Informační systém katastru nemovitostí - ISKN

Úvod – systém a jeho vývoj

Katastr nemovitostí je jedním z datově nejrozsáhlejších informačních systémů státní správy. V roce 1998 byla dokončena digitalizace jeho souboru popisných informací, nyní se pracuje na digitalizaci souboru geodetických informací.
Informační systém katastru nemovitostí (ISKN) je integrovaný informační systém pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a pro zajištění uživatelských služeb katastru nemovitostí. ISKN obsahuje prostředky pro vedení souborů popisných informací, pro vedení souborů geodetických informací, pro podporu správních a administrativních činností při vedení katastru nemovitostí a pro správu dokumentačních fondů. ISKN byl vytvořen a implementován v letech 1997 – 2001 ve spolupráci se společností APP Czech s.r.o. jako systémovým integrátorem (nyní NESS Czech s.r.o.) a dodavatelem aplikačního programového vybavení, a s dalšími společnostmi jako dodavateli různých částí technologické infrastruktury (Infinity, a.s., Compaq Computer s.r.o. (nyní HP), Oracle Czech, s.r.o., Bentley Systems, s.r.o., BEA Systems, s.r.o.). V záři 2001 byl ISKN uveden do provozu na všech katastrálních pracovištích a v centru. V roce 2002 probíhalo dolaďování systému, převzetí závěrečných etap a dokončení auditu ISKN. Plná implementace se dotýkala více jak 5000 zaměstnanců na 112 pracovištích v celé republice. Nové řešení ISKN plně nahradilo původní způsob vedení KN a integrovalo vedení a správu katastru nemovitostí do jediného informačního systému společného pro všechna pracoviště katastrálních úřadů a centrum. Pro uložení dat se v systému ISKN využívá Spatial Cartridge Option a databáze Oracle. BEA WebLogic podporuje vzdálený přístup k datům prostřednictvím sítě Internet; systémový management využívá nástrojů CA Unicenter.
Informační systém zvyšuje kvalitu dat a celkovou bezpečnost systému a dovoluje využívat údaje z různých datových zdrojů. Nástroje pro poskytování údajů umožňují zveřejňovat a poskytovat požadovaná aktuální data z katastru nemovitostí prostřednictvím dálkového přístupu během několika málo minut, a to z celého území republiky.Celkové řešení projektu ISKN obsahovalo vývoj nového aplikačního programového vybavení (dále „APV“), obnovu HW pracovišť katastrálních úřadů a katastrálních pracovišť (dále „KP“), vybudování nového centra a propojení všech pracovišť resortu privátní sítí WAN, spojení všech komponent do funkčního celku, migraci dat z dosavadního systému a školení zaměstnanců.
V červenci roku 2003 byla úspěšně ukončena atestace ISKN na shodu produktu se Standardem ISVS pro náležitosti životního cyklu (v. 02.01) a na shodu produktu se Standardem ISVS pro popis jednoduchých datových prvků (v. 02.01) se závěrečným hodnocením „Splňuje bez výhrad“ (atestační protokol reg. č. 07-20030701).
Na rozvoj a údržbu informačního systému katastru nemovitostí v letech 2004 až 2006 byla vypsána veřejná obchodní soutěž (vyhlášená v Obchodním věstníku č. 40/03). V soutěži zvítězila společnost NESS Czech s.r.o. a v lednu 2004 s ní byla uzavřena Rámcová smlouva na rozvoj a údržbu ISKN v letech 2004 až 2006. Účelem této veřejné zakázky, stejně jako pozdějších, bylo jednak zajistit provoz ISKN, jednak jeho rozvoj v souladu s relevantní novou legislativou a zařadit nové služby uživatelům, umožněné rozvojem informačních a telekomunikačních technologií.
V období 2004 až 2006 byl například modernizován Dálkový přístup, zavedena orientační mapa parcel a zavedeno opatřování výpisu z katastru nemovitostí a kopie katastrální mapy elektronickou značkou, proto, aby tyto výstupy měly povahu veřejných elektronických listin. Tím také bylo již od července 2006 umožněno, aby tzv. „ověřující“ podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění, mohli poskytovat ověřené výpisy z katastru nemovitostí, převedené z elektronické do listinné podoby.
V souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a na základě jednacího řízení bez uveřejnění, byla se společností NESS Czech s.r.o. v prosinci roku 2006 uzavřena Rámcová smlouva na údržbu a rozvoj ISKN v letech 2007 až 2010, která byla v důsledku objektivních okolností, souvisejících zejména s veřejnými zakázkami na obstarání centrálního hardware, prodloužena do 30. 9. 2011. Jedním z hlavních cílů v tomto období bylo převedení decentralizovaného systému (107 lokálních databází replikovaných do centrální databáze) na centralizovaný systém s uložením dat ISKN pouze v jediné DB.  Tento přechod byl spojen se změnou architektury z původní client/server na třívrstvou architekturu. Tato architektura je založena na platformě Oracle Forms/Reports 10g a databázi Oracle 10g. Dále byl proveden přechod na vyšší verzi Bentley nástroje pro správu prostorových dat.
Centralizace ISKN byla úspěšně dokončena v srpnu 2011 a přinesla další zlepšení systému jak pro uživatele, tak pro zákazníky (např. v rychlejší aktualizaci dat na Dálkovém přístupu, protože odpadly replikace z lokálních databází do centrální). Centralizovaný ISKN rovněž usnadňuje propojení s Informačním systémem územní identifikace (ISÚI) a Registrem územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), jedním ze základních registrů. Dále byly v období 2006 až 2010 zavedeny některé webové služby pro poskytování dat, zaveden do Dálkového přístupu výstup Evidence práv pro osobu, umožňující získat jako elektronickou veřejnou listinu potvrzení, zda subjekt je / není v ISKN registrován jako vlastník nebo oprávněný z jiných právních vztahů, zavedena možnost získat informaci o ukončení řízení pomocí SMS nebo e-mailové zprávy, zavedena součinnost ISKN s informačním systémem některých exekučních úřadů, umožňující přímé vložení údajů o exekuci do ISKN, a vypracována aplikace Oznámení soudního komisaře, umožňující notářům vkládat do ISKN ty části usnesení o dědictví, které se týkají nemovitostí (v obou případech zajišťuje změnu v KN po provedené kontrole na základě listin odpovědný zaměstnanec KP). Dále byla do ISKN zařazena součinnost s informačním systémem datových schránek a řada dalších úprav, usnadňujících správu katastru nemovitostí).  
Pro zajištění dalšího rozvoje a údržby ISKN byla koncem roku 2010 vypsána nadlimitní veřejná zakázka na služby v otevřeném řízení, ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Rámcová smlouva na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2011 - 2015“. Vítězem v této veřejné zakázce se stala společnost NESS Czech s.r.o.
Některé úpravy ISKN jsou rovněž součástí projektu „Vybudování Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a modernizace Informačního systému katastru nemovitostí ČÚZK„ číslo CZ.1.06/1.1.00/03.05893, který je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tyto úpravy zajišťují jednak součinnost ISKN s ISÚI pro editaci RÚIAN (oba jsou jeho editačními agendovými systémy), přičemž ISÚI obsahuje pouze ta data územní identifikace, která neobsahuje ISKN, a dále zajišťují vazbu ISKN na systém základních registrů, zde jde zejména o zavedení AIFO pro elektronickou výměnu dat namísto RČ a ověřování vlastníků a jiných oprávněných oproti ROB namísto dřívějšího IS EO. Smluvně jsou tyto úpravy odděleny, ale jsou technicky navzájem koordinovány s úpravami ISKN podle smluv o rozvoji ISKN. Více informací o RÚIAN můžete získat zde.
 

