Webová služba pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP)

Webové služby dálkového přístupu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (dále jen WSGP) představují programové rozhraní pro přístup k datům KN umožňující vyhotovitelům geometrických plánů požádat o podklady pro vyhotovení GP prostřednictvím sítě internet a ověřovatelům GP dává možnost poslat ověřený GP přímo na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní. Je tedy nutné, aby si kromě založení zákaznického účtu pro WSGP, jednotliví uživatelé na své straně zabezpečili programové vybavení, které budou využívat při komunikaci s WSGP. Tato programová vybavení již vyvíjí společnosti, které mají ve své nabídce i další software pro geodety.

WSGP byla spuštěna 17. 8. 2015. WSGP slouží k založení řízení PM (podklady pro měření), vytvoření požadavku na založení exportu dat VF a založení řízení PGP (potvrzení geometrického plánu) prostřednictvím webové služby.

V dubnu 2022 (termín bude upřesněn) bude ukončen provoz webových služeb pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů verze 2.8. Od tohoto termínu budou v provozu pouze webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů verze 2.9.
S přechodem databáze ISKN na kódování UTF8 dojde v dubnu 2022 k úpravě exportu a importu VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF8.
Předpokládaný termín ukončení provozu webových služeb pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů verze 2.8. a úprava exportu a importu VFK je 14. 4. 2022. Od 14. 4. 2022 budou v provozu pouze webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů verze 2.9 a zároveň bude upraven export a import VFK. Nově bude umožněno pouze kódování UTF-8.
  • 5. 11. 2021 budou provedeny následující změny ve službě WSGP:
                                            - doplnění operace „stavWS“,
                                            - rozšíření odpovědi operace seznamRizeniPGP,
                                            - úprava operace exportVFStatus,
                                            - úprava operace exportVF /element charset/.
 
  • 6.11. 2020 budou provedeny následující změny ve službě WSGP:
                                            - rozšíření služby o novou operaci seznamRizeniPGP,
                                            - rozšíření služby o novou operaci vlozParcelu,
                                            - zavedení kontroly na probíhající pozemkové úpravy nebo obnovu kat.operátu,
                                            - upravení podmínky pro volání operací nad řízením ve stavu Znovuotevřeno.
 
  • 31. 7. 2020 budou provedeny následující změny ve službě WSGP:   
                                            - úprava v nastavení limitů pro řízení Podklady pro měření a export VF,
                                            - úprava názvu exportu VF a předmětu notifikačního e-mailu,
                                            - do limitu pro export VF se budou počítat jen úspěšně založené požadavky,
                                            - zavedena nová kontrola na celou kresbu dotčených parcel v ohradě pro export VF.
  • 17. 7. 2017 WSGP – byla nastavena nová max. plocha ohrady VFK na hodnotu 3 km²

Popis WSGP

formát souboru DOC Dokumentace včetně příkladů podání ve formátu DOC 
formát souboru PDF Dokumentace včetně příkladů podání ve formátu PDF 
soubor formátu zip Soubory WSDL, XSD,… komprimované v souboru ZIP

Webová služba je určena pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů a je rozdělena na dvě části.
  • První část umožňuje získávání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů (založení řízení PM, rezervace čísla ZPMZ, rezervace parcelních čísel a čísel PBPP, vytvoření výměnného formátu).
  • Druhá část, která je určena pouze pro ověřovatele geometrických plánů, umožňuje zaslání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s přiloženým geometrickým plánem a záznamem podrobného měření změn, včetně případného doplňování podání (oprav).

Postup a podmínky založení zákaznického účtu

Poskytování webové služby je pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů bezúplatné. Výše uvedené činnosti bude umožněno realizovat voláním webové služby zpřístupněných uživatelům přes zákaznický účet k Dálkovému přístupu se speciálními rolemi. Tyto účty bude zřizovat poskytovatel služby (Český zeměměřický a katastrální úřad) po spuštění webové služby na základě podané žádosti.

Žádost o založení zákaznického účtu pro vyhotovitele geometrických plánů a pro ověřovatele geometrických plánů se podává prostřednictvím formuláře (odkaz) a to pro konkrétní osobu nikoli pro firmu. Formulář žádosti je jen jeden a žadatel v něm vyznačí, které role pro práci s webovou službou žádá přidělit.
Žádost se podává elektronicky na adresu: cuzk@cuzk.cz  nebo datovou schránkou IDDS: uuaaatg. Další způsob podání žádosti je osobně nebo poštou na adresu:

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
18211 Praha 8
  • Zákaznický účet pro vyhotovitele geometrických plánů bude založen na základě podané žádosti o založení zákaznického účtu (jako odkaz). Povinnou přílohou žádosti v případě, kdy žadatel není držitelem úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen „ÚOZI“), je listina prokazující způsobilost vykonávat zeměměřickou činnost (prostá kopie maturitního vysvědčení v oboru geodézie, prostá kopie vysvědčení o státní zkoušce…). V případě osobního nebo poštovního podání žádosti musí být podpis na žádosti úředně ověřen. V případě elektronického podání žádosti musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem (který mimo jiné obsahuje tzv. identifikátor MPSV). Při zakládání zákaznického účtu bude prověřeno oprávnění pro vyhotovitele geometrických plánů a následně bude přidělena speciální role pro přístup k získání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů.
  • Zákaznický účet pro ověřovatele geometrických plánů bude založen na základě podané žádosti o založení zákaznického účtu (jako odkaz). Podanou žádost ÚOZI podepíše uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu určeném pro ÚOZI. V případě osobního nebo poštovního podání žádosti musí být podpis na žádosti úředně ověřen. Při zakládání zákaznického účtu bude prověřeno oprávnění pro ověřovatele geometrických plánů v seznamu ÚOZI, který vede ČÚZK, a následně bude přidělena speciální role pro přístup k získání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a speciální role k zaslání žádosti o potvrzení geometrického plánu.

Datum poslední aktualizace: 19.04.2022