Tematický okruh č. 4: PODPORA TRHU S NEMOVITOSTMI

(text schválen Plénem Nemofora dne 21. 3. 2000)

Charakteristika:

Záměrem tohoto okruhu je obsáhnout a nastínit řešení problémů, které nejsou dlouhodobě řešeny a bez pokroku v jejich řešení by nebylo možno úspěšně pokračovat v řadě ekonomických projektů a ani v daňových reformách.

První okruh – Úkoly všeobecné
- dosáhnout v připravované kodifikaci Občanského zákoníku, aby stavba byla součástí pozemku, nebo rozšířit předmět evidence v katastru nemovitostí o další stavby, případně vytvořit registr staveb.

Druhý okruh – Ceny pozemků, cenové mapy, mapy obvyklého nájemného
A - Metodika cenových map
B - Metodika map obvyklého nájemného

K prvnímu okruhu

Současný stav považujeme v kontextu Evropské unie za neudržitelný. Navrhovaný stav bude muset dořešit systémově rozdílné vlastnické vztahy. Pokud nebude do občanského zákoníku promítnuta zásada, že stavba je součástí pozemku, bude nutné řešit stav, kdy v katastru nemovitostí podle stávající úpravy není cela řada staveb zapsána, mnohdy se jedná o rozsáhlé komplexy a řada staveb je slučkou spojena do jedné parcely a je obtížné jejich rozlišení.
 

K druhému okruhu

Dlouhodobě není zpracována jednotná metodika pro tvorbu cenových map, takže současná situace je taková, že pouze málo měst má zpracovanou cenovou mapu pozemků. Tato situace přináší negativní stav při oceňování majetku pro daňové účely. Rovněž příprava deregulace nájemného od roku 2002 bude vyžadovat zřízení map obvyklého nájemného, bez kterých by nebylo možno tento proces prakticky uskutečnit bez enormního nárůstu sporů o výši nájemného. A právě tyto mapy, bez cenových map pozemků, nebude možno vypracovat.
 

Specifikace cílů pro rok 2000

1.
Zpracovat a předložit radě Nemofora návrh metodiky pro tvorbu cenových map k dalšímu projednání.
Termín 15. 4. 2000
Zpracovat podle navržené metodiky několik příkladů cenových map pozemků pro vybraná města a obce.

2.
Zajistit konání odborného semináře v květnu 2000 pro pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva financí, rovněž za účasti zástupců Nemofora, na téma: Cenové mapy pozemků a Cenové mapy obvyklého nájemného. Předpokládaný výstup: Metodika pro tvorbu Cenových map obvyklého nájemného.
Termín 31. 5. 2000

3.
Pro úspěšnou praktickou realizaci vypracovat návrh na zřízení vyšších znaleckých výborů, které by byly zřízeny při jednotlivých finančních úřadech a měly by napomoci finančním úřadům při rozhodování v daňových sporech.
Termín 31. 5. 2000

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.