Číselníky k mapě

Seznam číselníků

Detailní stav a plán revizí k.ú.

Název číselníku SC_REVIZE_MAPOVANI_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje informace o stavu a plánu revizí, pozemkových úpravách a novém mapování v katastrálních územích
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_REVIZE_MAPOVANI_KU ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 02.03.2024
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
TYPTyp akce:
3…Obnova katastrálního operátu novým mapováním
4…Pozemkové úpravy
17…Revize katastru
DATUM_ZAHAJENIRok zahájení.
DATUM_UKONCENIDatum dokončení.
DOKONCENOPříznak zda akce byla dokončena:
​a....Dokončeno
n....V plánu

Detailní stav digitalizace k.ú.

Název číselníku SC_STAV_DIG_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje všechna katastrální území s detailními informacemi o stavu a plánu digitalizace
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_STAV_DIG_KU ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 02.03.2024
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
KMDruh katastrální mapy:
V...vojenský újezd (mapy MO)
1...Cassini-Soldner Gusterberg
2...Cassini-Soldner Sv. Štěpán
3...Ostatní mapové podklady
4...Křovákovo zobrazení - Instrukce A
5...Křovákovo zobrazení - THM
6...Křovákovo zobrazení - ZMVM
7...Křovákovo zobrazení - FÚO
8...Křovákovo zobrazení - nové mapování (po 1.1.1993)
9...Křovákovo zobrazení - fotomechanický převod
MERMěřítko katastrální mapy:
1...1:1000
2...1:1250
3...1:1440
4...1:2000
5...1:2500
6...1:2880
7...1:5000
9...1:720
DIGStupeň digitalizace KM:
11...KMD/KM-D/DKM v části k.ú.
12...KMD/KM-D/DKM v celém k.ú.
41...KM-D v části k.ú.
42...KM-D v celém k.ú.
51...DKM v části k.ú.
52...DKM v celém k.ú.
61...KMD v části k.ú.
62...KMD v celém k.ú.
71...DKM/KM-D v části k.ú.
72...DKM/KM-D v celém k.ú.
81...DKM/KMD v části k.ú.
82...DKM/KMD v celém k.ú.
91...KMD/KM-D v části k.ú.
92...KMD/KM-D v celém k.ú.
PK_MMěřítko mapy pozemkového katastru:
1...1:1000
2...1:1250
3...1:1440
4...1:2000
5...1:2500
6...1:2880
7...1:5000
9...1:720
PAR_ZEKatastrální území s existencí ZE parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_PKKatastrální území s existencí PK parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_GPKatastrální území s existencí GP parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_GPKatastrální území s existencí GP parcel:
1...existují
0...neexistují
DOKONCENI_DIGPlánované dokončení digitalizace k.ú.
DRUHY_MAP_POPISDruh katastrální mapy s procentem zastoupení v k.ú.
DKM...digitální katastrální mapa
DKM-KPÚ...digitální katastrální mapa vyhotovená na podkladě výsledků pozemkových úprav
FOTO...Křovákovo zobrazení - fotomechanický převod
FÚO...mapa zpracovaná technologií fotogrammetrické údržby a obnovy
Ins. A...mapa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) vyhotovená podle Instrukce A
jiné...jiné starší zobrazení (pruský katastr, aj.)
KM-D...katastrální mapa digitalizovaná v původním souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském
KMD...katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK
Ost....mapa výše neuvedená
Příděly...přídělové plány
Scelení...scelovací mapy
S-SK GD...mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v dekadickém měřítku
S-SK GS...mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v sáhovém měřítku
S-SK ŠD...mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v dekadickém měřítku
S-SK ŠS...mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v sáhovém měřítku
THM-G...technickohospodářská mapa grafická
THM-V...technickohospodářská mapa číselná
VÚMO...vojenský újezd (mapy Ministerstva obrany)
ZMVM...základní mapa velkého měřítka

Kódy charakteristiky kvality bodu

Název číselníku SC_KODY_CHAR_Q_BODU
Popis číselníku: vyjádření přesnosti určení souřadnic bodu
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_KODY_CHAR_Q_BODU ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 02.03.2024
 
Položka Význam
KODKód charakteristiky kvality bodu
NAZEVPopis charakteristiky kvality bodu
PLATNOST_ODDatum vzniku charakteristiky kvality bodu
PLATNOST_DODatum zániku charakteristiky kvality bodu

Typ souřadnicového systému

Název číselníku SC_T_SOURAD_SYS
Popis číselníku: typ souřadnicového systému
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_T_SOURAD_SYS ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 02.03.2024
 
