Tematický okruh č. 4: PODPORA TRHU S NEMOVITOSTMI

(text schválen Plénem Nemofora dne 21. 3. 2000)
 

Charakteristika:

Záměrem tohoto okruhu je obsáhnout a nastínit řešení problémů, které nejsou dlouhodobě řešeny a bez pokroku v jejich řešení by nebylo možno úspěšně pokračovat v řadě ekonomických projektů a ani v daňových reformách.

První okruh – Úkoly všeobecné
- dosáhnout v připravované kodifikaci Občanského zákoníku, aby stavba byla součástí pozemku, nebo rozšířit předmět evidence v katastru nemovitostí o další stavby, případně vytvořit registr staveb.

Druhý okruh – Ceny pozemků, cenové mapy, mapy obvyklého nájemného
 
A - Metodika cenových map
B - Metodika map obvyklého nájemného


 

K prvnímu okruhu

Současný stav považujeme v kontextu Evropské unie za neudržitelný. Navrhovaný stav bude muset dořešit systémově rozdílné vlastnické vztahy. Pokud nebude do občanského zákoníku promítnuta zásada, že stavba je součástí pozemku, bude nutné řešit stav, kdy v katastru nemovitostí podle stávající úpravy není cela řada staveb zapsána, mnohdy se jedná o rozsáhlé komplexy a řada staveb je slučkou spojena do jedné parcely a je obtížné jejich rozlišení.
 

K druhému okruhu

Dlouhodobě není zpracována jednotná metodika pro tvorbu cenových map, takže současná situace je taková, že pouze málo měst má zpracovanou cenovou mapu pozemků. Tato situace přináší negativní stav při oceňování majetku pro daňové účely. Rovněž příprava deregulace nájemného od roku 2002 bude vyžadovat zřízení map obvyklého nájemného, bez kterých by nebylo možno tento proces prakticky uskutečnit bez enormního nárůstu sporů o výši nájemného. A právě tyto mapy, bez cenových map pozemků, nebude možno vypracovat.
 

Specifikace cílů pro rok 2000

1.
Zpracovat a předložit radě Nemofora návrh metodiky pro tvorbu cenových map k dalšímu projednání.
Termín 15. 4. 2000
Zpracovat podle navržené metodiky několik příkladů cenových map pozemků pro vybraná města a obce.

2.
Zajistit konání odborného semináře v květnu 2000 pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí, rovněž za účasti zástupců Nemofora, na téma: Cenové mapy pozemků a Cenové mapy obvyklého nájemného. Předpokládaný výstup: Metodika pro tvorbu Cenových map obvyklého nájemného.
Termín 31. 5. 2000

3.
Pro úspěšnou praktickou realizaci vypracovat návrh na zřízení vyšších znaleckých výborů, které by byly zřízeny při jednotlivých finančních úřadech a měly by napomoci finančním úřadům při rozhodování v daňových sporech.
Termín 31. 5. 2000

Datum poslední aktualizace: 10.09.2013

Aktuality

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.

06.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Hradec Králové.

23.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště České Budějovice a Katastrálního pracoviště Písek.

11.10.2023
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

06.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Karviná.