Ověřování výsledků zeměměřických činností
v elektronické podobě

Při ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě autorizovanými zeměměřickými inženýry se postupuje podle § 16 odst. 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zeměměřictví").

Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě se provádí prostřednictvím kvalifikovaného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu, který je doplněný pro potřeby ověřování výsledků zeměměřických činností údaji o autorizovaném zeměměřickém inženýrovi (dále též "AZI") v rozsahu stanoveném v § 16 odst. 2 písm. a) až c) zákona o zeměměřictví. Doporučený formát údajů o AZI v certifikátu je: Autorizovaný zeměměřický inženýr, rozsah autorizace: <rozsah>, číslo autorizace: <číslo>. K elektronickému podpisu se připojuje kvalifikované časové razítko. Kvalifikovaný systémový certifikát, na kterém je založeno časové razítko, musí mít platnost nejméně 5 let od data ověření výsledku zeměměřické činnosti.
 
Šíře možností uplatnění kvalifikovaného podpisu pro potřeby AZI formálně odpovídá užití klasického razítka při ověřování výsledků v listinné podobě. Certifikát musí být vydaný AZI, nelze ověřovat výsledky zeměměřických činností s použitím certifikátu pro právnickou osobu nebo jinou fyzickou osobu.

Geometrický plán se ověřuje tzv. interním elektronický podpisem a časovým razítkem, výsledky zeměměřických činností tvořené více soubory se ověřuje tzv. externím elektronickým podpisem a časovým razítkem postupem podle § 18 odst. 3 vyhlášky č. 31/1995 Sb. Při ověřování se použije hashovací algoritmus ze sady SHA-2 (nejméně SHA-256), hashovací algoritmus pro vyhotovení otisků souborů se řídí stanoveným formátem textového souboru.

Do 1. července 2024 je možné k ověření výsledků zeměměřických činností používat dosavadní certifikáty vydané pro ověřování výsledků zeměměřických činností úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry.
 

Formát textového souboru

Textový soubor podle § 18 odst. 4 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje tyto řádky:
1. Text „Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.“.
2. Číslo z evidence ověřovaných výsledků.
3. Datum ověření výsledku.
4. Jméno a příjmení AZI.
5. Oddělovací znak „----“.
6. a násl. Název souboru (v případě podadresářů včetně úplné cesty); otisk souboru vytvořený pomocí hashovací funkce.

Textový soubor má název „Overeni_UOZI“ a příponu *.txt (název textového souboru je dočasně ponechán nezměněný a obsahuje zkratku UOZI přesto, že je vytvářen AZI). Pro vytvoření otisků souborů se použije hashovací funkce SHA-512.

Vzor textového souboru Overeni_UOZI.txt obsahujícího údaje o ověření a otisky souborů, které obsahují ověřovaný výsledek:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
1/2023
1. 7. 2023
Ing. Kristián Seidl
----
711845_ZPMZ_00172_nacrt.pdf;48D3161CA58D2A4F68E04CD06A99A129C3DD80540DE0630AB80F862A318583ADA303EB
2A1BFEA9F43909D329D420FC753946D2318F91EFD198F886462C2E1990
711845_ZPMZ_00172_popispole.pdf;26B9C8680B78DA683E5E6F71347987C1C6E0BC71101438EDED49D9066134E05B8CE
97939EDA1DC19E5889C233415570D36B2B08F9C84E9BF0A0B587CE2C1342A
711845_ZPMZ_00172_prot.pdf;4E6897BED8C1FE6B3DD664AB18CC974257D62B0D7462FA1B20DEC105E9BEF115CCE6E4
90E5BD7EE668BC67137E93974A86AB033FE574DE5BB68027B4700721E0
711845_ZPMZ_00172_vfk.vfk;F28118B60AE45D9388075DFEF4B2043794B9E6281A0AD7823575EDAF5F1D6F14B721FEE23
FB5519C86CB4076169A6BE7F235634137CD892087676BD13C1F1DEC

Software k ověření odborné správnosti výsledku v elektronické podobě

K ověření výsledku zeměměřické činnosti je možné využít program KDirSign, který byl vyvinut pro potřeby katastrálních úřadů a odpovídá tak podmínkám užití v resortu ČÚZK. Podpora pro jiné uživatele není poskytována.

