Často kladené dotazy k výměnnému formátu (FAQ)

1. dotaz
Jaký je formát výměnného formátu změnových souborů a čím se liší od plného exportu? Jakým způsobem budou označované změny, zejména zrušení objektu? Jak bude ošetřeno, aby nedocházelo k porušení konzistence a integrity dat v průběhu aktualizace? Např. Budova bude zbourána a parcela, na které budova stála, bude sloučena se sousední, přičemž dojde k zániku podlomení, na novém podlomení bude postavena budova jiná. Není možné nejprve sloučit parcelu a vložit záznam o nové budově a teprve potom vymazat záznam o původní budově, protože by došlo k nekonzistenci, a v případě, že jsou zapnutá integritní omezení, a došlo by k zániku podlomení dříve než k vymazání staré budovy, i k porušení integrity dat?

Odpověď
Výměnný formát změnových souborů je téměř stejný jako plný export. Liší se jen tím, že obsahuje pouze změny, tj. položka "Příznak kontextu" v každé větě = 1 nebo 3 (1 = historizovat, tj. v podstatě zrušit, 3 = zplatnit, tj. v podstatě vytvořit). Příznak kontextu = 2 (zachovat) by měl být obsažen pouze v plném exportu ve všech větách. Co se týká nekonzistence, v databázi ISKN jsou změny prováděny pomocí transakcí, kdy v rámci jedné transakce je provedeno více změn. Změny jsou připraveny v budoucím stavu a teprve po všech kontrolách zplatněny. Obsah jedné transakce však lze ve změnových větách identifikovat pouze položkou RIZENI_ID_VZNIKU a RIZENI_ID_ZANIKU u všech změnových vět, jen je těžké určit jejich správné pořadí.


2. dotaz
Dotaz na tabulku SBP: PORADOVE_CISLO_BODU - jaká je maximální hodnota? PARAMETRY_SPOJENI - kde je uveden význam?

Odpověď
Maximální hodnota položky PORADOVE_CISLO_BODU je těžko odhadnutelná. Pravděpodobně je daná limitami MicroStation pro počet lomových bodů multiline. Podle datového modelu je to NUMBER (38) tedy potenciálně číslo o třicetiosmi "9". Parametry spojení mohou být kruhový oblouk, kružnice, křivka (viz popis domény D-PARAMETRY LINIE v dokumentu Struktura NVF).


3. dotaz
Dotaz na tabulku SBM: PORADOVE_CISLO_BODU a PARAMETRY_SPOJENI - jako u SBP Které prvky DPM leží v tabulce SBP a které v SBM ? Je v této tabulce šipka k parcelnímu číslu ?

Odpověď
V tabulce SBP je provedena konstrukce všech polohopisných prvků mapy - tedy vše co je zaměřeno. V tabulce SBM jsou nepolohopisné prvky, tedy to co se nezaměřilo, ale co se jen do mapy dokreslilo pro lepší vypovídací schopnost mapového díla tedy i šipky k parcelnímu číslu.


4. dotaz
Zjistil jsem, že některé číselníky jsou využívané v několika skupinách současně. Jedná se zejména o T_PRVKU_P_DAT z PKMP využívaný v NEMO, ale hlavně T_PREDMETU_R využívány v JPVZ, který je v RIZE. Odkazy na tabulku RIZENI nepovazuji za důležité. Myslíte si, že by bylo možné tyto popisné číselníky poskytovat současně ve všech modulech, které s nimi souvisejí a že v případě objednávky NEMO a JPVZ bez KPMP ev. RIZE by bylo možné učinit individuální a číselníky dokoupit?

Odpověď
Číselník, který není součástí exportované skupiny, nemůže být součástí NVF, ani v případě, že je na něj z jiné skupiny odkaz. Číselníky bohužel zvlášť dokupovat nelze. Je možné je pořídit pouze spolu s příslušnou skupinou.


5. dotaz
Potřeboval bych vědět, kde najdu analogii za sloupce DOPLZM, DOPLVZ ve starém výměnné formátu, jde o datum poslední změny, předpokládám, že to může být DATUM_VZNIKU, DATUM_ZANIKU, nebo je potřeba využívat řízení? Stejně tak předpokládám, že původní LISTDRUH a LISTCIS v NYSVL naleznu v LISTINY a T_LISTIN, čili opět v řízení.

Odpověď
Musí se využívat řízení, protože např. položka výkazu změn DOPLVZ již neexistuje - místo ní je v nově zapsaných datech číslo řízení. Původní položky výkazu změn byly při migraci promítnuty do čísla řízení.


6. dotaz
Nemohu najít v novém VFKN obdobu číselníku VLVZTAH. Předpokládám, že tento číselník je již zbytečný.

Odpověď
Číselník už neexistuje - vlastnický vztah se namigroval různými způsoby, takže je nutné hledat v databázi podle zcela jiných kritérií, která Vám nejsem schopná definovat. Jediné, co lze jednoznačně definovat ve starém výměnném formátu, je VLVZTAH 4 = typ právního vztahu 58 (právo trvalého užívání) a VLVZTAH 1 = typ právního vztahu 60 (prozatímní správa). Uvedené právní vztahy se do SVF převádějí tímto způsobem. U ostatních typů vlastnického vztahu je třeba stanovit algoritmus k jejich dohledání - např. domy s byty apod.


7. dotaz
V NVF jsou použity jako oddělovače nového řádku znaky CR a LF. Bude mít na znak konce řádku vliv změna kódové stránky - znak se změní nebo nikoliv?

Odpověď
I v případě přechodu na kódovou stránku ISO 8859/2 Latin 2 (E2) se ukončení řádku nezmění, stále budou použity znaky CR a LF.


8. dotaz
Bylo zjištěno, že data, která jsme obdrželi, jsou kódována v kódové tabulce 1250 (MS Windows). Ve vzorku NVF, který je možno si stáhnout z internetu, je použito kódování ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2). Které kódování je tedy závazné a data v něm budou předávána?

Odpověď
Data NVF budou předávána s kódováním češtiny dle ČSN ISO 8859-2 (ISO Latin2). Pouze ve výjimečných jednotlivých a zdůvodněných případech lze poskytnout v kódování dle WIN1250.


9. dotaz
Generovaná čísla - jsou jednoznačným klíčem v přítomnosti s propojením na minulost? V minulosti je klíčem ID + číslo verze, které se zvedá s každou změnou ID? Jaký klíč je používán v budoucnosti?

Odpověď
V minulosti je jednoznačný klíč verze + ID, v přítomnosti ID. Budoucnost se neexportuje.


10. dotaz
Vezme-li se jedno ID, lze považovat návaznost entit tohoto ID přes Datum_vzniku a Datum_zaniku za kontinuální? Tzn. bez časových mezer či překrývání platnosti? Pokud může docházet k časovým mezerám či překrývání platností, jak je ošetřeno vyhledávání entit při předávání stavových dat, kde se tak nemusí záznam najít žádný či dva se překrývající?

Odpověď
Ano. K překryvům a mezerám nemůže docházet.


11. dotaz
Význam položky STAV_DAT (stav aktuálnosti dat - 0 - přítomnost, -1 - minulost, 1 - budoucnost, 2 - pořizován, 3 - zrušeno v přítomnosti)? Jak je využíván v případě přesouvání dat z budoucnosti-přítomnosti-minulosti? V jakém okamžiku má tato položka hodnotu = 2? V jakém případě se s přechodem entity do minulosti nastaví položka na hodnotu = 0? V jakém případě se s přechodem entity do minulosti nastaví položka na hodnotu = 3? Má některá z hodnot položky význam při předávání dat stavových? Má některá z hodnot položky význam při předávání dat změnových? Věty z budoucnosti jsou předávány se změnovými daty i se stavovými? Nebo jsou z přebírání vyloučeny? Nebo jsou data předávána bez omezení na hodnotu STAV_DAT, tzn. dostáváme všechny hodnoty včetně budoucnosti?

Odpověď
U dat s historií je 0 přítomnost -1 minulost (ke které existuje novější verze) a 3 minulost, ke které již neexistuje novější verze. Budoucnost se v exportu nevyskytuje (kromě exportu GP a exportu podrobných bodů). Hodnota 2 se v NVF nevyskytne. Tato hodnota má význam pouze pro export změnových vět (export může obsahovat věta z minulosti i současnosti).


12. dotaz
Význam položky PŘÍZNAK_KONTEXTU (příznak kontextu GP? - 1 - historizovat platný stav, 2 - zachovat platný stav, 3 - zplatnit budoucí stav). GP - jedná se o zkratku geometrického plánu? Je využívána v případě přesouvání dat z budoucnosti-přítomnosti-minulosti? Jaký má vztah k položce STAV_DAT? Má některá z hodnot položky význam při předávání dat stavových? Má některá z hodnot položky význam při předávání dat změnových? Nebo jsou data předávána bez omezení na hodnotu PŘÍZNAK_KONTEXTU, tzn. dostáváme všechny hodnoty?

Odpověď
Ano jedná se o geometrický plán (pouze tam se uplatní příznak kontextu).


13. dotaz
Může pro dané ID (např. pro parcelu) existovat v jednom okamžiku entita z minulosti, přítomnosti a budoucnosti?

Odpověď
Ano, v NVF se (kromě GP) ale objeví pouze přítomnost a minulost v případě výstupu změnových vět.


14. dotaz
Ve kterých položkách lze najít datum právních účinků provedených změn?

Odpověď
Právní účinky u vkladu nastávají k datu přijetí na podatelnu (položka DATUM z tabulky PA_RIZENI). U záznamu nelze hovořit o dnu právních účinků záznamu (zápisu do katastru nemovitostí), ale při zápisu změny práv záznamem na základě rozhodnutí soudu nebo státního orgánu jde o vyznačení dne právních účinků tohoto rozhodnutí a tím vlastně se vyznačuje den, ke kterému změna práva nastala. V ostatních případech se žádné tzv. právní účinky zápisu v katastru nevyznačují. Například při zápisu vlastnického práva vydržením se nezapisuje den, ke kterému dotyčný vlastnické právo vydržením nabyl, ale pouze datum sepsání notářského zápisu, na podkladě kterého se toto právo do KN zapisuje. Tento údaj je pak v tabulce LISTINY, sloupec DATUM_PRAV_MOCI.


15. dotaz
V hlavičce VF chybí příznak kódové stránky, ve které byl vyskladněn (v dokumentu se uvádí možnost vydávání ve dvou kódových stránkách).

Odpověď
Od verze 2.5 NVF bude v hlavičce souboru uvedeno: &HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2" .. kódováním češtiny dle ČSN ISO 8859-2 nebo &HCODEPAGE;"EE8MSWIN1250" .. kódováním češtiny dle MS WIN1250


16. dotaz
V případě vyskladnění dat bez JPV chybí číselník jiných právních vztahů, který mimo jiné obsahuje zařazení právních vztahů (tedy i vlastnictví) do jednotlivých sekcí LV.

Odpověď
Pro rekonstrukci LV je nutno brát data s JPV.


17. dotaz
Datum právních účinků obsahuje blok LISTINY, ale je nepovinný. Je možné, že v aplikaci je zavedena povinnost tento údaj vyplňovat, či je doplňován automaticky systémem? Lze předpokládat, že položka je naplněna v okamžiku zplatnění? Je možno její hodnotu po zplatnění změnit, tzn. možnost její změny i u např. již ukončených řízení? Bude nám v tomto případě řízení předáno, případně jakým způsobem se tuto změnu dovíme? Její naplnění předpokládáme povinné u vkladů, je povinná i pro záznamy?

Odpověď
Systémově není zaručena povinnost vyplnění, je možné ji zpětně měnit. U vkladů je položka datum právních účinků vyplněna; je zapisována "ručně". U záznamu není datum právních účinků v katastru evidován; je evidován datum u listiny, což je datum, kdy ve správním řízení rozhodnul příslušný orgán. Katastr toto datum "pouze" přejímá.


18. dotaz
Jaká je struktura položky cislo_jednotky v entitě JEDNOTKY? Tzn. co z toho je c_popev a co c_jednotky? Předpokládáme povinné naplnění obou hodnot.

Odpověď
Číslo jednotky je unikátní číslo bez dalších omezení. Někdy je vyplňováno (zejména u budov s více č.p.) jako kombinace č.p. + pořadové číslo jednotky v rámci č.p., ale není to nikdy zaručeno.


19. dotaz
V tabulce "JINE_PRAV_VZTAHY" nám není jasný smysl položek:
- par_ID_k
- par_ID_pro
- opsub_ID_k
- opsub_ID_pro
- bud_ID_k
- bud_ID_pro
- jed_ID_k
- jed_ID_pro
V popise je uvedené, cituji: "Odkaz na unikátní generované číslo…" Je jasné, že se jedná o unikátní identifikátory údajů nadřazených tabulek, proč jsou však zdvojené? Co znamenají "přípony" _k, _pro?

Odpověď
Přípona _k znamená k tíži a přípona _pro ku prospěchu. To znamená, že můžeme mít např. věcné břemeno pro jednu parcelu k tíži druhé parcely. S ostatními položkami je to obdobné, vychází ze zákonitostí JPV.


20. dotaz
Pokud do nějakého datového bloku nebyla vybrána žádná data, bude pak v souboru NVF uvozující řádek tohoto datového bloku?

Odpověď
Uvozující řádky datových bloků jsou součástí exportu NVF i v případě, že daný blok neobsahuje žádná data.


21. dotaz
Konkrétně mě zajímá uložení informace o správci majetku ve vlastnictví kraje, která by měla byt podle mého úsudku umístěna v tabulce JPV, kód 93. V souborech, které máme k dispozici ovšem tato informace chybí.
Proto bych se rád zeptal:
1) Na kterém místě je v souboru vfk uložena informace o správcích majetku ve vlastnictví kraje?
2) Pokud je tato informace jinde, mohl byste mi prosím popsat způsob exportu těchto údajů?

Odpověď
Kód 93 je definován v číselníku TYPRAV ve skupině JPVZ. V případě, že je tento typ právního vztahu zastoupen v datech, je tato informace uložena v bloku VLA (skupina VLST) ve sloupci TYPRAV_KOD.


22. dotaz
Rád bych věděl, do jakého data budou katastrální úřady vydávat starý výměnný formát.

Odpověď
Starý výměnný formát je resortem garantován do konce roku 2003, poté nebude již udržován.


23. dotaz
Při nahrávání změnových dat od 1.1.2003 00:00:00 do 1.2.2003 00:00:00 jsme narazili na nedodržení integritních omezení. Ve změnových datech, např. v dat. bloku OPSUB, je v položce ID_je_1_partner_bsm ID subjektu, které neexistuje v dat. bloku OPSUB. Toto ID jsme neobdrželi, ani ve stavových datech ani ve změnových datech.

Odpověď
Problém v bloku OBSUB byl způsoben špatným datem vzniku OS (datum z budoucnosti). Problém byl odstraněn.


24. dotaz
Při nahrávání změnových vět pro blok JPV za okres 3606 není dodržena referenční integrita dat vzniku a zániku u šesti záznamů. Nenavazuje datum zániku na datum vzniku.

Odpověď
V případě, že došlo ke dvojí změně JPV za exportované změnové období, součástí změnového exportu NVF byla pouze věta obsahující druhou změnu. Problémy souvisí s řízením typu obnova operátu. Chyba byla již odstraněna.


25. dotaz
Při exportu skupiny PKMP nejsou v bloku SOBR naplněny položky KATUZE_KOD a CISLO_ZPMZ u bodů z jiných k.ú., než pro které jsme export prováděli.

Odpověď
Nedostatek byl odstraněn. Byl též doplněn blok KATUZE včetně nadřazených položek o sousední k.ú., jejichž body jsou součástí exportu.