Hlavní charakteristiky ISKN

Optimalizace uložení dat

Pro optimální uložení dat byl zvolen jediný datový model pro uložení popisných a prostorových dat v databázi Oracle a dat týkajících se správních řízení. To umožňuje současnou aktualizaci popisných a prostorových dat a udržení jejich vzájemné konzistence. Dále byla přijata koncepce samostatné evidence budov a bezešvé digitální katastrální mapy. Od září 2001 se uchovávají také veškerá historická data popisných a prostorových dat, takže je možné sestavovat data do potřebných výstupů k historickému datu od náběhu ISKN v roce 2001 (časový vývoj).
Uložení dat v ISKN změnilo i pohled na pojem "list vlastnictví" – Výpis z KN. Výpis je definován jako nemovitost nebo soubor nemovitostí, které tvoří právní jednotku ve vlastnictví téže osoby (spoluvlastnictví týchž osob). Data jsou strukturována v souladu se Standardem ISVS pro popis jednoduchých datových prvků (v. 02.01).

Optimalizace procesů při správě KN

Hlavní předností ISKN je zavedení řady automatických kontrol do procesu zapsání změny do KN a možnost převzetí aktuálních dat z registru obyvatel (dříve evidence obyvatel) a jiných informačních systémů. Postup provedení změny dat KN je takový, že podle návrhu je připraven budoucí stav, je možno před jeho zplatněním zobrazit budoucí stav popisných dat a v prostorech s digitální katastrální mapou též její budoucí stav, případně provádět zde potřebné úpravy. Díky tomu je zajištěna důkladná kontrola výsledného stavu katastru a celý proces realizace změny v prostředí ISKN je navíc zajištěn i technicko-organizačními opatřeními: návrh změny a kontrolu, včetně zplatnění provádějí rozdílné osoby dle přidělených uživatelských rolí.
Nové procesy zpracování dat/návrhů změn dávají možnost částečného nabytí platnosti geometrického plánu s automatizovanou změnou návrhu změny v budoucím stavu, dále také umožňují aktualizaci dat katastru nemovitostí způsobem, který nezamyká aktualizovaná data, ale pouze řeší konflikty při pokusu aktualizovat stejná data.
Jednotná centrální správa číselníků, která je také součástí ISKN, do procesů zpracování změn na katastrálních úřadech vnáší jednotnost a zvyšuje tím kvalitu a konzistenci datové základny. Některé centrální číselníky, případně seznamy jsou přebírány z externích zdrojů např. číselníky územní identifikace, PSČ.

Bezpečnost

Při vývoji ISKN je kladen maximální důraz na bezpečnost, jak z hlediska ochrany dat, tak z hlediska dostupnosti. Pro dosažení požadované bezpečnosti je využívána kombinace hardwarových prostředků, operačního systému, databáze a vlastní aplikace ISKN.
Stávající centralizované řešení pro zajištění vysoké dostupnosti využívá technologii databázových a aplikačních clusterů, která v případě výpadku některé části zajistí nepřetržitý provoz. Navíc je celá infrastruktura zdvojena – existuje tzv. primární (produkční) centrum a záložní centrum. V primárním centru probíhá standardní provoz, záložní centrum je připraveno v případě výpadku primárního centra zajistit provoz ISKN, jsou do něj replikována veškerá data na úrovni diskového pole. Záložní centrum je v době fungování provozního centra dále využíváno jako referenční pracoviště pro testování nových verzí aplikace, dále jako školící a vývojové pracoviště.

Poskytování dat

Legislativně je poskytování údajů podchyceno ve vyhlášce číslo 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí. Všechna katastrální pracoviště mohou poskytovat údaje katastru nemovitostí z celého území státu.

Poskytování dat dálkovým přístupem

Data a služby jsou poskytována dálkovým přístupem (prostřednictvím sítě Internet) na základě registrace a podle typu zákazníka buď za úplatu, nebo zdarma (pro veřejnou správu). Výpisy z katastru nemovitostí a snímky katastrální mapy jsou opatřovány elektronickou značkou a mají povahu veřejných elektronických listin. Tyto výstupy jsou oprávněni tzv. ověřující (notáři, Česká pošta a zejména pracoviště CzechPOINT) převést z elektronické do listinné podoby veřejných listin. V současné době je takto, bez návštěvy KP, vyřizována více než třetina výstupů z KN.  

Výměnný formát ISKN

Data KN jsou poskytována veřejnosti také ve formě souborů s definovaným obsahem v popise nového výměnného formátu tak, aby tato data co nejúplnější. Popis nového výměnného formátu (VF ISKN) včetně všech dodatků a další informace o výměnných formátech katastru nemovitostí a dokument Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České republiky v plném znění, tj. se zapracovanými změnami, je uveřejněn na WWW stránkách ČÚZK zde. Kromě popisů je zde možné získat také vzorek dat.
 

