplexní  spisové  služby  ČÚZK  vč.  e-podatelny a výpravny ČÚZK a zajištění bezpečného úložiště dat, která výrazně ulehčí správu, oběh, uložení přijatých dokumentů a zároveň umožní plnohodnotnou komunikaci s informační systém datových schránek (ISDS) tak, aby žadatel mohl efektivně komunikovat se všemi ostatními uživateli datových schránek. Hlavním důvodem pro realizaci projektu je splnění novelizovaných, resp. nových požadavků stanovených v zákonech č. 499/2004 Sb. (vč. novely), č. 300/2008 Sb. a příslušných vyhláškách v rámci celého resortu ČÚZK. Projekt navazuje na strategii ČR v oblasti e-Government: Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby - Strategie realizace Smart Administration v období 2007 - 2015. Cílovými skupinami projektu jsou úřady státní správy, územní samospráva, právnické osoby zapsané v OR, fyzické osoby a podnikající fyzické osoby.

Právní akt

„Dopis ředitele odboru strukturálních fondů“
(č.j.: MV-56083-10/OSF-2009 ze dne 30. 11. 2009)

Veřejné zakázky v rámci projektu

Realizované:

E-podatelna a výpravna ČÚZK v návaznosti na systém datových schránek

Termín zahájení zadávacího řízení: 24. 4. 2009
Vybraný dodavatel: Aplis.cz, a.s.
Podpis smlouvy: 15. 7. 2009
Podrobnější popis: Dodávka informačního systému pro příjem a odesílání elektronických datových zpráv, včetně zajištění komunikace s ISDS.

Komplexní elektronická spisová služba ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 4. 6. 2012
Vybraný dodavatel: Aplis.cz, a.s.
Podpis smlouvy: 7. 8. 2012
Podrobnější popis: Funkční rozšíření elektronické podatelny a výpravny na systém komplexní elektronické spisové služby.

Pořízení HW na elektronickou spisovou službu ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 27. 7. 2009
Vybraný dodavatel: DELL Computer, spol. s r.o.
Předmět dodávky: Dodávka HW pro systém elektronické podatelny a výpravny navazující na ISDS resortu ČÚZK (EPVDS) a pro spisovou službu resortu ČÚZK, včetně archivu (bezpečného úložiště elektronických dokumentů).
Podpis smlouvy: 24. 9. 2009
Podrobnější informace: -

Administrátor projektu a projektový dohled – v přípravě

Termín zahájení zadávacího řízení: 15. 7. 2010
Vybraný dodavatel: eNovation s.r.o.
Podpis smlouvy: 10. 8. 2010
Podrobnější popis: Služby administrátora strukturálních fondů EU, projektový dohled, vedení dokumentace dle metodických standardů a řízení projektu.

Čtečky čárových kódů pro datové schránky

Termín zahájení zadávacího řízení: 8. 12. 2009
Vybraný dodavatel: CPD-REAtrade, s.r.o.
Předmět dodávky: Dodávka 275 ks čteček čárového kódu včetně stojánku pro režim Auto-trigger.
Podpis smlouvy: 11. 12. 2009

Dodávka a instalace diskového pole

Termín zahájení zadávacího řízení: 20. 5. 2010
Vybraný dodavatel: DELL Computer, spol. s.r.o.
Předmět dodávky: Dodávka disků 5 x 1 TB
Podpis smlouvy: 27. 5. 2010

Univerzální aplikační rozhraní pro systém KESSL

Termín zahájení zadávacího řízení: 6. 8. 2013
Vybraný dodavatel: aplis.cz, a.s.
Předmět dodávky: Integrační vrstva pro zajištění obousměrné řízené komunikace mezi systémy Komplexní elektronické spisové služby ČÚZK a Bezpečným úložištěm pro elektronickou spisovou službu resortu ČÚZK.
Podpis smlouvy: 28. 8. 2013

Bezpečné úložiště pro elektronickou spisovou službu resortu ČÚZK

Termín zahájení zadávacího řízení: 22. 10. 2013
Vybraný dodavatel: Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o.
Předmět dodávky: Vytvoření bezpečného úložiště pro data předávaná z KESSL a zajištění dlouhodobé uznatelnosti digitálních originálů dokumentů dle standardů EU.
Podpis smlouvy: 28. 11. 2013

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.