Webová služba pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP)

Webové služby dálkového přístupu pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (dále jen WSGP) představují programové rozhraní pro přístup k datům KN umožňující vyhotovitelům geometrických plánů požádat o podklady pro vyhotovení GP prostřednictvím sítě internet a ověřovatelům GP dává možnost poslat ověřený GP přímo na příslušné katastrální pracoviště k potvrzení. Aplikace umožňuje napojení informačních systémů jednotlivých uživatelů na zmíněné programové rozhraní. Je tedy nutné, aby si kromě založení zákaznického účtu pro WSGP, jednotliví uživatelé na své straně zabezpečili programové vybavení, které budou využívat při komunikaci s WSGP. Tato programová vybavení již vyvíjí společnosti, které mají ve své nabídce i další software pro geodety.

WSGP byla spuštěna 17. 8. 2015. WSGP slouží k založení řízení PM (podklady pro měření), vytvoření požadavku na založení exportu dat VF a založení řízení PGP (potvrzení geometrického plánu) prostřednictvím webové služby.

Od 14. 4. 2022 jsou v provozu pouze webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů verze 2.9 a je umožněno pouze kódování UTF-8.

Dne 3. 11. 2023 byla provedena úprava ISKN tak, že požadavky na podklady pro měření ve formě exportu VFK zadané prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) budou vyřizovány ihned po zadání požadavku. Nastavení exportu s odloženým startem bylo v minulosti zavedeno z důvodu zatěžování systému ISKN, zátěž systému bude i nadále monitorována a případné provozní problémy se zavedením úpravy spojené analyzovány.

NOVINKA:
Dne 26. 4. 2024 byla nasazena nová verze WSGP 2.10, součástí které jsou níže uvedené změny.
Provoz služby WSGP verze 2.9 byl nasazením nové verze ukončen.

Ke dni 1. 7. 2023 došlo v souvislosti s novelou zákona č. 200/1994 Sb. (ZemZ), ke změně označení osoby, která provádí ověřování výsledků zeměměřických činností. Z tohoto důvodu bude změněn název textového souboru podle § 18 odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb. (ZemV) tak, že namísto názvu „Overeni_UOZI.txt“ bude mít textový soubor název „Overeni.txt“.
Připravovaná úprava XML podání odesílaného prostřednictvím operace zalozNavrhZPG vychází ze změny ustanovení § 85 odst. 1 novelou vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

UPOZORNĚNÍ!
Dnem 27. dubna 2024 došlo z důvodu změny označení osoby provádějící ověřování výsledků zeměměřických činností (zákonem č. 88/2023 Sb.), ke změně názvu textového souboru z "Overeni_UOZI" a příponu *.txt na název "Overeni" a příponu *.txt. Ke stažení byla uvolněna ke stažení uvolněna nová verze programu KDirSign, která na změnu reaguje. Pro žádosti podané jinak než prostřednictvím WSGP (emailem, DS) je stanoveno přechodné období od 27. dubna do 30. června 2024, kdy je tolerováno rovněž dosavadní označení textového souboru ověření názvem "Overeni_UOZI".

Přehled změn ve službě WSGP

 • 26.4.2024 byly provedeny následující změny ve službě WSGP:
                                           -úprava operace exportVF (úplné odstranění elementu <charset>/)
                                           -změna názvu textového souboru „Overeni_UOZI.txt“ na „Overeni.txt“,
                                         -úprava XML souboru podání odesílaného prostřednictvím operace zalozNavrhZPG (v XSD podání jsou povinné elementy, které jsou vedeny v listině Žádost o potvrzení GP, tato listina již nebude součástí podání k potvrzení GP).
Povinné elementy v XSD podání jsou identifikace řízení PM, v rámci kterého byly vydány podklady pro měření, způsob úhrady správního poplatku, způsob převzetí potvrzeného geometrického plánu, označení účastníka typu ZG jako zmocněné osoby k úhradě správního poplatku a označení účastníka typu ZG jako zmocněné osoby k převzetí potvrzeného geometrického plánu. 

 
 • 8. 9. 2023 byly provedeny následující změny ve službě WSGP:
                                            - listina „Žádost o potvrzení GP“ není povinnou přílohou operace zalozNavrhZPG ,

                                            -rozšíření služby o novou operaci generujLVProParcelyPM,
                                            -rozšíření služby o novou operaci seznamSestav,
                                            -rozšíření služby o novou operaci smazSestavu,
                                            -rozšíření služby o novou operaci vratSestavu,

                                            -rozšíření služby o novou operaci najdiSouborZPMZ,
                                            -rozšíření služby o novou operaci vratSouborZPMZ.
 • 5. 11. 2021 byly provedeny následující změny ve službě WSGP:
                                            - doplnění operace „stavWS“,
                                            - rozšíření odpovědi operace seznamRizeniPGP,
                                            - úprava operace exportVFStatus,
                                            - úprava operace exportVF /element charset/.
 