Položka Význam
KODKód typu souřadnicového systému
NAZEVNázev typu souřadnicového systému
PLATNOST_ODDatum vzniku typu souřadnicového systému
PLATNOST_DODatum zániku typu souřadnicového systému

Platné rastrové soubory analogové katastrální mapy

Název číselníku SC_PLATNE_RS_KU
Popis číselníku: obsahuje seznam všech platných rastrových souborů s vazbou na k.ú.
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_PLATNE_RS_KU ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 02.03.2024
 
Položka Význam
CESTA_K_SOUBORUÚplná cesta k rastrovému souboru
RS_NAZEVNázev rastrového souboru
RS_PUVOD _ODPůvod rastrového souboru (KMD, KMS, SPEC)
PRARES_KODKód pracoviště resortu SC_PRACRES_DOTAZ.KOD
KATUZE_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
PROCENTO_ZAPLNENI_MLProcento platné části mapového listu
PROCENTO_ML_V_KUProcento plochy zasahující do příslušného k.ú.
MJMěrná jednotka
DATUM_AKTUALNOSTI_RSDatum aktuálnosti rastrového souboru

Typ prvku prostorových dat

Název číselníku SC_T_PRV_DOTAZ
Popis číselníku: obsahuje liniové, textové a bodové prvky pro vyjádření obsahu digitální katastrální mapy, definici jejich značek a zobrazení
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_T_PRV_DOTAZ ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 02.03.2024
 
Položka Význam
KODKód prvku prostorových dat
VYZNAMNázev prvku prostorových dat
SKUP_KODKód skupiny prvků prostorových dat
SKUP_NAZEVNázev skupiny prvků prostorových dat
CLEN_KODKód člena skupiny prvků prostorových dat
CLEN_NAZEVNázev člena skupiny prvků prostorových dat
TUM_KODKód typu umístění prvku prostorových dat
TUM_NAZEVNázev typu umístění prvku prostorových dat
POLOHOPISRozlišení, zda se jedná o polohopisný prvek (a/n)
EDITOVATELNYDefinuje, zda je prvek editovatelný v rámci editace polohopisných prvků mapy (a/n)
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
MINULY_STAVParametry pro zobrazení zrušených prvků (prvky z minulosti). Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny mezerou, jejich význam je následující:
Pro liniové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl linie, jméno značky na linii, posun v mm, perioda v mm (záporná hodnota = otočení značky)
Pro textové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, výška v mm, číslo fontu, vztažný bod, šířka v mm Pro bodové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl
PRITOMNY_STAVParametry pro zobrazení prvků na tiskárně nebo na plotru. Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny mezerou, jejich význam je následující:
Pro liniové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, jméno značky na linii, posun v mm, perioda v mm (záporná hodnota = otočení značky)
Pro textové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, výška v mm, číslo fontu, vztažný bod, šířka v mm Pro bodové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, jméno značkového symbolu
BUDOUCI_STAVParametry pro zobrazení prvků na obrazovce. Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny mezerou, jejich význam je následující:
Pro liniové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, jméno značky na linii, posun v mm, perioda v mm (záporná hodnota = otočení značky)
Pro textové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, výška v mm, číslo fontu, vztažný bod, šířka v mm Pro bodové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, značkový symbol.
PRISLUSNOSTDefinuje, zda má být topologicky určena příslušnost k parcele (a/n)
KRIVKADefinuje, zda prvek může být křivkou (a/n)
TYP_PRVKUTyp prvku:
1 ... liniový prvek
4 ... textový prvek
7 ... bodový prvek (značka)

Výrobní oblasti a podoblasti katastrálních území

Název číselníku SC_VYR_PODOBLASTI
Popis číselníku: Přiřazení katastrálního území do výrobní oblasti a podoblasti
Číselník ke stažení formát souboru CSV (ZIP) SC_VYR_PODOBLASTI ve formátu CSV (ZIP)
Datum aktualizace číselníku 02.03.2024
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
VYROBL _KODKód výrobní oblasti
VYROBL _NAZEVNázev výrobní oblasti
VYRPOR_KODKód výrobní podoblasti
VYRPOD_NAZEVNázev výrobní podoblasti

Zpět na číselníky ISKN
Datum poslední aktualizace: 21.05.2020

Aktuality

28.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Agenda VZ a smluv.

27.02.2024
Zveřejněna publikace "Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky 2024".

20.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Liberec a Katastrálního pracoviště Semily

16.02.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (2/2024) je k dispozici ke stažení.

12.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky  Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou, Katastrálního pracoviště NáchodKatastrálního pracoviště Vsetín a Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem.

05.02.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Boskovice.