FAQ - Šíření

Seznam FAQ

Jak podat žádost o souhlas se šířením dat KN s převodem slevy?
Jak správně označovat žádosti o šíření případně jejich dodatky v režimech úplatném a bezúplatném a jak správně vyplnit element „identifikaceVydejeDat“ a atribut ID v elementu „rozsahUdaju“?
Jaké je správné označení vydávaných dat? Jak správně vyplnit element „rok“ a „mesic“ v elementu „verzeDat“ v předávaném XML, když chci obdržet stavová data k poslednímu dni v lednu 2019 a změnová data za období 01.01.2019 00:00:00 až 31.01.2019 23:59:59?
Jak mají být pevně pojmenovaná XML, PDF a ZIP soubory s žádostmi o data a souhlasy se šířením předávané přes aplikaci http://zadosti.cuzk.cz/?
Jak dlouho bude platný pseudonymizovaný identifikátor OS pro volání webové služby ctiOS?
Bude možné získat data k šíření vícekrát než jednou měsíčně?
Jak přesně bude počítána úplata za stavová a změnová data VFK?
Bude možné vypočítat přesnou cenu souboru VFK i v místech, kde šiřitel aktuálně nemá k dispozici data SPI k šíření?
V případě, že si koncový uživatel požádá o data VFK bez JPV, dostane šiřitel data i s JPV?
Bude například v březnu možné pořádat o šíření dat VFK s platností k 1. lednu?
Jaká data bude šiřitel/koncový uživatel (zákazník) dostávat k 1. 1. 2019?
Co má obsahovat smlouva (žádost) mezi šiřitelem a koncovým uživatelem dat?
Může sám šiřitel sám volat službu ctiOS za svého zákazníka (koncového uživatele dat)?

FAQ - otázky a odpovědi

Jak podat žádost o souhlas se šířením dat KN s převodem slevy?
Podání žádosti o souhlas se šířením dat KN s převodem slevy je technicky popsán v XSD a ukázkovém XML formou anotací.

https://services.cuzk.cz/xsd/siritele/zadost/1.0/zadost.xsd
https://services.cuzk.cz/xsd/siritele/zadost/1.0/examples/zadost.xml

Samotný převod slevy je možný ve dvou režimech:
1)    Převod slevy od jednoho šiřitele k druhému nebo od KP k šiřiteli či naopak. Převáděná sleva 80% a 97%.

K převodu slevy je nutné splnit několik podmínek:
 • předávaná data musí být stejného rozsahu a obsahu (stejný element: sz:uzivatelUdaju, sz:kodKU, sz:sJPV ),
 • koncový uživatel musí být naprosto stejná osoba právnická nebo fyzická,
 •  je nutné mít k dispozici smlouvu nebo fakturu, ze které bude patrné v jakém rozsahu a obsahu byla data doposud poskytována (na žádost ČÚZK jí doložit),
 •  současně je nutné znát osobu (šiřitel nebo KP) od které je sleva převáděná.

2)    Převod slevy 100% dvakrát poskytnutá datově totožná data stejnému koncovému uživateli dat od dvou šiřitelů nebo od šiřitele a KP (stejného rozsahu a obsahu).

K převodu slevy je nutné splnit několik podmínek:
 • předávaná data musí být naprosto stejná (stejný element: sz:uzivatelUdaju, sz:kodKU, sz:verzeDat, sz:sJPV)
 • koncový uživatel musí být naprosto stejná osoba právnická nebo fyzická,
 • je nutné mít k dispozici smlouvu nebo fakturu, ze které bude patrné v jakém rozsahu a obsahu byla data doposud poskytována (na žádost ČÚZK jí doložit),
 • současně je nutné znát osobu (šiřitel nebo KP) od které je sleva převáděná.

Do elementu sz:smlouva u konkrétního konečného uživatele dat je vložen nepovinný element sz:prevodSlevy, který obsahuje element původního poskytovatele sz:puvodniPoskytovatel, datum sz:datum a předmět sz:predmet uzavření smlouvy na základě, které dochází převodu slevy. Po přidání tohoto nepovinného atributu je umožněno použít hodnotu 0 v elementu sz:uctovanaProcenta.
 

 
Jak správně označovat žádosti o šíření případně jejich dodatky v režimech úplatném a bezúplatném a jak správně vyplnit element „identifikaceVydejeDat“ a atribut ID v elementu „rozsahUdaju“?
Správné označení žádostí a dodatků pro šíření dat v bezúplatném režimu tj. šíření dat dle §23b vyhlášky 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
Zájemce o šíření chce začít šířit data katastru nemovitostí dvěma obcím (celkem 10 katastrálních území) a to od února 2019. V lednu 2019 podá zájemce žádost o šíření dat katastru nemovitostí dle §23b. Označí jí rokem, ve kterém bude data katastru nemovitostí šířit (v tomto případě 2019). Tato žádost bude mít vždy číslo 1. V žádosti žadatel zaškrtne jak žádost o šíření dat, tak žádost o poskytnutí dat. Rozsah potřebných dat pro šíření žadatel uvede do datového souboru XML, který bude mít strukturu popsanou v  XSD pro žádost. Elementy elementu „identifikaceVydejeDat“ vyplní žadatel následovně:
 • rok: 2019
 • mesic: 2
 • rezimVydeje: bezúplatný
 • poradoveCislo: 1 (pořadové číslo žádosti v rámci elementu „mesic“)
Element „mesic“ označuje první měsíc, kdy bude šiřitel poskytnutá data šířit. V rámci tohoto měsíce a roku jsou rovněž označován atribut ID u elemenu „rozsahUdaju“. Ten v tomto případě bude mít hodnotu: „IČO šiřitele“-2019-02-„generované číslo“.
Za předpokladu, že ČÚZK žadateli schválí šíření dat, tak může tato poskytnutá data šířit v tomto rozsahu uvedeným dvěma obcím celý rok 2019. V budoucnu mohou nastat dvě situace za označené A a B.
za A)
V případě, že bude chtít šiřitel pro tyto dvě obce (10 katastrálních území) data aktualizovat v měsíci březnu (únorovými daty). Vyplní už pouze dodatek k žádosti 1/2019. Ten označí 2/2019 (jedna číselná řada společně s žádostí v roce). V něm zaškrtne pouze „poskytnutí údajů k šíření“ a „souhlasu se šířením údajů osobám s nárokem na bezúplatné poskytnutí …“. Opět k této žádosti šiřitel přiloží XML s požadovanými daty.
za B)
V případě, že šiřitel bude mít dvě nové obce (například celkem 25 katastrálních území) a bude pro všechny čtyři obce odebrat a následně šířit data katastru nemovitostí v měsíci březnu (únorová data). Vyplní dodatek k žádosti 1/2019. Ten označí 2/2019 (jedna číselná řada společně s žádostí v roce). V něm zaškrtne „souhlas se šířením údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě …“ a současně „poskytnutí údajů k šíření“ a „souhlasu se šířením údajů osobám s nárokem na bezúplatné poskytnutí …“. Opět k této žádosti šiřitel přiloží XML s požadovanými daty pro všechny čtyři obce dohromady.
 
Elementy elementu „identifikaceVydejeDat“ vyplní žadatel následovně v obou variantách (A) i (B) shodně:
 • rok: 2019
 • mesic: 3
 • rezimVydeje: bezúplatný
 • poradoveCislo: 1
Atribut ID elementu „rozsahUdaju“ bude mít následující hodnotu: „IČO šiřitele“-2019-03-„generované číslo“
 
Správné označení žádostí a dodatků pro šíření dat v úplatném režimu tj. šíření dat dle §23a vyhlášky 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí.
Zájemce o šíření chce začít šířit data katastru nemovitostí dvěma subjektům (celkem 27 katastrálních území) a to od února 2019. V lednu 2019 podá zájemce žádost o šíření dat katastru nemovitostí dle §23a. Označí jí měsícem, ve kterém bude data katastru nemovitostí šířit (v tomto případě 2/2019). V žádosti žadatel zaškrtne jak žádost o šíření dat, tak žádost o poskytnutí dat. Rozsah potřebných dat pro šíření žadatel uvede do datového souboru XML, který bude mít strukturu popsanou v  XSD pro žádost. Elementy elementu „identifikaceVydejeDat“ vyplní žadatel následovně:
 • rok: 2019
 • mesic: 2
 • rezimVydeje: úplatný
 • poradoveCislo: 1 (pořadové číslo žádosti v rámci elementu „mesic“)
Element „mesic“ označuje měsíc, kdy bude šiřitel poskytnutá data šířit. V rámci tohoto měsíce a roku jsou rovněž označován atribut ID u elemenu „rozsahUdaju“. Ten v tomto případě bude mít hodnotu: „IČO šiřitele“-2019-02-„generované číslo“.
Za předpokladu, že ČÚZK žadateli schválí šíření dat, tak může tato poskytnutá data šířit v tomto rozsahu uvedeným dvěma subjektům jedem měsíc, pro který byl, souhlas se šířením vydám.
Může nastat situace, kdy šiřitel, během měsíce, ve kterém již data katastru nemovitostí šíří (v tomto případu březen), získá nového zákazníka a potřebuje pro něho získat opět únorová data. V tomto případě šiřitel vyplní dodatek k žádosti 2/2019. Ten označí 1/2019 (číselná řada v rámci měsíce). V něm zaškrtne „souhlas se šířením údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě …“ a současně „poskytnutí údajů k šíření“ a „souhlasu se šířením údajů za úplatu …“ a uvede, že se jedná o dodatel k žádosti 2/2019. Rozsah potřebných dat pro šíření (pouze novému zákazníkovi) šiřitel uvede do datového souboru XML. Elementy elementu „identifikaceVydejeDat“ vyplní žadatel následovně:
 • rok: 2019
 • mesic: 2
 • rezimVydeje: úplatný
 • poradoveCislo: 2
Atribut ID u elementu „rozsahUdaju“ bude mít opět strukturu „IČO šiřitele“-2019-02-„generované číslo“. To znamená: bude jedinečný a pro záznamy v XML samotné žádosti a současně i pro záznamy v XML k dodatku.
V případě šíření údajů katastru nemovitostí za úplatu dle §23a vyhlášky 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitosti je nutné začátkem následujícího měsíce (v tomto případě v březnu) podat hlášení o rozšířených datech. Pro podání hlášení stačí vyplnit průvodní formulář a v něm se odkázat na číslo schválené žádosti o šíření, která případně zahrnuje všechny dodatky. Rozsah šířených dat šiřitel uvede do datového souboru XML, který bude mít strukturu popsanou v  XSD pro hlášení. Elementy elementu „identifikaceHlaseniDat“ vyplní šiřitel následovně:
 • rok: 2019
 • mesic: 2
Atribut ID u elementu „rozsahUdaju“ odkazuje na všechny identifikátory v žádosti o šíření včetně všech jejich dodatků.

 
Jaké je správné označení vydávaných dat? Jak správně vyplnit element „rok“ a „mesic“ v elementu „verzeDat“ v předávaném XML, když chci obdržet stavová data k poslednímu dni v lednu 2019 a změnová data za období 01.01.2019 00:00:00 až 31.01.2019 23:59:59?
Elementem „verzeDat“ je myšlen jako platnost vydávaných dat.
Pro změnová data pro období 01.01.2019 00:00:00 až 31.01.2019 23:59:59 se element „rok“ nastaví na hodnotu 2019 a element „mesic“ se nastaví na hodnotu 1. Šiřitel chce objednat lednové změny.
Pro stavová data s platností k 31.1.2019 23:59:59 se opět element „rok“ nastaví na hodnotu 2019 a element „mesic“ se nastaví na hodnotu 1. Šiřitel chce objednat lednová data.
Zpětně lze požádat o data jeden rok. Nejstarší data budou poskytnuta za ledem 2019.

 
Jak mají být pevně pojmenovaná XML, PDF a ZIP soubory s žádostmi o data a souhlasy se šířením předávané přes aplikaci http://zadosti.cuzk.cz/?

Na názvech souborů nezáleží jsou v rámci přijetí automaticky přejmenovány. Soubor s PDF žádostí musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem (který mimo jiné obsahuje tzv. identifikátor MPSV). Soubor XML musí být zabalen do ZIP archivu. 
Jak dlouho bude platný pseudonymizovaný identifikátor OS pro volání webové služby ctiOS?
Maximálně tři roky. Perioda je shodná s mazáním (skartací) veškerých provozních logů ISKN.
V případě aktualizace dat změnovými VFK je možné pro obnovení pseudonymizovaných identifikátorů OS použít v tříletém intervalu stavová data VFK.
 

 
Bude možné získat data k šíření vícekrát než jednou měsíčně?
Ano, o doplnění dat k šíření bude možné žádat formou dodatku k žádosti o šíření. Součástí dodatku bude XML soubor s výčtem nově požadovaných katastrálních území k šíření. Počet dodatků nebude omezen, jejich vyřízení bude závislé na kapacitních možnostech oddělení služeb zákazníkům. Očekávaná doba vyřízení dodatečné žádosti je v jednotkách dní.
 