26. dotaz
Je možné, aby se v textových polích vyskytovat ; - středník? Jak je zabezpečeno dodržení platného formátu datumu? Vzhledem k tomu, že je předpoklad, že data se budou z vašeho formátu ve většině případů přenášet do databází, kde pro import z textového souboru bývá většinou oddělovačem záznamů znak konce řádků, je nutno importovat i znak "¤" a po importu jej převést na znak konce řádku. Často však v těchto případech dojde k překročení definované velikosti textového pole.

Odpověď
Středník se v textových polích vyskytovat může. V současné aplikaci jsou zapisované datumy kontrolovány. Problém je u dat, která vznikla před spuštěním ISKN, u těchto dat se mohou vyskytovat problémy s neplatným formátem datumů i ostatních položek. Na odstranění chyb z migrace dat do ISKN se pracuje.


27. dotaz
V datech za okres 3302 scházejí řízení v bloku RIZE, přestože je na ně odkaz v RIZE listech (resp. ve vlastnictví a JPV).

Odpověď
Řízení nejsou součástí exportu NVF, protože nejsou přiřazena ke konkrétnímu k.ú. Jedná se například o exekuční řízení nebo řízení na odstranění duplicit OS. Problém je v řešení.


28. dotaz
1) skupina PKMP, blok DPM (DALSI_PRVKY_MAPY), pole RIZENI_ID_VZNIKU. Ve specifikaci je uveden typ N30 ale v ukázkových datech T240.
2) skup. BPEJ, blok HBPEJ, pole BPEJ_KOD_HRANICE_1. Specifikace uvádí varchar(5), ale v ukázkových datech je numeric(30).
3)Méně závažné - téměř všechny souřadnicové položky jsou ve specifikaci uváděny jako N9.2, ale datové vzorky obsahují definici N10.2
4) Skupina REZE, blok RECI má ve specifikaci uveden sloupec REZZPME_CISLO_PAR. Ve vzorku dat je ale uveden sloupec REZZPMZ_CISLO_ZPMZ.

Odpověď
Ad 1) V bloku DPM bude typ sloupce RIZENI_ID_VZNIKU opraven na N30.
Ad 2) V bloku HBPEJ bude typ sloupce BPEJ_KOD_HRANICE_1 a BPEJ_KOD_HRANICE_2: opraven na varchar2(5) respektive na T5
Ad 3) U souřadnicových položek bude opraven popis NVF na N10.2.
Ad 4) Sloupec má mít název REZZPMZ_CISLO_ZPMZ. Bude opraven popis NVF.


29. dotaz
Při testovacím nahrávání změnových dat na MF byla zjištěna nesrovnalost. V datovém bloku OPSUB, který obsahoval změnová data za období 2003-01-01 00:00:00 - 2003-01-07 00:00:00, se vyskytují duplicitní záznamy.

Odpověď
Chyba byla odstraněna 31. 5. 2004 ve verzi 2.6 NVF.


30. dotaz
Při ověřování úpravy NVF popsané v bodu 3 v dodatku č. 3 bylo zjištěno, že případ „c) SJM - potom součástí exportu budou partneři SJM, na které je ze SJM vazba“ není zcela funkční. V exportu změn za leden 2003 pro okres Prachatice existují partneři SJM, kteří nejsou samostatně součástí bloku OPSUB.

Odpověď
Chyba byla odstraněna 31. 5. 2004 ve verzi 2.6 NVF.


31. dotaz
U exportu NVF omezeném podmínkou OS není u budov na cizím pozemku v datech těleso identifikační parcely. Není tedy splněna podmínka vytvoření LV.

Odpověď
Opraveno 2. 7. 2004 ve verzi 2.7 NVF.


32. dotaz
Exporty NVF obsahují v blocích RIZENI ve sloupci POPIS data, která neodpovídají struktuře v hlavičce bloku. V definici v hlavičkách souborů je uváděna velikost sloupce 240 znaků, délka popisu však může být větší, viz příloha. Chyba je patrně v rozdílné interpretaci zalomení řádků.

Odpověď
Jedná se o problém, jehož řešení vyžaduje konzultaci se zhotovitelem ISKN.


33. dotaz
Ve stavovém exportu NVF za celý okres jsme nenašli v datech u jednoho z listů vlastnictví JPV nařízení exekuce.