Zobrazení obsahu kvalifikovaného certifikátu

Pokud jsou údaje o AZI v certifikátu uváděny jako údaje OtherName v poli Alternativní název předmětu (Subject alternative name), může být tento údaj ve standardních nástrojích operačních systémů zobrazován jako bajty v šestnáctkové soustavě / hexadecimálním kódu. Následující pomůcka umožňuje dekódovat sekvence bajtů a zobrazit údaje v čitelné podobě.

formát souboru PDF  Jak číst RSS kanály (soubor ve formátu PDF)

ČÚZK - aktuality pro zeměměřiče RSS 2.0 Aktuality určené pro zeměměřičeDatum poslední aktualizace: 28.06.2023

Aktuality pro zeměměřiče

01.02.2024
Upozorňujeme, že dnem 1.7.2024 končí možnost používání stávajících certifikátů ÚOZI při ověřování výsledků zeměměřických činností autorizovanými zeměměřickými inženýry podle přechodného ustanovení čl. II bod 18 zákona č. 88/2023 Sb. Od 2.7.2024 bude nutné používat při ověřování výhradně kvalifikované certifikáty vydané pro autorizované zeměměřické inženýry, na které zároveň dopadá požadavek na uložení na kvalifikovaném prostředku (tokenu/čipové kartě) podle článku 3 bodu 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 910/2014 (tzv. nařízení eIDAS).

03.11.2023
Oznamujeme, že byla provedena úprava ISKN tak, že požadavky na podklady pro měření ve formě exportu VFK zadané prostřednictvím webové služby pro vyhotovitele a ověřovatele geometrických plánů (WSGP) budou vyřizovány ihned po zadání požadavku. Nastavení exportu s odloženým startem bylo v minulosti zavedeno z důvodu zatěžování systému ISKN, zátěž systému bude i nadále monitorována a případné provozní problémy se zavedením úpravy spojené analyzovány.

03.11.2023
Upozorňujeme na zveřejnění informace České komory zeměměřičů (ČKZ) o rozhodnutí přípravného výboru o zachování stávajících čísel úředních oprávnění jako čísel autorizace. Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách ČKZ zde.

13.09.2023
V návaznosti zejména na novelizaci předpisů týkající se zeměměřictví a katastru došlo k aktualizaci formuláře "Žádost o potvrzení geometrického plánu". S ohledem na potřebu implementace upraveného formuláře do SW vybavení vyhotovitelů geometrických plánů je stanoveno přechodné období, kdy bude katastrálním úřadem akceptováno podání žádosti o potvrzení geometrického plánu na původním formuláři, a to do 30.června 2024. Aktualizovaný formulář č. ČÚZK 6.85 – 2023 naleznete na stránkách https://www.cuzk.cz/Je-dobre-vedet/Formulare-v-resortu-zememerictvi-a-KN/Zememericke-cinnosti/Geometricky-plan-(GP).aspx

31.08.2023
V záložce Ověřování výsledků zeměměřických činností v elektronické podobě je ke stažení vystavena nová verze programu KDirSign 5.0, která zohledňuje zejm. změny vyvolané novelou zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.

26.06.2023
Upozorňujeme, že ke dni 30. června 2023 končí lhůta, dokdy mohou být výsledky zeměměřických činností pro účely katastru předloženy katastrálnímu úřadu k převzetí s náležitostmi odpovídající vyhlášce č. 357/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 346/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 357/2013, o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů ("novela katastrální vyhlášky"). Po tomto datu je tak nutné předkládat katastrálnímu úřadu k převzetí výsledky zeměměřických činností s náležitostmí plně odpovídajícími novele katastrální vyhlášky.