Projekt „Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj informační

logo Integrovaný regionální operační program DMVS
Projekt „Vybudování informačního systému digitální mapy veřejné správy (IS DMVS) a rozvoj informačního systému zeměměřictví pro potřeby DMVS ČR“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Základní charakteristiky projektu

Prioritní osa: CZ.1.06 Integrovaný operační program
Operační program: Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Projektový okruh 5.2: Prostorová data a služby
Výzva: 94. Digitalizace stavebního řízení
Číslo projektu v MS2014+: CZ.06.3.05/0.0/0.0/20_117/0015243
Číslo akce ISPROFIN: 346V021000010
Předmět projektu: Současná právní úprava sice umožňuje, aby města a obce vedly technické mapy, jejich plnému v územním a stavebním řízení však brání skutečnost, že nejsou k dispozici plošně na celém území státu a chybí podrobnější úprava povinností správců dopravní a technické infrastruktury při předávání údajů pro aktualizaci.  Zákonem č. 47/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, je stanovena povinnost pro jednotlivé kraje vybudovat a spravovat digitální technickou mapu kraje. Pro ČÚZK z novely vyplývá povinnost vybudovat a spravovat informační systém digitální mapy veřejné správy (IS DMVS), který bude 14 krajských digitálních technických map (DTM) zastřešovat na úrovni centrální státní správy. Funkční systém krajských digitálních technických map a IS DMVS jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou digitalizaci procesů stavebního řízení, která je nutnou podmínkou pro zrychlení přípravy, umisťování a povolování staveb. Realizace projektu DMVS a DTM sjednotí, doplní a zpřístupní dosud roztříštěná, neúplná a nepřesná data o veškeré dopravní a technické infrastruktuře pro území celé ČR, a tak poskytne informace pro sdílení fyzické infrastruktury a umožní tak koordinaci stavebních prací. s využitím dat IS DMVS bude možné přesně stanovit okruh dotčených správců technické a dopravní infrastruktury, jejichž vyjádření k navrhovaným záměrům je třeba zohlednit  v územním a stavebním řízení.
V rámci projektu IS DMVS ČR bude jednak vybudován vlastní informační systém DMVS (aplikační software + posílení centrálního hardware ČÚZK), jednak bude vybudován digitální archiv pro velké objemy dat a budou pořízeny letecké snímky celého území ČR pro potřeby konsolidace datového obsahu DTM, který budou kraje získávat od všech vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury a částečně také nově mapovat.        
 
IS DMVS zajistí předávání specifikovaných dat v požadovaném formátu oprávněným žadatelům, případně formou otevřených dat.
Dodavatelé specializovaných softwarů pro stavební úřady využívaných obcemi, kraji a dalšími subjekty se budou integrovat na rozhraní IS DMVS přes Portál stavebníka.
Projekt využije Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM) vytvořený na základě "Standardu VF XML DTM DMVS" v rámci výzkumného projektu TAČR (TITSMV705).

Právní akt

„Dopis ŘO IROP“
(č.j.: 62416/2020-55 ze dne 11. 01. 2021)

Veřejné zakázky v rámci projektu

Realizované:
Vybudování informačního systému Digitální mapy veřejné správy

Termín zahájení zadávacího řízení: 24. 8. 2020
Vybraný dodavatel: Asseco Central Europe a.s.
Podpis smlouvy: 21.10.2021
Podrobnější popis:
Předmětem této veřejné zakázky je vybudování informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) a jeho následná údržba. Zákonem č. 47/2020 Sb., kterým byl novelizován zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů, je zakotvena povinnost vést digitální technickou mapu kraje, kdy správcem digitální technické mapy kraje je stanoven krajský úřad, a to v přenesené působnosti. Vlastní obsah DTM krajů je věcně členěn na vlastní údaje o dopravní a technické infrastruktuře a na údaje o základní povrchové situaci. Pro ČÚZK vyplývá z novely povinnost vybudovat a spravovat IS DMVS, který bude centrálním systémem zastřešujícím krajské IS DTM a zároveň bude IS DMVS zajišťovat funkce, které je nutné řešit na centrální úrovni. DMVS bude tvořena propojením katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů a bude zajišťovat:
  • jednotné rozhraní pro zobrazení katastrální mapy, ortofotomapy a digitálních technických map krajů
  • jednotné rozhraní pro předávání údajů k aktualizaci digitálních technických map krajů a pro zápis do digitálních technických map krajů
  • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců technické infrastruktury včetně údajů o tom, v jakém území plní povinnost podle § 161 odst. 1 věty druhé stavebního zákona
  • vedení seznamu vlastníků, provozovatelů a správců dopravní infrastruktury, včetně údajů o tom v jakém území působí
  • vedení seznamu editorů digitálních technických map krajů a osob, které za editora plní jeho editační povinnost, včetně rozsahu jejich oprávnění k editaci.

Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků ČR v letech 2021 a 2022.

Termín zahájení zadávacího řízení: 18. 5. 2020
Vybraný dodavatel: - MGGP Aero Sp. z o.o.
- GEOREAL spol. s r.o
- GEOREAL spol. s r.o
Podpis smlouvy: 02. 12. 2020
Podrobnější popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody na poskytování služeb při pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu (dále jen „snímky“) pro celé území České republiky v letech 2021 a 2022. Území ČR bude rozděleno na dvě pásma: „pásmo západ“ a „pásmo východ“. Vymezení pásem zohledňuje průběh krajských hranic. Pásmo „západ“ bude snímkováno v roce 2021, pásmo „východ“ bude snímkováno v roce 2022.

Posílení databázových serverů 2021

Termín zahájení zadávacího řízení: 11. 1. 2021
Vybraný dodavatel: GC Systém a.s.
Podpis smlouvy: 29. 03. 2021
Předmět dodávky: IS DMVS bude provozován na centrální sdílené infrastruktuře a z tohoto důvodu je potřeba navýšit její provozní výkon. Předmětem plnění  veřejné zakázky je provedení technického posílení posílení 4 serverů IBM Power System E870 na E980@4.02GHz (2 ks v primárním datovém centru a 2 ks v záložním datovém centru).

Nákup směrovačů (routerů) 

Termín zahájení zadávacího řízení: 19. 5. 2023
Vybraný dodavatel: SOITRON, s.r.o.
Podpis smlouvy: 26. 6. 2023
Předmět dodávky: Při provozování IS DMVS se počítá s nárůstem datových toků (Internet) do sítě ČÚZK. z tohoto důvodu musí být stávající síťová infrastruktura na hranicích místní sítě ČÚZK posílena o 2 ks hraničních routerů (směrovačů).

Nákup diskových polí ČÚZK 

Termín zahájení zadávacího řízení: 12. 9. 2022
Vybraný dodavatel: 3S. cz, s.r.o.
Podpis smlouvy: 25. 1. 2023
Předmět dodávky: Digitální mapa veřejné správy bude generovat velké objemy digitálních dat. z tohoto důvodu bude nutné navýšit provozní kapacitu diskových polí centrální infrastruktury ČÚZK. Vzhledem k jedinečnosti a neobnovitelnosti těchto dat je nutné zajišťovat přiměřenou ochranu a bezpečnost dat, včetně vytvoření geografické zálohy dat. Z tohoto důvodu se vyžadují dvě disková pole, která budou dislokována v různých lokalitách.
Předmětem veřejné zakázky je nákup diskových polí pro IS DMVS (2 ks) vč. archivačního software. Na diskových polích budou uložena data kritického IS a významných IS v resortu ČÚZK.

Programové vybavení pro správu a archivaci velkých dat LMS

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 2. 2022
Vybraný dodavatel: SEFIRA spol. s r. o.
Podpis smlouvy: 5. 8. 2022
Předmět dodávky: Kompletní programové řešení zpracování materiálu archivní povahy (spisovou službou i mimospisově), a to jak písemného (pdf), tak zejména mapového (rastrového) charakteru. Archivační software bude zajišťovat služby pro evidenci a přístup k dokumentům leteckých měřických snímků z hardwarových úložišť bez ohledu na jejich fyzické uložení.

Úložiště pro správu a archivaci velkých dat LMS 

Termín zahájení zadávacího řízení: 31. 5. 2021
Vybraný dodavatel: 3S.cz, s.r.o.
Podpis smlouvy: 5.11.2021
Předmět dodávky: S ohledem na vybudování IS DMVS s potřebou vytvoření Ortofota ČR s velikostí pixelu 12,5 cm je třeba posílit provozní infrastrukturu Zeměměřického úřadu novými disky pro zajištění ukládání a archivace velkých objemů dat. Vzhledem k jedinečnosti a neobnovitelnosti uvedených dat je nutné zajišťovat přiměřenou ochranu a bezpečnost dat včetně vytvoření geografické zálohy dat. Z tohoto důvodu je předmětem veřejné zakázky nákup dvou diskových polí, která budou dislokována na různých místech (Praha, Pardubice), přičemž datový obsah bude na obou polích v zásadě identický a online synchronizovaný.

