ÚOZI (AZI) - oznámení

Vážená autorizovaná zeměměřická inženýrko, vážený autorizovaný zeměměřický inženýre,

v případě zájmu o odejmutí autorizace se prosím obracejte přímo na Českou komoru zeměměřičů. Vzdání se autorizace předkládejte na formuláři, jehož vzor naleznete ZDE (odkaz na stránky České komory zeměměřičů). Vyplněnou žádost pak zašlete na Českou komoru zeměměřičů, adresa: Bohdalecká 1460/8, 101 00 Praha 10, nebo do datové schránky komory: 3t9a37t
Český úřad zeměměřický a katastrální již není oprávněn provádět zánik úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností a ani není oprávněn rozhodovat o odejmutí autorizace autorizovaným zeměměřickým inženýrům. 

​****

Aktuální informace pro autorizované zeměměřické inženýry (dále jen "AZI") jsou uveřejňovány na webových stránkách České komory zeměměřičů v sekci Aktuality.

Předseda ČÚZK jmenoval dne 25. července 2023 10členný přípravný výbor České komory zeměměřičů

ČÚZK v termínu do 15. července 2023 obdržel celkem od 118 autorizovaných zeměměřických inženýrů (dále jen „AZI“) návrhy na složení přípravného výboru České komory zeměměřičů. Nominováno bylo nakonec 64 AZI, z nichž předseda ČÚZK vybral 10 členů přípravného výboru. Při výběru bylo přihlédnuto zejména k regionálnímu zastoupení v přípravném výboru a dále pak i k počtu nominací jednotlivých navržených AZI.

formát souboru PDF (Jmenování členů přípravného výboru České komory zeměměřičů, č. j.: ČÚZK-27586/2023, ve formátu PDF

ČÚZK nyní připravuje první jednání přípravného výboru, na kterém bude zvolen předseda přípravného výboru, a budou učiněny první přípravné kroky v rámci procesu ustavení orgánů komory.
ČÚZK současně předá přípravnému výboru seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů platný k datu 30. 6. 2023 pro účely odeslání pozvánek na ustavující sněm komory.

Příjem žádostí o udělení úředního oprávnění byl již ukončen.
Zájemci o úřední oprávnění, resp. o udělení autorizace podle § 16f zeměměřického zákona, ve znění účinném od 1. 7. 2023, již musí vyčkat na zahájení udělování autorizace nově zřizovanou Českou komorou zeměměřičů.

Bližší informace podá personální odbor ČÚZK (Ing. Lucie Chromá),
e-mail: lucie.chroma@cuzk.cz;
tel.: 28404 1261.

Informace ke zkouškám ÚOZI a vzniku České komory zeměměřičů
Dne 8. 3. 2023 byla Senátem Parlamentu ČR schválena novela zeměměřického zákona, která mimo jiné ruší udělování úředních oprávnění pro úředně oprávněné zeměměřické inženýry (dále jen „ÚOZI“) a zřizuje Českou komoru zeměměřičů (dále také „Komora“). Bude-li novela schválena prezidentem republiky (což je vysoce pravděpodobné), pak ke dni 30. 6. 2023 přestane ČÚZK udělovat úřední oprávnění pro ÚOZI a nebude již tedy ani po tomto datu pořádat zkoušky odborné způsobilosti.

ČÚZK předá nově vzniklé Komoře seznam stávajících ÚOZI ve stavu ke dni 30. 6. 2023. ÚOZI uvedení v tomto seznamu se pak ze zákona (viz bod 1 přechodných ustanovení novely zeměměřického zákona) budou považovat za tzv. autorizované zeměměřické inženýry s povinnostmi z toho plynoucími.

Bližší podrobnosti k fungování Komory a podmínkách členství stávajících ÚOZI v ní budou řešit vnitřní stavovské předpisy Komory, které teprve budou orgány Komory přijaty po jejich ustavení (viz přechodná ustanovení novely zeměměřického zákona).
Udělování autorizace (obdoba dosavadního udělování úředního oprávnění ČÚZK) bude od 1. 7. 2023 náležet Komoře. S ohledem na zákonné lhůty pro ustavení Komory, jejích orgánů a schválení vnitřních předpisů Komory je nutné počítat s tím, že udělování autorizace začne s velkou pravděpodobností až v průběhu roku 2024.

Informace pro UOZI k automatickému zřízení datové schránky pro ÚOZI (AZI) od 1. 1. 2024
V návaznosti na zákon č. 284/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, bude Digitální a informační agentura (dále jen „DIA“) po 1. 1. 2024 zřizovat autorizovaným zeměměřickým inženýrům (dále také „AZI“) datové schránky. POZOR, původně měly být datové schránky zřizovány již po 1. 7. 2023, ale zákonem č. 152/2023 Sb. došlo k posunu účinnosti zákona č. 284/2021 Sb. až na 1. 1. 2024, takže se zřízení datových schránek posunulo o půlrok.
 
Česká komora zeměměřičů tak po 1. 1. 2024 v součinnosti s ČÚZK předá DIA v souladu s výše uvedeným zákonem seznam ÚOZI (AZI) platný k 1. 7. 2023 a DIA na základě tohoto seznamu vytvoří ÚOZI, resp. nově již autorizovaným zeměměřickým inženýrům, datovou schránku podnikající fyzické osoby – autorizovaného zeměměřického inženýra (a to i v případě, že již jinou datovou schránku vlastní).
DIA bude mít 90 dní na zřízení datové schránky a bezodkladně po jejím zřízení pak zašle výlučně do vlastních rukou adresáta přístupové údaje k datové schránce autorizovaného zeměměřického inženýra.
 
Datové schránky pro autorizované zeměměřické inženýry tedy vznikají ze zákona, ČÚZK ani Česká komora zeměměřičů je nezřizuje, pouze dle zákona poskytují data o autorizovaných zeměměřických inženýrech, na základě nichž dochází ke zřízení nebo zániku datové schránky.

Datum poslední aktualizace: 03.11.2023

Aktuality

12.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa rada/odborný rada - Administrace UNIX.

11.07.2024
Od 1. 8. 2024 budou v aplikaci Nahlížení do KN vybrané údaje u výstupu Informace o řízení dostupné pouze přihlášeným uživatelům. Přihlášení bude nezbytné pro zobrazení následujících údajů: katastrální území, ve kterém se nachází nemovitosti, kterých se řízení týká; seznam účastníků řízení; předměty řízení; seznam nemovitostí, ke kterým byl v rámci řízení zapsán cenový údaj. Uvedené údaje bude možno zobrazit také prostřednictvím QR kódu, který je uveden v návrhu na vklad vyhotoveném pomocí aplikace Návrh na vklad. Základní informace o řízení a provedené operace budou nadále dostupné i nepřihlášeným uživatelům a nebudou vyžadovat zadání CAPTCHA kódu.


09.07.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Hustopeče.

03.07.2024
S účinností od 1. 7. 2024 byl zahájen ostrý provoz digitálních technických map krajů zastřešených informačním systémem digitální mapy veřejné správy, jehož správcem je Český úřad zeměměřický a katastrální.

19.06.2024
Dne 1. 7. 2024 nabývá účinnosti vyhláška č. 50/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

18.06.2024
Dne 4. 6. 2024 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 140/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb. Účinnost vyhláška nabývá dnem 1. července 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 9, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025. Dne 4. 6. 2024 bylo ve Sbírce zákonů uveřejněno Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 141/2024 Sb., o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí.