Číselníky k mapě

Seznam číselníků

Detailní stav a plán revizí k.ú.

Název číselníku SC_REVIZE_MAPOVANI_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje informace o stavu a plánu revizí, pozemkových úpravách a novém mapování v katastrálních územích
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 09.04.2020
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
TYPTyp akce:
3…Obnova katastrálního operátu novým mapováním
4…Pozemkové úpravy
17…Revize katastru
DATUM_ZAHAJENIRok zahájení.
DATUM_UKONCENIDatum dokončení.
DOKONCENOPříznak zda akce byla dokončena:
​a....Dokončeno
n....V plánu

Detailní stav digitalizace k.ú.

Název číselníku SC_STAV_DIG_KU
Popis číselníku: číselník obsahuje všechna katastrální území s detailními informacemi o stavu a plánu digitalizace
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 09.04.2020
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
KMDruh katastrální mapy:
V...vojenský újezd (mapy MO)
1...Cassini-Soldner Gusterberg
2...Cassini-Soldner Sv. Štěpán
3...Ostatní mapové podklady
4...Křovákovo zobrazení - Instrukce A
5...Křovákovo zobrazení - THM
6...Křovákovo zobrazení - ZMVM
7...Křovákovo zobrazení - FÚO
8...Křovákovo zobrazení - nové mapování (po 1.1.1993)
9...Křovákovo zobrazení - fotomechanický převod
MERMěřítko katastrální mapy:
1...1:1000
2...1:1250
3...1:1440
4...1:2000
5...1:2500
6...1:2880
7...1:5000
9...1:720
DIGStupeň digitalizace KM:
11...KMD/KM-D/DKM v části k.ú.
12...KMD/KM-D/DKM v celém k.ú.
41...KM-D v části k.ú.
42...KM-D v celém k.ú.
51...DKM v části k.ú.
52...DKM v celém k.ú.
61...KMD v části k.ú.
62...KMD v celém k.ú.
71...DKM/KM-D v části k.ú.
72...DKM/KM-D v celém k.ú.
81...DKM/KMD v části k.ú.
82...DKM/KMD v celém k.ú.
91...KMD/KM-D v části k.ú.
92...KMD/KM-D v celém k.ú.
PK_MMěřítko mapy pozemkového katastru:
1...1:1000
2...1:1250
3...1:1440
4...1:2000
5...1:2500
6...1:2880
7...1:5000
9...1:720
PAR_ZEKatastrální území s existencí ZE parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_PKKatastrální území s existencí PK parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_GPKatastrální území s existencí GP parcel:
1...existují
0...neexistují
PAR_GPKatastrální území s existencí GP parcel:
1...existují
0...neexistují
DOKONCENI_DIGPlánované dokončení digitalizace k.ú.
DRUHY_MAP_POPISDruh katastrální mapy s procentem zastoupení v k.ú.
DKM...digitální katastrální mapa
DKM-KPÚ...digitální katastrální mapa vyhotovená na podkladě výsledků pozemkových úprav
FOTO...Křovákovo zobrazení - fotomechanický převod
FÚO...mapa zpracovaná technologií fotogrammetrické údržby a obnovy
Ins. A...mapa v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) vyhotovená podle Instrukce A
jiné...jiné starší zobrazení (pruský katastr, aj.)
KM-D...katastrální mapa digitalizovaná v původním souřadnicovém systému gusterbergském nebo svatoštěpánském
KMD...katastrální mapa digitalizovaná v S-JTSK
Ost....mapa výše neuvedená
Příděly...přídělové plány
Scelení...scelovací mapy
S-SK GD...mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v dekadickém měřítku
S-SK GS...mapa v katastrálním souřadnicovém systému gusterbergském v sáhovém měřítku
S-SK ŠD...mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v dekadickém měřítku
S-SK ŠS...mapa v katastrálním souřadnicovém systému svatoštěpánském v sáhovém měřítku
THM-G...technickohospodářská mapa grafická
THM-V...technickohospodářská mapa číselná
VÚMO...vojenský újezd (mapy Ministerstva obrany)
ZMVM...základní mapa velkého měřítka

Kódy charakteristiky kvality bodu

Název číselníku SC_KODY_CHAR_Q_BODU
Popis číselníku: vyjádření přesnosti určení souřadnic bodu
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 09.04.2020
 
Položka Význam
KODKód charakteristiky kvality bodu
NAZEVPopis charakteristiky kvality bodu
PLATNOST_ODDatum vzniku charakteristiky kvality bodu
PLATNOST_DODatum zániku charakteristiky kvality bodu

Typ souřadnicového systému

Název číselníku SC_T_SOURAD_SYS
Popis číselníku: typ souřadnicového systému
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 09.04.2020
 
Položka Význam
KODKód typu souřadnicového systému
NAZEVNázev typu souřadnicového systému
PLATNOST_ODDatum vzniku typu souřadnicového systému
PLATNOST_DODatum zániku typu souřadnicového systému

Platné rastrové soubory analogové katastrální mapy

Název číselníku SC_PLATNE_RS_KU
Popis číselníku: obsahuje seznam všech platných rastrových souborů s vazbou na k.ú.
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 09.04.2020
 
Položka Význam
CESTA_K_SOUBORUÚplná cesta k rastrovému souboru
RS_NAZEVNázev rastrového souboru
RS_PUVOD _ODPůvod rastrového souboru (KMD, KMS, SPEC)
PRARES_KODKód pracoviště resortu SC_PRACRES_DOTAZ.KOD
KATUZE_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
PROCENTO_ZAPLNENI_MLProcento platné části mapového listu
PROCENTO_ML_V_KUProcento plochy zasahující do příslušného k.ú.
MJMěrná jednotka
DATUM_AKTUALNOSTI_RSDatum aktuálnosti rastrového souboru

Typ prvku prostorových dat

Název číselníku SC_T_PRV_DOTAZ
Popis číselníku: obsahuje liniové, textové a bodové prvky pro vyjádření obsahu digitální katastrální mapy, definici jejich značek a zobrazení
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 09.04.2020
 
Položka Význam
KODKód prvku prostorových dat
VYZNAMNázev prvku prostorových dat
SKUP_KODKód skupiny prvků prostorových dat
SKUP_NAZEVNázev skupiny prvků prostorových dat
CLEN_KODKód člena skupiny prvků prostorových dat
CLEN_NAZEVNázev člena skupiny prvků prostorových dat
TUM_KODKód typu umístění prvku prostorových dat
TUM_NAZEVNázev typu umístění prvku prostorových dat
POLOHOPISRozlišení, zda se jedná o polohopisný prvek (a/n)
EDITOVATELNYDefinuje, zda je prvek editovatelný v rámci editace polohopisných prvků mapy (a/n)
PLATNOST_ODDatum vzniku prvku
PLATNOST_DODatum zániku prvku
MINULY_STAVParametry pro zobrazení zrušených prvků (prvky z minulosti). Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny mezerou, jejich význam je následující:
Pro liniové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl linie, jméno značky na linii, posun v mm, perioda v mm (záporná hodnota = otočení značky)
Pro textové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, výška v mm, číslo fontu, vztažný bod, šířka v mm Pro bodové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl
PRITOMNY_STAVParametry pro zobrazení prvků na tiskárně nebo na plotru. Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny mezerou, jejich význam je následující:
Pro liniové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, jméno značky na linii, posun v mm, perioda v mm (záporná hodnota = otočení značky)
Pro textové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, výška v mm, číslo fontu, vztažný bod, šířka v mm Pro bodové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, jméno značkového symbolu
BUDOUCI_STAVParametry pro zobrazení prvků na obrazovce. Jednotlivé hodnoty jsou od sebe odděleny mezerou, jejich význam je následující:
Pro liniové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, jméno značky na linii, posun v mm, perioda v mm (záporná hodnota = otočení značky)
Pro textové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, výška v mm, číslo fontu, vztažný bod, šířka v mm Pro bodové prvky: vrstva, barva, tloušťka, styl, značkový symbol.
PRISLUSNOSTDefinuje, zda má být topologicky určena příslušnost k parcele (a/n)
KRIVKADefinuje, zda prvek může být křivkou (a/n)
TYP_PRVKUTyp prvku:
1 ... liniový prvek
4 ... textový prvek
7 ... bodový prvek (značka)

Výrobní oblasti a podoblasti katastrálních území

Název číselníku SC_VYR_PODOBLASTI
Popis číselníku: Přiřazení katastrálního území do výrobní oblasti a podoblasti
Číselník ke stažení ZIP
Datum aktualizace číselníku 09.04.2020
 
Položka Význam
KU_KODKód katastrálního území SC_SEZNAMKUKRA_DOTAZ.KU_KOD
KU_NAZEVNázev katastrálního území
VYROBL _KODKód výrobní oblasti
VYROBL _NAZEVNázev výrobní oblasti
VYRPOR_KODKód výrobní podoblasti
VYRPOD_NAZEVNázev výrobní podoblasti

Zpět na číselníky ISKN

Aktuality

25.03.2020
Zeměměřické činnosti pro katastr v době nouzového stavu

16.03.2020
Důležité upozornění!
S ohledem na opatření přijatá usnesením vlády ČR č. 215 ze dne 15. března 2020 mají všechna pracoviště katastrálních úřadů od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání omezený provoz pro veřejnost. Katastrální úřady přijímají bez omezení elektronická podání ve stanovené formě a poštovní zásilky. K získání informací z katastru nemovitostí využijte aplikaci Nahlížení do katastru, která umožňuje vyřízení úplného výpisu z katastru přes e-shop. Neodkladné záležitosti bude možné vyřídit v omezených úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 11 hodin. Prosíme, abyste se před případnou návštěvou řídili pokyny uvedenými na www stránkách příslušných katastrálních úřadů.
Děkujeme za pochopení.


13.03.2020
Vzhledem k četným dotazům sdělujeme, že návrh na vklad práv i ostatní podání katastrálním úřadům lze činit prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky (e-mailem nebo prostřednictvím datových schránek). Účastníci řízení o vkladu budou v těchto případech vyzváni k úhradě správního poplatku, který lze uhradit převodem na účet. Podrobnosti o elektronických podáních a parametrech přijímaných datových zpráv zde. Základní informace z katastru nemovitostí je možné získat rovněž elektronicky prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí. V této aplikaci je možné prostřednictvím e-shopu získat i úplný výpis z katastru nemovitostí v elektronické podobě bez nutnosti návštěvy katastrálního pracoviště.

10.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Vedoucí oddělení řízení projektů, informatiky a koncepcí.

04.03.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Správce ISKN.

27.02.2020
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa Metodika účetnictví a rozpočtu, státní závěrečný účet.