Podání návrhu na vklad v elektronické podobě

Návrh na vklad je možné podat v elektronické podobě pouze tehdy, pokud existuje v elektronické podobě vkladová listina. Návrh na vklad, ke kterému není připojena vkladová listina, totiž podle § 15 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) nevyvolá žádné právní účinky, takže vkladovou listinu nelze dodatečně doplnit.
 
Vkladová listina může v elektronické podobě originálně vzniknout nebo do ní být převedena z listinné podoby.

Převod vkladové listiny z listinné do elektronické podoby

Pokud vkladová listina vznikne originálně v listinné podobě a následně je do elektronické podoby převedena, musí být tento převod proveden autorizovanou konverzí podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V opačném případě by nebyla zachována důkazní hodnota listiny. Pokud má být autorizovaně zkonvertována do elektronické podoby soukromá listina, typicky smlouva, je nezbytné před provedením autorizované konverze nechat podpisy na této listině úředně ověřit. Pokud by se tak nestalo, bylo by pro navrhovatele velmi obtížné splnit povinnost prokázat pravost podpisů, která plyne z § 7 odst. 2 katastrálního zákona. Nesplnění této povinnosti je důvodem k zastavení vkladového řízení, při zastavení řízení se správní poplatek nevrací.
 
Autorizovanou konverzi provádějí kontaktní místa veřejné správy (notáři, krajské úřady, matriční úřady, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis, zastupitelské úřady určené ministrem zahraničních věcí; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových zastupitelských úřadů na svých internetových stránkách, držitel poštovní licence, Hospodářská komora České republiky a další osoby, kterým byla Ministerstvem vnitra udělena autorizace) a advokáti za podmínek stanovených zákone o advokacii.

Vytvoření vkladové listiny přímo v elektronické podobě

Vkladová listina může vzniknout přímo v elektronické podobě, pokud jsou splněny určité podmínky. U nejčastějších vkladových listin, kterými jsou smlouvy, se jedná o tyto podmínky:
  • listina je ve formátu Portable Document Format (PDF) nebo Portable Document Format for the Longterm Archiving (PDF/A),
  • listina je všemi smluvními stranami elektronicky podepsána; k podpisu lze použít zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaný elektronický podpis,
  • elektronické podpisy musí být vloženy do dokumentu a musí k nim být připojeny certifikáty, na kterých jsou tyto podpisy založeny,
  • kvalifikované certifikáty, na kterých jsou elektronické podpisy založeny, musí obsahovat IK MPSV nebo jiný jednoznačný identifikátor podepisující osoby nebo musí být možné prokázat pravost elektronických podpisů některým z postupů podle § 64 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (Upozornění – u některých způsobů prokázání pravosti podpisu je nutné se osobně dostavit na příslušné katastrální pracoviště),
  • listina je opatřena kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem, přičemž toto časové razítko bylo připojeno poté, co byly připojeny všechny elektronické podpisy, nebo společně s připojením posledního elektronického podpisu.

Podání návrhu na vklad v elektronické podobě

Pokud existuje vkladová listina v elektronické podobě, je možné podat na jejím základě v elektronické podobě návrh na vklad. Návrh na vklad v elektronické podobě lze doručit elektronickou poštou (e-mail) na elektronickou adresu podatelny nebo do příslušné datové schránky.

Seznam elektronických adres podatelen a ID datových schránek

Pokud bude návrh na vklad v elektronické podobě zasílán elektronickou poštou na elektronickou adresu podatelny, musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem a splňovat obecné požadavky pro elektronické podání nebo být vlastnoručně podepsán v listinné podobě a z listinné podoby převeden do elektronické podoby autorizovanou konverzí (viz výše). Datová zpráva zaslaná elektronickou poštou na elektronickou adresu podatelny musí mít vždy alespoň dvě přílohy – návrh na vklad jako samostatnou elektronicky podepsanou přílohu (nebo autorizovaně konvertovanou elektronickou podobu listinného originálu) a vkladovou listinu jako samostatnou přílohu (k náležitostem vkladové listiny v elektronické podobě viz výše).
 
Pokud bude návrh na vklad v elektronické podobě zasílán prostřednictvím datové schránky navrhovatele, nemusí být elektronicky podepsán, neboť se na něj vztahuje fikce podpisu podle § 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Datová zpráva zaslaná do datové schránky pak musí mít vždy alespoň dvě přílohy – návrh na vklad jako samostatnou nepodepsanou přílohu a vkladovou listinu jako samostatnou přílohu (k náležitostem vkladové listiny v elektronické podobě viz výše).
 
Upozornění: Před podáním návrhu na vklad se ujistěte, že výše uvedené požadavky jsou splněny; v případě zamítnutí návrhu na vklad nebo zastavení vkladového řízení nelze vrátit správní poplatek!

Aktuality

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Blansko.

10.01.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 4. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.