Údaje katastru v elektronické podobě

Vyhláška č. 358/2013 Sb., v platném znění, Příloha 6

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
6001 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, bez JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 0,80 Kč
6002 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 2 Kč
6003 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, bez JPV Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 0,50 Kč
6004 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 1,60 Kč
6005 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, bez JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,30 Kč
6006 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,80 Kč
6007 Datový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů výstup 400 Kč
6008 Údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů (RES nebo databáze bodů) bod 0,40 Kč
6009 Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole bod 5 Kč
6010 Rastrová data katastrální mapy mapový list 150 Kč
6011 Rastrová data přehledu čísel bodů mapový list 150 Kč
6012 Geodetické údaje bodů podrobného polohového bodového pole bod 20 Kč
6013 Výstup s obsahem odpovídajícím tiskovému výstupu podle § 10 formát A4 50 Kč
6014 Vícepráce hodina 300 Kč

Poznámky:

 1. Základní úplaty podle položek 6001 až 6006 a 6008 až 6013 se zvyšují o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.
 2. Základní úplata podle položek 6001, 6002, 6008 je nejméně 100 Kč.
 3. Základní úplata podle položky 6003 se zvyšuje o pevnou částku 8 000 Kč, základní úplata podle položky 6004 se zvyšuje o pevnou částku 20 000 Kč.
 4. Základní úplata podle položky 6005 se zvyšuje o pevnou částku 78 000 Kč, základní úplata podle položky 6006 se zvyšuje o pevnou částku 244 000 Kč.
 5. V základní úplatě podle položek 6001 až 6006, 6008 a 6009 jsou zahrnuta nejvýše tři další poskytnutí údajů nebo změnových vět v průběhu kalendářního roku, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání. V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce po kalendářním roce, ve kterém bylo poskytnuto prvé předání dat, činí výše úplaty 20 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d) za nejvýše čtyři předání údajů nebo změnových vět stejného obsahu i stejného rozsahu. V prvém bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty jen v případě, že údaje byly poprvé předány v 1. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Jinak v tomto roce činí výše úplaty 15 % základní úplaty v případě, že údaje byly poprvé předány ve 2. čtvrtletí, 10 % v případě, že údaje byly poprvé poskytnuty ve 3. čtvrtletí, a 5 % v případě, že údaje byly poprvé poskytnuty ve 4. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Při pátém a dalším poskytnutí aktualizovaných údajů v kalendářním roce činí výše úplaty vždy 5 % základní úplaty včetně příslušné pevné částky podle písmen c) nebo d).
 6. Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene e) se navýšený počet poskytnutých MJ uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.
 7. Úplaty podle položek 6010 a 6011 se snižují o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
 8. Úplaty podle položek 6001 až 6006 a položky 6010 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním orgánem státní správy při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle jiného právního předpisu 10)a  a následného ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.
 9. Úplata podle položky 6014 se účtuje, pokud vytvoření požadovaného datového souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, a to za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat (kopírování nebo konverze do zhuštěného formátu).
 10. Při požadavku na odběř pouze vybraných údajů se výše úplaty stanoví procentním podílem ze základních úplat za údaje podle položek 6001, 6003 a 6005 včetně příslušných pevných částek podlepísmen c) nebo d) takto:
  • ve výši 55 % při výběru údajů o nemovitostech,
  • ve výši 5 % při výběru údajů o bytových jednotkách,
  • ve výši 10 % při výběru údajů o bonitních dílech parcel,
  • ve výši 40 % při výběru údajů o vlastnictví.
 11. Výše úplaty za položky 6010 a 6011 je stanovena ve stejné výši jak pro zdrojová rastrová data, tak i pro transformovaná rastrová data.
 12. Definiční body parcel jsou součástí údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.
 13. Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků, údaje katastrální mapy včetně jejich metadat získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se poskytují bezúplatně.
 14. Cenové údaje jsou poskytovány výhradně jako součást položek 6002, 6004 a 6006 údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.
 15. Orientační mapa parcel se poskytuje podle položek 6007 a 6010 (v závislosti na počtu měrných jednotek jednotlivých položek).
 16. Výstup podle položky 6013 se poskytuje ve formátu PDF. Úplata je stanovena za každý i započatý formát A4 výstupní sestavy.
 17. Pro účel zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu se úplata za poskytnuté údaje snižuje o 100 % na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.
 18. Výstupem podle položky 6007 se rozumí datový soubor nebo datové soubory na jednom nosiči dat.
 19. Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty ve formě exportních datových souborů na technickém nosiči dat. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007 poskytnuty údaje podle položek 6001 až 6006.
 20. Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty Úřadem nebo katastrálním úřadem na základě žádosti. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007 poskytnuty odpovídající údaje podle položek 6001 až 6006.
 21. Základní úplatou se rozumí úplata za měrnou jednotku vynásobená počtem měrných jednotek.

Vysvětlivky:

JPV = jiný právní vztah
LV = list vlastnictví
RES = registr souřadnic
SGI = soubor geodetických informací
SPI = soubor popisných informací
ZE = zjednodušená evidence


__________________________________________________________________________________________________

*) Například § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Aktuality

18.01.2019
Zveřejněny statistické údaje za rok 2018 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

14.01.2019
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (1/2019) je k dispozici ke stažení.

10.01.2019
Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů.

07.01.2019
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Správce ISKN (11. platová třída).

13.12.2018
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (12/2018) je k dispozici ke stažení.

06.12.2018
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Analytik/analytička - programátor/programátorka.