Informace o poskytování údajů katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu pro vydávání ověřených výstupů z KN od 1. 7. 2006

Dne 10. února 2006 byl Parlamentem ČR schválen zákon č. 81/2006 Sb. (dále jen „zákon“), kterým se novelizuje zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů. V §9 tohoto zákona je upraveno vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy. Dle zmíněných ustanovení vydávání ověřených výstupů provádí: 

a)    notáři,
b)    krajské úřady,
c)    matriční úřady,
d)    obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, jejichž seznam stanoví prováděcí právní předpis,
e)    zastupitelské úřady určené ministrem zahraničních věcí; Ministerstvo zahraničních věcí zveřejní seznam takových zastupitelských úřadů na svých internetových stránkách,
f)    držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky,
g)    banka, pojišťovna, zdravotní pojišťovna a poskytovatel univerzální služby podle zákona o elektronických komunikacích, kterým byla ministerstvem udělena autorizace k výkonu působnosti kontaktního místa veřejné správy (dále jen "osoba autorizovaná ministerstvem").

Vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí (dále jen „KN“) probíhá, ve smyslu výše uvedeného právního předpisu, prostřednictvím aplikace Dálkový přístup do katastru nemovitostí (dále jen "DP") provozované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Poskytování DP upravuje §55 zákona č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon, v platném znění a §11 a násl. vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z KN, v platném znění  (dále jen „vyhláška“).

Žádost a způsob účtování

Výše uvedeným subjektům je na základě žádosti o založení zákaznického účtu pro DP za účelem vydávání ověřených výstupů (dále jen „žádost“) zakládán zákaznický účet, a to i v případě, že danému subjektu již byl založen v minulosti jiný zákaznický účet. Důvodem je jiný způsob účtování, který je zákonem stanoven pro vydávání ověřených výstupů. Na rozdíl od zákaznických účtů pro subjekty s povinností za údaje KN hradit úplatu dle §11 vyhlášky a od zákaznických účtů pro subjekty s nárokem na bezúplatné poskytování údajů KN dle §13 (např. obce), je u zákaznických účtů založených pro vydávání ověřených výstupů stanovena úplata 50 Kč za výstup (tj. za výpis z KN bez ohledu na počet stran). Vydávání ověřených výstupů z KN započalo 1. 7. 2006.

Poskytované výstupy a další informace

Prostřednictvím aplikace DP pro vydávání ověřených výstupů z katastru nemovitostí jsou poskytovány sestavy: výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy, evidence práv pro osobu, kopie ze sbírky listin, které jsou opatřovány elektronickou značkou a mají charakter elektronické veřejné listiny. Pro sestavy výpis z katastru nemovitostí, evidence práv pro osobu, kopie ze sbírky listin je možno připojit ověřovací doložku. Bližší informace o sestavách najdete v kapitole Výstupy z katastru nemovitostí poskytované prostřednictvím DP.

formát souboru PDF Ukázka výpisu z katastru nemovitostí s ověřovací doložkou - soubor ve formátu PDF

Aplikace pro poskytování ověřených výstupů se zásadně neliší od standardní aplikace DP. V případě zájmu ČÚZK pořádá školení DP tohoto produktu. V případě potřeby uživatelské podpory se obracejte na Helpdesk Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který je dostupný přes odkaz Kontaktní formuláře Helpdesku (popřípadě na tel. 284044455 nebo emailovou adresu podpora@cuzk.cz).
 

 

Datum poslední aktualizace: 10.03.2021

Aktuality

28.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda VZ a smluv.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.