FAQ - Šíření

Seznam FAQ

Může sám šiřitel sám volat službu ctiOS za svého zákazníka (koncového uživatele dat)?
Co má obsahovat smlouva (žádost) mezi šiřitelem a koncovým uživatelem dat?
Jaká data bude šiřitel/koncový uživatel (zákazník) dostávat k 1. 1. 2019?
Bude například v březnu možné pořádat o šíření dat VFK s platností k 1. lednu?
Jak dlouho bude planý pseudonymizovaný identifikátor OS pro volání webové služby ctiOS?
V případě, že si koncový uživatel požádá o data VFK bez JPV, dostane šiřitel data i s JPV?
Bude možné vypočítat přesnou cenu souboru VFK i v místech, kde šiřitel aktuálně nemá k dispozici data SPI k šíření?
Jak přesně bude počítána úplata za stavová a změnová data VFK?
Bude možné získat data k šíření vícekrát než jednou měsíčně?

FAQ - otázky a odpovědi

Může sám šiřitel sám volat službu ctiOS za svého zákazníka (koncového uživatele dat)?
Ano, ale v tomto případě bude v logu u ČÚZK evidovaný odběr osobních údajů samotný šiřitel a následně může být podroben kontrole o zpracování osobních údajů ze strany ÚOOÚ případně dotazům samotných subjektů údajů. Dále v tomto případě musí mít šiřitel s uživatelem dat uzavřenou smlouvu pro zpracovatele osobních údajů se všemi náležitostmi, jak je vyžaduje GDPR.

 
Co má obsahovat smlouva (žádost) mezi šiřitelem a koncovým uživatelem dat?
Smlouva musí obsahovat identifikaci koncového uživatele data a samotného šiřitele. Dále u žádostí pro bezúplatné zákazníky musí být patrný územní rozsah, na který má daný zákazník nárok a tím pádem jaký rozsah dat odebírá. U platících zákazníků musí být jasně definován rozsah objednávaných dat. Jako vzor lze k tomuto účelu využít žádosti o výdej dat KN v elektronické podobě vystavené na stránkách ČÚZK.
 

 
Jaká data bude šiřitel/koncový uživatel (zákazník) dostávat k 1. 1. 2019?
Data k 1.1.2019 00:00 jako neanonymizovaná budou vydávána pouze zákazníkům, kteří si o ně požádají v průběhu prosince (za platnosti současné vyhlášky o poskytování dat KN) a bude na ně nahlíženo jako na poslední aktualizaci v roce 2018.
Data k 1.1.2019 00:00 pseudonymizovaná budou vydávána zákazníkům, kteří si o ně požádají v průběhu ledna (po novele vyhlášky o poskytování dat KN) a bude na ně nahlíženo jako na první odběr v roce 2019.
 

 
Bude například v březnu možné pořádat o šíření dat VFK s platností k 1. lednu?
Ano, maximálně však rok zpět.
 

 
Jak dlouho bude planý pseudonymizovaný identifikátor OS pro volání webové služby ctiOS?
Maximálně tři roky. Perioda je shodná s mazáním (skartací) veškerých provozních logů ISKN.
V případě aktualizace dat změnovými VFK je možné pro obnovení pseudonymizovaných identifikátorů OS použít v tříletém intervalu stavová data VFK.
 

 
V případě, že si koncový uživatel požádá o data VFK bez JPV, dostane šiřitel data i s JPV?
Ne, dostane data bez JPV. V případě, že šiřitel zpracovává změnová data bez JPV a ke stejnému katastrálnímu území bude následně požádán o data s JPV, prvotní naplnění dat JPV provede stavovými daty VFK a dále pak bude provádět aktualizaci změnovými daty s JPV. Odlišný počáteční stav dat bez JPV a samotných JPV není na závadu.
 

 
Bude možné vypočítat přesnou cenu souboru VFK i v místech, kde šiřitel aktuálně nemá k dispozici data SPI k šíření?
Ano, šiřitelům bude vždy s daty VFK předán i CSV soubor, který bude obsahovat:
Identifikaci k.ú., Identifikaci parcely, Identifikaci LV
CSV soubor umožní stanovit přesný počet měrných jednotek libovolného výběru dat VFK.
 

 
Jak přesně bude počítána úplata za stavová a změnová data VFK?
Prvotní odběr dat VFK je zpoplatněn 100% základní úplaty. Jakákoliv následující aktualizace dat (stejného rozsahu) ve stejném kalendářním roce je zpoplatněna 3% základní úplaty. První aktualizace v novém kalendářním roce je zpoplatněna 20% základní úplaty. Slevu za aktualizaci dat lze poskytnout za předpokladu, že není přerušena roční kontinuita v odběru dat. Novelou vyhlášky nárok na uplatnění slevy nezaniká.
Základní úplata i cena aktualizací je shodná jak pro stavová data, tak pro data v režimu změn. Počet měrných jednotek (dále jen MJ) změnových dat je odvozen od počtu MJ ve stavovém exportu. Změnová data se fakturují po jednotlivých měsících v nich obsažených.
Např.: Zákazník požaduje první odběr stavových dat jednoho k.ú. s 1 000 MJ k 1.4. Zaplatí 100% za 1 000 MJ. Následně požaduje změnová data za období 1.4. do 1.6. MJ stavových dat k 1.6. jsou 1 100 MJ. Zákazník za data zaplatí dvakrát (požadovaná změnová data jsou za dva měsíce, období změnových údajů je stanoveno na jeden měsíc) 3% ze základní úplaty za 1 100 MJ.
Minimální základní úplata je stanovena na 500 Kč, minimální cena aktualizace je 100 Kč.
Cenové údaje jsou poskytovány výhradně společně s položkami 6002, 6004 a 6006 údajů SPI s JPV, úplata za data SPI s JPV se jejich přidáním nezvyšuje. SPI s JPV se rozumí výdej dat VFK obsahující skupinu Jiné právní vztahy nebo Řízení nebo obsahující obě skupiny současně.
Cenové údaje jsou poskytovány výhradně společně s položkami 6002, 6004 a 6006 údajů SPI s JPV, úplata za data SPI s JPV se jejich přidáním nezvyšuje. SPI s JPV se rozumí výdej dat VFK obsahující skupinu Jiné právní vztahy nebo Řízení nebo obsahující obě skupiny současně.
 

 
Bude možné získat data k šíření vícekrát než jednou měsíčně?
Ano, o doplnění dat k šíření bude možné žádat formou dodatku k žádosti o šíření. Součástí dodatku bude XML soubor s výčtem nově požadovaných katastrálních území k šíření. Počet dodatků nebude omezen, jejich vyřízení bude závislé na kapacitních možnostech oddělení služeb zákazníkům. Očekávaná doba vyřízení dodatečné žádosti je v jednotkách dní.