Bezpilotní nosič leteckých měřických senzorů včetně příslušenství 

Termín zahájení zadávacího řízení: 8. 12. 2022, 19. 1. 2023, 20. 3. 2023
Vybraný dodavatel: DronPro  s.r.o. 
Podpis smlouvy: 27. 4. 2023
Předmět dodávky: Bezpilotní nosič bude sloužit k zajištění operativní aktualizace výškopisných dat na území ČR. Kvalitní a aktuální výškopisná data jsou nezbytná pro tvorbu kvalitního ortofotografického zobrazení, respektive Ortofota ČR, které je součásti IS DMVS.

Letecký laserový skener včetně příslušenství a software 

Termín zahájení zadávacího řízení: 8. 12. 2022
Vybraný dodavatel: PAP a spol. s.r.o.
Podpis smlouvy: 27. 4. 2023
Předmět dodávky: Letecký laserový skener včetně SW bude sloužit k zajištění operativní aktualizace výškopisných dat na území ČR. Kvalitní a aktuální výškopisná data jsou nezbytná pro tvorbu kvalitního ortofotografického zobrazení, respektive Ortofota ČR, které je součásti IS DMVS.

Pořízení ultralehkého vírníku 

Termín zahájení zadávacího řízení: 26. 9. 2022, 9. 12. 2022
Vybraný dodavatel: AGN SYSTEMS s.r.o
Podpis smlouvy: 23. 2. 2023
Předmět dodávky: Ultralehké letadlo typu vírník bude využíváno jako nosič leteckého laserového skeneru při provádění mapování a zaměřování výškopisných modelů pro potřeby DMVS a dále k mapování a zaměřování vybraných liniových geografických objektů v rozsahu desítek kilometrů (silnice, železnice, elektrická vedení, produktovody, hranice správních jednotek včetně státních hranic apod.) a plošných objektů (malé obytné, obchodní, průmyslové nebo rekreační oblasti), a to z výšek 300 až 750m nad terénem.

Nákup identifikačních a kontaktních údajů vlastníků, správců a provozovatelů technické infrastruktury 

Termín zahájení zadávacího řízení: 4. 11. 2022
Vybraný dodavatel: HRDLIČKA spol. s r.o.
Podpis smlouvy: 15. 12. 2022
Předmět dodávky: Cílem je doplnění interní databáze o identifikační a kontaktní údaje vlastníků, správců a provozovatelů technické infrastruktury, aby mohla být naplněna zákonná povinnost vyplývající z § 4d odst. 3 písm. c) zeměměřického zákona ve znění účinném od 1.7.2023.

Pořízení licencí Microsoft SQL 

Termín zahájení zadávacího řízení: 5. 5. 2023
Vybraný dodavatel: T-mobile Czech Republic a.s.
Podpis smlouvy: 13. 6. 2023
Předmět dodávky: Licence MS SQL umožní vytváření dynamických statistik s IS DMVS.

Servery a systémový SW pro zeměměřický úřad 

Termín zahájení zadávacího řízení: 3. 7. 2023
Vybraný dodavatel: OCC s.r.o. 
Podpis smlouvy: 19. 9. 2023
Předmět dodávky: Pořízení dvou typů serverů, pro dva nezávislé virtualizační clustery, včetně operačního systému a virtualizačního SW pro navýšení výpočetní kapacity ZÚ související s provozem podpůrných procesů DMVS.

Síťové prvky pro zeměměřický úřad 

Termín zahájení zadávacího řízení: 14. 6. 2023
Vybraný dodavatel: SOITRON, s.r.o.
Podpis smlouvy: 11. 7. 2023
Předmět dodávky: Pořízení dvou typů switchů pro zajištění dostatečné datové prostupnosti související s provozem DMVS.

Loadbalancer pro zeměměřický úřad 

Termín zahájení zadávacího řízení: 12. 7. 2023
Vybraný dodavatel: TresTech s.r.o. 
Podpis smlouvy: 24. 8. 2023
Předmět dodávky: Pořízení  virtuálního loadbalanceru.

Datum poslední aktualizace: 16.10.2023

Aktuality

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.

13.03.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (3/2024) je k dispozici ke stažení.