Úvodní slovo ke studii

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Zpracování studie "Podmínky dostupnosti a využitelnosti geodat pořízených a spravovaných orgány a úřady veřejné správy ČR" zadalo sdružení Nemoforum České asociaci pro geoinformace (CAGI) dne 13. května 2003. Finální znění studie předal zpracovatelský tým CAGI sdružení Nemoforum dne 23. března 2004. Následně Nemoforum dne 4. května 2004 prostřednictvím e-hlasování tuto studii akceptovalo.

Úkolem autorů studie bylo - při pokračujícím překotném rozvoji počítačových technologií a za nově přijímaných pravidel v období přistupování České republiky k Evropské unii - analyzovat situaci v tvorbě a využívání geodat a poskytnout návod, jak postupovat v této oblasti v budoucnosti.

Studie obsahuje dvě hlavní části, analytickou a návrhovou. Součástí studie je též rozsáhlý soubor podkladových materiálů (na CD). Autoři prezentují stav problematiky v naší zemi a popisují též různorodou situaci v zahraničí, která, bude-li dobře analyzována, může být inspirací pro další rozvoj pořizování a využívání geodat a geoinformací v příštích letech. Studie velmi podrobně charakterizuje škálu vlivů, které problematiku ovlivňují, hodnotí je z několika podstatných pohledů a nabízí variantní, částečné či originální řešení.

Studie svým mezioborovým obsahem poskytuje prostor pro diskusi, která by měla významně ovlivnit sdílení informací v elektronické podobě napříč veřejnou správou a v konečném důsledku i diskusi o efektivních službách občanům. Nemoforum předpokládá, že dílčí texty studie mohou posloužit jako podklad při podpoře a zdůvodnění přístupů k řešení úkolů zajišťovaných orgány státní správy.

Nemoforum vyzývá odbornou i laickou veřejnost k zahájení tvůrčí diskuse, na jejímž podkladě by - prostřednictvím platformy Nemofora - mohly být odpovědné orgány inspirovány k efektivním krokům, jejichž výsledkem bude vytvoření podmínek k dalšímu zkvalitnění geodat pořizovaných soukromým i veřejným sektorem.

Vaše příspěvky na témata otevřená studií očekáváme na adrese: nemoforum @cuzk.cz


Ke zveřejňování studie (resp. jejich částí) spolu s tímto úvodem je oprávněno Nemoforum a CAGI, při využití textu studie třetími osobami je třeba uvádět náležité odkazy.

Nemoforum děkuje autorům za vytvoření tohoto obsahově bohatého materiálu.


V Praze dne 5. května 2004


Za sdružení Nemoforum


 
Ing. Veronika N e d v ě d o v á
předsedkyně Nemofora, poslankyně Parlamentu ČR

Datum poslední aktualizace: 10.09.2013

Aktuality resort

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.