ÚOZI - oznámení

Předseda ČÚZK jmenoval dne 25. července 2023 10členný přípravný výbor České komory zeměměřičů
ČÚZK v termínu do 15. července 2023 obdržel celkem od 118 autorizovaných zeměměřických inženýrů (dále jen „AZI“) návrhy na složení přípravného výboru České komory zeměměřičů. Nominováno bylo nakonec 64 AZI, z nichž předseda ČÚZK vybral 10 členů přípravného výboru. Při výběru bylo přihlédnuto zejména k regionálnímu zastoupení v přípravném výboru a dále pak i k počtu nominací jednotlivých navržených AZI.

formát souboru PDF (Jmenování členů přípravného výboru České komory zeměměřičů, č. j.: ČÚZK-27586/2023, ve formátu PDF

ČÚZK nyní připravuje první jednání přípravného výboru, na kterém bude zvolen předseda přípravného výboru, a budou učiněny první přípravné kroky v rámci procesu ustavení orgánů komory.
ČÚZK současně předá přípravnému výboru seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů platný k datu 30. 6. 2023 pro účely odeslání pozvánek na ustavující sněm komory.

Příjem žádostí o udělení úředního oprávnění byl již ukončen.
Zájemci o úřední oprávnění, resp. o udělení autorizace podle § 16f zeměměřického zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2023, již musí vyčkat na zahájení udělování autorizace nově zřizovanou Českou komorou zeměměřičů.

Bližší informace podá personální odbor ČÚZK (Ing. Lucie Chromá),
e-mail: lucie.chroma@cuzk.cz;
tel.: 28404 1261.

Informace ke zkouškám ÚOZI a vzniku České komory zeměměřičů
Dne 8. 3. 2023 byla Senátem Parlamentu ČR schválena novela zeměměřického zákona, která mimo jiné ruší udělování úředních oprávnění pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (dále jen „ÚOZI“) a zřizuje Českou komoru zeměměřičů (dále také „Komora“). Bude-li novela schválena prezidentem republiky (což je vysoce pravděpodobné), pak ke dni 30. 6. 2023 přestane ČÚZK udělovat úřední oprávnění pro ÚOZI a nebude již tedy ani po tomto datu pořádat zkoušky odborné způsobilosti.

ČÚZK předá nově vzniklé Komoře seznam stávajících ÚOZI ve stavu ke dni 30. 6. 2023. ÚOZI uvedení v tomto seznamu se pak ze zákona (viz bod 1 přechodných ustanovení novely zeměměřického zákona) budou považovat za tzv. autorizované zeměměřické inženýry s povinnostmi z toho plynoucími.

Bližší podrobnosti k fungování Komory a podmínkách členství stávajících ÚOZI v ní budou řešit vnitřní stavovské předpisy Komory, které teprve budou orgány Komory přijaty po jejich ustavení (viz přechodná ustanovení novely zeměměřického zákona).
Udělování autorizace (obdoba dosavadního udělování úředního oprávnění ČÚZK) bude od 1. 7. 2023 náležet Komoře. S ohledem na zákonné lhůty pro ustavení Komory, jejích orgánů a schválení vnitřních předpisů Komory je nutné počítat s tím, že udělování autorizace začne s velkou pravděpodobností až v průběhu roku 2024.

Informace pro UOZI k automatickému zřízení datové schránky pro ÚOZI (AZI) od 1. 1. 2024
V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, bude Digitální a informační agentura (dále jen „DIA“) po 1. 1. 2024 zřizovat autorizovaným zeměměřickým inženýrům (dále také „AZI“) datové schránky. POZOR, původně měly být datové schránky zřizovány již po 1. 7. 2023, ale zákonem č. 152/2023 Sb. došlo k posunu účinnosti zákona č. 284/2021 Sb. až na 1. 1. 2024, takže se zřízení datových schránek posunulo o půlrok.
 
ČÚZK tak po 1. 1. 2024 v součinnosti s Českou komoru zeměměřičů předá DIA v souladu s výše uvedeným zákonem seznam ÚOZI (AZI) platný k 1. 7. 2023 a DIA na základě tohoto seznamu vytvoří ÚOZI, resp. nově již autorizovaným zeměměřickým inženýrům, datovou schránku podnikající fyzické osoby – autorizovaného zeměměřického inženýra (a to i v případě, že již jinou datovou schránku vlastní).
DIA bude mít 90 dní na zřízení datové schránky a bezodkladně po jejím zřízení pak zašle výlučně do vlastních rukou adresáta přístupové údaje k datové schránce autorizovaného zeměměřického inženýra.
 
Datové schránky pro autorizované zeměměřické inženýry tedy vznikají ze zákona, ČÚZK je nezřizuje, pouze dle zákona poskytuje data o autorizovaných zeměměřických inženýrech, na základě nichž dochází ke zřízení nebo zániku datové schránky. V budoucnu tato povinnost přejde z ČÚZK na Českou komoru zeměměřičů.

Datum poslední aktualizace: 25.07.2023

Aktuality

27.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný/vrchní referent/ka - Podpora uživatelů.

22.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky sekce Katastrálního pracoviště Praha-západ.

21.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Veřejné zakázky a centralizované zadávání.

21.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda veřejných zakázek a smluv odboru informatiky.

18.09.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (9/2023) je k dispozici ke stažení.
 

14.09.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu - ředitel/ka Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj.