Výstupy z katastru nemovitostí poskytované prostřednictvím dálkového přístupu

Výpis z katastru nemovitostí

označován též jako výpis listu vlastnictví (dále jen LV). Dokládá existenci shodného právního vztahu typu vlastnictví pro jednoho nebo více oprávněných subjektů k jedné nebo více nemovitostem. v částech označených A až F obsahuje:
 • část A: označení právního vztahu a údaje o vlastníku nebo spoluvlastnících a jejich podílech nebo jiných oprávněných subjektech s uvedeným právním vztahem k nemovitostem uvedených v části B.
 • část B: údaje o nemovitostech, tj. parcelách, parcelách evidovaných zjednodušeným způsobem, budovách, bytových jednotkách a nebytových prostorech. Stojí-li na pozemku cizí budova, je uvedeno i číslo LV, na kterém je budova zapsána jako vlastnictví. Obdobně je-li předmětem vlastnictví budova, nikoliv však pozemek, na kterém stojí, je uveden odkaz na číslo LV, na němž je zapsáno vlastnictví pozemku. Část B1 je určena pro zápisy jiných věcných práv, která mají subjekty uvedené v části A k cizím nemovitostem.
 • část C: omezení vlastnických práv (břemena, zástavy apod.) k nemovitostem zapsaným v části B.
 • část D: zápisy technické povahy.
 • část E: výčet nabývacích titulů, tj. listin vztahujících se k vlastnictví nemovitostí v části B.
 • část F: týká se pouze zemědělských pozemků a obsahuje jejich zařazení do bonitních půdně ekologických jednotek (BPEJ).

V případě, že některá z nemovitostí zapsaných v části B tohoto LV je dotčena aktuální změnou právních vztahů, je zde označena písmenem P („plomba“) a v části D je poznámka s číslem řízení, na jehož základě byla plomba vyznačena.

Sestava Výpis z katastru nemovitostí vytvořená ve formátu PDF je opatřena elektronickou značkou poskytovatele (ČÚZK) a lze ji tedy považovat, ve smyslu zákona, za elektronickou veřejnou listinu.

Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP.

Ukázka

 • (PDF) - Výpis z katastru nemovitostí.
 • (PDF) - Částečný výpis z katastru nemovitostí.

Informace o parcelách

Pro každou zadanou parcelu katastru nemovitostí jsou uváděny údaje: číslo parcely, výměra, druh a způsob využití pozemku, případně druh ochrany nemovitosti, číslo LV, údaje o vlastníku (nebo spoluvlastnících a jejich podílech). Dále je uveden způsob určení výměry, a pokud není v daném katastrálním území dosud digitální mapa (DKM), je uvedeno i označení mapového listu, na němž je parcela zobrazena. Je-li na pozemku evidována budova, pak je uvedeno číslo popisné nebo evidenční, případně vlastnictví budovy, pokud se neshoduje s pozemkem. U zemědělských pozemků je doplněna informace o BPEJ. V případě, že je parcela dotčena aktuální změnou právních vztahů, je uvedena poznámka s číslem řízení, na jehož základě byla plomba vyznačena.
Je-li zadanou parcelou parcela evidovaná zjednodušeným způsobem, tj. parcela převzatá z předchozích evidencí (evidence nemovitostí, pozemkový katastr, přídělové plány aj.), pak poskytnutá informace obsahuje pouze údaj o původu parcely, výměře, číslu LV, na němž je zapsána a údaje o vlastníku (nebo spoluvlastnících a jejich podílech).
Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP.
 
Ukázka
 • (PDF) - Informace o parcelách.

Informace o stavbách

Výstupní sestava obsahuje pro každou stavbu evidovanou v KN (stavbu s číslem popisným nebo evidenčním): číslo parcely na které stavba stojí, číslo LV, vlastníka (nebo spoluvlastníky a jejich podíly) včetně jejich adres, typ čísla stavby a číslo řízení.
Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP.

Ukázka
 • (PDF) - Informace o stavbách.

Informace o bytech a nebytových prostorech (jednotkách)

Výstup je analogií sestavy "Informace o stavbách", týká se však pouze bytů a nebytových prostor (jednotek) evidovaných samostatně v KN.
Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP.

Ukázka
 • (PDF) - Informace o jednotkách.

