Rozvoj geoinformační infrastruktury v České republice

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Rada vlády pro Státní informační politiku (SIP) projednala a podpořila na svém jednání 6. září 2001 dokument Národní geoinformační infrastruktura České republiky - Program rozvoje v letech 2001 - 2005. Tento dokument, dále označovaný jako Program NGII, zpracovalo a Radě vlády předložilo sdružení Nemoforum.

Sdružení Nemoforum bylo založeno v roce 1999 a představuje z hlediska těch, kteří se zabývají informacemi o nemovitostech a území, důležitou platformu pro spolupráci veřejné správy a profesní sféry (svazy a asociace zastupující soukromý sektor a vysoké školy). V současné době sdružuje Nemoforum 17 subjektů, z nichž většina má celostátní působnost. Seznam členských institucí Nemofora je uveden v záhlaví Programu NGII, jehož text je (ve znění přijatém Radou vlády pro SIP) otištěn v příloze časopisu.

Program NGII navazuje na dokumenty Státní informační politika České republiky a Koncepce budování informačních systémů veřejné správy, ve kterých byla problematika Národní geoinformační infrastruktury začleněna a kde byli nositelé zpracování programu přímo uvedeni (Česká asociace pro geoinformace v SIP a Český úřad zeměměřický a katastrální v Koncepci ISVS.)

Sdružení Nemoforum se ukázalo jako velmi vhodné prostředí pro přípravu programu NGII. Jedná se totiž o problematiku výrazně mezioborovou, která se dotýká širokého okruhu tvůrců, provozovatelů i uživatelů geoinformací, včetně nejširší veřejnosti. Program NGII formulovala v průběhu roku 2000 pracovní skupina Nemofora, vedená Ing. J. Černohorským (ČÚZK) a RNDr. J. Hojdarem (CAGI). Počátkem roku 2001 byl návrh poskytnut k projednání a připomínkám všem členským organizacím sdružení Nemoforum a po zapracování změn a námětů byla výsledná podoba Programu NGII jednomyslně schválena Plénem sdružení Nemoforum na jeho zasedání 26. dubna 2001. Po následných formálních úpravách byl dokument prostřednictvím reprezentantů ČÚZK a ÚVIS oficiálně předložen Radě vlády pro SIP.

Program Národní geoinformační infrastruktura vymezuje geoinformační infrastrukturu jako soubor vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí České republiky umožňují zajistit a zpřístupnit co největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací, a to uživatelsky vhodnou formou při plném využití potenciálu moderních geoinformačních a komunikačních technologií. Návrh Programu NGII vychází ze zhodnocení současného stavu v České republice a formuluje strategické cíle. K jejich naplnění pak formou projektů a opatření vytyčuje i konkrétní realizační kroky a navrhuje okruhy gestorů pro jednotlivé projekty a opatření.

V České republice jsou dlouhodobě vytvářeny různé prvky geoinformační infrastruktury. Její součástí je historicky zakotvená kartografická a geodetická tradice, právní předpisy, technologické vybavení a geodata, která ve velkém rozsahu vznikala především v průběhu posledního desetiletí. Důležitým prvkem je metainformační systém, ale také základna odborníků, odborných státních institucí, vysokoškolských pracovišť, profesních samospráv atd. Vývoj v geoinformační oblasti byl v České republice během předešlých deseti let velmi dynamický a řada prvků NGII již existuje. Stále větší okruh tvůrců, správců i uživatelů geodat si však uvědomuje potřebu větší vzájemné koordinovanosti aktivit a důsledněji formulovaných pravidel. Snahou Programu NGII proto je co nejkomplexněji pokrýt celou oblast získávání, vedení a využívání prostorově orientovaných dat, digitálních map - geodat a geoinformací. Mezi důležité úkoly patří definování a uplatňování podmínek spojených s jejich poskytováním, předáváním a sdílením (vícenásobným společným využíváním). Kromě technických témat se Program NGII zabývá také vzděláváním, osvětou a koordinovaným postupem vůči zahraničním partnerům.

Pojetí prostorové informační infrastruktury formulované v Programu NGII odpovídá zahraničním trendům. Na vytvoření komplexně pojatého Programu NGII ČR se aktivně podíleli stěžejní zástupci veřejného i soukromého sektoru a dokument následně přijala Rada vlády pro SIP - tyto skutečnosti bezesporu řadí Českou republiku na významné místo mezi evropskými zeměmi. Popsaný postup vytváření a schvalování Programu NGII byl sice zdánlivě zdlouhavý, pomohl však zajistit souhlas a podporu resortů i Svazu měst a obcí ČR. Zároveň umožnil účast soukromého sektoru a vzdělávacích institucí, která je nezbytná k praktickému naplňování Programu. Vlastní proces tvorby a projednávání Programu NGII lze tedy chápat rovněž jako velmi dobrý příklad kooperace veřejné správy a soukromého sektoru při rozvíjení informační společnosti (Public Private Partnership).

Naplnění programu je záležitostí střednědobého charakteru, proto je navrhován s horizontem roku 2005. Program však zahrnuje i úkoly, které mohou být řešeny a dokončeny v poměrně krátké době. Některé projekty jsou již uskutečňovány, část z nich je dokonce podpořena v rámci stávajícího Akčního plánu realizace SIP. Program NGII nenavrhuje, které projekty a v jakém rozsahu podpořit Akčním plánem nebo z jakých zdrojů jejich realizaci zabezpečit. Možnou alternativou jsou i běžné prostředky orgánů veřejné správy a prostředky soukromého sektoru. K uskutečnění některých záměrů lze přispět zapojením do mezinárodních projektů, např. v rámci programu e-Content.

Programový dokument NGII byl projednán a podpořen Radou vlády pro státní informační politiku a přijat jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP. Stal se tak pro veřejnou správu i soukromý sektor důležitým východiskem ke koordinovanému a účinnému rozvoji geoinformační infrastruktury v České republice v dalším období. Text dokumentu bude zveřejněn též v dalších odborných časopisech a v elektronické podobě bude dostupný na WWW stránkách Nemofora.


 
Ing. Eva Pauknerová, CSc. Ing. Karel Večeře
CAGI ČÚZK
místopředsedkyně sdružení Nemoforum místopředseda sdružení Nemoforum

Datum poslední aktualizace: 10.09.2013

Aktuality resort

27.01.2023
Zkoušky ÚOZI se budou konat ve dnech 15. a 16. února 2023.

16.01.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2023) je k dispozici ke stažení.

09.01.2023

Zveřejněny statistické údaje za 4. čtvrtletí roku 2022 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.