Údaje katastru v elektronické podobě

Vyhláška č. 358/2013 Sb., v platném znění, Příloha 6

Položka Specifikace Měrná jednotka (MJ) Úplata za MJ
6001 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, bez JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 0,80 Kč
6002 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ do 10 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán jako součet počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV 2 Kč
6003 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, bez JPV Počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 0,50 Kč
6004 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ od 10 000 do 150 000 včetně, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 10 000 MJ 1,60 Kč
6005 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, bez JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,30 Kč
6006 Datový soubor s údaji SPI katastru s počtem MJ nad 150 000, s JPV počet měrných jednotek je dán součtem počtu parcel katastru + počtu parcel ZE + počtu LV nad 150 000 MJ 0,80 Kč
6007 Datový soubor s údaji SGI katastru nebo seznam souřadnic definičních bodů výstup 400 Kč
6008 Údaje ze seznamu souřadnic podrobných bodů (RES nebo databáze bodů) bod 0,40 Kč
6009 Seznam souřadnic bodů podrobného polohového bodového pole bod 5 Kč
6010 Rastrová data katastrální mapy mapový list 150 Kč
6012 Geodetické údaje bodů podrobného polohového bodového pole bod 20 Kč
6014 Vícepráce hodina 300 Kč

Poznámky:

 1. Údaje podle položek 6001 až 6006 jsou poskytovány v datových souborech obsahujících buďto údaje s platností ke stanovenému datu, nebo údaje o změnách údajů za stanovené období.
 2. Základní úplatou se rozumí úplata za měrnou jednotku vynásobená počtem měrných jednotek.
 3. Pro účely stanovení úplaty se počet měrných jednotek datového souboru s údaji o změnách za stanovené obodbí určí jako počet měrných jednotek datového souboru s údaji o totožných nemovitostech s platností k poslednímu dni příslušného období.
 4. Základní úplaty podle položek 6001 až 6006 a 6008 až 6012 se zvyšuje o cenu technického nosiče dat, pokud není dodán žadatelem.
 5. Základní úplata podle položek 6001, 6002 a 6008 je nejméně 500 Kč.
 6. Základní úplata podle položky 6003 se zvyšuje o pevnou částku 8 000 Kč, základní úplata podle položky 6004 se zvyšuje o pevnou částku 20 000 Kč. Základní úplata podle položky 6005 se zvyšuje o pevnou částku 78 000 Kč, základní úplata podle položky 6006 se zvyšuje o pevnou částku 244 000 Kč.
 7. Při každém dalším poskytnutí aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu podle položek 6001 až 6006 ve stejném kalendářním roce, ve kterém došlo k prvnímu předání dat, činí výše úplaty 3 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f). V každém dalším bezprostředně následujícím kalendářním roce činí výše úplaty 20 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f) při prvním poskytnutí aktualizovaných údajů stejného rozsahu a 3 % základní úplaty po započtení pevných částek podle písmene f) při každém dalším poskytnutí aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu ve stejném kalendářním roce.
 8. Úplata podle písmene g) je nejméně 100 Kč.
 9. Pokračuje-li uživatel v odběru aktualizovaných údajů stejného obsahu i rozsahu od jiného poskytovatele nebo prostředictvím jiného šiřitele, postupuje se podle písmene g), pokud žadatel prokazatelně doloží předchozí poskytnutí údajů.
 10. Při žádosti o rozšíření původního požadavku při poskytování údajů podle písmene g) se navýšený počet poskytnutých měrných jednotek uhradí podle příslušné položky ve výši základní úplaty.
 11. Úplata podle položek 6010 se snižuje o 50 %, pokud polohopisná kresba pokrývá méně než 50 % plochy mapového listu.
 12. Úplaty podle položek 6001 až 6006 a položky 6010 se na základě předchozí dohody uzavřené mezi Úřadem a ústředním správním úřadem při prvním poskytnutí snižují o 80 % v případě, pokud údaje poskytnuté z katastru slouží k vedení seznamu podle jiného právního předpisu 10)a  a následnému ohlášení údajů z tohoto seznamu pro zápis do katastru.
 13. Úplata podle položky 6014 se účtuje, pokud vytvoření požadovaného datového souboru vyžaduje zvláštní konverze a programování, a to za každou započatou hodinu práce. Za vícepráci se nepovažuje vlastní vytvoření výstupu a práce spojené s vytvořením kopie souboru na technický nosič dat.
 14. Údaje o úhrnných hodnotách druhů pozemků, souřadnice definičních bodů parcel, údaje katastrální mapy včetně jejich metadat získané prostřednictvím prohlížecí služby nebo služby stahování dat a číselníky informačního systému katastru nemovitostí se poskytují bezúplatně.
 15. Cenové údaje jsou poskytovány výhradně společně s položkami 6002, 6004 a 6006 údajů SPI, úplata za data SPI se jejich přidáním nezvyšuje.
 16. Pro účel zpracování bakalářské, diplomové nebo jiné práce zpracované za účelem získání akademického titulu se úplata za poskytnuté údaje snižuje o 100 % na podkladě písemné žádosti potvrzené školou.
 17. Výstupem podle položky 6007 se rozumí datový soubor nebo datové soubory na jednom nosiči dat.
 18. Úplata podle položky 6007 se účtuje pouze, jsou-li údaje poskytnuty Úřadem nebo katastrálním úřadem na základě žádosti. Úplata se neúčtuje, jsou-li současně s údaji podle položky 6007 poskytnuty údaje podle položek 6001 až 6006.

Vysvětlivky:

JPV = jiný právní vztah
LV = list vlastnictví
RES = registr souřadnic
SGI = soubor geodetických informací
SPI = soubor popisných informací
ZE = zjednodušená evidence


__________________________________________________________________________________________________

*) Například § 7 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb., zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Datum poslední aktualizace: 25.05.2020

Aktuality

27.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Brno-město.

14.11.2023
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (11/2023) je k dispozici ke stažení.

06.11.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Hradec Králové.

23.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště České Budějovice a Katastrálního pracoviště Písek.

11.10.2023
Zveřejněny statistické údaje za 3. čtvrtletí roku 2023 o vybraných transakcích s nemovitostmi evidovanými v KN.

06.10.2023
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa ředitele/ ředitelky Katastrálního pracoviště Karviná.