Výstupy poskytované zjednodušeným přístupem

Funkce tzv. „zjednodušeného přístupu“ umožňují získat rychle základní informace o zadaném listu vlastnictví (údaje o vlastnících a zapsaných nemovitostech) nebo zadané nemovitosti (list vlastnictví na němž jsou zapsány, případě druh a využití pozemku a údaje o souvisejících objektech). Informace jsou generovány bezprostředně a bezplatně přímo na obrazovku.

Přehled vlastnictví

Výstupní sestava obsahuje přehled listů vlastnictví sestavený po územních jednotkách (okres, obec a katastrální území). Standardní DP omezuje rozsah vyhledávání vždy pouze na jeden, konkrétně zadaný kraj. Tomuto omezení nepodléhá tzv.“Rozšířený DP“, který dovoluje vyhledávání vlastnictví naráz přes celé území ČR.
Rozšířený přístup je přidělen, jestliže uživatel předloží písemnou žádost, ve které zdůvodní zájem o vyhledávání nemovitého majetku fyzických nebo právnických osob v rozsahu celé České republiky a uvede specifikaci účelu a způsobu použití takto získaných informací. Z žádosti o Rozšířený DP, kterou je možné připojit ke standardnímu formuláři nebo podat dodatečně, by vždy mělo vyplývat, že údaje budou žadatelem využity pro účely uvedené v odst.2 § 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP.

Ukázka
 • (PDF) - Přehled vlastnictví.

Evidence práv pro osobu

Funkce „Evidence práv pro osobu“ zjišťuje, zda zadaný subjekt (fyzická nebo právnická osoba) má v katastru nemovitostí (KN) evidována vlastnická nebo jiná věcná práva. Informace obsažené ve výstupní sestavě jsou platné vždy v aktuální době spuštění sestavy. Na rozdíl od přehledu vlastnictví není možné požadovat informace o minulém stavu.
Sestava se vytvoří vždy, tj. i v případě, že zadaný subjekt nemá v KN evidována žádná vlastnická nebo jiná věcná práva. Oba parametry, jimiž se zadávají identifikační údaje oprávněného subjektu, jsou povinné. Subjekty, pro které není v KN evidováno RČ, datum narození nebo IČO, není možné touto funkcí identifikovat.
Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP.

Ukázka
 • (PDF) - Evidence práv pro osobu.
 • (PDF) - Evidence práv pro osobu, nepřesné zadání.
 • (PDF) - Evidence práv pro osobu, nevlastník.

Průběh řízení

Výstup se týká vždy pouze jednoho konkrétního řízení. Obsahuje údaje o jeho účastnících, objektech řízení (parcelách, budovách a jednotkách), přiřazených listinách a provedených operacích.

Ukázka
 • (PDF) - Informace o řízení.

Zobrazení přehledové a katastrální mapy

Umožňuje zobrazit: přehledovou mapu hranic okresů České republiky, přehledové mapy hranic katastrálních území (v rámci jednoho okresu a jeho okolí) a katastrální mapu zvoleného výřezu katastrálního území (v současné době mají digitální mapu pouze některá katastrální území vyznačená v přehledové mapě hranic katastrálních území červeným číslem). Na území, kde není vytvořena digitální mapa, je poskytována orientační mapa parcel.

Kopie katastrální mapy v PDF

Výstup představuje stránku formátu PDF velikosti A4 nebo A3 (účtovaná jako 2 stránky A4) obsahující kopii vybraného prostoru katastrální mapy. Měřítko kopie lze volit ze tří možností: 1 : 1 000, 1 : 2 000 nebo 1 : 500. Tyto kopie lze však vytvářet pouze v prostorech, kde je k dispozici digitální katastrální mapa. Výstupní dokument je opatřen elektronickou značkou poskytovatele a lze jej tedy pokládat za elektronickou veřejnou listinu.

Speciální výstupy

Jsou určeny především pro služební účely a vnitřní potřebu vedení katastru nemovitostí, tj. zejména pracovníkům katastrálních úřadů, orgánům podílejícím se na správě KN a dalším specialistům, např. geodetům zabývajícím se tvorbou geometrických plánů. Pro laické uživatele je většina těchto výstupů nezajímavá a vzhledem k jejich často značnému rozsahu i velmi nákladná. Jde vesměs o následující hromadné výstupy seznamů objektů KN v celých územních jednotkách (uvedených v závorce):
 • Seznam parcel katastru nemovitostí (katastrální území)
 • Seznam parcel evidovaných zjednodušeným způsobem (katastrální území)
 • Seznam budov s čísly popisnými a evidenčními (katastrální území, část obce)
 • Seznam vodních děl
 • Seznam obcí (okres)
 • Seznam částí obce (obec)
 • Seznam katastrálních území (kraj, okres, obec)
 • Statistické údaje o katastrálních územích (katastrální území)
 • Seznamy bodů podrobného polohového bodového pole (katastrální území)
 • Geodetické údaje o bodech podrobného polohového bodového pole

Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle nemovitostí

Sestava slouží k vypsání údajů o cenách nemovitostí vložených do katastru nemovitostí (KN) nabývací listinou v řízení. Výstupní sestava obsahuje údaje o požadovaném typu nemovitosti (parcela, stavba, jednotka, právo stavby) a katastrálním území, cenu za nemovitost/skupinu nemovitostí, dále údaj o listině, která je přiřazena jako podklad zápisu pro skupinu nemovitostí, číslo řízení, a údaje o nemovitostech, u kterých došlo společně ke změně vlastnického práva, podle stavu k okamžiku zápisu podle listiny. Sestava se vytvoří vždy, tj. i v případě, že zadaná nemovitost nemá v KN evidován žádný cenový údaj. V takovém případě je na sestavě zobrazen text „Nejsou evidovány cenové údaje“. Sestava umožňuje výpis do minulosti – k datu zadanému v poli Platnost k datu a času. Pokud pole nebylo vyplněno, je výstup vytvořen k aktuálnímu datu a času. Výstupní sestavu je možné vyhotovit ve formátu PDF nebo HTML. Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP. Cenové údaje jsou v KN evidovány od 1.1.2014.

Ukázka
 • (PDF) - Cenové údaje podle jednotky.
 • (PDF) - Cenové údaje podle pozemku.
 • (PDF) - Cenové údaje podle práva stavby.
 • (PDF) - Cenové údaje podle stavby.
 • (PDF) - Cenové údaje podle pozemku - cenové údaje nejsou evidovány

Údaje o dosažených cenách nemovitostí podle řízení

Sestava slouží k vypsání údajů o cenách nemovitostí vložených do katastru nemovitostí (KN) nabývací listinou v řízení. Výstupní sestava obsahuje údaje o požadovaném řízení (typ řízení, číslo řízení, rok, pracoviště), cenu za nemovitost/skupinu nemovitostí, dále údaj o listině, která je přiřazena jako podklad zápisu pro skupinu nemovitostí, číslo řízení, a údaje o nemovitostech, u kterých došlo společně ke změně vlastnického práva, podle stavu k okamžiku zápisu podle listiny. Sestava se vytvoří vždy, tj. i v případě, že u zadaného řízení není v KN evidován žádný cenový údaj. V takovém případě je na sestavě zobrazen text „Nejsou evidovány cenové údaje“. Výstupní sestavu je možné vyhotovit ve formátu PDF nebo HTML. Tento výstup je možné získat i prostřednictvím WSDP. Cenové údaje jsou v KN evidovány od 1.1.2014.

Ukázka
 • (PDF) - Cenové údaje podle řízení.
 • (PDF) - Cenové údaje podle řízení - cenové údaje nejsou evidovány.

Sbírka listin

Výstup slouží k získání kopie listiny či kopií listin ze sbírky listin uložených v katastru nemovitostí (KN) k zadanému řízení (řízení typu V – vklad, Z – záznam). Výstupy ze Sbírky listin se poskytují v elektronické podobě, je k nim připojen konkrétní formát doložky a jsou opatřeny elektronickou značkou a časovým razítkem.
Výstupy ze sbírky listin jsou aktuálně dostupné pro řízení z roku 2015 a 2014. Pro řízení z dřívější doby je možné požadavek na poskytnutí listiny dálkovým přístupem zaslat také přímo přes kontaktní formulář. Po jeho vyplnění a odeslání bude požadavek zpracován příslušným katastrálním pracovištěm a listina bude následně připravena k poskytnutí dálkovým přístupem. Pokud má uživatel v zákaznickém účtu uveden kontaktní e-mail nebo pokud ho uživatel vyplní přímo v kontaktním formuláři, bude mu zaslána zpráva, jak byla jeho žádost vyřízena.
V některých případech se požadovaná listina skládá z více než jednoho dokumentu, a byla proto na katastrálním pracovišti naskenována do více souborů, které jsou připojeny k doložce jako přílohy. Tedy po otevření takové listiny v Acrobat Readeru se klikne na ikonu kancelářské sponky (umístěna je u levého okraje), kde je zobrazen seznam přiložených dokumentů, které lze následně zobrazit.

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.