Historie Názvoslovné komise ČÚZK

Názvoslovná komise (NK) byla zřízena rozhodnutím předsedy tehdejšího Českého úřadu geodetického a kartografického 12. 8. 1971. Sekretariát NK byl zřízen v tehdejší Kartografii, n. p., nyní tvoří oddělení Zeměměřického úřadu. Ve své činnosti NK navazuje na Názvoslovnou komisi (kartografickou) při Ústřední správě geodézie a kartografie (od r. 1954, reorganizace v r. 1959), Názvoslovnou komisi ministerstva stavebního průmyslu při Státním zeměměřickém a kartografickém ústavu (od r. 1951), Názvoslovnou komisi pro pomístní názvosloví při Vojenském zeměpisném ústavu (od r. 1946) a na Komisi pro revizi pomístního názvosloví při Národní radě badatelské (od r. 1931).

V počátcích své činnosti se NK zaměřila na vypracování „Návodu pro úpravu geografického názvosloví na území ČR“, na publikování soupisu tzv. vžitých českých názvů zeměpisných (tj. českých exonym), na zpracování geomorfologického členění státu a na vydání české verze „Slovníku technických termínů používaných OSN při standardizaci geografického názvosloví“ a „Mezinárodního slovníku geografických termínů užívaných na obecněgeografických mapách“. Zpracovány byly rovněž další názvoslovné soupisy a publikace, jako např. „Vybrané vodní toky ČSR“, „Seznam hlavních názvů tvarů mořského dna“ aj. Sluší se připomenout jména některých tehdejších členů NK, kteří se těchto prací zúčastnili.

Podle svého statutu z 25. 3. 1997 NK spolupracuje ve věcech standardizace se zeměměřickými a katastrálními orgány, ministerstvy a ústředními orgány státní správy ČR, pracovišti Akademie věd ČR a vysokých škol a jinými vědeckými a odbornými institucemi. NK projednává otázky spojené se stanovením a uplatňováním zásad pro úpravu a užívání geografického názvosloví v kartografických dílech vydávaných v ČR a vyjadřuje se k návrhům geografických jmen uváděných v Základní mapě ČR 1 : 10 000. V rámci lingvisticko-geografické skupiny OSN států středovýchodní a jihovýchodní Evropy pro standardizaci geografického názvosloví NK spolupracuje se zahraničními partnerskými organizacemi a účastní se činnosti Skupiny expertů OSN pro standardizaci geografického názvosloví. Plodem této aktivity bylo v letech 2002 – 2007 pověření ČÚZK předsednictvím Skupiny států východní, střední a jihovýchodní Evropy. Výkonným orgánem NK je její sekretariát. Pracovníci sekretariátu NK ČÚZK se mimo autorské a redakční zpracování názvoslovných seznamů a publikací významně podílejí na standardizaci geografického názvosloví. Produktem standardizační činnosti sekretariátu NK je od roku 1997 Geonames, databáze geografických jmen Zeměměřického úřadu, od roku 2009 nově koncipovaná, která je pravidelně aktualizována.

 

Zpět na O standardizaci geografických jmen a NK ČÚZK

Datum poslední aktualizace: 28.11.2016

Aktuality

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.19.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Řízení kvality.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/referentka - Podpora uživatelů.

13.12.2022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.