 
Jak přesně bude počítána úplata za stavová a změnová data VFK?
Prvotní odběr dat VFK je zpoplatněn 100% základní úplaty. Jakákoliv následující aktualizace dat (stejného rozsahu) ve stejném kalendářním roce je zpoplatněna 3% základní úplaty. První aktualizace v novém kalendářním roce je zpoplatněna 20% základní úplaty. Slevu za aktualizaci dat lze poskytnout za předpokladu, že není přerušena roční kontinuita v odběru dat. Novelou vyhlášky nárok na uplatnění slevy nezaniká.
Základní úplata i cena aktualizací je shodná jak pro stavová data, tak pro data v režimu změn. Počet měrných jednotek (dále jen MJ) změnových dat je odvozen od počtu MJ ve stavovém exportu. Změnová data se fakturují po jednotlivých měsících v nich obsažených.
Např.: Zákazník požaduje první odběr stavových dat jednoho k.ú. s 1 000 MJ k 1.4. Zaplatí 100% za 1 000 MJ. Následně požaduje změnová data za období 1.4. do 1.6. MJ stavových dat k 1.6. jsou 1 100 MJ. Zákazník za data zaplatí dvakrát (požadovaná změnová data jsou za dva měsíce, období změnových údajů je stanoveno na jeden měsíc) 3% ze základní úplaty za 1 100 MJ.
Minimální základní úplata je stanovena na 500 Kč, minimální cena aktualizace je 100 Kč.
Cenové údaje jsou poskytovány výhradně společně s položkami 6002, 6004 a 6006 údajů SPI s JPV, úplata za data SPI s JPV se jejich přidáním nezvyšuje. SPI s JPV se rozumí výdej dat VFK obsahující skupinu Jiné právní vztahy nebo Řízení nebo obsahující obě skupiny současně.
Cenové údaje jsou poskytovány výhradně společně s položkami 6002, 6004 a 6006 údajů SPI s JPV, úplata za data SPI s JPV se jejich přidáním nezvyšuje. SPI s JPV se rozumí výdej dat VFK obsahující skupinu Jiné právní vztahy nebo Řízení nebo obsahující obě skupiny současně.
 

 
Bude možné vypočítat přesnou cenu souboru VFK i v místech, kde šiřitel aktuálně nemá k dispozici data SPI k šíření?
Ano, šiřitelům bude vždy s daty VFK předán i CSV soubor, který bude obsahovat:
Identifikaci k.ú., Identifikaci parcely, Identifikaci LV
CSV soubor umožní stanovit přesný počet měrných jednotek libovolného výběru dat VFK.
 

 
V případě, že si koncový uživatel požádá o data VFK bez JPV, dostane šiřitel data i s JPV?
Ne, dostane data bez JPV. V případě, že šiřitel zpracovává změnová data bez JPV a ke stejnému katastrálnímu území bude následně požádán o data s JPV, prvotní naplnění dat JPV provede stavovými daty VFK a dále pak bude provádět aktualizaci změnovými daty s JPV. Odlišný počáteční stav dat bez JPV a samotných JPV není na závadu.
 

 
Bude například v březnu možné pořádat o šíření dat VFK s platností k 1. lednu?
Ano, maximálně však rok zpět.
 

 
Jaká data bude šiřitel/koncový uživatel (zákazník) dostávat k 1. 1. 2019?
Data k 1.1.2019 00:00 jako neanonymizovaná budou vydávána pouze zákazníkům, kteří si o ně požádají v průběhu prosince (za platnosti současné vyhlášky o poskytování dat KN) a bude na ně nahlíženo jako na poslední aktualizaci v roce 2018.
Data k 1.1.2019 00:00 pseudonymizovaná budou vydávána zákazníkům, kteří si o ně požádají v průběhu ledna (po novele vyhlášky o poskytování dat KN) a bude na ně nahlíženo jako na první odběr v roce 2019.
 

 
Co má obsahovat smlouva (žádost) mezi šiřitelem a koncovým uživatelem dat?
Smlouva musí obsahovat identifikaci koncového uživatele data a samotného šiřitele. Dále u žádostí pro bezúplatné zákazníky musí být patrný územní rozsah, na který má daný zákazník nárok a tím pádem jaký rozsah dat odebírá. U platících zákazníků musí být jasně definován rozsah objednávaných dat. Smlouva také musí splňovat pravidla vyplývající z GDPR. Jako vzor lze k tomuto účelu využít žádosti o výdej dat KN v elektronické podobě vystavené na stránkách ČÚZK a dokument Doporučené náležitosti smluv mezi šiřiteli a uživateli údajů KN.
 

 
Může sám šiřitel sám volat službu ctiOS za svého zákazníka (koncového uživatele dat)?
Ano, ale v tomto případě bude v logu u ČÚZK evidovaný odběr osobních údajů samotný šiřitel a následně může být podroben kontrole o zpracování osobních údajů ze strany ÚOOÚ případně dotazům samotných subjektů údajů. Dále v tomto případě musí mít šiřitel s uživatelem dat uzavřenou smlouvu pro zpracovatele osobních údajů se všemi náležitostmi, jak je vyžaduje GDPR.

 
Datum poslední aktualizace: 29.03.2021