 • 6.11. 2020 byly provedeny následující změny ve službě WSGP:
                                            - rozšíření služby o novou operaci seznamRizeniPGP,
                                            - rozšíření služby o novou operaci vlozParcelu,
                                            - zavedení kontroly na probíhající pozemkové úpravy nebo obnovu kat.operátu,
                                            - upravení podmínky pro volání operací nad řízením ve stavu Znovuotevřeno.
 
 • 31. 7. 2020 byly provedeny následující změny ve službě WSGP:   
                                            - úprava v nastavení limitů pro řízení Podklady pro měření a export VF,
                                            - úprava názvu exportu VF a předmětu notifikačního e-mailu,
                                            - do limitu pro export VF se počítají jen úspěšně založené požadavky,
                                            - zavedena nová kontrola na celou kresbu dotčených parcel v ohradě pro export VF.
 • 17. 7. 2017 WSGP – byla nastavena nová max. plocha ohrady VFK na hodnotu 3 km²
 •  

Popis WSGP

formát souboru DOC Dokumentace včetně příkladů podání ve formátu DOC 
formát souboru PDF Dokumentace včetně příkladů podání ve formátu PDF 
soubor formátu zip Soubory WSDL, XSD,… komprimované v souboru ZIP

Webová služba je určena pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů a je rozdělena na dvě části.
 • První část umožňuje získávání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů (založení řízení PM, rezervace čísla ZPMZ, rezervace parcelních čísel a čísel PBPP, vytvoření výměnného formátu).
 • Druhá část, která je určena pouze pro ověřovatele geometrických plánů, umožňuje zaslání žádosti o potvrzení geometrického plánu spolu s přiloženým geometrickým plánem a záznamem podrobného měření změn, včetně případného doplňování podání (oprav).

Postup a podmínky založení zákaznického účtu

Poskytování webové služby je pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů bezúplatné. Volání webové služby je pro uživatele realizováno přes zákaznický účet k Dálkovému přístupu se speciálními rolemi. Zákaznické účty zřizuje poskytovatel služby (Český zeměměřický a katastrální úřad) na základě podané žádosti.

Žádost o založení zákaznického účtu pro vyhotovitele geometrických plánů a pro ověřovatele geometrických plánů se podává prostřednictvím formuláře o zřízení účtu (zákaznický účet) a to pro konkrétní osobu nikoli pro firmu. Formulář žádosti je jen jeden a žadatel v něm vyznačí, které role pro práci s webovou službou žádá přidělit.
Žádost se podává elektronicky na adresu: cuzk@cuzk.cz  nebo datovou schránkou IDDS: uuaaatg. Další způsob podání žádosti je osobně nebo poštou na adresu:

Český úřad zeměměřický a katastrální
Pod sídlištěm 1800/9
Kobylisy
18211 Praha 8
 
 • Zákaznický účet pro vyhotovitele geometrických plánů bude založen na základě podané žádosti o založení zákaznického účtu (zákaznický účet). Povinnou přílohou žádosti v případě, kdy žadatel není držitelem úředního oprávnění k ověřování výsledků zeměměřických činností (dále jen „AZI“), je listina prokazující způsobilost vykonávat zeměměřickou činnost (prostá kopie maturitního vysvědčení v oboru geodézie, prostá kopie vysvědčení o státní zkoušce…). V případě osobního nebo poštovního podání žádosti musí být podpis na žádosti úředně ověřen. V případě elektronického podání žádosti musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem (který mimo jiné obsahuje tzv. identifikátor MPSV). Při zakládání zákaznického účtu bude prověřeno oprávnění pro vyhotovitele geometrických plánů a následně bude přidělena speciální role pro přístup k získání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů.
 • Zákaznický účet pro ověřovatele geometrických plánů bude založen na základě podané žádosti o založení zákaznického účtu (zákaznický účet). Podanou žádost AZI podepíše uznávaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu určeném pro AZI. V případě osobního nebo poštovního podání žádosti musí být podpis na žádosti úředně ověřen. Při zakládání zákaznického účtu bude prověřeno oprávnění pro ověřovatele geometrických plánů v seznamu AZI, který vede ČÚZK, a následně bude přidělena speciální role pro přístup k získání podkladů pro vyhotovení geometrických plánů a speciální role k zaslání žádosti o potvrzení geometrického plánu.

Datum poslední aktualizace: 06.05.2024