Struktura aplikace z pohledu zaměstnance resortu

Současný ISKN je systém provozovaný na 3-vrstvé architektuře, kdy moduly (formuláře a sestavy) běží na aplikačním serveru a uživatel k nim přistupuje pomocí webového prohlížeče, výjimku tvoří aplikace pro správu prostorových dat. Z pohledu uživatele je ISKN rozdělen na jednotlivé funkční celky nazývané aplikace), které spolu vzájemně souvisejí.
Všechny aplikace jsou provozovány v rámci jedné centrální databáze. Přístupy uživatelů k datům jsou řešeny v rámci definovaných uživatelských rolí a příslušnosti k pracovišti, a to jak v rámci vlastního pracoviště uživatele (tzv. „domovské pracoviště“) tak i jiného pracoviště.
 

Dálkový přístup do KN (DP)

Aplikace zajišťuje poskytování informací interním i externím uživatelům prostřednictvím webového rozhraní. Poskytování informací externím uživatelům je zpoplatněno, některé skupiny jsou od plateb osvobozeny ze zákona (např. samospráva), nebo mají platby stanoveny odlišně než podle vyhlášky 162/2001 Sb. (poskytovatelé ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy).
Aplikace DP je založena na třívrstvé architektuře (databázová, aplikační a prezentační vrstva).
DP poskytuje podmnožinu funkcí aplikace PU, u některých typů reportů jsou zavedeny omezující podmínky jako ochrana proti příliš rozsáhlým výstupům. Výsledné sestavy se generují do formátu PDF nebo HTML, výstupy ve formátu PDF je možné označovat elektronickou značkou založenou na kvalifikovaném systémovém certifikátu (v současně době se tak označuje Výpis z katastru nemovitostí a Kopie katastrální mapy). V grafické části DP je možné zobrazovat vektorové (DKM a vektorová složka orientační mapy parcel) i rastrové podklady (ortofoto, rastrové základní mapy v měřítku 1:50000 a 1:10000, mapy KN a mapy PK). Zobrazení je možno doplnit vrstvami definičních bodů budov a parcel. Více informací o dálkovém přístupu můžete získat zde.
Součástí DP je i speciální přístup pomocí Web Services (WS) pro napojení externích aplikací na DP. Pomocí WS je možné získávat část výstupů DP, a to ve formátu XML nebo PDF. Více informací o WS DP můžete získat zde.
 

Dokumentace

K systému byla vytvořena odpovídající dokumentace zahrnující mj. popis systému, uživatelské příručky, školicí dokumentaci, bezpečnostní dokumentaci, provozní dokumentaci atd.
 

Budoucnost a rozvoj ISKN

Na další rozvoj a údržbu systému byla podepsána Rámcová smlouva na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2011 – 2015.
Cílem dalšího vývoje ISKN do roku 2015 je zejména:
 

  1. zajištění provozu systému a jeho údržby;

  2. rozšíření a úprava funkčnosti zajišťující automatizované přebírání údajů do ISKN, a to z Centrální evidence exekucí nebo Insolvenčního rejstříku, a to včetně kontroly elektronického podpisu, případně z dalších informačních systémů. Po zpracování dat na straně aplikace ENX dojde pak k založení řízení Z, k doplnění návrhu změny včetně zápisu poznámky (JPV). Budou zavedeny webové služby jednak pro získání potřebných podkladů pro geometrické plány, jednak pro jejich zavedení do ISKN;

  3. Významnou připravovanou úpravou ISKN je jeho přizpůsobení novému Občanskému zákoníku a na něj nezbytně navazujícímu novému katastrálnímu zákonu (nová definice nemovitosti, zápis dalších práv do katastru nemovitostí apod.).   

 
 
 Poslední aktualizace: prosinec 2014

 

Aktuality

29.05.2024
Leták s praktickými informacemi, jak správně a jednoduše požádat o vklad katastru nemovitostí elektronicky, najdete zde.

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrových řízení na obsazení služebních míst ředitele/ředitelky Katastrálního pracoviště Krnov a Katastrálního pracoviště Bruntál.
 

21.05.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.

15.05.2024
Aktuální číslo Geodetického a kartografického obzoru (5/2024) je k dispozici ke stažení.
 

14.05.2024
Český úřad zeměměřický a katastrální obdržel v kategorii Atlasy, soubory a edice map ocenění MAPA ROKU 2023 za Základní topografické mapy České republiky.

25.04.2024
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení služebního místa odborný rada - Metodik/metodička bezpečnosti.