Odpověď
Opraveno 2.7. 2004 ve verzi 2.7 NVF.


34. dotaz
Obdrželi jsme data ve verzi 2.7 NVF, která se nám bohužel nepodařilo importovat do našeho systému. Systém hlásí duplicitu v bloku LISTIN.

Odpověď
Chyba byla odstraněna s instalací verze 2.8 NVF.


35. dotaz
Naším úkolem je vytvořit funkci pro vytvoření VFK souboru z projektovaných dat pozemkových úprav (jak grafická, tak negrafická data). K tomu máme několik dotazů:
1) Bude vůbec katastr od projektantů takto zautomatizovaná data přijímat?
2) Má být vytvořen výstup formou změnových vět? (předpokládám, že ANO)
3) Budu-li používat vlastní ID u nových záznamů (režim kontextu=3), může to být číslo záporné?
4) Proč není součástí datových bloků pro import i blok JPV? Je tedy možné ho do výstupu také přidat?
5) Jak je to s podmínkou rezervace parcelního čísla a podlomení u importu bloku PARCEL? Mohou se převzít přímo čísla od projektantů nebo jim je přiděleno nějaké číselné rozmezí?

Odpověď
Ad 1) Ano, katastrální úřady budou od 11.10. 2004 připraveny přebírat GP a PU prostřednictvím NVF.
Ad 2) Ano, při importu je ovšem rozhodující použít správnou hodnotu ve sloupci PRIZNAK_KONTEXTU:
3 = nový záznam
1 = rušený záznam
1 + 3 (dvojice řádků) = aktualizovaný záznam
Ad 3) Z hlediska importu by záporná ID neměla vadit. ISKN si ID k novým instancím přiřadí ze své vlastní řady.
Ad 4) Blok JPV není součástí importu z toho důvodu, že JPV vznikají až v řízení Z (importuje se do řízení PUP).
Ad 5) Při importu do řízení PUP musejí již být parcelní čísla (případně podlomení) rezervována, pokud nejsou, import skončí chybou. Rezervaci lze provádět pro jednotlivé parcely, nebo intervalem.


36. dotaz
Dotazy ohledně předání pozemkových úprav prostřednictvím VFK.
1) V seznamu bloků pro import nejsou uvedeny bloky TEL a VLA. Jelikož při zpracovávání PÚ dochází někdy k přerozdělení podílů popřípadě i ke vznikům nových LV, ptám se jak tuto informaci do výstupu zahrnout. Někteří projektanti tvrdí, že dostávají na KÚ kromě seznamu rezervovaných čísel i rezervovaná čísla pro nové LV. Ty ale ve VFK nejsou.
Stačí tedy bude-li naplněn bloky PAR a u parcel s novým LV bude námi vymyšlené ID?
2) Další dotaz je ke grafickým datům. Výsledkem projektantů bývá povětšinou pouze stav nových parcel. Postačí tedy, bude-li mít výstupní soubor pouze bloky věnující se parcelám a nebudou tam další pro budovy, další prvky mapy, či pro bodové pole? Jinak řečeno, postačí pouze bloky HP, OP, SBP, OBBP?


Odpověď
Ad 1) Blok TEL není uveden v seznamu bloků pro import, protože zhotovitel VFK souboru neví, která čísla LV je možné použít (která jsou nejbližší volná). V ISKN možnost rezervace nových čísel LV není (pravděpodobně si pracovníci KP poznamenali rezervovaná čísla LV mimo ISKN). Ve VFK souboru je u odpovídajících parcel potřeba ponechat TEL_ID nevyplněno.
Ad 2) Import lze provést i s omezenou množinou datových bloků, pro pracovníky k.ú. to pak ale znamená chybějící návrh změny doplnit "ručně" pomocí formulářů, případně "nakreslením" grafiky.
Poznámka: z hlediska APV je například možné importovat SPI (bloky PAR, BUD, BDP, RZO) pomocí VFK souboru a následně pak SGI pomocí VKM souboru (starý výměnný formát SGI).


