Základní informace o Službě sledování změn

Komu se služba poskytuje
Službu sledování změn údajů o nemovitostech poskytuje Český úřad zeměměřický a katastrální podle § 55 odst. 6 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), v platném znění, osobám, které mají věcné právo k dotčeným nemovitostem nebo účastníkům řízení o takovém právu. Žádost o zřízení služby tak může podat:
 • vlastník,
 • zástavní nebo podzástavní věřitel,
 • oprávněný z věcného břemene,
 • oprávněný z předkupního práva ujednaného jako věcné právo, nebo
 • oprávněný z práva zpětné koupě, oprávněný z práva lepšího kupce, nájemce nebo pachtýř nebo účastník řízení o takovém právu.
Jak služba funguje
Služba bude uživatele automaticky informovat o tom, že došlo u sledované nemovitosti ke změně v katastru nemovitostí (stavba, která je součástí pozemku není samostatně sledovanou nemovitostí).
Změnou se rozumí:
 • vyznačení upozornění, že právní vztahy jsou dotčeny změnou (tj. zaplombování),
 • provedení vkladu,
 • provedení záznamu,
 • zápis poznámky.
Informace o změnách jsou zasílány dle žádosti uživatele jedním z distribučních kanálů (uživatel si vybere mezi datovou schránkou, e-mailem, SMS). SMS jsou zasílány pouze na mobilní telefon a pouze do zemí Evropské unie.

Jako další, nezávislou službu, je možné zřídit i odebírání událostí v XML formátu pomocí webové služby (web services). Tato varianta je vhodná pro osoby, které mají zapsáno věcné právo k velkému počtu nemovitostí - např. banky. Informace o řízeních, ve kterých je uživatel služby účastníkem lze odebírat pouze webovou službou.

Služba odesílá dva typy zpráv – provozní zprávy a vlastní zprávy služby sledování změn. Provozními zprávami jsou zprávy týkající se správy účtu (založení zákaznického účtu, výzva k úhradě služby, aktivace služby, změna hesla, změna kontaktů pro zasílání obou typů zpráv apod.) Zprávami služby sledování změn jsou zprávy informující o vlastní změně údajů na nemovitosti (v případě zvolení SMS jako distribučního kanálu jsou obsahem zprávy pouze spisová značka, pod kterou je věc vedena katastrálním úřadem a odkaz na internetovou aplikaci, ve které je uloženo úplné znění zprávy). Pro každý typ zpráv lze nastavit kontaktní údaje samostatně. Zprávy jsou odesílány nejpozději do 24 hodin po výskytu sledované události.

Zřízení služby
Pokud má zájemce o službu aktivní datovou schránku, může si službu zřídit přes internetovou aplikaci bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. V ostatních případech lze o zřízení služby zažádat osobně na kterémkoli katastrálním úřadu (žádosti o službu jsou vyřizovány na počkání). Služba se aktivuje zpravidla do 24 hodin po zaplacení úplaty. Žádost o zřízení lze zaslat také písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o zřízení Služby sledování změn je k dispozici na stránce formulářů.
Podmínkou zřízení služby je prokázání totožnosti. V případě, kdy je žádost podána
 • prostřednictvím internetové aplikace, se totožnost žadatele ověří přes jím zadanou datovou schránku,
 • v listinné podobě osobně prostřednictvím katastrálního pracoviště, ověří totožnost katastrální pracoviště podle dokladu totožnosti,
 • v listinné podobě zasláním na adresu Úřadu, musí být žádost opatřena úředně ověřeným podpisem žadatele.
Při zřízení služby je uživateli založen zákaznický účet, ve kterém jsou ukládány všechny zprávy, které uživateli byly zaslány na jím zvolený kontakt, a který je možno dále obsluhovat přes internetovou aplikaci dostupnou na adrese https://ozs.cuzk.cz bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Přihlašovací údaje k zákaznickému účtu jsou uživateli předány po zřízení služby. Pokud je žádost podána prostřednictvím internetové aplikace nebo je zaslána datovou schránkou, jsou přístupové údaje zaslány do datové schránky žadatele. Je-li žádost podána v listinné podobě a jako kontakt pro zasílání provozních zpráv je v ní uveden e-mail nebo telefonní číslo pro SMS, jsou přístupové údaje žadateli zaslány na adresu místa trvalého pobytu; při osobním podání prostřednictvím katastrálního úřadu jsou přístupové údaje předány žadateli osobně.

Úplata za službuviz Sazebník úplat za Službu sledování změn.

Změny v nastavení služby
Změny kontaktních údajů, změna nebo obnova přístupového hesla, nastavení nebo změna fakturační adresy apod. lze provést přímo v internetové aplikaci služby bez nutnosti návštěvy katastrálního úřadu. Žádost o změnu lze podat také osobně na kterémkoli katastrálním úřadu nebo písemně na adresu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Vzor žádosti o změnu je totožný se vzorem žádosti o zřízení služby (Formuláře - Služba sledování změn).
I v tomto případě je podmínkou provedení změny prokázání totožnosti.

Podmínky užívání aplikace Služba sledování změn

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.