Rozvoj geoinformační infrastruktury v České republice

Stránky Nemofora:
Úvodní stránka | Poslání a cíle | Organizační struktura | Členové Nemofora | Tematické okruhy | Akce Nemofora | Dokumenty Nemofora | Zprávy o činnosti | Kadaster International (NL) | Nemoforum - kontakt

Rada vlády pro Státní informační politiku (SIP) projednala a podpořila na svém jednání 6. září 2001 dokument Národní geoinformační infrastruktura České republiky - Program rozvoje v letech 2001 - 2005. Tento dokument, dále označovaný jako Program NGII, zpracovalo a Radě vlády předložilo sdružení Nemoforum.

Sdružení Nemoforum bylo založeno v roce 1999 a představuje z hlediska těch, kteří se zabývají informacemi o nemovitostech a území, důležitou platformu pro spolupráci veřejné správy a profesní sféry (svazy a asociace zastupující soukromý sektor a vysoké školy). V současné době sdružuje Nemoforum 17 subjektů, z nichž většina má celostátní působnost. Seznam členských institucí Nemofora je uveden v záhlaví Programu NGII, jehož text je (ve znění přijatém Radou vlády pro SIP) otištěn v příloze časopisu.

Program NGII navazuje na dokumenty Státní informační politika České republiky a Koncepce budování informačních systémů veřejné správy, ve kterých byla problematika Národní geoinformační infrastruktury začleněna a kde byli nositelé zpracování programu přímo uvedeni (Česká asociace pro geoinformace v SIP a Český úřad zeměměřický a katastrální v Koncepci ISVS.)

Sdružení Nemoforum se ukázalo jako velmi vhodné prostředí pro přípravu programu NGII. Jedná se totiž o problematiku výrazně mezioborovou, která se dotýká širokého okruhu tvůrců, provozovatelů i uživatelů geoinformací, včetně nejširší veřejnosti. Program NGII formulovala v průběhu roku 2000 pracovní skupina Nemofora, vedená Ing. J. Černohorským (ČÚZK) a RNDr. J. Hojdarem (CAGI). Počátkem roku 2001 byl návrh poskytnut k projednání a připomínkám všem členským organizacím sdružení Nemoforum a po zapracování změn a námětů byla výsledná podoba Programu NGII jednomyslně schválena Plénem sdružení Nemoforum na jeho zasedání 26. dubna 2001. Po následných formálních úpravách byl dokument prostřednictvím reprezentantů ČÚZK a ÚVIS oficiálně předložen Radě vlády pro SIP.

Program Národní geoinformační infrastruktura vymezuje geoinformační infrastrukturu jako soubor vzájemně provázaných podmínek, které v prostředí České republiky umožňují zajistit a zpřístupnit co největšímu okruhu uživatelů širokou škálu geoinformací, a to uživatelsky vhodnou formou při plném využití potenciálu moderních geoinformačních a komunikačních technologií. Návrh Programu NGII vychází ze zhodnocení současného stavu v České republice a formuluje strategické cíle. K jejich naplnění pak formou projektů a opatření vytyčuje i konkrétní realizační kroky a navrhuje okruhy gestorů pro jednotlivé projekty a opatření.

V České republice jsou dlouhodobě vytvářeny různé prvky geoinformační infrastruktury. Její součástí je historicky zakotvená kartografická a geodetická tradice, právní předpisy, technologické vybavení a geodata, která ve velkém rozsahu vznikala především v průběhu posledního desetiletí. Důležitým prvkem je metainformační systém, ale také základna odborníků, odborných státních institucí, vysokoškolských pracovišť, profesních samospráv atd. Vývoj v geoinformační oblasti byl v České republice během předešlých deseti let velmi dynamický a řada prvků NGII již existuje. Stále větší okruh tvůrců, správců i uživatelů geodat si však uvědomuje potřebu větší vzájemné koordinovanosti aktivit a důsledněji formulovaných pravidel. Snahou Programu NGII proto je co nejkomplexněji pokrýt celou oblast získávání, vedení a využívání prostorově orientovaných dat, digitálních map - geodat a geoinformací. Mezi důležité úkoly patří definování a uplatňování podmínek spojených s jejich poskytováním, předáváním a sdílením (vícenásobným společným využíváním). Kromě technických témat se Program NGII zabývá také vzděláváním, osvětou a koordinovaným postupem vůči zahraničním partnerům.

Pojetí prostorové informační infrastruktury formulované v Programu NGII odpovídá zahraničním trendům. Na vytvoření komplexně pojatého Programu NGII ČR se aktivně podíleli stěžejní zástupci veřejného i soukromého sektoru a dokument následně přijala Rada vlády pro SIP - tyto skutečnosti bezesporu řadí Českou republiku na významné místo mezi evropskými zeměmi. Popsaný postup vytváření a schvalování Programu NGII byl sice zdánlivě zdlouhavý, pomohl však zajistit souhlas a podporu resortů i Svazu měst a obcí ČR. Zároveň umožnil účast soukromého sektoru a vzdělávacích institucí, která je nezbytná k praktickému naplňování Programu. Vlastní proces tvorby a projednávání Programu NGII lze tedy chápat rovněž jako velmi dobrý příklad kooperace veřejné správy a soukromého sektoru při rozvíjení informační společnosti (Public Private Partnership).

Naplnění programu je záležitostí střednědobého charakteru, proto je navrhován s horizontem roku 2005. Program však zahrnuje i úkoly, které mohou být řešeny a dokončeny v poměrně krátké době. Některé projekty jsou již uskutečňovány, část z nich je dokonce podpořena v rámci stávajícího Akčního plánu realizace SIP. Program NGII nenavrhuje, které projekty a v jakém rozsahu podpořit Akčním plánem nebo z jakých zdrojů jejich realizaci zabezpečit. Možnou alternativou jsou i běžné prostředky orgánů veřejné správy a prostředky soukromého sektoru. K uskutečnění některých záměrů lze přispět zapojením do mezinárodních projektů, např. v rámci programu e-Content.

Programový dokument NGII byl projednán a podpořen Radou vlády pro státní informační politiku a přijat jako podklad pro aktualizaci Akčního plánu realizace SIP. Stal se tak pro veřejnou správu i soukromý sektor důležitým východiskem ke koordinovanému a účinnému rozvoji geoinformační infrastruktury v České republice v dalším období. Text dokumentu bude zveřejněn též v dalších odborných časopisech a v elektronické podobě bude dostupný na WWW stránkách Nemofora.Ing. Eva Pauknerová, CSc. Ing. Karel Večeře
CAGI ČÚZK
místopředsedkyně sdružení Nemoforum místopředseda sdružení Nemoforum

Aktuality resort

25.02.2020
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

19.02.2020
Zveřejněna Výroční zpráva Českého úřadu zeměměřického a katastrálního za rok 2019.

19.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce DMVS.