37. dotaz
Při zpracovávání dat (PKMP, BPEJ) k 31. 3. 2005 jsme narazili na problém. Například v datech 3211.vfk se vyskytují případy kružnic které jsou definované středem, ale chybí definice poloměru. Jedná se o hranice parcel s hp_id 485502211, 556836211, 701926211, 701928211.

Odpověď
Chyba byla 13. 5. 2005 odstraněna. Grafická data vydaná v období 29. 3. 2005 až 13. 5. 2005 mohou být touto chybou postižena.


38. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
Rád bych se zeptal na způsob zpracování sloupců PAR_ID_1 a PAR_ID_2 v tabulce HRANICE_PARCEL alias HP (tedy topologická informace). Ve vzorových importech nejsou u nově vkládaných hranic vyplněny sloupce vůbec. Znamená to, že si je umíte při importu vygenerovat sami a o topologii se nemusíme starat?

Odpověď
Ano, je to tak. ISKN PAR_ID_1 a PAR_ID_2 v HP plní při importu. Do sloupce PAR_ID_1 je ovšem třeba vyplnit libovolné číslo (např. 0), hodnota sloupce nesmí být NULL.


39. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
Nezkusili jste náhodou, co se stane, když je v importu veta &B, která definuje tabulku, která není úplně totožná s původní tabulkou ISKN? Například místo "ID NUMBER 30" je "ID NUMBER 28". Nebo nesouhlasí velikost textu, řekněme místo "POPIS T2000", je v importované tabuli "POPIS T4000". Proběhne konverze, nebo import odmítne pokračovat? A jak je to s pořadím sloupců. Z pohledu databáze je pořadí sloupců libovolné. Platí to i v importu?

Odpověď
Vyzkoušeli jsme změnu délky řetězce i přehození sloupců, oba importy končí chybou ve fázi importu dat do transportních tabulek.


40. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
V popisu NVF se na straně 18 píše:
„PRIZNAK_KONTEXTU = 1 + 3 (dvojice řádků se stejným ID)“
Pevně doufám, že to neznamená, že by ty dva předmětné řádky musely při importu následovat bezprostředně za sebou, nejdříve PK 1 pak 3, nakonec pracujeme s databází, která pořadí záznamů nedefinuje.

Odpověď
Na pořadí řádků v rámci bloku nezáleží.


41. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
V popisu NVF na straně 19 je odstavec:
„Bloky SOBR a SPOL neobsahují sloupec PRIZNAK_KONTEXTU, import se provádí na základě hodnoty sloupce STAV_DAT:
STAV_DAT = 2 ... (nový)
STAV_DAT = 0 ... (stávající)“
Z toho tedy nepřímo vyplývá, že z tabulek SOBR a SPOL není jak body odstranit. Jak se postupuje u případně opravy bodu (zpřesnění)? Taky úplně nechápu, proč bych do změnových vět měl dávat stávající body STAV_DAT=0. Dokonce s jinym ID a původním číslem bodu (na souřadnici nezáleží?). Logické mi připadá odkazovat se na původní nezměněné body jejich původními ID a vůbec je v importu neuvádět. Je to přípustné?

Odpověď
Body polohopisu nelze importem VFK odstraňovat. Zpřesnění bodu ve smyslu změny souřadnic pod původním číslem bodu není možné. V případě potřeby změnit souřadnice bodu je nutno vytvořit nový bod (nové číslo bodu) s požadovanými souřadnicemi. Pokud je STAV_DAT=0, ověřuje se shoda souřadnic bodu existujícího v databázi s bodem ve VFK souboru. Ve VFK je možno použít stejná ID, jako jsou v databázi.


42. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
Při generování obsahu SGI jsem si všiml většího počtu sloupců, jejichž obsah je určen jiným sloupcem. Takové hodnoty možná nebude potřeba vyplňovat. Jsou to:
1)
OBRAZY_PARCEL.OPAR_TYPE
OBRAZY_BUDOV.OBRBUD_TYPE
OBRAZY_BODU_BP.OBBP_TYPE
Podle mě jsou plně určeny hodnotou TYPPPD_KOD.
2)
OBRAZY_PARCEL.PAR_ID
Tady je situace dost podobná tabulce HRANICE_PARCEL a položkám PAR_ID_1 a PAR_ID_2.
3)
SOURADNICE_OBRAZU.KATUZE_KOD
SOURADNICE_OBRAZU.CISLO_ZPMZ
SOURADNICE_OBRAZU.CISLO_TL
SOURADNICE_OBRAZU.CISLO_BODU
Tyto položky jsou podle mě více méně určeny sloupcem UPLNE_CISLO_BODU.

Odpověď
Ad 1)
Tyto atributy se při importu VFK do ISKN nastavují na základě atributu TYPPPD_KOD, takže na hodnotě uvedené ve VFK souboru nezáleží (musí být ale vyplněny, protože jsou povinné).
Ad 2)
Pro značky kultur na hodnotě PAR_ID nezáleží, protože se nastavuje na základě topologie (musí být ale vyplněna, protože je povinná). Pro jiné obrazy parcel (parcelní čísla, popisná parcelní čísla, šipky) ale musí být ve VFK souboru nastaven odkaz na odpovídající parcelu.
Ad 3)
Tyto atributy musejí být ve VFK odpovídajícím způsobem naplněny. Naopak nezáleží na hodnotě atributu UPLNE_CISLO_BODU - při importu se nepoužije.


43. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
Pro předávání GP v NVF bych potřeboval vědět, zda je nutné manipulovat s kresbou např. parcelním číslem, které bude nutno přesunout z důvodu čitelnosti na mapě. Nová hranice např. přechází přes ono původní poddělené parcelní číslo. Zajímá mne, zda jsou tyto úpravy mapy z důvodu čitelnosti a správného umístění čísel a značek předmětem předávaného VFK, nebo zda si tuto problematiku vyřeší pracovník na katastrálním úřadě, který bude zavádět GP do ISKN.

Odpověď
Parcelní číslo je třeba přesunout. Kresba by měla odpovídat obrazu budoucí mapy.


44. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
Opět pro předávání GP v NVF - zda je nutné generovat do předávaného VFK souboru v případě malé nové parcely, která bude obsahovat zmenšené parcelní číslo také šipku s vynášecí čarou a popisné parcelní číslo, nebo zda si toto bude dělat pracovník na katastrálním úřadě, který bude zavádět GP do ISKN.

Odpověď
Kresbu včetně popisů je třeba doplnit celou tak, aby ji pracovník KP nemusel upravovat.


45. dotaz
V exportu celé ČR k 1. 7. 2005 jsem ke 86 920 parcelám nenalezl v tabulce RIZENI řádky s řízením vzniku. Tato nekonzistence se vyskytuje pouze u parcel, nikoliv u budov nebo jednotek.

Odpověď
Chybějící řízení vzniku u těchto parcel byla v listopadu 2004 automaticky vygenerována za účelem opravy přiřazení mapového listu u katastrálních území s DKM. K těmto řízením nejsou přiřazeni žádní účastníci řízení, objekty řízení ani katastrální území. Do exportu dat omezeného podmínkou katastrální území se exportují řízení v závislosti na vyplnění k.ú. Řízení budou do exportů doplněna.


46. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
Lze při napojení kresby hranic parcel nebo vnitřní kresby využít prostředního bodu kruhového oblouku?

Odpověď
Napojování do vnitřního bodu kruhového oblouku není povoleno, oblouk se musí rozdělit na dva.


47. dotaz
Import GP prostřednictvím NVF
Pokud mám hranici parcel tvořenou přímkou přecházející v kruhový oblouk, mohu tuto hranici zapsat v rámci jednoho prvku?

Odpověď
Ne, v NVF nelze v rámci linie kombinovat typy spojení.

Datum poslední aktualizace: 30.09.2013

Aktuality

19.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, Katastrálního pracoviště JihlavaKatastrálního pracoviště Třebíč.

15.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Prachatice.

15.04.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (4/2024) je k dispozici ke stažení.
 

09.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada -  Agenda VZ a smluv.

08.04.2024
Zveřejněny statistické údaje  za 1. čtvrtletí roku 2024 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

22.03.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou a Katastrálního pracoviště Velké Meziříči.